Belgisch dagblad

686 0
31 January 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 31 January. Belgisch dagblad. Seen on 28 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cr5n873v6b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

8de .T aargang. DOND3ERDAG 31 JANUARI 1918. No. 116. ABONNEMENT EN. Per 3 maanden voor Nederland t 2.50 franco per post. Losse nummers. Voor Nederland 5 cent. Toor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegraclifc 126. Telefoon lied, en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD r — AD VERIENTIEN. Van 1-5 regels f 1.50; elk* regel meer f 0.30; Beclamei 1-5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon Uousc Llovdg Ayenue E C. Pfl-lMis» 7 A Won nft *J A.. -** Verschijnend te 's-Gravenhaige, elken werkdag ie 12 ure middag. Diinmuv noru uitm n tat m unir ru ««haï >tat * nnr* Een Vlaamsch legioen la zijn Oorlogsdagboek vertelde reeds 1915 de bekende domines J. D. Dome Nieuwenhuis Nyegaard dat een Vlaams* doktor in de letteren naar Holland was u; feweken om een Vlaamsch legioen te lichte )it legioen zou dan schouder aan schoud met do brandstichters van Leuven gestredt habben om Vlaanderen los te maken vs België. Dat een „biedere" boekvvorm reg menten zou lichten aïs vroeger een Ligri een Merode, een G avère en andere aanzie lijke Belgisehe edelen, scheen dus toen e< grapje. Dominee's verhitte verbeelding w; iinmers te Gent geen geheim. Het activisme ontstond. Toen de Vlaar dche lcrijgsgevangenen van de Waalschewe den gescheiden on voor.al naar Gotting* werden gezonden, selireven we Lier dat d een voorbereiding was van het Vlaamsi legioen dat de Deensche-Eriesche-Hollan Bclie-Jong Vlaamsche dominée hadgedroom Met de stelselmatigheid en de hardnekki heid in het najagen van een doel, die di Duitscher kenmerken, heeft men die Vlaar «che militairen als tamme vogela in çen -betrekkelijk — gulden kooi opgesloten. /■ genieten er voorrechten die de krijgsg vangenen van ander bloed niet hebben. 2 worden er beter gevoed. Volksopbeuring, d Meert en Persyn in België on in Holiar Btiohtten en die we van het begin ai aa: geklaagd hebben als een hoogst verdach Duitsche maohinatie — zorgt voor allerhanc pakjes uit België. Voor de beneveling van de geest der bevoorrechte gevangenen wordt oo van Duitsche zijde gezorgd. Elk gevanger ontvangt kosteloos een activistisch blad, liefi het Vlaamsche N i e u w s uitAntwerpe dat beter geschreven is dan de onbeduidenc Gaz et van Brussel. Lezing enontsoai ning zijn er in overvloed. Gansch eenzijdi worden die gevangenen bewerkt door voo drachten, brochures, een zorgvuldig uitg kozen bibliotheek, tooneelvoorstellingen € concsrten van Vlaamsche en Duitsche muzie! Raddraaiers uit Gent, Antwerpen en Bruss bezoeken hen van tijd tôt tijd en jagen c gedachten, die al niet zeer klaar zijn door c prikkeldraadpsychore en het heimwee, ganse op hol. Declercq wordt afgeschilderd als de Me aï&9 iîan Vla-anderen. : wiester Vandermei len worètî voorgesteid als een Vi&amaec Dreyfus op het Duivelseiland, hoewel d Onvoorzichtige jongeling zijn eiland, wai hij niet alleen zat, reeds weken hee yerlaten. De Belgisehe regeering wordt ve vloekt ala een monster van ondankbaarhe en ongerechtigheid. Men maakt die ongelu kigen wijs, dat zij ziSh verkocht heeft ai Frankrijk en Engeland en zelf den oorlo den overval en 'deze gevolgen heeft uitgelol Vlaanderen wordt nog afgeschilderd als h Polen van het Westea. Met zulke' bakc praatjes worden die dutsen murw gemaa toor opstand en landverraad. Gelukkiglijk weerstaat het Vlaamsch „e pond" verstand aan die gevaarlijke en ono ïioudelijke prçpaganda, doch er zijn er d Onvermijdelijk beiswijken en de paardenle gens slikken. Oolc in het Vlaamsche land wordt ond de jeugd, die men jammer genoeg verzuin Jieeft den 4 Augustus 1914 onder de waj oen te roepen, in denzelfden zin gestookt. De heetekoppen ontbrekeu niet. Daar 1 noodzakelijk werk van opklaring vorwaarloo is geweest, hebben deaetivisten methunp en hun woord de baan vrij. Nu de politieke zelfstandigheid vanVlai deren is uitgeroepen, wil men thans d droom van Doinela Nieuwenhuis Nyegae verwezenlijken , het Vlaamsch legioen. Uit België komt ons het bericht toe 1 tJ in er door aetivisten geronseld wordt om da la legioen te lichten. Het oude deuntje van ht -h Niemand gedwongen soldaat getrouw, word: t- om te beginnen, een beroep gedaan op vri n. willigers waaronder Vlaamsche soldaten e 3r gegradeerden uit het kamp te Gottingen e •n andere Duitsche kampen. Hetschijntdatme ■n ook zou pogen Vlaamsche geïnterneerden i i- Holland voor dat legioen aan te werven, de e, zou volledigd worden door jongelui uit d i- Vlaamsche gemeenten. » De raad van Vlaanderen laat door zijn is helpers uitstrooien dat hij op een legioen va 200'j man rekent. Er zal wel een 0 te vee i- zijn. Niettemin is een activistische legermach r- niet uitgesloten vermits er een minister va ® verweer bestaat, waarvan de titularis Borm it (August) is. •'h Wanneer het vrijwilligerstelsel niet vo i- doende is zal men andere middelen gebruike i- om tôt het vereischte getal manschappen t ?- geraken. Misschien zal men het schouwspe m zîen dat Pruisische sergeanten als drilmeestex a- van Vlamingsn optreden. De mislukking va — het Poolsch leger onder oppercommando va ' j Duitsehers heeft den Raad van Vlaandere e- nog niets geleerd. ;'J Overigens wordt het ronselen van die act ie vistische legermacht door De T o o r t d bevestigd. Dit OrgaanderGroot-Nederlander i- dreigt met revolatie in geval de Belge: e de aetivisten bij de terugkeer zouden weg 0 bezemen. Zoo Jezen wij dat eer aau de: n wereldoorlog een einde zal gekoraen zijr k er in V laanderen een legermach 0 zal bestaan die de afgekondigde zeli st standigheid zal handhaven en waartegen d J, overgroote meerdei'heid van het Belgisch e leger voor de vernietiging dezer ZQlfstandig !• heid weigeren zal te vechten. g De Toorts is van het goede jaar. D r- rédacteurs zullen goed doen weg te blijve: 3- als onze Belgisehe leeuwen hunnehaardstede u heroveren. Aile brieven van militairen va: het Belgisehe front — Hollandsche vriende: îl kunnen het getuigen — ademen strijdlust ej e wraak. e Het duivelsch plan eens Vlaamsche activie h ten tegen Belgen, loyale Vlaamsche krijger te stellen kan alleen ontstaan zijn in het brei van een hysteriek als Borms, die, weiis waar, de biezen zal pakken naar Holland c a 1 lia VAV an3t'v.jao -y* ie slaehtbank te hebben gedreven. ir Beseft men nu waarom men het Belgisc ft leger in Vlaamsche en Waalsohe regimente r- wil indeelen, het plan eilaas! van V r id België waarvan wij het gevaar hebbe k- ingezien en dat wij zullen blijven bekampei «i Een ViamiDg voelt beter dan een niei g, Vlaming al het tragische van het noodlotdt :t. Vlaanderen zoo ontzettend treft. et Zij n kruisweg is niet ten einde. De deportatu ;1'- naar Duitschland en vaoral naar de vaurlini kt waar onze vrije Vlamingen als galeiboeve moeten werken tegen hun eigen zonen, c e- ontruiming van de helft van Vlaanderen do< P" de bevolking die onder vreemden dompel ie ôle honger, de ziekten en de nood met c u- onveiligheid in doen en laten, mergelen oni Vlaamsche bevolking uit. Machteloos, vuist« er ballend, aanzien wij onze moeder 'Vlaanden id neergestrekt op de pijnbank en gemarte ,e- door eigen ontaarde kinderen. Niet eeuwig zal het blijde Vlaamsche lai iet van vroeger een folterkamer zijn. On: s(i Vlaamsche soldaten aan den Tser brand< en van ongeduld en wraak lust. Wee hen, wie ook den voet zal dwa in" zetten. Zij worden weggemaaid! en Td Léonce du Castilion lat .i"! De Duitsehers ©n de Vlaamsche beweging D'? Lïelgische lîc^c i:>g heef» thans he ' refh'.-.treeksch en ôiutotwisfba&r bewrp ii hander; van het officieele aanetpkietti dooi •Diuitschlaiid der activistische kuiperijlen ii | iVlawideieii. Zij is. namdijk ia-'t ibezit eeinei ac*;a bestemd om do Diuitsche troepen ir f jV'laanderen op de lioogLe te brengen van lie-plan bestuurlijke ontwricJiling van BfeLgii do m Duifechland en 't de gedragalij'n voior ti ^hi'ijven, die heit te diem aanzie-n te vol 'gon had. Deze anderrichtingen die een ver | Irouwielijk karakter drageji zijln gedagteekenc ?IBrugsel Sept. 1917 en bevatlen tendea 'Jtjeuze inlicMingiem nopens de gesohiedeni! jjÈta de» sociale», toestand va» Vlaanderen er 'Jzgjb bevolking, nopen.s: do veardcel-en welki vow D'aitschland kuoniein vo-ortvlo-eien m [politieke uitibuiting deir tweeitaligh^iii i|t '■'België, alsmedo nopems de tactiek gevolgt dacr den zoiogenaamdein Raad van Vlaan 'deren. Het document, eindigt mlet een hoofd Stuk V, de hoofdlijnen a.ange,vend voor d< Sgedragslijn der o pzieh zelf stoando Duit AScheri in yiaandfïv». Hierinleesfcmen einde 'Die<;r de volgende ibeteekernsvcre ziœnedén jyB» begcuurlij'ke scheiding is thans hap ;,Verwezenlijlking nabij'. De gamenwerking de jDiuitâclie overn-eid met de Vlaamsche bew« /feiug ig doar zijne Majesiteit den Duitscto Aeizer goedgekeurd en ibevolen. Het is du iWiehi voar elken D'uitacher deze beiwegim t&it al zijino krachten ta ateunen. De Duil UKfee piolitiek in de bezette gebieden iàae: yrooibereidende poiitiek; ,W)eitee definitiev* pc ;-litleke vorin aan VlaaïWdieTOTi; en 5flâailloni j, Kal worden toebede&ld. m'oet aati de to< komst worden overgelaten:. DieinvcolgenS' m: elle Duitschex zich inxlividueel buiten. a oventu-eele gescihillen houden welke ont] ' Vlamingen moebten rijlzen mopens het i eindelijk doel der bestuurlijtoe soheiding t dea: politiek en zioh honiden aan de ver: L keriugen der Keizerlijke Regeering." : Het feifcelijk doel door de Duitediers i 1 gegtroefd is trouwens uitgedrukt in hetein : der ooderriah îingetn, waar elken Daitsch 1 als DuitsCher en soldaat, als een plioht woi ; voorgehouden er .toe biij te drag-en .,dat € '■ aan het germanendom, aan de teutoon.se ! heschaving, teruggesclioin.ken en n£ ■ l^nitschland gericht Vlaanderen, do veil ■ heid van den westelijken flank van ! L Keizerrijk in de toekoms.t waarboirgen." (Office Belge.) f __ ~ — ^ Een antwoord des Konings t De heer Tobi© Claes, vo^arabel vain i Belgiache loge „ Noua Maintiendrons" jn I L Haag1, djeelt Oina het Kominkl^k antwoo - média op liet tol-egraim van proteet yan - Jasauari : s Zeer gevoelig «tua het teteguiam dat - Hem hebt gfistuurdi, uit naeini vain de 1< r „Noua Maintiendroina", darikt die kaning : reoht die vrijuiefteelaeirs, dde iu Nedei'lai s zija nitg'ew.ekein, am htun bettuigingi i r loyalisMaoïte verkmoohthieiiiid en om liun triotisoh" profeati, d»t beamitwoar# aftn i gievoelen vain aille Belgen, om/wrikbaar \ i emigà tegen aile pogin®, die den natio l len teBem#feoii bedireigd. i- Graaf F, de Jeh«,y, i directeur van het kabinet f km oings. 6 À#n ddii h««r Qtibfai Olaea, Harstenho h weg 161. Bcîieveniofflefc. ——^—| ; Brief uit Zwitserland. (Van onzen bijzonderen correspondent.) De Belgisehe Nota aan de Pau s. — Aetivisten ui het- kamp van Gôttinge naarZwitsorland. Het antwoord van de Belgisehe Begeerin Q aan den Paus heeft alhier algemeene voldo< Q ning verwekt. De Belgisehe voorwaarden voo a een duurzamen vrede zijn in het stuk zo q klaar opgeateld dat men r.tag zeggen met d t Italiaansohe pers, dat het antwoord aan de: e Paus iets is, dat den Duitseher in 't hart treft. e Door de bekendmaking van dit belangrij] a document, zullen de Duitsche diplomatiek ! kringen grootelijks in 't nauw gebraoht wor (. den; zij zullen zeker niet antwoorden! 'tZij: a toch vooratellen voor den algemeenen vred g en voorwaarden die niet alieen door de En tente vereischt zijn, maar ook door de geheel . wereld, Duitschland en zijne bondgenootei a uitgezonderd. 0 De Osservatore Romano schijnt te doen ge [ looven dat deze nota bewijst hoe goed he a pauselijk vredevoorstel door het Belgiach voll a ontvangen werd. Het is voldoende de not a aandachtig te lezen om zich te overtuige: q hoe noodig het was dat de Belgisehe Regee ring de vage voorwaarden onderstreepte. D indruk, dien men gevoelt wanneer men. d g nota leest, is dat zij lucht geeffc aan de droel heid van 't Belgisehe vo'ik, veroorz. akt doo het stilzwijgen van het hoogste moreele gezag wanneer België geschonden weid, Leuven e; j de roomsche universiteit verbrand werden e: ook wanneer onze bropders ala slaven ii ^ Duitschland werden gevoerd. Niettemin ia het antwoord van koninj Albert, opgevat in uiterst hoffelijke termes gelijkvormig aan de gedragswijze van he heldhaftige Belgisehe volk en zijne Regeering Dit ia het oordeel geveld door het groo B liberaal blad de „Corriere délia Sera" e: a zeker zal dit de algemeene opinio-ver tegen 1 woordigen. 1 Ongetwijfeld zal deze nota ter opbeurinj a dienen van onze lijdende broeders in he j bezet België. Want niet alleen ia deze publicatie va: groot belang in de kweatie van den vrede ii s 't algemeen, maar voor ons, Belgen, zijn e a aanwijzingen die ons terecht verheugen moetec Het zal gemerkt voorbijgaan dat de Re £ geering niet meer spreekt van de onzydig àe JmogVwliiéaoS*"geJw^ art/(i^th"'s}îuûâiAi8 [j is de daarstelling van het „neutralisme voor altijd veroordeeld. Het was noodig dat zulks nitdrukkely ^ verklaard' werd, en alhoewel deze nota onde de B roque ville's ministerie opgesteld gewees is, hopen wy toch, dat onze nieuwe chef va ^ de Buitenlandsche Zaken van de verouderd 1 politieke richting van baron Beyens zal afziei Oat hij de garandeerende mogendheden ove; 3 tuige van den onwrjkbaren wil van het Be ^ gisch volk onafhankelijk te leven zond< e voogden en ze f te beslissen over zijne bi atemming zooala het aan eene natie die vo( , haar bestaan gestreden heeft betaamt. ' * * Le * ie Het schijnt dat de Duitsche regeering hi >n plan koestert „goed opgekweekte aktiviste m uit het kamp van Gottingen, vrij in Zwitse d land te sturen, teneinde propaganda te mak< onder de Belgen en Zwitsers, om ze in id lijven in hunne beweging voor Vlaanderei se bevrijding en den Deutschtum." >n Die jonge verraders zullen wel ontvangt worden. rs ' Een onihulling. De onafhankelijke socialist Haase heei naar het bureau van Van Diaa uit Berli seint, in de Hoofdcommissie van den Rijk dag een sensationeele onthuliing gedaan ov ^ een memorie, welke door Duitschland a Le Oostenryk gezonden io, en die luiden zou : ] er oorzaak van Duitschlands geheele optred ia gebrek aan gebied, zoowel voor de oi etl wikkeling van den handel als de kolonisat ie Ons doel is dit, de duurzame zekerheid v het Duitsche Rijk in Oentraal Europa en ia_ uitbreiding van zijn gebied. Wij willen ge i land, dat in zich de kiernen van ver val draa. & ontstaan uit onderdrukking der vreem .'j! nationaliteiten, die er wonen. Het nieu land moet Duitsch worden. Wanneer de niei ne verworven gebieden werkelijk waarde be? ^ ten moet de emigratie uit deze gebieden I vorderd worden. Deze memorie zou desti door Michaélis zijn opgesteld. 0 _ De laatste daad der landverrader " Ala zy, -verdwaasde ledepoppen Uit hoovaardij, voor Duitsche moppen, ►en In 's vyands hoede, zonder vrees, In loensche kringen en calés, 2° Een walgelijk epektakel maken, Dan verft een sohaamteblos de kaken. Kil Als zij bjj 't woord de daden voegen, op- In 't openbaar, niet meer in kroegen, :l,i Om Vlaandren's hais de Doitsehe strop su Gaan leggen, met een dronkaardsmop, F- Aan 't heilig België durven raken, iiefc Dan worden bleek van woô de kaken. er" MIZAN na^ te' Belgen, steunt het werk Hou voorOorlogsweezen Oude Weg 71 Den Haag. Legerberichten der Entente. / , î De beroerde toestand in Duitschland. Q i i n . i > ■ ■ . \ ue siaKing neen zien in uuitscmand uitgebreid. — L e j l socialisten vragen de bijeenroeping van den Rijksdag -r De Duitsehers en Trotzky. — Ontzettend sçhrikbewind in Fînland en Rusiand. — Zweden en Finland. — Een f! k l succès der Italianen. Zij heroverden Monte di Vaibe^ 3, e Col del Rosso en namen 2500 kniffs^evan^enen 5 HE TOESfJIWP ^ De slakirigeai breiden zich ia Duitschland uit. Zopi liggen aile sc'heepswervon, tel 3 Hamhurg »Ul en hier en daar woiidt ^ in ammimitiefabrieken ^iet gewerict. De militaire overhedd kamt zich Koorai tegien de staMngjem. Zoo hieeft de oensunr der j. Maifen Bierliner " gebllatt, de Post en Vorwàrts gescihoTS.. Da Min. Volkszei'tuing sohrijift : Tussohen de onde sociaaJjdemacraliscjhe parti) en de Onafhajifcelijfke SociaalUlemto-a craten is saarnenwcrkiag verkregen. Zij jiob. ben dtea broedertwisrt vergeten on denken er niet meer aa,n hoe z'iji elfcaar in het ^ parleirijeint «n in de pers bestreden helb-ben. Dei stakingsbewegiiig heeft hen meiîc-' waardigerwijs wiqer veroenigd. ^ De sociaal-deimiocratie verbegenvvoordigjt oifficieel de door de giakingsleiding opge. 1 steldia eiscihen; daandoiCw is de staking van een demoaistratie toit eein groo te ptv ' litiieSdei actie genvorden. jOiojfc hieraan heeft £ de oude sOT-aal-democratic ails part'ij' mee-gedaan.' - Dit woxdt door Vorwàrts. bevestigd. Het is irMjgiOlijk dat deze staikingen van politieken 1 aard zijn, docih heit blijft altijd mcgelijjk dat Duitschland een ibliek uitwerpt om een snoek • te vamgen. I Het veiiblijf van Huysmatus in E.ngeland veraterkt ons ongeJoof inz.ake dei stakingen i in Eiuilschlaind. Hij is naar Engeland ge-tog.cn om de Britscâie werkl'.eden met Hen-1 dorson aan het hoo£i te misleidein. r Iloyd Greorge heeft een fout begaan — l wij zeggen heit als opreehte vriend van ' Emgdand, dien noodloftigen main, pro-Diuit-sclier tôt in de nieren en Fraaachhateir tôt ® het te laat zal zÇn,' zal iMtB aie VA-uciuftù, eilaas 1 beklagen. Als Huysiruans meenit dat dei entente het I bolsjewikisme zal redden, heradt h§ de mien-^ schen voor den gek. In Rusiand is de anarchie onibeschrijfe- II li,k. Finland levert ons het voorbeeld wat e do oingcbreidelde harfcstoehten vermogen. '• De Italianen heiblben hun succès ten O. i" vaji Asiago flink uitgelbreid, een paar veir-É^bi>rkte hergen genomen, 25C0 man, 100 offi-ir ckiren, 6 kanonnejn, eieia hcndieirdi'al m.achine-geweren en een aanzienlijik'e hoeveelhéid ,r ir.unitie genomen. (Gedeeltelipc niet geoorrigeerd.) « Van het Westelijk front. r- ° Het Fransche legerbericht. is PARUS, 30 Jan. (H. N., draadloog) Onze -ten.noorden van de Aisne opeireerende troe-sn pan maakten gevanEeniem In de Vogezen bleef de artilleriestrijl gedurende den nacht levendig bij don Hartmanns^veilerkopf. Van ~ het overige front valt niet§- te melden. , Het Engelsche legerbericht. 't, LONDl'N, 30 Jan. (Reuter.) Ofidtel. Den jn 29**i Jan. koirt nà het middaguur hebâjen s- marinevliegiuigen een aanval gedaan op het ei vile» kamp van Coelkei'ke, waiiibij vele bom- m men werden geworpen; in de lood .en in den 5e noardwestelijlken hoek van h et» ter rein ont- 3n stond brand. 't- In den locup der gcwone luchtpatroeiljc1- ie. itochten werd een vijandelijlk vlieg.uig ver- an nield en één situurloos neergeseheten. Vele de onbesliste gevecihten wierden geleverd. Al en onz>a toestellen keerden behouden lerng. Il Van het Zuideïijk front iw it- Het Italiaansche legerbericht. ROME, 30 Januari. (Stefani). Ofiicietei Da dappere troepen in het gebied der hoog. vlafcten hebben op gelttkkige wijize hun oj =• 27 Januari begonnien krijgsvra-rich ii n gen be ooisten Asiago voltooid en den tvija.nd ver ®* ste^te stellingen. bewesten het Fenzela dal ontrukt. Na den Coil' del Rosso et den Cod (?) sedeflt 28 Jan. te hebbei vermjejtrsfaerd en met 91101011» dapperhiei< te hiejbben geihandihaafd, hebben zij d tair^Jke tegenaanvallen Kan den vijand mie de blanbe wapenen afgesliagen. In dea loop van den dag Kan gisten'etm wen dit succès uitge|breid dcuor het stormen derfiand verocaeiren van de Monte di Va Beila. Den v^and werden zeer zware rcea lieizaetn toegebraoht, die bijlkans twee zijne divisies wolkomen vernietigd zag. De buil is nog niet ge|heel geteld, dodh beva tot dusver meer dan 100 officieren e 2500 manschappen aan geivangenen, 6 ki noniuen van Ker,sdhilletid kaliber, iongevee = 100 maclh.inegewereji, een grooit aaiiybal rvvara granaten, eenige daizenden gewem fie en een ontzaglijke hoevcelheid munitie et 31) ■aata'iaal van allejrlei soiort. In weerslag daarop giiig het vijiandelijl fe-scîiut. verwoed tegen de Keroverde ste lingen ta Ikeer, Het Italiaanscîie vuur werd op verschillende puntm tôt op de' sersto doelpnnten snel en kraciitig geooncentreerd. Vij'andtdijkie vliegtuigen hebben tal vierklennings- en aanmalspogingen gedaan. De snelle gereedhieid tôt den aanval Ka^ de onze en het jaist gerichte afweew vuur Belden in twee da.gen tijds 17 toie* stellferi. Bij de krijgsverricihtingeri op den 28stert en 29sten hebben de heldhaftige régiment ten no. 161 en 152, vioora! het lôlstiS régiment infanterie van den moed der manschappen en den roem der vaandejs opmieuw getuigd. De aanvalsafdeeliugen i¥)(. 1, 2 en 16 van de »ierde brigade be®< saglieri (het 14de en 15de regiment) met! het aanvalsdetaciheiment »an het vierdef en vijfde regiment bersaglieri, de Alphen* bataljoins uit het dal van dé Etacfh, «au; den Stelvio, den Monte Baldo en Tireœua liehhen hun taak scihitterend volaoerd eu tojonden ziclh hun roem en praohtige traj» dil<ies waardig. Dit Arabie. Het Engelsche legerbericht LO.NI>EiSr, ilO Januari. Reuter. Het min|j sterie van oorlog maakt bekend j Er is dd. 14 dtezct' bericlit ontvangen uit Egypte, c5aà "Arabische- troepen van deabou ning1 van dien Hedjas dien Turkseiben poai Tafile (45 mijl benoordien Maan) luaidden be. zet, waarbij ze galieil de bezefttiing gevamr gen namen. Den L'feteu werdi een gioep Turksche eol< daten^ ,di© van El Kairak (20 mijl ten N.O. Tafile cprukten, n wainojxte op (Seil en ILet» fcSf op""nrf vxucfti. -wtucui./i.i veel gevangenen, «en lîtuk teggeschiut eo zeven mach'imege'weren verbeurden, Op denzelfdten diag wierpen Arahieren een Turksche ta-oep, diie Ixswesten Maaa votor-waarts rukte, bij Adinioehieiiidft (teweatem Maao) tei'ug. De strijd in de luclit Luchtaanval op Engeland. I,OHDEN, 30 Januari. (Reuter). Offieieel. Bij den luchtaanval in den afgeloopen nach(| zijn drie menschen gedood en tien gewond, Men vreesft, dat er nog zes lijiken ondew den puinohop van een huis, liggen. , LONDEN, 30 Januari. (Router), OIScieeL Gisteren zijln tusschen 10 uur 'savonds effli S uux 's oohtendis een aantal luchtaanvàlleoj door vijandelijke vliegtuigen ctodernomenc Geen enkelen keer vermiooh;ea de aanval le rg tot de hoofdstad door te dringen. De eeKtel vijandelijke toeistelien vlcgen om h al f tien over het eiland Thanet en kœrsten ovec den Theemsmomd naar Landon, maar werden allen door geischuihruur verjaagd. OnH geveer terzelfder tijd paaseerden drie of vieil andere aanvallers. de kusl van Essex, maa* ook zij konden niet vuoa-bij de verdeliging^i zône van de hoofdstad komein. Intusschen trok om halfelf een vliegtuig de kust. van Essex over, koerste benoordeni en bewesiten Londen en wiorp enkele bonu-men op de zuidwestelijlke buitenwijlken, zon« der sjachtoffers te maken cn£ schade aan te, richten. Andere itoegtellen, welke de kust van Kent en Essex tusschen 10.26 en 10.50 passeans den, werden oveneens aile doar geschutvuur op vorschillendti plaatÊen op hun weg naaf Londen teruggedreven. Da laatste aanval, die door drie o£ vier macliineg tasschen! 11.30 en middemaciht over Egisex wierd onder-nomen, had even weinig gucoe®. Bommeinl werden geworpen op verschillende plaatsenj van Kent en Essex, maar rapporten met bizondierhoden over de evenlueede glachli» offers en schade zdjtn nog niet ontvaaigen. . In de zuidwestelijke buitenwijken van Lomé . den werden pîechits weinig slachtofBera g®> . rr aaki Ongeveer hetzeâMe aantal toestel-l len als. den vorigen nacht blijlken aan detn! 1 aanval ite heinben deelgenomen, rd. 16. 1 Onze vliegerg leverden verschillende gen, y vechten. Een hunner vieil den vijand aan; t boven de n oordoostalijke buitenwlijbem vaflf 1 Londen, met het resultaat, dat deze zija bon» l n.iein op open iterrei n liet vallen en vluchtteJ - Al onze vliegtuigen keerden behouden te, m g. | De strijd Fer zee. I Geiorpedeerde schepen. 1 LONDEN, 30 Jauiuad (Reuter). Offieieeji m Hat tnan«3portschip Aragon. (9588 ton) is la c Deeiember in het oœten vafri de Mididellandj sohe Ztse getcnrpedeerd en gtewukein. Een va« 1; Z.M.'s iorpeitlojagers werdi zelf, terwftiil hn 1 iKîhiphrcukcI iïigeîR van de Araigon opipilkte.j getare|edeerd en i?î 4,l>(" grond ffebword:, •fW t — lijfc iu orin eufficin"-! hefioht van ? [. werd ffem«Id.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods