Belgisch dagblad

475546 0
07 January 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 07 January. Belgisch dagblad. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cv4bn9z07z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3de Jaarga«gf& MAANDA» 7 JANUARI 1018. JVo. ©S. l I il f i mil — iti ■■ •jft, v ABONNEMENTEK. < JPer 3 maanden voor Nederland , i S.60 franco per post. Losse 1 aummers. Voor Nederland 5 cent. \ Voor Buitenland 71/* cent. Den Haag, Prinsegracht 126. '. Telefoon Red. en Admin. 7483. BELGISCH DAGBLAD Iferschijnend te 's«Sraveniisge, eiken ^erkdag te 12 sire ntiddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EH VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTl^ . Van 1—5 regels f 1.50; e regel meer f 0.30; ïteclan 1—5 regels f 2.50; elke rV meer f 0.50. London: Dixon House Llo-Avenue E O. Parijsr 7 Avenue d'Antin <. Oorlogsschade. tr Een week geleden werd hier uiet voldoening ^aogeatipt dat da Fransche Senaat het reoht Van de geschade burgera had uitgebreid ia tsgenstelling met de Kamer, die het goed ge-yonden had zich pienterig te toonen tegenover uo slachtoffers der Duitache barbaarachheid. i Met eenparigheid van atemmen hseft de Senaat de aldua gewijzigde wet g03dgekeurd %n haar naar de Kamer teruggezonden. f De hooge vergadering heeft vastgesteld dat de vergoeding het verlies moet evenaren. Daaruit spruiten de twee volgende toe-■tanden:i Ofvrel vraagt de geschade burger slechts ean vergoeding voor de giederen, die hij bij 'îet uitbreken van den oorlog bezat. Het is een minimum. In dit geval zal het geleden verlies geschat worden op den voor-àvond van de mobilisatie. Da geschade heeft Yan nature het recht vrij te beachikken over de vergoeding, zooals over de verloren ôf Srermelde goederen vertegenwoordigd door die ,'tergofeding. j, Ofwel is het slachtoffer zinnens zijne on-roerende goederen te hersfcellen en zijn zaak [te hernemen. Het spreeRt van zelf dat zulks ijdlëen mogelijk zàl wezen wanneer hij daar-yoor een som uitgeeft, hooger dan aewaarde i van v'jor den oorlog, aangezien aile mafcerialen, [koopwaren en looaen, thana reusaclitig in fprijs zijn gestegen. j In dit geval zal do vergoeding omvaiten jen aom naar die waarde berekend, en de jwodige bijkomande onkoaten voor hetherstel van de beachadigde of verwoesie onroerende goederen. Het spreekt van zelf dat men het bedrog moet verhinderen, dooh daarom mag geen stokje gestoken worden voor het initia-Jief, noch voor het recht van den geschaden burger. Dit is immera de strikte rechtvaardigheid. Zoo heeft de Fransche Senaat dit ook opge-yat. Hij heeft dus ook het artikel van het yerplichtend wedergebruik (remploi) van de Marner, dat een veikapte onteigening kon worden, zelfs inzake de vergoeding voor de eenvoudige uitkeering van de waarden van Voor den oorlog, geachrapt. Dit onrecht was toch al te sclirseuwend om aîet verworpen te Worden. De Fransche Kamer had ook niets voorzien 6m de betalingen te verzekeren. Dank aan den Senaat, zal de Staat den geschaden burger îrot algeheele bedrag der hem to8komen-■da aom in tien jaargelden overhaudigen, zonder d^it het eerate termijn minder bedraagt $an 25 pet. van het verlies of minder dan •8000 fr. of van het bedrag als het geen 3000 ïr. beloopt. Wanneer het bedrag van deschadeis vaat-gesteld, ontvangt de geschade burger van tien Staat een titel die dezes schuld erkent Jn dus kan uitgewiaaeld worden. Dit ia zake van kredietvereenigingen. De voorziene uitkeeringen zullen alechta ge-Ijeuren naarmate het Eransch grondgebied Ôntruimd wordt. Frankrijk houdt rekening van de oorloga-Vergoeding die de vijand zal inoaten betalen, iWant Frankrijk koeatsrt het vast vertrouwen te overwinnen. De eenparigheid van den Senaat zal aile Franschen, die schade geleden hebben in de overyàllen geweaten, bealist opbeuren. Zij hebbon voor de gansche gemeenachap geleden. De gemeenschap heeft zich aolidair met hen verklaard. Het is maar recht ook aangezien cen burger van Marseille, Bordeaux, Rowaan, Lyon of Parija geld en soms veel geld heeft kunnen verdienen. terwijl do bnr-"ger van Rijsael, Roebaaia, Toerkon je, Reima, Mezières geruïneerd zijn, ter vrille van de /pverige "ongerepte departementen van Frank -1 rijk. Zqj) ia dit ook het geval voor Bejgië. Het gevoc'i van saamhoorigheid bestaat er no g âiepor- en leveadiger dan in Frankrijk, om-dat de omstandigheden waardoor het ver-plichtend neutrale Belgié in den oorlog werd "gewikkeld, gansch andera ziju. In denlaataten ï'tijd hebben onze geallieerden en beschermers herhaalde maal gezegd, dat België buitenen boven aile vradesonderhandelingen staat, om-dat de oorlog zal voortduren zoolang Duitach-Jand de verbintenia niet aangaat ona land 'zoowel politiek ala economisch gansch teher-çtellen. Wat dit wil beduiden, leerden ona A8quith en Lloyd George dio uit naam'van Groot Britanniâ hebben verklaard, dat Bel-i giô recht heeft op integraal herstel en op iiog meer. Die ^verbintenissen schijnen ona de ba8ia te wezen voor de door den oorlog stoffelijk j geschade burgera van on? land. Wat de ver-liezen van moreelen aard be reft, de vijand kan ona de duurbare dooden van dezen oorlog niet teruggeven, in één woord, hij kan de pijnea en smarcen niet goedmaken, die hij door zijne snoodheid en wreedlieid heeft ver- *ekt. Léonce du Castilion. Belgische ministerraad. f op 1 .Januaa'i bijeengekomeii ministerraad ireft over het vraagstuk der llevonsinidde'ertvoorziçiiin^ in bezet lîel-gi bPraadslaagd. = : "De activisien pers en de jongste minis-ierieeîe wijzigingen in Sainte Adresse. D'ô ..Gaz. vaa Bruss'eil" sclirijft: !i. Doa IlaveV vient (te frans^ljopëcjhiei Iparii, nieùwe tiioïnfen. D|d BroqmjeiviLe oviar. , handigt do forlePemilte der binaeinlandsciLiial iâ"" ) zaken aan <iaa aiaa*^vlaaimscfahatec «ijmans, bo± nog t^e Relgisch gezanL in-^«CJidc^ Nieuws uit De toestand in het bezetie België. In den vreemde is men in het algemeer fllecht ingelicht over den waren toestand de] Belgen in het door den vijand bezette land Sedert geen gewag meér wordt gemaakt van de moorderijen en de brandstichtingen zooals in het begin van den oorlog zoumenkunner gelooven dat het leven in Bélgië zijnen nor malen gang heeft hernomen. En noohtam welke ergernissen, welke nood, welke mia^ daden zijn niet verscholen onder de inachijn onnoozele benamingen „opeischingen" „mili-tair nut", ,,bêlastingen aan de militaire over heid". De Duitschera houden niet op de arme Belgen op systematiache onbarmhartige wijz« uit te mergelen. Na al het koper te hebber weggenomen heeft men in de laatate tijdet ook de matrassen, de wol en het linnen gere-quireerd. Bij den kleinen burger, op de zoL derkamer van den arma, in de hospitaalzalei heeft men zonder onderacheid en zonder er barmen de wol weggehaald. Men zou hospi-talen kunnen noemen die de matraasen hun ner zieken hebben moaten afstaan en waai deze nu op stroo slapen. Men meldt thans den diefstal van het linnen In zekere streken van Henegouwen heeft mer reeds het aantal beddelakens en heiuden dai ieder particulier bezitten mag vaatgeateld. Tezelfder tijd laten de overweldigers nieta na dat de geestea stemming bij de bevolking kan neerdrukken. Met het geld der 'aafcenbetalers (en miaschien ook met d< opbrengst der boeten?) heeft Duitsohlanc eene bende ellendelingen omgekocht, uitachol der maatachappij, die zonder blozen bewerei dat Vlaanderens heil van den overweldigei komen moet. Yoor het grootste gedeelte zijn het gewe tenlooze, van e'ke moreele waarde beroofde menschen. Nochtams, daar zij alleen de pers ter baachikking hebben en daar zij dooi den vijand omgekocht zijn, hebben zij op d< karakterloozo menschen een sleohten, eer geestdrukkenden invloed. Trouwenç, de Duitschera zelf verspreidei in het land tal v-an ieugenachtige en las te rende brochuren, zooals het boek van Dr, Sauer, uitgegeven onder besoherming van der onvermijdelijken dr. Kreba: „De verwoeatinj van kerken en kunatgebouwen aan het wes telijk front. Dit boek is, wat België aangaat, eene aan eenschakeling van vermetele onwaarhedan Het ia een herdruk der voor drie jaar rond gestrooide laateringen. Het staat dien heeret wel, die tosn eeu onpartijdig en wederzijdscl onderzoek "geweigerd hebben, nu de feitei te verdraaien; ze weten immers dat de Belgen niet over de pers vrijheid beachikken Een volk te belasteren terwijl men het belel zioh te verdedigen ia wel het lafste wat ei bestaat. Dit ailes ten spijt ontmoedigen de wakkere Belgen zioh niet ! Wel ia waar zijn ze droef-geestig en stilzwijgend, doch met geduld verbeisteren ze het uur der revanche. ANTWERPEN. DE WONDERBARE DUITSCHE ORGA.NL SATIE. — De half Hollandsche-half Vlaarri' sche activist Rudelakeim sehrijft aan d( Nieuwe Courant van 2 Januari. „Wanneer men zich in gewonen tijd naai Brussel wilde begeven, dan ging men nage noeg blindelings naar het station, men wis dat men ten minste éénmaal per uur, som zelfs meer, naar de hoofdstad kon rijden dat men voor fr. 4.50 in 2e, voor fr 2.70 ii 3e kl. klasse heen en weer kon gaan, da in den winter de treinen verwarmd waren warmte die men kon verminderen, als mei wilde, door het openzetten van de raampjei der wagons, waartoe leeren riemen in staa stelden. „Nu is dit ailes veranderd. Eerst reder zeven treinen per dag tusschen Antwerpei en Brussel in beide richtingen, later ver minderd tôt zes, sedert een kleine twe< maanden zelfs tôt vier tengevolge van di kolenschaarschte. Zoo een verandering ge beurt zonder trommel of fluit ; van dei eenen dag op den anderen heeft soms eei wijziging plaats en als men op het uur waarop de trein steeds vertrok aan he station komt, dan merkt men soms eerst dat die trein afgeschaft is. ,,Op het oogenblik vertrekt de eerste treii uit Antwerpen om 5.40 (Duitsche tijd Js morgens en de tweede pas om 2.18 ; d( derde gaat om 5.51 en de laatste om 9. Uii Brussel naar Antwérpen kan men wegon 5.58 ; dan om 9.55, vervolgens om 2.30 ei ten slotte om 5.58. „Aanvankelijk bedroeg de prijs in 3e klasse enkele reis fr. 4.40, retourbiljetten bestaar niet, in de 2e klasse fr. 6.60, voor heen er weer dus fr. 8.80 en fr. 13.20, thans bedrager de laatste prijzen reeds fr. 14 en fr. 16.50 De boekjes met 20 enkele reizen, geldig ge durende drie maanden, waarvoor aanvanke l«k fr. 35.20 werden gevraagd, in 3e klasse koaten nu reeds fr. 55.20. „Van verwarming der treinen geen sprake de leeren riemen waarmee de raampjes vroeger konden ge opend of gesloten worden zijr v e r d w e n e n en als men moet afetappen moet men over het algemeen wachten tôt de portiers worden geopend ; anders zit men gevangen. „Zekerheid, dat men op tyd vertrekt oi op tyd aankomt heeft men nooit. Dat men soma vier uur en meer noodig heeft om de 41 E.M. tusschen Antwerpen en Brussel afte leggen behoort niet tôt de uitzonde r i n g e n. En als men bedenkt, dat in nor-malen tyd er een algemeen geklaag opging, l wanneer de bloktrein eenige minuten te • laat aankwam I De mooie, gemakkelijke wagens van den bloktrein worden nog wel voor enkele treinen gebruikï — dat zijn dan i de sneltreinen, die den vseg in iets meer ■ dan een uur afleggen — maar hetkarakter van den bloktrein, ni, de groote snelheid i zonder eenig oponthoud aan een tusschen- ■ station bestaat niet meer. „Niemand, die ouder is dan vyftien jaar, mag reizen of hy moet zijn mdentiteitsbewy s ■ vertoonen, alvorens toegang tôt het perron te verkri]'gen ; te Antwerpen wordt ook bij i vertrek en aankomst de bagage, zelfs het i kleinste handvaliesje. ouderzocht ; te Brussel is dit niet het geval. Doch aldaar du urt het, tengevolge van het nazien van de passen ■ zoo lang, vooraleer men buiten het station • is, dat degenen, die in de achterste wagens i zitten ongeveer een half uur noodig hebben ■ voor dat zy het station kunnen verlaten. Ook is het by de aankomst van een trein te Brussel een geren en een gedraaf om zoo • spoedig mogelijk bij den -uitgang te zijn. „Gemakkiîiijk en aangenaam is het reizan tegenwoordig dus niet. Trouwens heeft i het militair bestuur, dat de ex-; ploitatie van den spoorweg thans in h'anden heeft, hoegenaamd niet het inzicht om het reizen gemak-i kelijk en aangenaam te maken. Voor de burgerlijke persoaen wordt hetmee-i reizea besekouwd als een gunst,' en het militaire spoorwegbestuur neemt dan ook niet ; de minste verantwoordelijkheid op zich, het-i geen uitdrukkelijk op. de reiskaartjes vermeld staat." STUKKEN VAN VIJFTIG CENTIEMES Het gebrek aan kleingeld, dat zoozeer het handalsverkeer belemmert en op zeer bijzon , dere wijze de steeds grooter wordende moei-( lijkheden van het leven verwikkelt, heeft de hoogere overheid doen bealuiten een nieu-wen maatregel te nemen in het belang van het pubiek. Eene verordening is uitgevaar-digd geworden houdende het slaan van zin-ken stukken van 0.50 fr., die daar in om-loop gebracht worden. Da moeilïj kheden bij . het wisselen der biljetten zullen zoodoende belangrijk verminderd worden. TYPI8CH. — Onder*den titelrHoè ia 't ■ mogelijk? lezen we in het Vlaamsche nieuwe : In de Ellemanstraat, werden 30 kgr. aard- • appelen verlaten gevonden. Hoe ia 't moge- L lijk? BRABANT. | EENIGE CJJFERS. — ZiehieJ" eemige markitprijl&eai te Brussei. P&ardebiopmein, 403—425 frank iolw. de 100 | kilo; duiveohaoïaeii, 225—253 frank o.w. de 100 kilio; witte booaen,- 825—850 frank o.w. de 100 kilo; bruine boomein, 775—800 frank o.w. de 100 kilo; verniesagidiei bobniem, 725— 750 frank o.w. de 100 kilo; groeme, witbei en .gele droge erwlein,, 675—700 fraink o.w. de 100 kilo; vemKngde erwtea, 625—650 frank o.w. de 100 kilo. HET BESTUUR DER KA.MER VAN , KOOPHANDEL. —Onder het voorzitterachap i van den heer Delannoy, senator, komt het centraal komiteit der Brusselsche Kamer van • I Koophandel eene vergadering te houden, ■ . waarop is overgegaan tôt de kiezing van het ; bestuur. De vergadering, bijeengekomen in , de groote zaal van het Beurspaleis, was talrijk en bestond uit vertegenwoordigers van heel t den* handel en heel de nijverheid van Brussel. t De uittredende en herkiesbare leden zijn , allen geroepen geworden tôt voortzetting van t hun mandaat. De heeren Michelot, G. Pierre 5 en Jonniaux zijn vervangen geworden door ; de heeren Striokaert-Deschamps, Ad. Fontaine en Ch. Fj'anchomma, Het bestuur van de Brusselsche Kamer van Koophandel zal dus i voor het jaar 1918 als volgt zijn- satnenge-. steld: Voorzitter: de heer E. Delannoy; 3 vice-presidenten : de heeren J. Rijziger en A. 3 De Bal ; sekretarissen : de heeren F. G. . Puttaert en J. Strickaert-Deschamps ; pen-i ningmeester : de heer G. Fouson ; adjunkt-i penningmeeater : de heer G. Legr'and; biblio-thekaris : de heeren Ch. Maurice ; assessoren: t de heeren A. De Bremaecker, F, De Bruycker, : Ad. Fontaine, C. Franchomme, Eug. Keym, F. Lambeau en H. Pommter. i De algemeene vergadering, waarop het | Bestuur zijn verslag zal uitbrengen over de i bedrijvigheid der Ka ner, van Koophandel ge-durende het jaar 1917, zal in den loop der i maand Januari gehouden worden. 1 ZAKKENROLLERS TE BRUSSEL. — Mevrouw V..., huishoudster, Van Gaver-straat, werd Zaterdagayond door een kerel 1 aangeloopen op het oogenblik dat zij de 1 tram wilde nemen. 500 frank en eenige 1 papieren werden haar ontstolen. DIEFSTAL IN EEN MAGAZIJN TE . BRUSSEL. — Een 'neele reeks diefstallen heeft plaats gehad in de magazijnen van ' het midden der stad. De politie atelde een , onderzoek in en is er in gelukt verschillende i vrouwen aan te houden die betrapt werden . in de magazijnen «Innovation" alsook een kerel die z{jn stieltje uitoefende in de „Grands Magasins de la Bourse". HENEGOUWEN. DUITSCHE WILLEKEUR. — De burge-meester, sohepene en gemeenteraadsleden der stad Bergen zijn peraoonlijk beboet om indi-vidueel geweigerd te hebben de klokken te doen luiden voor de Duitsch-Ooatenrijksche overwinning in Italië. Zie vervolg Tweede Pagina Legerberichten der Entente. Grewichtige verklaringen van Lloyd George «■■■nMMnxaniBn De mislukkrng der Russisch-Duitsche onderhandelingen. — Onderhandelingen tusschen Oekrainiers en Centralen. — De Oekrainiers voor een zelfbestemmingrecht. — Erkenning der Finsche repubiiek door Zweden, Frankrijk en Duitsch-land. — Monarchistische beweging in Portugal. - Militaire toeberesdselen in Vlaanderen- ' Û£T@ËSTHIiD Over de oorlogsdodeindeu d«r Entemle heeft Lloyd George belangrijke verklaringen afgieiegd in overleg mei Asquiteh en Grey. De premier mocht zeggien dat hij sprak uit naain van het giansch© Entache rijk. Lloyd George ontkende dat de Entente s'ttreed om Duitschland of het Duitsche volk,- en Oosteiirijk te vernietigen, oi Turkije te berooven van KonstaaiLinopel em de rijke landstrelcein in Klein Azië eai Thraeië. Het Duitsche volk heeft te be-slisaen over zijn e'gen inwendige poli -tiek. / Lloj'd George wees er op, dat de Geax-tralen Aveigeren eeiïige gielocjiwaatd^gjei aanduiding te geven ten opzichte van België. België moet volledig hersteld worden polib'.ek, militair, economisch en seha-deloosgesteld worden voor zijne verlie -zien. De Dardanollen moetea giein^ernatio-nalLieerd! worden. Arabie, Syrie, Meso -potamië en Armienië mootien Fjelfstandigi worden. De Afrikaans'che stam.meii woa--dien besehermd, doch de Diaitsche ltolo ■ niëa worden niet texuggiegoven. Het lconinkrijk Polen. moet in zijme ou-de grenzen hersteld worden-, s amen met Serve, Roieimenië en. Monténégro. Italie krygt zijta taal- en rasgenootesn <terug. De' Roemeniërs van Hangarije hebben reoht op zelfstandigheid, zooals aile aji-dere etaanmen van de Donauitaonaxchie. Ovtnoodxg bij te voegen dat Eizas-ijOtha-ringen opnieuw aan Frankrijk Inoet te. rugkeeren. - Dit. ék ("va kiaar «ax duidelijk artwooird op het gelmoe'. van, von lvùhihianai. Volgens het Ud van de Russisiche vre-desdelegatie, Kameneï, kwam te Brest-Litowsk de groote tegenstrijdigheid iue-schen de belangen der verschillende centrale landen duidelijk aan het lioht. De afgevaardigden van Turkije en B'ulgarije, d'-o tôt elken prija vrede wilden, konden niet den gertagsten invloed op de Duit. sche vertegieniwoordigers uïloefenan. Daar de Entente giewedgjerd heeft zich bij de Russen te voegen om over vrede te ondertoandelan mag men aannemen da-t bet vuurwenk te Brest op een Bisser is uitgeloopen. Thana zijn er daar bespre-Idngien aan gang met Oekrainers, doch het is maar een giedaehtenwisseling. De Oekrainiers vxagen overigens het zelfbe-stemniingsrecht.Intusschen is de Flnsehen republiejc reeds door Zweden, Frankrijk enlL>aitsch-land erkeind. In Vlaanderen b'ijft het zeer bedrijvig met het oog op eem Duitsch olfen&ief. Te Gent zlijm weeral 22 patriotische Vlainin. gen voor den lcop geschoten, (Ongecorrigeerd ) | Verklaring van rninister Hvrnans. Wij lezen in N.R.Gt : In eeia interview, dat wij, maar aan-leiding van de ministerieele wijaiging'en, men den heer Paul Hymans, mindster 'vran biiîi îentandsohe zaken, hebben gieihad heefl deze ona medegadeeld, dat de wijzigingeo het wezanlijke karakter van de België sche regearingi bevestigien en verstevigep, wedke onder leiding van de Broqueville een conoenitnatie-jregeeiring van naitiiooia-le eenheid zal bl jven. Deze eenheid is drin-gend noodzaketijk en beaaitwoordt aan d« gevoelens der Belgen, zoo wel varadiain het léger, als van hen, die gdnds lijden en een schit,terend.cn moreelen tegenstand bîeden aan den o'vierwelciger. Het is eveneens m volkomien overeemsteauning anet de wenachen der geheele natie, tla1 onze politiek een politiek zal biijven vau een, innige en loyale vei-standhouding inel onze groote bondgenooten, wier troepep aan de ziîde der onzen een bewonae -ringawaardige heildhaffcigheâd ten toon spreiden en tezainen s t rijden voor de zaak van het recht en voor het herste] en de waarborgen, welke de rechtvaaa-. digheid en de yéligheiVl dier toekoin^t eischen. Van liet_Westelljk freat. Het Engelsche legerbericht. | LONDEN, 6 .Tain. (Reuoer.) Gfeteravoiad deden iqnziile itro!apie)n met gucicle(s em aanval en lieraverde(n e|eln vieJdwerk itjeliii ooatenvao Bujleqount, dat 'a morgens door den vijland bezet wag. Afgezien van eenige b:edrij|vigh»ïid van viriiatiaclijko patrouilles in diejn »eebor van Lens, i~ or in d«n loiop van den naebii hic.-, van !)"sonder belang voorgesrallein. Het Fransche leyeriiencht. PARUS, 5 Januari OfMcieel avondbe-richt : De Franschen hebben een overval der Duitschera ten 'Z. van Zwincourt gle(" fnuikt ein gevangenen gemaakt. In Champagne ia een Fransch détaché^ nient benoorden Main -de-Massiges in die Duitsche loopgraven giedrongen, waar het tal van verwoestingen heeft aanger'.cht. Tameiijk levendige gesohutetrijd bij het boâch van AvocoUrt en in die alreek vaa het bois des Caurlères. . PARUS, 5 Jan. H.N. drsuadlooa. Ver-hoogde bedrâjvigheid der wederzijdachje artillerie in de streek ten noorden van Cbrbény en op den linkeroever vaa d$ Maas, bij het bosch van Avocourt. Ten noorden van St. Mihiel heeït een. vijan-delijko afdeeling, weike fcrachtte de Fransche posten op te lLchten, gevoellge ver-Hezen geleden door het Fransche vuur, zonder resultaat te bereilcen- Eene andere vijandeiijke pogirtg in dfil streek van Flery mLslukto eveneens. PARIJS, 6 Januari. Havaa. Bij tus -schenpoo^en gesehutvuur op, i omniige punten van het Fransche liront. Overrom-pelingsp ogingien van den vijand ten NI van den Chemin des Dames, die tegien zwalcke posten waren gericht, zijn niet -geslaagd. Overal elders had de nacht/een kalm verloop. Bslgisch weekoverzicht. HAVRE, 5 Januari. Part. OfScielel Wieekbai,'oht van 29 December tôt 4 Ja-nuar : gedurende de algeloopen week de gfo-:r'jiutwerkza^aii'heid normaal ge. weest. De buitenwijken van Dixinuidien en het terrein tusschen Luijgheaù en Bix-siohoote waren het doelwit van hbUSge be-schieitingen dier Duitschers. In den nachfc van 3 op 4 Januari heetti dé vijand iq de richting van Ramscapelle een groot alawtal vergfd'tigidie grartaten alfgeschoten. De Duitsche batterjjon werden door rak# schoten onzea'zijda sipoedig buiten wetr. king gesiteld. Boveioidien wei-den schansem) en, gewieihtige verbiniiiiiigBknoo/ppuntlen met sueees besichoten. In den nacht vajji 29 op December werd een Duiteche ■verketoninglSiafdesiUngi, djio qen onzea* voorc uitgesohoven poeten bezuiden Di,xmuidea poogjde te varmeesiteran, algtesdlagen. Den 3en Januari was een vijiandielij|k« affdeeling er na eeta hevige beschieting eo onder dokking van een krachtig spetr-vuur in giesliaagd om tjjdelijke één onzer vooru'iitgiefllchoiven bij lîixschoote blnnen le- dringen. Zij werd evenwel in haajij voortgang giestiakt en een tegemaanvail, welke door de bezatlÂng der naburige pos1-len werd ondernomm, braciht ona opV, nieuw în het bezit van het verloren punt. ; Vemseheiden Duitschers werden gevan - j gen genomen. Ondanks het ong.unstige weer wareiï de vl'egtuigen vrij bedxijvig. Yan het Zuldëîijk front. Het Itaiiaansche i&gerbericht. ROME, 5 Januari. (Sitefani.) Levendigia ■ vuiurwiaseling van heit gesohut in dœi O.otste-lijfeen jseojor der ho.ogvlakte van Asiago en aan weerskainiten van hiat dal der Brenta. Un het dal van de (naam verminkt., Red.) • werd ©en vijandteilijlkie kolomiitie vierrasit en: dcior Italiaattsolie Ibatterijian uitaangejaagid. Aan het ibioveneind van het Calcino-dal wer-! den vijandelijîae piaimoteljsisf die op -die Ila-liaansohe sbllingen afkwamm, met geweer-scjiojen op de vlucht gejaaigd. Laags de a' middenlaop van de Piiaivie is, liefc artiilerievu.ur van den vij|a:nd aangewaldcerd. 'Hat italiaan-gche bieanilWoiordde het vinnig. EngcIsche vliegiers- vernieldie|n bd| S.usegana een kabelballian dier itiegenstandieinsi en dedeia hij Garbolone Livenza ean vliegluig cmlaag tuimelem. D.ag en naxiit aanzienlijlkiô luchtibejdrijvigH heid baven de eersite liai® en Kwer en weér en de liniea daaraoh'tier. De Itoliaansohe viiegieirs bloimJjardeeirdieliii: loodsen en vliegkaimpiein mejt goedlen uitelag, ; . Het gtatiion Leviôo in hiet Siuganadal ie(n aaiv palerude lOpslagplaafcsien werdeln met 1200 IC.Gr. iboimmen bastrooid. ROME, 6 Jan. Ag.. Stefani. Langshet gehieele front werd door de wederziijd&chflfi artSUlerie het giewone veTSpierrftnjg&vuur omiderhouden. Er heerschte groote bedrij -vigheid van onze vliegers en de vijande-lijke. verlcenningsivliegtuigen. Pogingen van vâjandelijke patrouilles, tusschen Bren'a en Piave werden met géniale verijdeld. Aaai de beneden-Piave, tusschen ila Fossalta em de zee kwam liet muet tu»' soheripoozen tôt gevechten tusnehen ka-no-nnen van klein lcaliber, al313'»le tôt mitrailleur- en geweervuur.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection