Belgisch dagblad

2459 0
04 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 04 October. Belgisch dagblad. Seen on 16 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jh3cz33457/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

•ii.ïiï2ïlï§f« tlOlVBERDAa 4 OCïOBEli lOXT. ^ o- jnr. A BONNEMENT EN. Per 3 maanden voor Nederland i 2.50 franco per post. Losse nnmmers. Voor Nederland 5 cent. Toor Buitenland 7'/î cent. Den Eaag, Prinsegraclifc 126. TeWoon lied, en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD VersGhijneBtd te 's-Qravenhage, eBfeera werkdag te 82 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elk® regel meer f 0.30; Reclame» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Belyië aan de Belpiî. De Duitschérs weten dat de- Bel'gische "■ârooi hun ontsnapt,. Daarom pogen zij fetb yan België te behoudenï Wij hebben door de ..note verbale" aan den pauselijkea nuntius te Munchen ver-nomen wat die voorwaarden van loplate® yan België zijliï. Ondanks de logensbraf-ftng van Wodff bestaat die verklaring. Zij wer 1 immers gepubliceerd door het nieuwe persbure.au van h et département van buitenlandsehe zaken te Beflijn, ge-comroeritt'erd door het ,,Berliner rl age-blatt', de ,,Borsen-Zeitung" en de ,,!Neue Badische Landes-Zeitungi". Toen deheer v Kiihlmaîin eehter vernam, dat de Fransche pers die v:prwaarde® verwierp, deed hij zedf Wolff zeggen, dat de nota, verbale uit de lucht was g;egrepe®. De Duitsche regcering is dus reeds aan het marchandeeren. Verlekkeiv door de kansten Eussiseh grondgebied i. le palmen — Drang\ nachi Oaten! — zqg Duitschland België losla-ten op voorwaarde er als meest begun-eùgde natie bghanlelc. te worden. lu andere woorden zei de note verbale : Wij "willen Bedgië ontruimen op voorwaarde er meestcr te blijven. Droomt n^en' nog te Berlijn, dit do Duitschers. België eaa luiie.ikep.iland voor hunne zaken zuilen terugvinden ? V66r den oorlog was het een schan-ijaal, dat de handelskamèr van Amtwer-pen een vijfde moffen onder liare ledeia telda, dat acht afdeelingen er door Duit-aohara waren voorgezete® en dat twee afdeelingen zelfs een uitsluitend Duttsch bureau telden. Nà den1 ooiiog jneenen de vroegere meesters van Antwerpen Von Bary en &alli®krodt met hnn leger klieinten zich opniouw in die stad ti3 nestele®, die zij hielpen yerraden en overleverew. Dit zou steilig' gebeuren, indien demof op denzelfden voet van onze bondgenoo-ten en verlossers werd giesteld. Het ge-zond verstand zegt reeds, dat zulks niet jniogelijk is. Een Brit, een Fransmaw, eem tfcaliaan, een Aanerikaan zjal ons altijd na^ staan dan de Duifcscher van Leuven en Dînant. Die uitsiuiting vreest hij het meest. Hij foeseft immers, dat do wereld wei voor den Duitschen handel zou kunnen geelo-ten, worden. Dio meening kwam nog aan den dag 'toen onilangis eaa breuk met Ar- fentinië di-eigde.- Terwiji de keizer graaf «xburg feliciteerde, wierp de Wilfnelm-^irasB«,a. i. baron von Kuhlmann, den „ezd:' overboord on rnsteeni desi. keizer... Argentinië is immers een land mot een belangrijken liandel'. Wanneei- de Geallieerden den eeenomi/ sohen boycott tegen Duitsohland uitvoe-ren, moet dit land van militarisme en twïststokers vergaan. Zooals de scherpe l^lokkade op zijn Yankees reeds zijmne-ûerïaag op de stagyelden gereied. m»iakt. Naumann en Ballin, twee hcldere Duitsche koppen, von Kiihlmann nog het meest. weten het. Onze handel, onze nijverhsid en finance moeten van nu a! van Duitsfche smetten gezuiverd worden. We mogen ook niet dulden, dat de Duitsche iaol zich vain de schapenvaeht van een neutraal bedient om ons teko-men verschalken. Oins antwoord aan het Duitsche voor-stcl van econoonische waarborgen is kort en klaar : Geene .Duitsche handel meer in België.Leve de vplledige econom'ische on'af. feankeliîkheid van België ! Léonce du Castilion. UE TtlESTMIp Aan het westetijlk front houdt ciel strijjd niet op. De Engelschen hebben tusschen de ïoreingehucihten biij Geiuvelt en bijl P,olyg'0'cnbosch een Duitsahen aanval ge-hroken. Benoordm don steenweg v,a.n Yper naar Msenon werd de vijaud, idiie in een stuk loiopgraaf gedrongen was, er .■uit geworpen. Dfe artilleriesti'ijd duurt yao-rt en voorspelt nieuwe aanvailen. De Italianen heb'ben opnieuw een stuk Man den Monte Gabrielc genoniien. Hoe harte'lijk de. betrekkingen zijn. tuis-S-Ciien Italie en België hewijst het aan^ çtaaade bezoek van oinzen koning aan het Italiaansche front. Kort daarop zal een aft'-aardig.ing d<er celgische regeering onder leiding van fia-^rwiuieville, minister-prcsident, zïch naar llome begeven ictn de ieden dief taliaansche regeering te begroeten. wœt dat het Vatikaan het vroe-gei als onyriendelijke daad beschO'Uvvd'e, wanneer een vreémd katholiek staats- cl regieenngshof den quirinaal beaoc'ht. De trjden zjjn yer.anderd. Elders duurt het vredesgebazel voort. De Centrale moordenaars zeggea tôt hunne slachtoffers, d:e zich gewapend heb. c;l d« bovenhand krijgen: Werpt uwe wapenen vveg, wij zuilen het ook doen, n-aai' îfc behoud wat ik be& Van boiale geen spraakl Moioie zedeleer. Het biad ,,8ocialdemokraten" te Stock-hoim meldt, dat de Duitsche autoriteiten te Kig,i circa 150 Kussische ooderdanen van aile politieke partijen, sociaaldemo-aiCu 'm J-e hebben' opgeh^ngeo. Krieuws uit België. KRAîiiËE VROUWEN. Uit Holzmindea — het beruchte kamp voor burgerlijke gevangenen in; Hanno-ver — vernemen wij de volgonde opbeu-reinde tijding : Zes-en-twintvg BeJgische vrouwen, Vlaamsche en Waalsche, waaron-der eene kloosterzuster en twee Russische, zijn te Holzminden in barak 13 (dertien) opgesloten, omdlat zij weigietren voor den vijand te werken. Zij mogen geene pakjes ineer ontvangen. Do brieven zijn hurv aiganoimen. Licht, banken, tafels, mantels, de.teais, stroozak-ken, ailes is weggenomen, om die kloek-moedige vrouwen te dwin.gep van hou-ding te verandei-cn. Het heipt niet. Die vrouwen verklaren allaen voor hunne gevaingenen land go-no oton te willen arbeiden'. Ziedaar, een nieuw feit bij zoovele an'-dero.dat bewijst hoe onbuigzaami de Bel-gen zijn en hoe zij de Duit^eners ver-foeien.De Anti-Oorlogsraad in Zwitssrland. Oïi'/e correspondent in ZwitBerland meldt, dat de Nederlandsche Anti-Oorîogs-raad, die een vrediesconferentie aldaar wil beil'eggian, er niet als ernstig wordt aan-schouwd. De Belg Otlet heeft geimeld, dat hij aan den caucus zou deelnemien, rnaar men hoopt datmew hem de passen zal weigeren, daar hij anders zou werken pour le roi de Prusse. ANTWERPEN. HE7T INCIDENT KARDINAAD MERCIER. — Een correspondent in België schrijft aan De Tijd : Sommdge bladen hebben briefwisselin-geai medegedeeli uit BelgiëV waarin spra-ke is van een bet&jging, door activiston te Antwerpen op tonw gezet tegen Z. Em. Kardin. Mercier, inlichitfngen, die wij uP de meest gelooEbare bron hebben in-gewonnein, laten ona toe de feiten, welike door activisfcche bladen overdtreven wer-de®. voorgesteld, mode te deelen, zooals zij werkelijk zijn gebeurd- Op Zondag 16 Septeœabea- j.l. moestde Belgische Primaat een ker'kelijke piech -Ughetid bijwonen in dekerk der St. Joris-paxochie. Toe® Z.Em. zich mat gevadg] van de pastorie naar de kerk begaf, wead hij met zulke geestdriftige toejuichingen door de toegestro'omde jnenigte begjroet. als nooit te vonea in iunïwerpen'was geatîhied. Op zeker oogenblik klonk er van enkede zijde eenig gefluit, en zag men beiweging tusschen het volk. Doch aanstonds werd die kjeine poging om een relletje uit te_ lokken, onderdruikt, en klonken nog lui7 der de kreten : ,,Leve de Kardinaal", die nog werden voortgezeit, toen Z. Etm. reeds den tempel was binnengrtreden. Toen de Kardinaal n'a de ceremonie de kerk verliet, -çvas de mienigite nog zeer aangegroeid, en ditmaal hoorde men noch gejouw noch gefluit meter,. doch wel was het van de kerk tôt de pastorie een aan-houdend geestldiriftâg gejuich, d)en kerk-voogd ter eere. Dat er zich tusschen het groepje acti. visten, jonge priesters bevondon, gelijk sommige correspondenten beweren, ig ze. ker en vast uit de lucht gegrepen. Geen enkele ooggetuige heeft ergens tusscîien de tegenbetoogers het kleed van een pries, ter kunnen bespeuren. Wie voor het oveu rige mocht denken, dat de geestelijkheid van het aartsbisdom Mechelen met ,,acti-visfech sop" oveagoten is, zou zich schro-meiijk bedrogen zierv, indien hij, evenals ik, met de protestbrieven, die uit elk de-kenaat den Kardinaal zijn toegeizonde®, zou kunnen. kennis maken; of indien hij de betoogingen had kunnm bijwonen , waarvan Z. Em. het voorwerp is geweast gedurende de laaitste retraiten, door hem zeilî aan zijn geestelijkheid gepredikt. Op het portret, dat zij onlangs aan den Kardinaal hebben aangeboden, schreven dtel Miecheljs'che geesiteiijtes®] ,,Amantftesomo Patri Clerus Mechliniensis." Ja, gansch de Mechelsche geestelijkheid brengt een-Btemmig hulde, eerbied en dankbaarheid aan zijn opperherder en vaôea- ! DE TERING- — Deze schrikkelijke plaag neemt steeds meer en meer uitbreL ding. Onder de 10 gedeporteerden, diète iMechelen uit Duitstehla^d terugkeeirden, | zijn 5 tôt 6 mannen van de tuberculose! aangetast. EEN BETOOGINC TE ANTWERPEN iWolfr geint dat Z|0®dag te AnLwerpen con . vredesbetOiOiging plaats had van den Bond .yaito .Wereidvnede in ïhaJia. Spre-fcers waren A uguste:y.ns, Kamerlid, Adelfons Henderickx, id„ Joris^ socialislisch afge-vaardigde voior Stockholm-, zooals hij zich betifcelt en Rosa De Guohtenaere. onder. wijizenes' te Brussel. De vergadering nairi «fân motie aan ten gunsto van een vrodè zonder acnexati© sahadoloosstellingen. D;us mag België geen cent vergoeding trekken I BRABANT. STERFGEVAL. — De heer Simon Hubar, bestuurler der posterijen, is den 25 September te Brussel overleden. DE BELGISCHE KATHOLIEKEtN EN DE VREDE- — Het bureau van de® Bond van Christelijke Vakvexeenj gingen (de bond telde in 1914 105-000 ldden),, heeft een manifest gepubliceerd, waaraan wij het volgende ontteenen : , ,Ov€(rtuiîgde voorstasnjders van d» gie-heili.gdo eendracht is al ons streven ge-richt op de verwezenlijking van net ee-nige doel: de bevrijding van het geschon-den vaderlandsche grondgebied. Wij zijn van meening, dat ailleen een veirantwooirdelijke regeerinp, gea'iechtôgid1 ig vredteonderhandielingen met dfen vijand aan te knoopen en dat derhalve de vetr-schillende partijen van een land geen be-sprodngen kunnen beginnen met partijen van het vijandelijKe land. Oischoon van neutrale kathoïieke zijde pogingen worden aangewend, om de christelijke sociale leiders in België voor vredesactie te winne®, zijn dejze al tijd aa® hun eenmaal vastgestedde geiiragsiijn trouw ge'oleven, en hebben hiun baloften tegenover de geheiligde eendracht niet gieschonde®. Bravo ! die fiere taal is deze van aile Belgen. , DE BEULEN VAN MISS OAVELL. — In „Land and Water" biegcihrijft Hugh Gibson, voormalig eerste srcreiaris van de legat e der Vereenigde Staten' te Brussel, de omstandigheden, die aan de® dooei van miss Cavell zijn voor fgegaan. Op dien avond van de terdoodveroor -deeling begaf Hugh Gibson' zich naar het politie.ve département, om bij baron von Lancken een laatste poging te wagon. Hij vernam echter, dat de baron en zijn1 medewerkers de® avond in een der kleine theaters doorbraehten. Gibson slaagde er in baron von Lancken te bereiken en wees op het jammer-lijfk effect, dat de executie van de vrouw zou hebbe®, welke ook haar misdaad «4- « was- Baron von Lancken ierklaarde daar-entegen, dat hij van mecn'lng was, dat de uitwerking uitstekend zou zijn. Hijvoeg-de er aan toe, dat hij het betreurde, dat hij in de gelegenheid was vijf o£ zes andere ,,oude Engelsche vrouwen1" ter dood te kunnen doen brengen. Het doodvonnis werd miss Cavell niet op de rechtbank médegeideeld, mie® m,aak-te het haar in haar ccl bekend. Men var-hinderde miss Cavell bezoek te ontvangen van een Engelschen geesteilijke. Slecnts mocht een Duitsch aalmoez.enier haar be-zoeven. Deze aalmoezemer verklaarde la/ ter : ,,Miss Cavell bleef tôt op het laalBte oogenblik moetlig. Zij wilde als C!hristin sterven en gevoelde zich gelukikig, het leven voor haar land te laten. Zij stierf als eer hieldin," DE MISDAAD TE BRUSSEL. — Aan-gaande den moord op de ongielukkige Finlje Elskens wordt wâder medegcrleeld, dat de pditie op het spoor van dennlis-dad-iger is. Zij is laatst in de Pletinx/-straat gezien geweest met een man van -rond de 40 jaar. Aile stukken van het in stuk gesneden lijk zijn tlians opgevischt. De lijtcscnou -wing heeft bewezen, dat het slachtofîer met een zwaar voorwerp is afgetmaakt, vervolgens heeft de moordeinaar in dei linker en rechter slaan eien revolverschot gelost. OQST-VLAAiïOEREM. HEROPENING DER DUITSCHE UNI-VERSITElT. —< Zooaïs wij gistexen' mc|llden, wordt de Duitsche Uni-vereiteit te Gent op 16 October a.s. heropend. Studiebeurzen kunnen aang,evraagd worden bij het gouvern'ement-gieneraal te Brussel, Antweipen en te Gent. Inschrijvinge® kunnen ook per' brief geschieden mite bijvoeging van een man-daat van 15 frank. PROFESSOR AAN DE HOOGE -SCHOOL. — De heer dr. F. Buienrust Hetteima, leeraar in Nederlandsch en aard-rijkakundeaan het gymnasiumte Zwolle, is benoemd tôt hoogleeraar in de Nederlandsche taal en letterkunde en, als on-derdoel van de Germaansche taal en letterkunde, in oud- en nieuw-Frisch aan de hoogesehool te Gent, en heeft deze be-noeming aangenomen. LIMBURG. ZEDELIJKE DRUK. — De Duitschers trachten nog immer op aile mogelijke ma-nieren vrijwillige werkkracliten te win-nen. In de Limburgsche Kempen worden aan de werklladen die aanvaarden voor heu u werken, Uc volgentie vtii'goetijn- gen toegekénd : a. onmiddejlijke utobeta -ling. van eene som van 70 frank, — |. toekenning van. 1.25 fr. tôt 1-50 fr. per werkuur, — c. verschafîen van kolen' aan de familie. Dank zij dezon zcdilijÂen druk aan-vaardt menig wei'kman u't bczorgdheid voor zijn kroost het werk ten, bâte van ueu vijand* Bijzomiere telegrammen. DE JAPANSCHE MISSIE TE NEW-YORK. PARIJS, S October. Volgens uit de meiest betrouwbare bronnen verkregen inlichtingen, heeft de Japansche missie haar bezoek aan de Vereenigde State® geëindigd en is zij naar Japan terugge-keerd Zij is ten zeerste voldaan over de ' hartelijke en meermalen geestdriftige ont-vangst, die haar is te beurt gevallen. Graaf Isji en zijn reisgezellen zijn' bijzon-der getroffen geweest door de Krach tige oorlogstoebereidselen in de Vereenigde Staten. Te Washington hebben uitvoerige en vruchtbare besprekmgen plaats gehad1 — 1 omtrent een d'aadwerk el ijk e en enge sa-menwerking tusschen Japan en de Vereenigde Staten in den oorlog tegen Duitschland. FRANSiCH LEGERBERICHT. PARUS', 4 Oc<t. De dag haà een be« trekkelijk kjalm verlopp. Alleen t°n Noor^ den van de Aisnie en op de beide Maas^ oovers hadden artilleriegevechten plaats. PARXISy 4 Oct Macedonisch front. Vrij groiotte bedrijyigheid van het gescîiut in de sitreek van Ljiiniinica en in de hooht yan de Cerna. Een sterke Bnlgaarsche paj trouille is doior de Grieksohe troepen ten nooiden Monastir teruig gedreven. Lenerherichten der Geallieerden. 13e aan sie ls©3is@B Hevige vliegeractie aan aile fronten. — De Engelsche en Fransche vliegers bezochten Keulen en Frankfort. — Vergeldingsmaatregelen tegen de Duitsche luchtaanvallen. — De redevoeringen van Czernin en van Churchill. Van het Westelijk front. Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 3 October. (Renter.} Off. Even voor het aan'breken van de® dag bombardeerden de Duitschers de Engelsche stellingen tusschen de Tore®)-ge,huch-ten en het Poliygioon-bosch en spoedig daarna beproeîde hun infanterie vooruit te komen. De artillerie o pende een krach-tig vuur' en op het grootste deel vanbet aanvalsfront werd de Duitsche aanval ga-broiken, voor hij de Britsche linies Le-reikte.In de streek, vlak ten F. van ien weg naar Meenen, waar enkele Duitsche troepen er in slaagden door het Engewhe artillerie spervuur te dringen, werden zij volkomen teruggeslagen door de Fmgel-sche infanterie. De Britsche stellingen. zijn ongeschonden. Er is overdag teu O. van Ieperen eew groote wederzijdf.'he ar-tilJerie-actie geweest. In de lucht. Het weer was weder-om mistig, maar in weerwil hiervan wer-den veel geslaagde waarncnùngen voor de artillerie gedaan en foto's genomen. Eenige hiervan- toonden de schade door de Engelsche bomaanvalle® aangericbt-i Ongeveer 8 tonne® bommen zijn door Engelsche vliegers op verscheiden kwartie ren' geworpen en treffers werdwn waarge-nomen op drie vliegkampen bij Kortrijk en op een vierde bij Kamerijk. Gobouwen en munitiedepots bij Douai en spoorwegen bij Roesselaere zijn even-eens met succès aangevallen. De Duit schers vermeden in 't algemeen de Engelsche vechtvliegers, maar vielen op grooten aistand de bombardementsvliegh tuigen aan.. (?) zijn in luchtgevech- ten geveld, 4 andere stuurloos geS'",Uote® Zes Engelsche vliegiuigan wor len vermist. LONDEN, 3 October. (Reuter.) De admi-raliteit deelt mede : In den nacht van 1 op 2 October deden onze marine-vliegers een bomaanval op de sluizen van Zeebrugge. Er werden talrijke bommen geworpen. Gisternamiddag werd er een aanval gedaan op het vliegkamp van St. Denis-Westrem, waar een hoeveelheid ontplolfingsmiddelen op loodsen en vliegtuigen werd geworpen. Tij-dens de gewone gevechten werden tweevij-andelijke vliegtuigen neergeschoten. Al onze machines keerden veilig terug. Heî Fransche legerbericht. PARUS, 3 Oct. (Havas.) Ten Oosten van Reims hebben de Fransche batterijen met goed gevolg gestredeo tegen de Duitsche artillerie en een aanval doen mislukken, die in de loopgraven van den tegenstander werd voorbereid. Ten Westen van Navarre zijn Fransche afdeelingen de Duitsche linies bin-nengedrongen en hebben verscheidene schuii-plaatsen doen springen en gevangenen terug geb'racht. Een andere inval in de streek van don Casque heeft den Franschen goede resul-taten opgeleverd. Op het front van Verdun werd de nacht gekenmerkt door een hevigen artilleriestrijd. Op de beide oevers van de Màas, vooral in de streek ten noorden van heuvel 344 hebben levendige patrouilleschermutselingen plaats gehad. Overal elders was de nacht kalm. Fransche vliegtuigen hebben in den nacht van 1 op 2 Oct. en gedurende den dag van gisteren het station gebombardeerd van Freiburg, de fabrieken van Volklingen in Hoftenbach, de stations van Brieulles, Lon-guyon, Metz-? (naam verminkt, Red.), Arna-ville, Mezières, Thionville en Sarrebourg. Zsven duizend kilo bommen zijn in denloop van de verschillende tochten geworpen. Als vergelding voor het bombardement van Bar-lo Duc hebben twee Fransche vliegtuigfen bommen geworpen ou de &tad Baden. • Yan het Oosteitjk front. Het Russische legerbericht. PETROGRAD, 3 Oct. (P.T.A1.) Con*. muniqué van 2 dezer. N o, o r d e 1 iji k front. In de richtingi van Riga, ten Zuiden van den spoorwegj Kronberg—Spitali en de boerderjj Groen-doel zijn onze voorposten anderhalv# werst opgerukt. Roemoensch front. Gmwr* vuur. Viiegeractie. O o s t e 1 ij k front. Op 29 Sept. in de richting van Brody e>e® vijandelijki vllegtuig neergeschoten door goweervuur. De v iieger-vaandrig Kammsky yernieldô ee® vijandelijLî vliegtuig in de^elfd® streek. Ons Vliegtuig met da kapiteins Gît. drieff en Radischenko viel bij de opstij-ging van een hoogte van ee® 50 M. Het vloog in brand, de bommen onjtploften en de vliegers kwamot? om het leve®. In dé richting van C'holodeschno vloog eeh vliegtuig dat van eeja' luchtgevecht terug« keercJe in brand. De vliegers luitenant Nucay en de vaaniiig Rachmanînoff kwa- ' men om het leven. Vas het Zuideiyk front. Heî lîaliaansche legerbericht. r ROME, 3 October. (Stefani-agentschap.) Gisterochtend vroeg deed de vijand een aanval op onze stellingen op de Westelijke hel-ling van den Monte "San Gabriele, welke aan-val volkomen mislukte. Een storm-compagnië werd vernietigd en een bataljon, dat er op volgde, eveneens door ons kanonvuur zwaar geteisterd. Bij een door onze afdeelingen ondernomen tegenaanval werden 79 man-schappen en een officier krijgsgevangên ge« maakt. Op het Bainsizza-plateau namen onze patrouilles een aantal Oostenrijkers gc van g ou en veroverden zij drie mitrailleurs. Er heerschte een levendige viiegerbedrij-vigheid.In den loop van den dag bombardeerde een van onze vliegtuigeskaders het spoorweg-station van Grahova. In den afgeloopen nacht ondernamen onze vliegtuigen luchtaanvallen op de militaire werken van Pola. Zij wierpen vier ton ont-plofbare stoffen. waardoor belangrijke schade werd aangericht. Twee vijandelijke vliegtuigen, die door onze vliegers werden neergeschoten, stortten ten Noorden van Auzza en bij Podmeleç neer. Aanvallen op Grahova en Pola. ROME, 3 Oct. (Stefani). Uit het Itali» aansch stafbericht. De bedrijvigheid in do lucht was zeer levendig. In den loop van den dag bombardeerde een onzer eskader» het station van Grahova en in den afgeloopen nacht werden in twee achtereenvolgende aanvallen de militaire instellingen van Pola door 4 ton ontploffingsmiddelen getroffen en zwaar beschadigd. Twee vijandelijke toestel-len, door onze vliegers neergeschoten stortten ten N, van Auzza neer. De sîrijd ter zse. De Duikbooicoriog. LONDEN, 3 October. (Reuter). In de af» geloopen week zijn in de Engelsche haven« 2680 schepen aangekomen en 2742 uitgevaren. Er zijn 11 schepen boven de 1600 ton en twee beneden de 1600 ton tôt zinken gebracht en 16 zonder succès aangevallen»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods