Belgisch dagblad

947 0
30 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 30 January. Belgisch dagblad. Seen on 16 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/p26pz52k63/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

âde Jaar^ang. DINSDAO 30 JANUARI 1917, Nq 110. BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENT EN. Pet 8 maanden voor Nederlani | 2.60 franco per posfc. Lossa nummers. Voor iSederland 5 cent;. Voor Buitenland 77j cent. * Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoou Eed. en Admin. 7133. — Verschijneml le 's-Gravenhage, eïken werkdag fe 12 ure mïddag. BREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVEEIENTI EN. Van 1—5 regels f 1.50: elkt regel meer f 0.30; Réclamé» L—5 regels f 2.50; elke regel neer f 0.50. London : Dixon Honse Lloyd* Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'Anfcin 7. MISDADIG DUITSCHLAND Zooals prof. Hector Treub in de voor- Ïede van het zeer boeiend boekje Mis-ladig^ D u i t s o h 1 a n d, door den iArgentijnschen onderdaan Adolfo Gluck-jiiaim, schrijft, verschijnt deze brochure op het juiste tijdatip. Zij stïlt ooa im-ïnera in de gelegonheid ta voorzien, wat onder de duizenden Belgisclie slaven, die jjiana naar Duitschland gedeporteerd ziin, zij die niet i lien medewerken aan den onder g an g van hun vaderland, zullen te lijden hebben. Da brochuur Misdadig Duitschland licht op de meest aangrijpendo wijze toe hoo do Kultur V'iaand'eren en België onderdrukt on... beschaaft. De lotgevallen van den heer Gliick-mann zijn dezo van zoovelo netitralen, die in Duitschland's adelaarsklauwen go-raakten en kennis maakten met Duitsche Wkers en kampen en inzonderheid met je gevangenis van Aken. We laten hem a an het woord; Den 28sten Maarl vo^rdo mien mi] vroeg in den morgen uit de gevangenis (van Sint Gilh's), teneinde me naar de Kommandantuur in de rue do la Loi (te Brussel) te bremgen, waar ik werd fcinnengeleid in oen wacblkairier diaspe-ciaal voor gevangenen gereserveerd was. iWeldra verschenen daar slachtoffers van alio mcgelijke leeftijd en stand. Hetspre-ken was verboden, maar aangezien de soldaten zich onderling amusecrden en zich in het ^gelieel n'et met ons bomoea-tLen, werd eu er op fluisterende toon ge-Bprekken gevoerd. Een ieder liad het ©ver zijn eigen ellsnde. Vijf- van de daar aanwezigen hadden het anti-Duitsch blad ,,La Libre Belgique' gelezen. Drie van hen wajren veroordeeld tôt negon maanden gevangenis-etraf, één tôt aohttien maanden. en do .laatste tôt twe© ijaren. Naar Oostonde gezonden, om voor den président van den Krijgsrnad to verschij-nen, was de heer Gliickinann ge-tuigo van oen tolefonischo inel-ding van zijn ,,rechter ' aan oen 8taf-officier van admiraal von Schrëder. Over Sc.hroder spraken met grooten lof' (le predikanten Domela N'ieuwonhuis Nye-ijjaard en Koeekebakker, do Aardonburg-ftche correspondent van do NÏEUWE ^COURANT in Den Haag. Zieluer wat s'4« heer Gluekmann aan do telefoon ver-^am: .,0nze soldaten hebben zooevon .tlria Belgisclie individuan hier ter stette • $eafresfceerd; verdacht van do pogjihgl ,©eao brug te doesa springen. Ongetwij-'feld zijn onze bewijzen weinig doorslaan, sBiaar wij moeten ons door d» bovolking do en v r e e z o n. Morgen zal ik het . .Vonnis vellen; de drie Bedgen zullen ter d o o d veroordeeld en z o n d © r v e r-Wijl gefuailleerd wolrden. 't Is plssehlea wreed, maar "t is noodzake-lijk."We voe^en hier sleclita bij dat al die ©nachuldigen gefusilleord, Vlamingen wa-yenHoa de vijand overigens met d© Vlaam-Belie bevolking benlt, zal de h©ar Gluck-marni. ona nog leeren. Hij was van Oostenda naar Brussel giezonden en moee£ te Geint m een zaal der Sint Pietersstation een geheelen dag -wachten. Zij was speciaal ingiericht voor gevangenan, wier straftijd om was en d-io naar hun tei'ugkeerden alsook voor hen di» naar Duit-sebland moesten ver-trekken, ten einda daar hun straf te on-dergaan. ,;0 ! wat een beklagenswaardi-go aanblik di» rrouwen en mannen, wier leeftijd en stand verschiiden, maar die allen meet- of minder zwaar to lijden nadden van d© dlscipelen der ,.Kultur". Een arma vrouw van Kortrijk, Mari© P. was ia het bozifc gevonden van een brief van eeei Triondm ta Oostonde ùie, daar zij ernstig ziek was, haar eenigst ldnd aan haar ziekbecl riep. Voor liet feit dat zij d©z» wanhopigo brief had be-waard kreeg d« ongclukkigo 10 maanden gevangentostraf; daarbij waa zij, als om a© beker van haar lijden vol' te maken, Z on der beu'ichteri Yan haar man, die als soldaat aan het front stond; en zij had in Kortrijfe haar drio jong© kinderen en haar oudo moedor mio^ten achtevr-lalon. G© zult liebt begrijpen dat het slachtof-for ziek was en yan een bleekheid en magerte om medelijden to hebben. Een Genfcseh ingezelen© M. Sirjacob en tijn zoon moesten re3peotieveïijik ©en straf van een j&ar en zes maanden gevangenis in Duitschland ondergaan daar zij verzuimd Iiaxlden aangifte to doen bij de autoriteilen van een klein vaatje wijn." Een professor van do Qentsch© Hoo-gesehooî moest naar DaitscMand ver-trekken zonder dat m en hem icts posi-liefs te verwijten had. Hij werd eonvou-dig als een politiek© gevangeno be-Hchouwd, omdat van hem bekend was, dat hij niet ran Duitschers hield, maar ^ Sisd/idtg Duit<3ohjlandf mialiandcjlinglàn |-zien en ondervonden in yijf gevange-; ' vçn. Amsterdam, N.V. Dirukkerij „D© eirwe Tijd' (58 bldz.) Hot is do ver ta lins1 van L'Allemagne" 1 !■ e'ip. wie in vredesnaam kan wel van hen houden ? Hij vertrok voor onbepaalden tijd, maar,, hoewel hij groot verdrïet had dat hij do zijnen moest verlaten, toch was hij aan den anderen kant er trotsch op, dat hij voor zijn vaderland leed.. Hij deeld© mij ontzettendo bijzonderheden me-de van het schrikbewind dat te Gent werkte over de ontoereikende ruimto en de gevangenissen, over do noodzakelijk-heid waarin de Duitschers verkeerden, zelfa lcelders to gebruiken om hunno ar-restanten op to sluiten, over het groot© aant'al burgers die men dagelijks naar Duitschland zond." Breedvoerig besehrijft d© heer Gluek-mann de kolossale gevangenis van Aken, waarmedo zoovel© Belgen kennis maakten.Men ziet onwUlekeurig ,Goya?s s-chil-derijen van de Inkwisitio terug. Een staalt'jo maar van do mishand©-lingen : Een girijisaard van Belgiseho nationa-liteit, genaamd Forest, was niet meer in s.taat aan de exercitie, die in de plaats trad voor een wandeling, deel te nemen zoozeer was hij verzwakt Toch moest hij aan do gegeven order giehoorzamen en men snauwde hem dio erder nog-maala toe, men schudd© hem door el-kaar. Op een zekeren dag kon de onge-Iulckige niet meer en bleef hij staan. Toen gebeurda het, dat een bruut van een bewaker, met nama Wittvelt buiten zichzelven van drift, hem met do sleu-telbos een .slag toediende, zoo hevig, dat de arme oudo man wankelde en viel... Hij moest naar bed gebracht worden en atierf lcort daarop." Verder somt do heer Gluekmann eeni-ge ander gevallen op van torreur door do Duitschers. Een eerzame hotelhouder ta Luik, genaamd A. Quaden zag zich tôt vijf maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat men op den kellner in zijn inriehting een nummer van d© , .Libre Belgique" gevonden ha'd. (Do kellner zelf kreeg- een jaaj gevolgd door intemeering). Een dichter uit Blankonbergho moest twé© jaar gievangeni'sstraf .ondergaan omdat hij vaderlandslievonde liederen gepu-bliceerd had. Do dokter Van den Bulcke, arts te Oostende, werd to£ drie. jaar gevangenisstraf veroordeeld, daar hij meerdere ma-len in een café in d© stad gezien was met een soldaat van het Belgiseho leger in burger. Hij is naar de gevangenis van Anrath (Westphalen) gezonden. De Soldaat werd eveneens gearresteerd, men diande hem stokslagen too, en hij werd veroordeeld tôt drio maanden gevangenisstraf. gevolgd door interneering. De laatste heb ik in Aken ontmoet en op het oogenblik is hij waarschijnlijk te Saarbriicken. De heer Giral, eigonaar van een hôtel op de place de la Station to Oostende, werd tôt tien jaar dwangarbeid veroordeeld, omdat do soldaat waarvan ik hier-boven sprak, in zijn zaak zijn maaltij-den gfSbruikte. Twee broers. genaamd Terlyn, eerzame kooplieden te Kortrijk, waren iêder tôt drie maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat een duif, di© sinds lang^n tijd verdwenen was, bij- hen teirugkeerde. Ge-lukkigerwijzo konden zij de juistheid van hun verklaringen ffamtoonen door mid-d.el van getaigen en bewijâetukkem. An-ders waren zij misschien wel getusïl-leerd.Een jeugdige leTcgrafist uit Gemblous, genaaind Chartrau, kreeg 2 maanden omdat hij niet gegroet had toen hij «n Duïtsch officier tegenkwam _ Daaj.- de Duitschers kardinaal Mercier n:e,t dorsten arreâteeren, hebben zij zieh aan zijn omgeving vorgrepen. Zoo na-rnen zij b.v. zijn aecrataris gevangen. Ik heb enkole woorden met deze kunn.en wisselon en ik was getuige van de bui-tengewono onbeschaamdhud w'aarmeo de opzichters bevelen gaveri aan dezen hoog-geplaatsten priester. Dokter Gaston van den Bulcke, een minier collegemakkers, is cen radikaal Flamingant, waarover Mr. Van Es in de D i e t s c h e S t e m m c n heeft ge-.'jehreven. Hij wordt aldus behandeld als Alfons Sevens en Paul Fredericq. De heer Gluekmann spreekt oolc over den Hollandschen koopœan in kaas, den heer Bakker uit Bruss !. d^b ook in Aken onschuldig gevangen zat en cen brochuur over zijne geva'nganschap heeft gesehreven, die we indertijd bospraken. Do feiten, de namen en do gevallen, dio do Argentijjner aanhaalt, kfoppen ganseh met de waarhsid. Eiudeliik heeft hij do hel van Aken, waar ook mevrouw Boël-de Kerchove de Denterghem is opgesiloten, kunnen verlaten voor het giastvrij Nedarland. Voor ons, Belgen, ia zijne brochuur hoogst belângrijk. Door hare zakelijlcheid sa hare oorkonden veroordeelt zij streng i# Duitsche onmenschelijkbeld. Léonce du Gastilion. Links en Rechts. Le Clairon du Roi. In Le Havre verscbijnt een kleine Belgische krant Le Clairon du Roi, welke maan-delijks een overiicht geeft van de militaire gebeurtenissea aan aile fronten en ook aile tijdingen bevat die de Belgen van het bezette gebied aanbelangen. Het nummer vau L e Clairon du il o i meet 15 op 25 centi-meter3 en weegfc één grain. Er gaan dus 1000 ex. in één kilo. Wanneer de wind uit het Zuid-Westen blaast verheffen zich ballonnekeus aan het j Belgisch front bevatttnd drie kleine pakjes van 350 ex. van het Kleine blad. De pakjes zijn aan een zoogezegd Bickfordtouw vast-gebonden. Dit touwtje brandt langzaaoi na een half uur valt bet eerste pakje neder en de krantjes worden verstrooid. De lengfce van bet touw is berekend naar de sneibeid van den wiud. Van eane iioogte van 2C00 meter daalt het Belgisoli evangelie driemaal naar beneden. De Belgische regeering bezit hot bewijs dat Le Clairon dn Roi in het bezetto gebiad vau hand tôt hand wordt overgeleverd. L'Intransigeant, waaraan we die ' bijzonderheden ontleeoen, zegt niét of een Viaamsche klaroen des Konings bestaat. Wij hopen ja, want met het oog op deactivisten Volksopbeuring, Uentsch'e hoogeschool, be-stuurlijke scueiding is het hoogst gewenscht dat de Viaamsche bevolking ingelicht wordt. Sommigo loyale Viaamsche burgers klagen' dat men hen met eerder ingelicht heeft anders zou do activibtische bowegiDg in hare wieg versmacht zijn. De (Ouitsche) Toekomst en de Gentsche Hoogeschool. Fier drukt De Toekomst van Den Haag in zijn nr. van i.7 Januari: Geh. Rat-. Prof. v. Dyck, hoogleeraar aan de techuische 'Boogeschuoi te MUnchen en verbonden #an het Duitsche civiete bestuur in België, heelt de leiding gehad van de organisatie der Viaamsche Universiteit van Gent. De voorgeschiedénis van dit stuk vredes-vverk midden in den oorlog dat aan onze Neaerlandsche cultuur ten goede (sic) komt, is door Prof. v. Dijck besebreven in de Deutsche Revue van Januari onder den titel: n Dio Umwandluug der Universités. Gent in eme liainische Hocbschule"'. In dat opstel wordt mede h idacht het aandeel, dat verschilteude leaen \an De i oekomst-groep in de vooibeieiding hebben gehad;" Wat is dan de roi geweest van den Vlaani-schon Boogeschooloona waarvan in Duitsch-Vlaainsche biaden en ook in D © T o e-komst werd geschieven dat hij de hoog-leeiaars v^or Genc aauwieri ? Als er nu nog Viammgen zijn die in de hervormmg der Uentsche umversiieit iets lof-waardifeS vinden en er dus geen kvvaad in zien, aan zal boveustaand beiichtje hen toch wel overtuigen als zij van goede trouw zyu. gj£ TyEâTMMD Zwitserland be.indt zich op eon moei-lijk par à et. Dit moet ook een Zuricher correspondenj aain de N. R. G. beamen, Mosr dan de liant uer wearbare bevoi-king is gisleren en vandaag (25 en 26 Jan.) gomobiiiseerd. in de scholen en eu in cta hôtels van Zurich en eldjecrs ' kampeert het drukko soldatenvolk. Zwitserland s sait weer ais in Augustus 1914 mes het gewear bij den voet. Generaal loch heoit zijn kwartier te Besacon. En in Focg, ziet het prof-Duitsch blad het gievaar voor Zwitaerland. De Duitschgozinde correspondent ver-geet te zeggon dat 400.000 tôt 700.000 Duitschers g>econcentreerd zijn langs de noordgrens van Zwitserland en dat Duitschland aan zijne verdragen te kort koiiHS door ite verzuimen (Je bolootde toenkolen en ijzer naar ZwiW&r'iand te verzenden. Aan het w es ten wordt de taktiek van het voelen en tasten voortgezet. Met suc-ces werden d© opéra,iën uer Britsche en Fransch© patrooljé^ bekroond. Het ganache 4U0 Engelscho mijlen langi , front der Franschln wordt door hen ver-sterkt. Do Franscho opperbevelhebbèr kan ©an oftensief beginnen waar hij het ncodig oordeelt. Zelfs als zouden do Du.tschors de onzijdighcid van Zwitserland schendon, in l'rankrijk zullen zij weten met wien zij to spreken. Gisteren wezon wij er op, dat de Rus-sen hjj Kampolung, in de Karpathen, waren doorgebroken. Zij hebben er S0 of.ficieren ©n 1000 soldaten gevangen ge-nomen.Aan do Zlota Lipa liobben de Russen vijandelijko loopgraven genomen. in Mesopotaiirio zijn do Engelschen thans volkomen meester van de eerste on twe:de linie der Turken ten Z.W, van Koet el Amara op den linkeroever van do Tigris en zulks op een front van 4800 meter. Voor houden zij do derde en yierde linie van den vijand over een front van (500 meter bezet. Een 1000 tal Turken zijn er gesneuveld. ïob Ëindeuliurg la BelgiS. .Wij verneunea uit goede hrend" dat «:eldf anaaisciialk vw Hindenhurg iederon dag in Belgiô verwacht wordt- Mag raiein zich aan belangrffba gebeurie-mssen op; het wosteîijk front yerwachten? BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST. CONFERENTIE DER GEALLIEER- DUITSCHE SPIONNAGE, DEN. PARIJS, 30 Jan. Een nieuwo oDnfe MADRID, 30 Jan. Het t© San Sebas- rentio der geallieerden zal te Petrograd tian verschijnend blad Vox d© Guipur- plaats hebben. De Fransche, Engelsche cor® signaleert de aanwezigheid te Bil- en Italiaanscho regeeringen zullen ver- bao van een verdacht individu, die de laj tegenwoordigd zijn door hunne gezanten ding en het vertrek der booten bespion- en door spéciale afgevaardigden. Deze neeit welke naar de Fransch© en Engel- conferentie is bijeengeroepen als ©en ver- sche kust vertrekken. Dank zjij een ap- volg op die welke reeds in andere hoofd- paraat voor draadlooze telegirafi© waar- steden hebben plaats gehad en zal ten schuwt en leidt hij de Duitsche onderzee- doel hebben een algemeene overeenstem- booten. ming te brengen over de meening, wel- Hot blad zegt dat dit een voorbeeld is ko "do meest krachtige middelen zijn om van het systeem dat de Duitschers toe- den oorlog voort to zetten en op een af- passen, hei? krioelt van hen aan d© doend© wijze aile bronnen ta benutten, Spaansche kust. Het blad klaagt dat d© waarover d© geallieerden beschikken. Tôt Duitschers de welwillendheid die men hua' de Fransche deputatie behoort de minis- in Spanje betoont niet anders beantwoor- ter van koloniën, Doumenge en generaal den dan door pogingen fe doen om van de Castelnau. Zij ia gisteren to Potro- dit land een waar manoeuvroveld van grad aangekomen. " spionnage t© maken. Legerberichten der Geallieerden. Vâll ll8t Westelijk front. De kathedraal van Reimtf* Het Fransche legerbericht. * ninrT.-i 7 t t In do ,,Revue des Deux Mondes1* PARIJb, 29 Jan. In den loop van schrijft André Chevillon: ,,Een enkel den nacht verschillende patrouilleontmo©- woord rijst op de lippen : „Subliem !<1 tingen in Champagne en_ bij Eparges en subliem in de verschrikking, als A4 op verschillende punten in den Elzas. groote vernietigingen der natuur. Eeu Op dsn Hartmannsweilerkop mislukte storm van vlaminen is daair voorbijg©. een Duitsche aanval op de Fransche loop gaan, stijgende en brullende. Men kaa graven en werd gemakkelijk afgesla- het zich voorstellen, men z,iet het bijna, S0";. „ ^aar d0 eteen overal de tragjsch© kleu- Gistoren. heeft lur-.tenant Gaston een ren van den brand heeft foehouden: zwar« ' Duitsch vliegtuig van het ty Albatros to rookplekken, waairin, als het roodflj neergeschoten. Dit is lies vijfde dat door gewoolvan een slecht gedoofden vuur- hein wordt geveld- _ gloed, do groot'e reliefs en teokeningen In den nacht van 28 op 29 Jan. heb- van het wondere décor uitkomein. ÏJoot ban do Franscho vliegtuigen bommen ge- dat zwart, dat een uiterst sterken scha- worpen op do stations yan Athis, Savy duw lijkt onder dat onverwaehto rood detl en Estreilles. uitkomendo panten wordt ailes tôt den Het Engelsche legerbericht. hoogsten graad van zuiverheld van ex, ° preasio gebracht ; men denkt aan de LONDiEN, 29 Januari. Officieel: Wij heb- rVhf ige .^athedralan" van Victor Hugo ben vi.i-firidolijko linies ten noordoostel Kan "et ^tale kantwerk het fij. \tTOaeiï«s ovenvallen, schuilholen gebomhar^ T * * * ^ 13 Ter,dw6r^ deerd en vele «,-erliezm toegabralt. V " 1? TJF™ ' de Wo zij'n in d© vijandelijto stellingen tan t 0nd1ra a^rdf verborgen syn, neordoesten van Armentières gekomen en Si den dlll"tore der tot de derde linie doorgedrongel. Daar heb- ^ f ' af.,d9 ^ho^e to^ der ^ hen we schuilholen met de ^zetting en al Pft scheiden de drie motieyen d©C;. vernield, ^eel Duitschers in de loopgraven k^hedraal zich af, en nemen een buitei* , gelood en ook enkele gevangen genomen. f**™ w.aaxde MI1 : teionfeerend© Aanmcrkelijke J.edr|righeM yan het ga- Christus, do kromng der Maagd, de Knui schut bonoordea de Somme en in het Ype- &lgmf ~ T vm SfM yerander^ rea-vak. waar w© een grooten brand in de en Rls grooter geworden Kruisiging, bij. vijandolijke Unies deden uitbreken. Ons grof na verschrtkkelpk door dien brandeiidea geschut was noordelijfc van de Ancre on e" den aîgebrokkelden fcegein hèt vijandelijk hoofdkwartier te I^ens C1î;- r* in ^ is Onze Lie- in tciw ve vrouw, waarvan het zedig© en ge- On7© vliegtuigen hebben in eenige Incht- kroond<5 Jhoofd .z]ch buigten ^°80r» g<,vechlP!n sreiel goed werk g^daan. Een yijan- fîan 6 twee zijden van de roos, hebben <ieiijlc loestel is vernield, eon Kan, ona wordt ! S1'0^ heiligen, tusschen de lange pij-vermist. *ers' a' hun volzalïge zachtheid behou» den. D© verwoesting is om hun h een, Van het Uosteiyk front. I zeld, maar de vred© en de genad© van He> Russische legerbericH . Aan de voeten van die gioirio on di9 PETRR0GRAD. 29 Januari. '(?. T .A..) verwoesting buigt' men zich over hoopeO Officieel: In de streek van Riga heeft d« p^'j asch, houtskool, kolen, steengruis, werkzaamhieid van den vijand zich tot gcho- acliuim van gesmolten staal, waar d© ten op onze schansen be'perkt. wandelstok, ©r in scharrelend, nogkost- Ten Zuid-Westen van het dor» Potoe- baro stukken ruit in doet bewegen. Zlô- toza 10 werst bszuiden Brzezanv hehheni hier inderdaad hetgeen, meer dan ailes, onze atdeelingen zich in den nacht van 26 van den dood spreekt. Zwarto en tôt on 27 na een stormloou met d© baionet gruis geworden overbUjfselen van het- in weerwil van een reeks hardnekkiRo tegen- geen zoo lang schoonheld was, luister, aiinvallen van de Turken, die met ernstige harmon'sche vorm, en geheel en al ge- verliezen werden teraggjeworpen^ van de rythmeerd door do hoogste Idoe. Na cen eerste loopgraallinic meester ceniaakt. Wii ramp, waarin slachtoffers zijn omgeko - tjliezen zes miingalerijen van dien viiand oq. men, vindt men dikwijls, naast een mla ontred.derden diens ltjoûgraven en keerden: of meer gecarboniseerden vorm ook klei- teru? .naar vanwaar we gekomen warer». n© zwarte plekjes, die gesmolten vleesch Hierna hebben de Turken ons tot Jwee keer zijn, dat er yan is afgeloopen toe aaneevallen. maar zjj. zjjjx terurr.TevvorDfn. ^ -• BKiiet nemen van de yiLuiueliike loyjjgraven'. IWIN_i PJ WS'a ^ waakten we een officier en 28 po-lclaten van de Turken cevangen , Miin} '/nifioj jiS/ fwftîîf Do coirespondent van de Morning Post, b©K Ilol A/UiwGllJii II y 11 la schrijft het stille, maar schitterende werk —■— van de Engelsche mijnvegers in d© Adria- Hpt ItaliaaRcrhp IpnprhpHrht iische Zee en ze81' dat dez0 nei uanaan.cne legeroericnt. den 15den Augustus 1915 0Qgeveer aan den arbeid gingen. D© bemanning kwam PO ME, 29 Jan. (Steîani). Offi- uit verschillende Britsche havens. Hel c i e e 1 : In Trentino heeft ons vuur den meerendeel van de manschappen is uit vijand bij den aanleg van verdedigings- Schotland en Norfolk. Toen de mijnve-, werken en transporten belemmerd. gers aankwamen hadden zij van de Adri-Op het front i'n het kustland do ge- atischo on van de Ionisch© Ze© niet d« wono vuarwisseling en kleine patrouille- minste kenni's. Zij waren echter uitste-gevechten. ii'ij hebben oanige gevange- kend bolcend op d© Noordzee ©n dat kwam nen gemaakt. hun nu goed te stade. Nu weten d© En-gelsclien allps. van die Zuidelijk© zeeëni Mi... n„ „ n #> . af, geen stroom, geen enkele bizonder- iiet Hoemeensclie front ^ weik gebrmk zij ©r - van moeten maken, of welk© gevaren zij meèbrengt. Hpt Rn«<icphp Ipnprhprirht Zi3 hebben het leven van zeer velg Srîeî "USSISCM^eyerDeriCnî. Italiaansch© soldaten, die schipbreuk had- ri,T.^ _ don geleden, gered. Een van hun offi-, PETROGRAD, 2J Jan. Officieel: Bij cieren heeft do dapperheidsmedaill© ge- het 27 dezer ton Noordoosîen vanJacobe- lcregen. Eenige van deze zeelieden zijai1 ny, ten Zuidwesten van Kampolung g©- zèventien maandea achtereen in touw a*-' leverd gevecht hôbbea onze aîdeelingen weest. 30 offieieren en m©er dan 1000 soldaten gevangen genomen. — „, ?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods