Belgisch dagblad

563481 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 22 August. Belgisch dagblad. Seen on 16 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0000000s94/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3d© Jaarg-ang: DONPERDAG Qtt AUOUSTUS 191». Wo. 38r. ABOKfiEHUNTBÏ, Per 3 maanden voor Nederland I 2.B0 franco per post. Losae jmminers. Yoor îfederlandô cent, tûor Buitenland 7'/î cent. Den Haag, Prinsegracht 18. Telefoon Red. en Admin. 7433. L ———— BELGISCH DAGBLAD Iferschijaend te 's-Graweniïage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VEETENTIlNf .J Van 1—5 regels i 1.— ; elke à regel meer f 0.15; Réclama» i 1-5 regelg f 2.— ; elke regel 1 meer f 0.30. London : Dixon Hoaie Lloyda f Avenue B C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7, 1 De Friesche beweging. • \ î Dat etr e|e|a Vlaamsaba bowiaging is ieiQ jje)n I>elrscbe, dat e|r sein Ppolsahe k|wies,tie fetaat ©a ook eiein, Dieiemsabe, d*at wieten tpij aMieto. vrijl g,ood hier m Holland. Al s g® nu ©clns met oein Hoiliia|nd,er spxoekt Dtvor de Ylaamscba |bewieginig, ga kum't 't otoîc i>vie|r esu andore boweging doem, dam zegt iç al gauw be©li veixgenAagd : gellukkig dat ftaj: in oms lamd zullkie dingOn nâieit kanjnem. kViij spïfefcein: hisar maax ééa taai, 't Hflï-apdsc-n, en we bervinden o®s daar goejd bl|. Ja, die bïav©; voor aillas reqht wille|nda J.o! :ir.di2!rs vinidem dia eieinieJ taal van_ lxuin felt zoo schoom, dat -.z© cieinvoudigWfig niât su mien bagrijipen hoe amdewel Nediexlamders — geoa Ho'lltodeïS. dus •— liwieir ©len aindeï© fiai sprokon of hum aaii ©eu teiftdsgtreisilc ■ige'K diatect. £f zijn dus Nedorlamdsxs di© nog eieM •igea taal hrabteij dat zîjin dei m^t ran Fxieâeh, Lu Fifeiiiaa zijn e©ii d©x 0|U;dst baken.de taiïiniem em liatoh Xeleds ia de eexsite tijden pijfiko.i vam hun moiad, hua onibuigzaam .'aiakter-"©.i kOnnis. Zij vOstigdein zich bat liieistia aan igri longs aee en striejlden zoo hun gebied uit 'an de Koorac-h© cilamdon tôt ver voorbij 'la Schelde. Em wié thaûs zich t© Bxuggia te m,oeil çwilde verooxltacnielti om een wei-ig studie 1© m'akon van bai Wjept: V1 a ai nscà, ou tôt d© -ambdteUfkiing komiein da,t ©r veei tetandd©aïe(n van d© Friiefscbe taai iu ach'-:;r zij'n gebleivem. In diem loop diar eeuvvieii is eP'hter veet i'.ratiderd; ailla landem en yolkfela d©r aarde §£e:i grcote veraindei-ingieiu ciadergaan. Ock d Friftiiein zijln aan d© iaAV(jTkiing van. deti jd niât oinflsnapt. , 'ïoicb zijln zij duuUzamiar t gejbtefcetn dan eel aind'ar©-stammiein oin heri be©n, b.v. de atavi'8i©n, waarvan .wij ans sleohtâ d©n aam uit d© fooekiem barimiieMa. Ïeïugg©drongeai tôt ©ga kleiner gebied, ebbs.ii *1© Fi'i©ï©in toch alljas behotidexi wat un cjgan is: hun grand» hnin, taal, bun gai .aard eln ondanks hum ejeuwieialaaga ;:hanWijikh©id vain lIo.Ua.nd, dat ex voor irgd'e zija invloed in FriesMuid gaa:n;d©w©g versteïkein, elein • greote rniate van dnaf-lïifelrtkbeid.Jjtô ï"rieiZ©m vrilictxi ©ocUc N-odoi'îaiti- «s zSn als d© HoSlandars, raaàf zijs »<" |n ook 0vieinv©eit jieolitan als- d© Hollanders, i niet mindcff reobtein é» meer pb2iit©n, joials da HaUandars, dia ocK gewoon zgia ni ovieir ain.d©rsin te he©rsc!ben, lien m den iop d©r eoiuwein mieeri^aten oplegdan. Hiett is wel oipmisttlceilijlk dat dan overneer-, rlieind voik ©r aJtijd naar • tracbl onï van ndeirworpeiaia volken eerst ©n aïtijd de naal it le ïoeiein rruat alla middalein: die te vin-ep zijin. Nu is Friesland gaaa oiveirwom,n:au £ andOTWorpein voïk, maar bat haaït zicli ïijtwillig aangaslol©;! bij da Uni© van t, Utifepht in là79, is dus lid g©wo,rdan vaa wat miejn mu ziau nœuniein eya vofte^eabiomi. Ma,ai- tosojk in (elein' bond van bamiagelnie liebar rniatu triaciht d© stierkste zicà tôt meiaSiteir ©p te weirllqeja doioir da kraelht van andeiryn te VTe®zw,aiktjan. Zoo mociht Friasland vO'Or d© uitrusting deir vlook mieiemmialll^n ve(al te bcog© MJdwagen stortein, ©n masÉfeWn zicb •die» Ilj0li]|a1nd©rs o^k 'raiaester van b# bia-stuusr dieis lain<d§. D|e ond© 'v©ittein em be^tiuiua-sgawoonten ver-dwianein. D© tôt dan 4oa offioieiejl geb®uik*t© Frie^ch© taal verdwieiein uit bei- regèeringé-g©bouw, uit d© stadhindziein, uiit, d© kietrkÈin ©n d© sdbotem. Nu da Fîriescta taal oifficftiéiejll dood v-pp-kiaai'd was; nu het iQndeirwijte daarîn niât ïrueteir bestotod; nu liât Holillandsdi a.la b'a-scbavïngstaal wa@ .ingavoerd; nu Hoiilanid-sefeai priesfceirâ ©n oinder\ri|zte|rs da Friescb© i©,ugd m©t d© Boltonds©h© taalzogsningan Médian ovetrladen, i^u zom h©t nog maar een kvvtesti© vian tijd blijikiein pià. da iaatste s.poïian van h©t Frieeclh te zi©n ^eirdwijf- l'.'Çll" liieil irioet geaagd wordefn, wi^ad was dez© taaluitroteiiing niet, da Hoflilandsoba regier:!-liagen hètblbieii d© ^rieiz©:! altijd de vrijaeid galaten pm in hun taai! ta spreà^in. ejti te schi'ijiviein. M©n dacht dat lœgatia alîaen v\rei v,oldos!ad© zo« zijn «m da liaatste spraos vu,n liald© voofr d© taali uit tie dooivieia, ©a . g©«i©ç.U©liij!k gfâlukt© dat ook. Ve©l Fnez©n bagorman zioli jreiads voior hun taal t©. sclia-in©n, g©lij!k e©n* groot înan zij|n armia nijjiet-diaj-, Fri©z©n di© wat vooraan stomden in à] te ©il, veiei mat Holland^rs Smgiugeii, sohpaamdJen zidh dood wanu©eir av©r h'ia irnûiediea'taal geirept w0rd ie|n haaMen hoog oien «eus op wanraeii' liUu volk h^t nog durlde j3o©rei[Tiieisoh" t© spiieiken. Zo© ging met d© taal ook. ail ©an d©e|l van bet kairakteir verloirem. 51aa,r ltet O'ud©, ©anvoucligiei, stoa^e en oaiwxikbai© volk blfeeif zijln taal trouw". Ileit stoord© zicà niât aan wetl^n e(n voi-men, aan Holllandsdba bescbaviing ©n laag-s«ba înod©, ...bat ging zijln edscà, ouda virijei wieg, s.prak zijin taal ©n bracht ze o>v©r van ni/otetcltetr op kiad. Zoo ging bat mœr dam viorbandard jarieint Zondiei;- oinderw'flR, zionder lectour bijloa., hi^ld door vrœmtdia iimangïng^wS&v'Oaînfï{S<sl'iiQûi Miet tooiuwe i zorg omirinigte. Zoo niu en dan sprang ©jas e^n Fi-iejsoh diclitea- naar vrairan, stak zijn volk ©n sîiam esn rïein onder beft bart; v©rdwie©n ora. iadetr door mieisirdeii'ein warvaingian te woir-den, tûitdait ©indelijk ovieir die ifri©scbe lan-dian het Friesobe taaHeviaa in bernjieuwden bloiei ©an inieuw lieivfein iingiwg om niet meer W?g le fcwijlniem I. J. VAN DER WEIJ- qetoestamd '* De voomtziohten dat de Duitschers den îiehoen Noyon, Soissons en Ooucy-le-Cha-jau moeten ontruimen ©n zoodoen^ec 'oyan prijiSgeven vvordt be\va.arhaid. Ma>i-in heeft de tv^ee bruggehooMen Seinpigny n Pontoise ten Z. van de stad van den 1. Meiardus bezet en daar hij ook langs et Z.W. bij Chery, Ourseamp oprukt en oet op den Piémont heieft ge.vregen', is d© atruiining oî de besstttuig van Noyoti lechts eea quaeslie van uren, des te meer aar Lassigny-ge'jalleii is. Lassiginy is bet nooppunt van de verdadigingi van den ector Ro\"e en Noyon. De gfansche stelling ■an Roye tôt SoissAis nioet ineenstortenl jOo doencïe kunnen de Duitscbers het ook ip d;:i duur aan de Yosle niét liouden, erwîjl zij In het W. op de lijn Chaulnes if bèter Nesles en Ham La Fère tarugtrek-;en.Daar "de Bri'tt©n lioisgekoinneii zijn tuB-gohea Albert en Atreciht, w.aar zij aofc ïan de Scarpe suoees b©halen, wordt da streek der 5©iume tussohan Cbaul'mas ©n Bapaame in e©n nijptainlg gepakt- en Idaar ook zal die andefs gamialkkelij'k te dotox ï© Duiitsohers te verdedigein straek wé! weton oati'uimd wpirden. Zoo trekt de vijand Violet voor voat D,aar da oude Hindaabuxglijniie, waar hij boiopt te overivvnteren!. Do hoop doe|t llet-ven maar wordt niât altijd verwezenlijjcfc, Fpcb zal1 Ket initiatief ni$t willen veK-liezèii en fhaar voiortbeuken. Hij blij j|kt inimers o*ei' violdoend© resax-*es te beschiJtkan en bij is ©r ovexaj bSj îvaar e6n wonde pltek is in de vieirda-diging des vijamds. Ook aam ûe L©y© 5vordt ean „zaiciit© drang" op1 de Dfujit-sebers uitgaoeiand, < c ïaoetem zjj ^vijken. fluc . .i.tvil kr\jg<igevangaacn mcét reetk ftaiiizienlijk zijn. Do varoveH'd© •kanonnieo. ciaoiiiiiagewcïen, jniirnilleuseii en, helt mate-rioal modeu ©en . oatzaglijk gieital uitma fcen. ifefc sueoe? van b©t offeoieief laat zicb ooi °P plitiek tapreiii voeleça." ^ Zoo ]s Hendlersàn yain, meeitârig, dïyfc be ®ûn('odig is ee(n inteirgeiallieieirdiç p®i|eiiS0mti< Jan socialistem bysôni te roepati, aiaflJ'geteies Daitscjh© xa©en] erheixlHeodaiiatiem hnan< maming na'ngaaDiàa ©an refgireudum in M "■ s-i otlia.ringeln em.eeai Scba|éaveir§|Q©diliqg' 'îieti heibben gmïy/j-gih Ah Hôttd®1 ii', geçm . perialist wordt). < .f ilttiàîén ook bij. Zlolo he©f Spanj.® eindeilijk daa mo©d ©en ma,nnelijk besiuit t© xwmen inqak© de vefrgaeding va® de Spaanfcbe sobepan, di© de Duitsch© vrien don m den grond boren. De tooa vaa de nieiutfâile pars ia ook radikaal v©rand©rd. l'Ing'elaiid ©a Italie worden nie<t m©ei uit-gescholden. ïot zalfs g©lf wil pootjes ge-ven. Daarvoor kxijgit bij de beaadictie van Y o r w m x t s. En zeggen dat bet dezelfd© fciicvlf is di© ©ans- ma dan Haag reisd© om bij mididel vain ©an ©etrlijkeit mafeelaar de Balg-isehe koléinî® te robberan. (Gedeelbelijk niet g©comg©erd.) Eendracht maakt macht. « - M'en s«hiiji£t onis: ' _ ÎRpttiexdaan den 20sit)e)nl Oogst 1918. iWiaaxda h©3ir Hoofdapsteliljeir van beit „Beilgisoh Diagb'lad". In uw gie&ord blad van 19 Aug. 1918, in mo. 284, 2dis bladz., lste' ko!!., lieias ik: ,,E!e!a pyramidal© dwaasbieid". f Ailles wel ingeizien vind ik h^t tei veel ©er sebenkan aa^twistziàeibeirs, Éiweedxaobt-zaaiieirs, aktiviisten "en pactifisiien (oifta ta-Mspriugei-s), aoomei zwart op wit te buTetii-glejn; mijiiï© oweirtiiging blijift onv©ramd©rliijfc : dat dfeg©nien wBlka dan raad ^nain omzen ge-liietdeia lîioning aiieit vallgem, {aile partijgiaesit iopa^ tia ziatlien toit ma den oioirlog) de)n naatn van Balg niielt waar zij|n ©n dus aan dén scfbamdpaal moialieln ^aboteid woifda^ hie(tziij iW|aal of Viïaming. Obz© WaaJsch© en Vlaam-sebid strijdieirs! l^elb'biaa op d© siagvialiden ge-toiottid dat zij Bedgen zijn, Zij, integemdeelî, wleikiei zioh b©zig bond®a miat sdbefjding ©n ' twieeidXiaciht te zaaian, axhieiidlein! voor .oinz© vijaocDen jgn zijn dan naam van Belg niet waardig.'- £Wiajt lep meidi© gedaan? Op dje 4d© bladzîgjd©, jjussCtbem da aan-kiôpdigimgien, ©eniem n;uunlij,s-t vian afll dat ; aootjs, opdat d© goiad© B®|lg(e(n ben kennem ie|a viefrlaifecbU'wletni. E|n telans ten VaoŒlail lotols altijd voiojr oogeiiï • boWe|û da^ (W]aal te|nl yilaniing maar voo'r-nanaiein zijn. j,Bejlgiei ©Bit niotel© nom da falmilei." En al'zioo g|e(diragie(ni mlotetten, s Afen -ïruofeffc zîjnfe nioieidetrtiaial MefÊhabbea, > tnjajatt, vôôral h)e|t VialdienHlaind. !• 'Djei tajai mag miie(t aite slir'ijdkrieiett dieimetn, i- tDja,alr w)ejl <e(n uîtstlhiiteind ailléôn d© V,adar- • iainds«h|e ilj^uizjel: fâetadUlaejht maatt inaicbtl î/JJrtim lait Jat foirai H(0)0iga!clhtend, tl . H. KONIS. HERSTEL. Bij vergi«sing is ons blad van gisteren gedagteekend Don«erdag 22 Auguatus in plaats van Woensdag 2i Augustus. De juridische toestand van onze geintsrneerden. In La Métoapol© van 10 dezier. iondeir-zo©bt d© liear Léon Mondain, dortar in dei xeohten van d© Paxijsc'h© boogasc(baol anz., dite vxaag ©a kornt tôt besluit dat d© Be»t giscà© g©.iiteainiejardein in Ned©rland dit zijn tcigen beit inSeainatioinaal repbt e(ni ondanks d© Ciomientiia vam dem Haag. Door -bet feit daifc BeSgië's neutraliteit wieird gesoboinden, zijln d© Balgfeln geen o>x-logvoieireinden. Onzie giaïn^ePinieerden in N©-dwland zijn het ooPs nitot. Zij zijn alteein. slxïjldlëfs, die eian Wiat!igie|ii tag©nst^|nd bod'en., vrv©ind aan beit g©schil lussebein dei groaie inabuxgin. Zij h©bban hiuinn© v^rwioiaste haard-sted^H viaxdledigd wainnaar de Pruisiiscb© hox-dies zicà.lalhartig ©an wieig gelbaand bgibben door oms groindgieibi©d in eian liijigeinidian loop maax bat Kanaal. Strijdeaid voor d© mautraliieiit van hat Iand vxaagt m©in z.i©h af -of axtikell 11, lid 1, van. die IV© Ganvieinti© ram dan Haag toa-passielijlk is op onze lianidgenootem „Die nmitral© mogeindbnid diiet op haar giebi©d troepen antvangt to%ibahooaran:d lot de o'orlog voerei.ude leigiaTS, zal ze zoo-ver miOg©l:ijik van het oO'Wogstoonieiel intieir-iniewen,"„Miein merke %v©l op, sdbrijft de licier Leiom Moreau, dat ©r alliera spiraak is van ooxlogvoiexanden ©n ni©t van strijdyrs. „Als wij niautraal zijin g©bliev©n — e>n ablies b©wijist ziulksj — zijn we slechts strij-dleaï on dan stellian wij! d© vxaag die; volgt: „Kain miaa N©darland, ©an nautraali land, dat zioh uit çigen beiweging buitan hieft g©spbil h©jft gapiîaatst, viarpli&btian, op zijin gtbiod troepiein van éan neutralp t© inter-neorein, wann©eii' di© meutrale lafbaxtig werd aangsiand ©n buitein âijlne gieinzian beeft miaeilon wijlaan? Wij zullian orutkemnand aat-wdorâisn. Mon mag Neid©rland dian last niât opl jgein strijdars te imiejrnie|2ipen, temzij1 op huh v©rzi © :, bat aàylxecht ta v©(rlie©n©n en hun liumn© wapomem toit h©t ©india van den c-calog te antn©miaa. „Voox onao 30.000 geïntexnaeWiei landge-nDolien in Nedeirland duxven wij d© vrijt stelldsg van bat iabarnom^nt aisohert. W# pain wexd 'aân,'e©n"iintiamatioinaai hof van arbitrage, saraeogesteld uit jurisitem, dia dç thans n©utra © na!i©s vortagieinwoordigen, .«n-d©rl©eik©naars van da Gonveintien vian Den Haag, onzie landgonootan zouden vrijlkam©n. Zij zioudian lot etode zi©u van hum ziedelijk lijdien zonidor van het aadex© ta gewagen." Wat is hieit advies van da Belgiiscib© x«i-giforing? Aan de Belgen der middenklassen. Valgens de ond*rrichtingen der Re-geering is het volgende bericht gsricht tôt de Be!ç,en der mlddonklatsen, land-bouwers, vakl.eden, handelaars en nijveraars, die zich in Belgié voor eigen rokening of voor rekening van derde personen metzaken, 'izijgroote oi kleine, bezig houden. Het geldt de ourgers eh d® militairen. Da Minister vian Eooinomdjscba Zaken était hfit gxoots © balang. in alll©, kwiastios die d©n k]i%i- on gxootbaadeili b©treiff©n. hiji aobt bat miog©;ijfc dat huinma zalœn in zaïkie worktuigen, beuioodAgdbadein en ci'e-ûi©t Jibijlaandoxa aandacibt vereisoben die missohion vordex gtsetot dan da oarste tijd©n vam wedoxopbauw van beit land. pet is noodig dat de xeigeiexing jeC^au in kemnis gesteld wcjxde, zoowefll in hun partiouliiejr als in het aligeoiieon balang. Lia Ministeir z,oiu d» volliadig© adressen van alite bolangstellendein in Holltend eu in België wiliten keminen ten ^inde ze op t d teltan. Zoodoeinida zou doox d© in Ne-, dsiland, 'Engeiland ©n ^xanlkrijfc t© stichlon vPir©anigiinig d© grondslag^kunncm gielbegd wox-drfn -vam beit grioota wexk ,,Dia wfeidexopbo'uw ©n h©t bexstel vfSn Ballgie". . Lie Ministor beieft bel'; Gomibeiit dex E&o-nomiseba Ondéxzoeken ibialast miejt bet in-zaînielfâii dex adressen. Het Comiteit veifzookt dus ait© B"©lg©n, rfî© zioh mot ïamdbouw, band©l tof nijlvoxbiai ds onderno-raing©n — ook* met d© kleinst© — .fbezig houden, vooir 20, Soptemi-b©iÇ hun naam, vwoxnamemj, baroep ©n adx'©ss©n'i^ Bolgië on N©d©x-land naaï hot Gomitoit van E,cio-Eomisch Ondelïzoeik, 30 Buit©n-hof, Don Haag, t© z©bd©n. Het Goniitieiit is ïe©ds in liiejt bejzit van da lyisten van Belllgisoh© handalatairs ^n n'ijl-vtlriaars. Diei belangsteMiemdeln, di© woten dâit reads op deiz© lgst ingas^bravem aijtn, h^jb-ban dus voorlaopig geon gavcilig aan dit bericht te giavem. Zij van ambtswiage ingesebroven woi'd©n eln <fei late? voilgend© ■ m©d©de©lingen ontva!nge|ni. BERICHT. Abonnenten buifen Den Haag en Scheveningen <li© -klagen hebben over onregelmatige besteliing van het biad, worden verzocht zich tôt het post-kantoor van hunne plaats te^ wenden. Legerberichten der Entente. Lassigny is gevallen. « De Frar\schen zijn op 2 Km. van Noyon. — Zij veroveren den ganschen driehoek tusschen Oise, Ailette en Aisne tôt nabij Soissons. — De Franschen veroverden een 20ta! dorpen en gingen 8 Km. vooruit. — De Britten zjjn ook losgekomen, verrasten den vijand, vermeesterden Cour-celies, Achiet-le-petit, Achiet-le-grand rond Bapaume, Beau-court-sur-Ancre, Puisaumont, Bucquoy, Abiainezvilie en MoyenneviHe — Ook aan de Leye zijn zij vooruitgekomen, ten O. van Merville en ten Z. van Locre. — Het aantal Duitsche gevangenen bedraagt vele duizenden en neemt gedurig toe. De krijgsBuit is aanzienlijk. Vas het Westelijk Iront. — IA —— Het Amerikaansche legerbericht. PARUS, 21 Augustus. (H. N.). Officiaal Amierikaànsob fegerbexicht. Bebaive artilli»-xiaactie langs de Vesl© en in d© Vogazélm geen nieuws. Het Fransche legerbericht. PARIJS,' 21 Aug (H. N. fbaadloos). Tijdans den n.?cht iis d© toestand tuis-sohen de Oise ©n d© Aisn© onveramldlaM i« tegent>©wegiûg bepraeca. Vamnorgen hebben d© Franscih» txoepet,, buin vooruitgang over het g©h!ie©-li© frant voortg©z©t. Carlepont en Cuts zi|n in. hun bajudem gevallen.- D© Fxanschen hebben texxein gewotainen na lie-veindige geveçhten tem Wiastén v.an, Las-signy en vexscheidem vijandelijk© aar^vallen in Champagne afgesl'agen. PARUS, 21 Aug. Ofiioicél aiviandbeirtiicàt : Tusscbon Matz on Ois© zijn de .Duitsclieffs lomdanks bun vor^ot voox dan telten dxuk detr Fxanscbo troiepon giejzwicht. Lass.igny is govallien, Verder zuidwaaxts babbein 'do Fxanschian oip don Piémont vt ol gelkxagon, _ hot bosch va.n*0rval genomon on huin linies lot de«n iniaasten omtrefe van Cbiry-Ouxscamp voox-uitgie'brac.ht. . Beiooslon d© Ois© hiabban de Fxainscihon vandaag hun suoœssian vcortgazot. Op dein linkexvieugel zijln d© bosschan van Oai'lo; peont in bun miacht. Z© s;aam lamgs d© Oisa tein 0.» van Noyon tusschon ^Serapigny en Pantois©. Verdèx naax hot 0. babban z© den «'©g-van Noyon naar Couay-loJChaloiu ovexschre-d©n, Gainolin en lie Freseia—Bléranoonft ver-oyierd Çfii liuiri liaies iin. doia naastein omtreJc: van St. Aulin vooxuitgfâibxacbit. Sinds gisteron hebben da Fxainsobein een 20-lal daxpein bovrijid en o^i bepaalJde pun-ten ©£in vooxuitgang van aciht K.M. gemaakt. PARUS, 21 Aug. (Reutex.) Het Rau-fceîibûxeau veir.n©iamt dat hieft" legex van gea<> xaal Mangiin Sampigny e.i Pomtoisa, zuiu-.oostelijfc van Noyon, ne it veirav©rd. Het Engelsche legerbericht. LONDiEN, 21 Aug. (Reut©x.) îfaar get-iiisa'aal Haig m©Mt, babben de Engalscibe txoiep©n om 5 uur vainocibteind ovex' ©eln bi"èed front ten nooxdon vam :d© Anciw lan-gevalïein on maaktan naax yorluidt biavre-digieind© voittl'arinigein. Stexkia vijlaindelijke aam-valllen op onizo nieuw© sta'liugiein ten zuiden ©n nooxdon der Scaxp© wai^te.n volkomen algieslagon. Onz© stellingein bij 'lampoux _w©|r-cJie;n eeaiigszins vetrbeite^d. Onz.© liinio bij i' tubeirt on de Law© w©rd vooruitgeibraclit ©n Louriet woxd vexovetrd. Voqxts wteird mot goed gevoâg in den se«-• tc|i' y an Lookleron ©en plaatsollijike aainval ,ovie|i,J ©an mijl frontbraadto uiigevoord. AMe dojetaindem wterd©n gtetnomieta ©n onze Jini© kjr^cbtigiex geqnaakt. LONDEN, 21 Aug. (R eu ter.), En-gelsch avondstafbericht. Onz© aanval is \wimorg0n van stapel goloopen op een front van 10 màjten, van de Anicre tôt in de buurt van Moyenjnevilto en heeft een uu-nemend verloop gehad. Wij zijn ovex het o-eheelo iront diep ia de vijandelijke stel-lingan doorgedrongen en hebben eeoi aantal gj&vlangemen gieimaakt. Du Engelsche en Nieuw- Zeelandscae troepen,' vexgezeld van tanks, bestormïon de voorste linies ondex dekking van den mist en ifriiivj.ii de doxpen Beaucouxt-sur-j Ancxce, -Puisaumont, Busquoy, Ablolnzo-ville en Moyeimeville.- De Engelsche divisies zetten hun op - marsch voort tôt in de buurt van de -poor lijn Albert-Atrec.ht en bezetten Achiét-i =■ Petit en Couxcelles. Er woxdl hevig geveçhten op vexschillende punten langs de spo'jr-lijn en ten W. van Acliiet-lee-G-rand. Een hevig© vijandelijke tegenaanval i.s afgesla-gen.Onze gievechtspatrouilles zijn in geveçhten. gewikkald met die des-vijands tegen-over Thiepval en ten N. van oœ aau vais, fxont. Wij hebben onze linie vo >xu:tg©-bxacht tusschon Boisleux, St. Marc en Mar-eatel en eveneens aan het I.eie-fxont in da buuxt van Letouxet, ten 0. vajnParapis oa tusschen Mexville an Outtersteetfe. rren Z. vani Locre hebben wij 13? gevangenen ge-maakt. ' ^ ■ LONDEN, 21 Augustus (Riautox.) Uit bef'boofdkwartiex wordt gemold: Lte Bi'itlon zijn eon flirnk S'buk .opgeiSphot-llen. Bat aantal gaivangeiaein pin vexmeesterdô kanoininem zwolt onivcirpaosd aan, terwij|l de! vealieam der Duitsaheirs zieieir boog zlzijtt.' Otlj voin Bulows légor werd dee,rliji!t gief-h.av'eind. * LONDEN, 21 Aug. (Routor.) Router VK?tf'i:.©eint dat genie,raal Bying's vijlfda ieger. z: ndeir geiscihMvoorbexedd'iing eian aanval lieefî; g©daan o,v©r-%ian front van nagan mijl tus-s olnein Movojnjvillle ^n Boaucourt-sur-Ameraw Hot vorrastia dan vijand volkomian ie(n »ser<. avonoans" isT^!^ ziou d© voo.ruitgang ean diopl© vanf'',îîftiai mijl badragen. Censuur 5n stemming. LONDEN, 20 Aug. (R eu ter.) Reu-i ter's correspondant bij het Britbch© legiar in Frankrijk seint d.d. heden: Hoe zeer d'e Duitscbe militaire autorijeiten ex op uit zijn, dat de waarhe.d voor hun volk verborg«n Ui.'/t, wordt toegelicht doox aan, buitgemaakt bevel, geteekend Schischwitz, chef van den staf, en geadxeseeerd aan von Hutier. Daaxin staat,. dat men de bxie-ven, doox hat tweede Ieger voor Duitsch-land vexzond©n, aan eeni bizondar onder-zoak heeft ondexwoxpen, en dat daaxbdji een, volslag«n vexonachtzaming van de x'esre-ling voir de post aan den dag is getxe-den. Officiexen en mansichappen sohxe/ea ,,overdreven vexhalen van de' voioxd'eelen', doox den vijand behaald", en doden on-juiste meded©al;ngen onutrc^nt ~de Duitscho vexpeaen; het gebxek aan voedsel, eaz. Zij| woxden gewaaxschuwd, dat het stxafbaar is, om naax hujs pesslmistische bxieveni te schxijyen, en bezorgdheid te wekken, waaxvoor. geein gxo'ied bestaait. Het is de vraag of de ongerustheid, dia zoo ze?r in bet vijianielijk legex vexspxeid blijkt, zal woxdetn weggenomen doox dez© blijkbare poging om de waaxbeid te on-dexdxikken, ©n of het oppexbevel buitenge-woon verrukt zal w©zen door dergelijk© bewi.-zen van een' laag peil va/n hêt mores!Het is ovexigens bekend g©woxden, dat het régiment infantexie, toen het ba vel kieeg Puisieux aan te vallem, weiger-de en eem schriftalijk pxotest aan den xe-giiii'entscommandant 2^ond. H©t antwooxd was ©eu woedend© hexhaling van.het bevel on vooxwaaxts te gaan, ^aaxop bet xegimeiit op aaxzelende wijfee aanviel eu zware verliezon leed. De Canadeezen Gonoraal Harxy RaWlnsoin, dia bat vi^ d© Britscho.tegex cioimimamdaeir't, heeft ©an! • ]©ge,xoxdex*geiricbt-tôt da Çianadaesche strtijldl-machten, die ©an deieil uitmaken van d© om* dor zijln" beveJ staande tnoiapemuiaobt, waari'nl îiii hun danlk ' bnangt voor hotgeon zij h|et jongste offemsiof hiabban gepre.s.eexu. , Van het Znldelijk front, Het italiaansche legerbericht. T — *-y ROME, 21 Augustus» (A g. s t© fa, ni.) Of-ticieel. AamziemMjlk© wedeirzijdscbe geschut-* bfcdxijvigbeid op bet golioal© bergfront. Op1, dan oopeir vam d© PiaVa wardem vij!anid©lijiks! wkieiiiniagspiatrouislisB âo>r ipoi'vO'Ux vam', ,icmzfâ kleinfe kaiibexs ©a ni'acbinogowerein b©<, Dtti workzaanibeid in de ï"ebt w»!d fciaieimunieird door d© wyelrsœs -& • ' T'esAhi» ! vijamdolijibil vlieigtuigem, weirdietn oie©ra 0, , j lien..

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods