Belgisch dagblad

2333 0
08 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 08 November. Belgisch dagblad. Seen on 30 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sq8qb9w68z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Sdc --"t. : rvjrî?.3?f DONDERDAa S Pf0"VJS1MBïSIfc 1917. T¥o. 4-7r ■ ABONNEMMTEN. Per 3 maanden voor Nederland I 2.50 franco per post. Losse nummerg. Voor Nederland 5 cent. Yoor Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD \§t*y ;i "y 'y ridJ AD VE P,T ESTI E N. Van 1 — 5 regels f 3.50; elte regel meer f (J.30; Réclamés 1—o regels f 2.50; elke reçel meer f 0.50. London: Dixon House Lloyd» Avenue E C. Parus: 7 Avenue d'Antin 7. VerschijuieRd te 's-Graven^age, eBken werkdag ie 12 ure Eniddag. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. PASSCHENDALE. ' | l;Ocn \va vernamen dat Passchehdalle 1 gevallen VY,is, voelden wij' een no g grtoiot-tbre vreugdo dau bij den val van Mee-aen en Wytschaete. Hier werd die e;srste sten gefegd van het ontzî.ggelijfc werk idat de Britten "ia Vl'aanderem aandurfden, .jota ons land vrij te miïjken. Te Passchem- ! flalie staat dit 1 gebouw. er reeds stevig. ' IWainlieer dan'k aau de verdere veroveîing ï van West-Roosbe|ke, Sifciden ©h Hoogledq : ide W est-Vlaa.msche ruggegraat in bevrien- I de lianden zal' wezen, zal dje| foevrydijag Van de kust en van de streek -van Braggo ,tot Gent van zelf volgan. ' Dan zuilen de onverschi'ofcken Brif.iSa 1 hua schier bovennafuurlijkeu arbeid Batet efen grœnen Mei kunnen versie;ren — j ïiog voor nisuw.jaar als het God bfe|- ; lïeif,. zoo de Vlaming z©gt. , î De govoïgen er van kunnen nief te seliaitteir zijn: ontzat van Rijsél', mei de indc-nstorting van de Duitsche linie v]a|n ( do Lfèiye tôt de Aisne, bevrijding van, de helft. van België, zooniet van Vlaamj- i de<ren tôt d© Bender; gemak van landing i van Britsche troepen in de Vlîaanisctbp 1 havens, verbinding tussefien Vl'aanderejii en e Nederland, waar de Belgische weerplicih- s tigen ongetduldig zijn het leger te ver- \ voegem naar bel voorbeeld van hunne e landgenoolen in Engeland en Frainkrijk. 3 De mililaine1. polit'eko, bcononusche, ze- r delijk'o en stoffelijlke . go vol gen van dq verovering van B.asschendale kunnen -voor ons land dus van zceir bijzonder gewîcbt s wfzon. 11 ■Via- Bejgen beseiffen dan ook' hjeit be- 8 la.jg van die ovefwinning. v Is hun droom niet sedert lang: do £ kiist vrij? n Hebibein zij niet ©en kruis gemâiait over 8 liclgeen die rajmaking • zal kosten?. ^ Zij weten dat d© Duitscliers de villas " van de kust misbruiten oin bunne folrt- z ferijein van zw.aar geschut te verbergeaa , ftan het oog der Argusoogen van de ge- " «ilieerde vliegeniers. ; iWanneer dus die gebouwen Van uit ^eie, lucht en op het land blefedhoten ^ 'worden, is het militaire noodzaak uitget- ,r tokt door den vij'and zelf. Hij, provoce^rfc z odk al's landgeno'oifen te Oostonde), Brugge, K^rtrijik, Gent, Antorerpeai en elders giïduoicl j Jnrorden. Men zou a-1 te naïef wezeai zïjin fipel mede te spelen, indiein mien wiege'njs Aie- onv&rmiidr.ii;ita <v»in«vjiuîfln Aa P—i . gisclie, Franscne. en Bntsche lygerlejidmg Jq moest lafcen en vervwnschen. j Schade Mn inepisefen. on eigendonn zaï î Duitschland moeilen vergoeden met inititest . Van intrest. Wij zullejn desnoods waair- j Itorgen eischen en, no g b eter, \vij zul1- tdie nemen onï te 'verhinderein dat roo't- en m'ooidnatie nog zou kuamsn s herbteiginnen. 1 ■Strafegen, mfet de.voeten knusjes in p,antof- > fedis o£ rond de îwtt© tafel hebbèn zicli i jjetoeiïgd om1 den slak'kengang, zooals zij 3 zegdein, van de Franschen en Engelscihcn in Vl'aianderen. Dat -die misfceude Napo-iteons eens de verhalen van oaggetoigein ille<z(ein of a an de strijders in do moe-rassen rond yiD©r vragen hoe ojntzagger Sjk de linie gedurendie drie jaren werd ] versberkfc. Dat zij ©ens gevllichte ingeze:- , femen uit die streefe raadplegen, hoe de , îinilengewone regens van het najaar da £ kîeigroiid rond Ypieren in brei en pap kan herscheppen, waardoor kanennen, mu- j niliewagens, allerliande gespannen ©n de; ( troepen moeiten waden. Niet de .Duitsche.r ( is voor de ' onzen de geducht» ' vijand, , maar het w^t^r en de nioddei-. Het is ongehoord dat de infanterie die gepaat j en geza'kt over onmogel'ijke wegen ottidejr ( scherp spetvuur moel marclieeren, die vuurlinie kan ber.jiken om or spijts vit- ( puiting storm te loop«n. D© beifcein, die onders in de,n zom-er drcO'ge graehtjeis zijn, itoopen booïdevol. Zoo is d© nieliget Lek-fcorljoterbeek bij Passchep.d.V.e tôt ee'n ri-vie,r gezwollen. De veelgenaainde Mosselmarkt. is ce,n mor-ras, waarin m!en lot de knteën in-■zitfkf. Water en modd©ï werken samen mot de duiz.en.den m.itrailîeusen, g. anse lue bosschen prikkeîdraad, de pilledooze;n nit - zand en grint van den Rijn geiietonj-Ineierd, de ontzaggelijlcste artillerie en vlieginrichting die men kan droemen. En - daarbij altijd regenen, regenen, dat Het eon nieuvve zondvioi'd schijnt, Daar-om c<.-k mœt er gestreden werden vaet voor vcet. En voet voor voét werd Pas-fichonda]© gciiomen — C(?n bewonderensi-wa.ardig stukje van Canadeesche dapper-heid eu taaiheid. Wij begroeten de vèroverairs van Pas-schendale uit het diepste van ons hart. Onze Bri lâche v©ribssers, tôt wc-lk deel van het Britsche wcreldrijiic zij behooren, roepen wij een geestdiiftig hip! bip! hourrSli! Léonce du Gastiiion. Ferdinand Goffart- T^e Xao Siècle wijrlt, esn lofartikei aan de nagcdachtcnis van den eilaas te vroeg ovetrleden koiisni gcweraal. Onze goad in-geîichto conÊrater verzekeit dat de Le-treurde doode vûo.rbestemd was eens het ambt van gezant in ecn post van eereten rang te vervullan. De diensten die hij te Vlisaingen en te Rotterdam -aan het vaierland heeît bewezen, zijn onschat -baar. Goffart was ziek. Tegenkanting. uit onwetendheid on1 schu^hterheid heeiît hij ffl-oo.en overwinnen om zijn aiv;©id te ver-richten.l^e vaderlanJbliefde heeit hem ^ erteèrd. Nieuws uit België ANTWERPEN. DUITSCHE VERDED1GINGSWERKEN. -iVij vememen uit goede bron, dat de Doii jehers het îort van Lillo terug in s(aat va wrdediging h©'bbcn gebracht. Langs de beid Lanten vin h©t fort op 300 t-ot 400 m©tex ifstand zijn kleine redoute® aangelegi DE BEVOORRADING. — In d© hav© ran AnLwerpien wordt verwacht: de 3icih.be .Leopold" met 1393 ton grain voor d© prt incïe .Anlwei^en en 495 ton voor^ B russe. M0S3ELEN. — Drie licht©rs met niosgelej: ;ijn do hav©n van Antwerpen binnengevatteir 'ij worden voriciocht tegen 30. CWntiem pie dlo. DE BEVOORRADING. — Men schriji ms uit Antwerpen : Uit onlangs ingekomen berichten blijkt, ds nen de spoedige en regelmatige aankomt nag verwachten van tamelijk aanzienlijk loeveelheden zetmeelhoudende produkten, spe :n reuzel, waarvan de bevolking zoolang gi peend is geweest. Te rekenen vau 15 N( ember zal het mogelijk zijn aan de bevolkin eue veertiendaagsehe uitdeeling te doen e ( 00 gram spék, 100 gram reuzel, 100 grai ijst per hoofd. JORIS IS VAN DEN TAND. — De Duil ehers en de activisten zelven zijn van mee ing, dat Joris een te compromitteerend pei son is en in de socialistische partij te Am -erpen niets te brokkelenheeft. Thanssteke ij Steven Prenau vooruit. Van dienschoolvc ebben zij een staatsambtenaar van 7000 fj emaakt. Zondag 4 November gaf hij in Thali arnotstraat 'n„monster"!lprotestmeetingtege en oorlog en zijn gruwelen. Met hem spra; skere Anna Mortelmans en zekere Bellefroid oris was er niet bij. Ondank is 's wereld >on. BRABÂNT. BIEFSTAL MET MOORDPOGING. — h © La.ngstraat te Goids©nhoven, nabij1 Tic en, woont een oud, suf vronuwken vai svientig jaar, g©naamd Louiza R...ganscl Ileien. Dri© gemaskeirde kere;ls drongen ii aar huizeikten binnen, wierpcn haar op he ted en poogden liaar te versmadhten. lie ood en blleef èen gansch uîir roerloos liggein ntusschen doorzoohten d© sdheltoen die wh iing ©n rooidien 70 kilo graan, ©en parti ippclicri, 3«mijn©n en een som geld van 351 rank. GEBREK AAN KOLEN. — Door de. kofer ichaarscàte is mien in d© onmog©!ijkh©id d tolkalen vain het gerec-htshof te Brussel t rerwai'mjen. Men weet niet, op vsiellk vijiae men d©zen wintPr de zittingen za aumen hoiudien. STERFGEVAL. — Dfe h©sr H. Dujardir jammetas is in den oude^dom van 71 jaa o Brussel overieden. DE SCHOEISELS EN WEEFSELS. -)e binnen bet gebied van het Generaal Gov 'ernement voorhanden hoeveelheden ware 'an de hieronder aangedaide soort, moete .augegeven worden: Bijaldien méer dan 5 paar van een zelfe loedanigheid leder, vervangingsstof voor led< if andere weefsels voorhanden zijn, zond< >nderscheid van afmetingen, kleur, teekeninj inede en maaksel: 1) Gemaakt schoeisel voor heeren, jong ingen, vrouwen, meisjes en kinderen, v£ >m het even welke soort en uit welke stc SlI de onafgewerkte schoenen die in de mas îijn van de opgesomde soorten. OOST-VLAANDEREN. HET LEVEN TE GENT. — Prenau, < gewezen dorpsschoolmeester te Aelst bij Si Truiden, thans afdeelingshoofd — made Germany — aan 7000 fr. 's jaars — ook een activistisch profeet op het droog zaad ■ heeft Gent bezocht. Hij is er geweest c twist en tweedracht onder de socialisten stoken, maar tegen Anseele. Prenau, c medewerker was aan de socialistische V o o uit en aan de liberale Vlaamscl Nieuws — wat door de Belgische Wei liedenpartij verboden is — schrijft aan e blad van Rotterdam zijne bevindingen Gent. Weinigen mogen uit het generaal-gc vernement naar Gent reizen, doch Prenau vç een van die bevoorrechten. Uit die correspondie halen wij devolgen bekentenissen : De. zaak van de opgeëischten houdt Vlaandersche bevolking angstig bezig. H is wei zeker dat maanden lai veel arbeiders, die achter < Duitsclie vechtlijn gedwongi werken, veel ellende hebbi doorstaan. Geleden is er in elk ge1 veel. De levensmiddelen voor het volk z echter over het algemeen schaarscher binn het étappengebied dan daar buiten. Het v keer ook is lastig en beperkt. Men ko moeilijk Gent binnen, - doch een Genten; raakt nog moeilijker zijn streek uit. Avo en nacht zijn hier pikdonker. TE SINT NIKLAAS. — De toestand Sint Niklaas wordt met den dag erger erger. In nog slechts enkele fabrieken woi gearbeid, namelijk bij den heer Janssens Denys; doeh weldra zuilen zij verplicht w den hunne deuren te sluiten bij georek e grondstoffen. Vele werklieden werden ns Duitschland gedeporteerd, anderen gedwong aan verdedigingswerken te arbeiden- WEST-VLflANDEREN. _ VLIEGERRAIDS OP BRUGGE. — Dik l_ wijls hebben er vliegerraids op Bruggo plaati a Het droogdok dat de Duitschers aanlegge e voor hunhe onderzeeërs is reeds meermale B vernield geworden. Beeds meer dan twe [ jaren wordt aan het âok gearbeid zonderhe in dienst te kunnen stellen. a j DWANGARBEID. — Aile mannelijke ir woners boven de 16 jaar van het gehucb ; Stroobrugge zijn aan militaire werken onmic dellijk achter het frot t te werk gesteld. V LIEGTERREINEN. — De Duitscher r hebben rond Brugge "zes vliegterreinen aar gelegd. !t WAAR MEN SCBOOL HOUDT. — T Coolscamp, bij Thrielt, waar de schoollokale ,t door de militaire overheid zijn in beslag g( ifc nomen, wordt nu school gehouden bij een de e onderwijzers en een particulier aan huis. ^ GE VECHTEN TUSSCHEN BEIEREN El PRUISEN. — Te Ruiselede bij Thielt, heej een hevig gevecht plaats gehad tussche L Pruisen en Beieren, waarbij gewonden e a dooden vie'len. Men heeft de troepen gesche: den en verplaatst. LIIK. DUIT.'CHE VERDEDIGUSTGSWERKE] .. * H0NJ3 LUIK. — lien verneemt dat het foi van Fléron te Liuik weer in staat van verde Q diging is gesteld. Loopgraven en prikkeîdraad a versperring zijn rondom het fort aangebrachi Nabij het kerkhof van Robermont op de a weg van Luik naar Bois de Breux is ee Q draadlooze telegraaf opgericht. £ Het bosch van Aken langs de grens va: Gemmenich tôt Moresnet is versterkt. D g Duitschers hebben er artillerie opgericht da tôt het fort van Fléron reikt. Belgische Congo, tijdens den Oorlog Interview met den-heer Renkin Minister van Koloniën. " Bij de gelegenieid van de inname va 1 gMlianger vornït Van de inname van Tabo • ra, in de militaire gloriebladen van de Bel gische kolonialen, heeft de heer Renkir I minister van koloniën, de volgende verkla ^ ringen afgelegd. De militaire inspanning van Kongo, gin met eene economische inspanning gepaard. ^ O i cf ongenblik dat de oorlog in Afrik 3 uitbarstte, m ost er ailes gedaan worden oi ^ lu, . goed einde te brengen. In ovei I eenstemming met het verdrag van Berlijr was de openbare macht geen werktuig voc den oorlog, doch eene politiemacht. Het wa l- noodig ze herin te richten, men moest d r eenheden vernieuwen, ze voor den oorlog a: richten, reserves oproepen, aan het leger ee machtig Europeesch kader schenken, het va modem materieel voorzien, het opnieuw ui; L" rusten, de tallooze diensten inrichten die ee n groote ve dtocht vereischt; zorgen voor h< n verdedigen.. van de meren; trachten aan d Duitschers er het meesterschap over te on 0 rukken en daarom op het Tanganyka-met !r een flotielje watervliegtuigen vestigen, « ir een machtige artillerie en booten naar brei '' gen, er een haven aanleggen; er een gro< I stoomschip ineenzetten en te water laten; o B" het Kivu meer een kanonneerboot en ee f motorboot bouwen en te water laten, die c "j* Duitschers zouden dwingen het eiland Kwid wi te verlaten waarvan zij zich bij verraasir hadden meester gemaakt; duizend kilometi telegraaflijnen aanle-jgen, de bewapening ve zekeren en de bevoorrading in levensmidd le len en munitie, van het leger, de oude wege ut verbeteren en er nieuwe aanleggen. m Maar de zege bekroonde onze inspanni: gen. Onze grenzen weiden hardnekkig ve ~ dedigd tôt in April 1916, terwijl in Kameroi m een Belgisch contingent naast de Eransc te liritsche legermachten, deel nam aan de ve 19 overing van deze kolonie, en dat in Rhodes r" en in Uganda, onze detaohementen on 1 0 Britsche bondgenooten hielpen bij de verd k- diging van hun grondgebied. en In 1916 begon het offensief tegen Duits OostAfrika. u" De Belgen bezetten geheel het Noord-W( as ten van de Duitsche kolonie, de oevers vi het Tanganyka-meer tôt in den omtrek v de Bismarckburg, en op 19 September nam zij, Tabora ia en voltooiden aldus de v( dQ overing van 200 000 vierkante kil-omete e ' vijand lijk grondgebied. Op dit uur, drijv 1S onze troepen, in het bekken van den Rafi ^e stroom, in verbinding met onze Britsc Jn bondgenooten, de Duitsche 1 egermacht, c 3n zich nog in Oost-Afrika verdedigt, achteru ' Uit economisch oogpunt, heeft de oorlog lJn Congo een zeer korte krîsia veroorzaakt. en De invoer hield een oogenblik op. Ondan 8r" de inspanningen gedaan door de Belgisc ■ut regeering om de neutralisatie van het kc >ar ventionneel Congo-bekken te verzekeren, v Qd len de Duitscheis den Belgischen Congo as Men gelukte er in de crisis spoedig te I to ven te komen door de maatregelen die de en de regeering genomen werden om het verve ■dt en het verkeer te vergemakkelijken. en Het bestuurlijk herinrichten vau Con^ sr- werd tijdens den oorlog voortgezet. Het ge-an posten. en dus ook het getal territoriale l iar lieerders werd vermeerderd. De maatregel en geschikt om de slaapzickte te beperken wi den vermeerderd. ■ legerberichten der Geallieerden. - ' De Britten mumr Q. —— e Terugtocht der Italianen. — Misîukte aanvalien der Duitschers 4 aan de Maas. —1 Crisis in Rusland — Een rede van Baifour, I t OETOESÏMliP Door het. verlies van Gaza, ©en stad s van 3500 inwoners, bekend om Siiuson, die do pijler3 van den tempel van Dago deed ineenstorten, hebben de Halve Malien een gevoeligen Map g©kregien. Gaza, e was iinmers de uiitvalspoort naar Egyp-n te en daardoor is de veldtocht dien Von i- Falkenhayn tegen het land Faraos op r touw had gezet. Gisteren maakte het léger van g/aneraal Maud een offensief der Turken tegen Bagdad onmogelîjk- en he-; den lieeft generaal Allenby. de'held van IJper, iets in dien aard tegen Egiypte a veri/leld- Q Dit zal de Turken ieeren tegen de It:v lianen, Roemeniiirs en Russen te gaan vechten. Het hemdje gaat nader dan heij rokje. q- De Italianen zijn nog niet op hun ver. t haal gekomen. Zij zijn steeds aan het wijken naar de Piave. Eeia paar duizend _ man, waar onder zeer vele burgers, :. zijn giedurend© den aftocht in de handen ^ van de Oostenrijkers gevallen. Q De Piavejinie zal snoeten opgegeven worden. Het Italiaansch leger zal post 1 vatten aa^n de Brenta of de Adige. Ve-e netië zal dus waarschijnlijk moeten prijs t gogo ven woi-den. Daar is niets aan te doen'. De Canadeezen zijn het die met zear : geringe verliezen Passchendaett© lhebben veroverd. De puinen van het dorp ,wajren . vreeseliji'r versterkt. Elk huis was een schans- Nietiemin hebben d© Beieren het dorp niet kunnen houden. De Ganadee- zen hebben zich ongehûnderd in het dotp verschanst. Vandaar domineeren zij het , lager in het Z.O. gel®en station ' Pa.q -van iiiîjta aau iuw înwurittrs waaa ne Duitschers zich stevig hebben genesteld. Dit dorp is zelîs veirbonden door een ' nieuwen spoorweg. met Ledeghami—Dadi- zoele aan den spoorweg, Meeneni—Roese- lare. 3 Zooals generaal Malieterre voor eeni-ge weken geleden in Le Temps a schreief gaan de Britten de kust om en ^ trekkén naar Gent om dat den driehoek van zelF, te doen ontruimep. ') i ïaa het Westetijk front. n Het Amerikaansche iegerbericht. n er.. îtJSUi«Ba»SSP!» > WASHINGTON, 7 November. (.Havas) n Officieel: Generaal Pershing deelt it nuade, dat drie soldaten werden gedood e en vijf gwond en dat twaalf worden ■verimjst of door de Duitschers in het r door de Amerikaansche troepen betrok- !r Ken -vak gevangen zijn genomen. Het is i- het oerste officieelo Iegerbericht, dat van >t contact- van de Amerikaansche troepen P met den vijand me'lding maakt. e Het Belgische Iegerbericht. g HAVRE, 8 Nov. Het Belgisch legerbe-Jr ri (dit zegit : Gedurende den 6 en November r. was het geschutvuur minder hevig dan b- de vorige dagen. Wij hebben schoten ge in lost op Smoorbeeke, Eesen,- Vladsloo en Woumen en vijandeljjike aanvalien met g-asbemmen uitgevoeii-d in de richtïh'g var r_ Porvyse, Oostkeirke en Nieuwcapellte. Ir ,n den avond hebben we krachtiig géant -i1. woord op een hevig. bombardement van Lr. onze bruggehooFden ten zuiden van Dix jë muiden. Gelurende den 8sten hebben w< î0 ievendig tegenvuur onderhouden op de e_ vija-ndelijke batterijien van Beerst en Ees. sen en verdelgingstvuur gegeven op vij 31j andelijke batterijen en stellingen in de streken van Tervaete, Dixmuiden. Daai iS. is de werkzaamheid van het vijandclij'l in geschut vooral saamgetrokken op„. onz. ln werken1 ten zuiden van Dixmuiden. Bn Ten g-evolge van de ongunstige w-eers ir. gesteldheid heeft de lùchtvaart weinig ge rs daan. Het Fransche Iegerbericht. bg PARUS, 7 November. IReuter.) O f je ficieel avondbericht. Wederzijdsche ge •j. sohutwelrkzaamheid ben-oorden de Aisne in in het vak van Filain—Chavignon en o den rechteroever van de Maas» in de 1^3 atreiek van het bosch van Chaume, kg In den boven-Elzas hebben de Frai ,n_ schen met succès de Duitsche steltyinge [e. van den Schoenholz, ten noordwestein vaj n Altikirch aangevallen en zestigi man ge l0_ vangen genomen. or Op het overige front was de nacht ,er kalrn. PARUS, 7 Nov. (Havas.) Builsche aanv-a '0, len ep de FransolUâ loopgr. ven in de streie :al van St. tQule;itin ©n* te'n noorden van Beim ie- (siaetoï van. Papigneux ca Godai) hebiben hu en vleirlitzte'n. opgeieverd zonder oieinig fesu'ltaa ;r- 'Op dur, -jeci t t-c er van de Maas is het h< via j.< inbM'deme t in da s'.r ok van Bois ! Chaume gelvolgd door cen^aanval der Duitsche infanterie. Het Fransche vuur heeft de aanvallers afge&lagen die -de Fransche liniefe nvzt heèlbien kunnen bereiken. Afwisseîead fcam.onvuur oip die îest van het fronf. Het Engeische Iegerbericht. LONDEN, 7 November. (.Reuter.) Officieel avondbericht : Heel den dag werden onze nieuwe stellingen bij Pas -sehendaelo en op het hoog golegen ter' rein in de buurt van het dorp nog ver-der in ozde gebracht zonder dat ele vijand nog niet op de inneming daarvan gereagiaerd. Voor zoo ver tôt dusver werd bericiit,' naaneii wij in on'zen aanval gisteren riKQr dian 400 gevangenen, o- w. 21 oificieren. Onze verliezen in deze zeer voorspoediga beweg.ing waren zeer licht. LONDEN, 7 Nov. (Reuter). Haig mieJdtf Bij tien gislieravond met goed succès uitge-voordïe aanval' van cfe Liverpoolgroepcn tea'' Noord-VVesten van Queiant, rna.ucten \vij cieinigo _ gevangenen. V,jn het geveohtsfrodt val't niets te nielden, hehilve at'.vïsscleindj® vijandeljlkhadien van de ai-lilierie. Onze tro» pen zijn biezig geweest met het varsterîée® der stiellingen, die zij by den aanval vaa gisteren gewonnen hadden. Vau liet Ôostëïijk froat, Het Roemeensche Iegerbericht. JASSY. 5 November. (.Roem. groote hoofdkw. ) O.f f i c i e e 1 : Aan het heela front was bet een kalme dag. Het Rua-jftPffn.-kftr'as-^rdnr vér-drieven de Roemeniéirs met geweer-vuur vtjaiad|~lijke soldaten, d[e p/roefamaties trachtten te brengen'. In liet dal ran d< Trotus een mat bombardement. Vaa het Znideiljk front. Heî Italiaansche Iegerbericht. ROME1, 7 November. (.Stefani). O ff L cieel: Met het oog op het feit, dat: het peil vah de TaglLamcnto tegisnwootrdigi laag is en ze dus moeilijk vercledigbaar is, hebben de Italianen hun linie in dé richting van de Livenza (.de eerste ri-vier, die westelijk van de Tagliamento" eveneens in de Adriatische Zee uitmondt,' "tusschien deze en de Piave) teruggeno -men. Het tegengaan kon ordelijk in zijn' werk gaan. Gisteren .en vannachf hebben vlicgtui-gen en luchtschepen verscheiden malesï en imet doorslaand succès^ vijandelijke j strijidkraehten geibonabardeerd terwijl z» i doende waren met het h'ersteUten van bruggen en het oversteken van de Ta-giiamento. Onze vliegera valden vier vij'andelijke- toestellen. • Vau het Macsdouisslia front. He! Fransche Iegerbericht. PABIJS, 6 Nov. '(Biender.) Officicel. Ce-schul.weirkzaamheid in do richting van da mondmg dieu- Stroema, in do vakken van dj Ya.idar v^n in de streek van Monastir. Ee Britsc'ie troiepon hebiben een over val in ce * richting van Mahukovo geda m. Van de Tnrksciie froeten Het Engeische Iegerbericht. i Gaza genemen. LONLEN, 7 Nov.. (Rjetuteir.) ' Oîîici'eleJ-- Vanochlcrad hebiben wij Ga.za genomen. LONPE'Dï, 7 Noveimbeii1. '(Reiufcer.) 0"lieieelli GiewÊ'iaal Allenby bericht: de Britsche tre-o pien îreibben MaandagoChtend vroeg Vhuwei-" M (elf miji betniootrdien Birseba) vermeesteri " iein aanval'leln, gistemen heel den dag telkens '» wœir gedaan, afgeslagen. ? Verdir zuidwaarts bomachligdm onze trc-i»»' 1 plein, ïioordwiestwaarts van de buurt van Bir-seba uit oprukkend, de Turksche verd-'di-, •" gingssldlingein in vodle'n otmvain|g beziuideai 1 da linie Tel el Sje/ia-Abce Hlreira, waarbij! 1 zfâ de ceide laatst gencemde ptaatsen nameîn'^ !- Dit beieioikent een voonuitgang van negen mijl1,' gfâiiakand van de steïling af, yanwaar we opî bràkien. .j Gien^'aal A'Menby teekent hierlbij aan: ge-l- diUiiendc den ganschen Icioip der krijgsvetric.ht k tingien spreidden de troepen een schitterendiï s gletstkracht en v-oiharding ten toon. Een n .scliatting van den huit aan gevangenen en' t. aaa malieriaal is nog niât bij de liand, maafe in êén stuk vau het froait werden zes ka-' % noonie n giemomen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods