Belgisch dagblad

545 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 05 July. Belgisch dagblad. Seen on 22 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3775t3gt0r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

f"3de Jaargrang ^ VRIJDAÔ S JULI 1918. -^O. S^4l(T« V -V' ; : xBONNEMBNTBN. ' per 3 maanden voor Nederland # 2.50 franco per post. Loss« r hnmmers. Voor Nederland 5 cent. Voor Baitenland 7l/î cent. Den Haag, Prinsegracht 16. JtviaW.n Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD advertentien. Van 1-5 reg^s f 1.50; elke regel meer f 0.30; Reclame» 1-5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. * London : Dixon Honse Lloyd» Avenue E C. Pariis: 7 Arenno d'Antin. T lfetrschïjnend te 's-Gravenhagej elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EH VAN 2 TOT 4 URE. Politieke snippers. DE DAGERAAD. : Onze geaehte eh knappi© eoiifrater Flor fjPm.on, de waaadige ond©rvo©rzitt©[r van d©n jBelgischea Pers'bond, hejeft ©e1! geïllus-H&eôxd blad te Lontden uitg©geven. Een vrieiad 'îbeeli, ons het eie*st© nuram^r medegeideeld. Dit îiicuw iiolgisch w'eakUad hooit „D|e Da- P Een week gele-den schre©î ik, dat de Vla&ml-gche voon»af)nea in Eagelalnd 011 ricanitrijk Jjiet gereageerd hadden teg*®1 onnosme-lik veiaaiad van de» Haad zondeir Vlaajnd©-jrcn. Onac An.twerpsc.b0 vriefod Burtoa en zijne medeweirkeirs hebben naar die heerea blet gie'waoht, o;n h un' vadefflandschen plicht îjie doen. Hun kranig woekblad zal hie(t wa-iteiiî /iiu tfm de pacifis-jen, aktiviistea e|n inKiiii;i ionalistein, all-ein koak van peu deeg, $er Lcstriji/on. 1 " .Wij w iheagea ©r 00s on* dlis te meer daar ■wjj ze)l hel proglraimana van „D© Dageraad" Jfunncu ondeiteakeiaein. Noo-it is het „Bel-psefi Dagblad" anders opgefreden tegen, Bel. jnc's. vijacdea eu de mammeift va» dea nattai -ringer. ; „Goi.i politi©V, g^ea taalsfcrijd» Al onze .■tachlm te zamen in'gÈBipainmieja om België man de afschuwelijke bendla die haair fe lan-L-ii tijd oateeit, te b©fvrijlien. Dit is het pro-ÎJp'yjVrma van Da'Dageraad." fi lk veasch dit moedig a-, ©jkblad veiel sue-jees.ACTiViSTiSCHE KUIPERIJEN. Oniaitgs liet onze regee'ring eea bericht yeisehijaén aaaigaaade de Duiischei kuiparijlen bruiei . de krij,gsge\raag©niein in de Duitsche kaicfdi, waar zekor Duitsch© pro^ssor Stan. tfe als gevolraachligi!© vain Bcfflyn optr^sdt. ï'ercclit mocht het officie®! beiricht' aeggen, jlri. zeer weinige ong&lukkigien zio'i laten miis-leiaen. Dit vveM ons niiéTar dan cens beves-(j.<a dooir lirijigsgevangeiniein-, die ïrit de D"uiit-seté gefteona oïi:snap, war©n en Nederland kon<ten'be(fie<ik€n. Fen aktivistinsoh blaadje be-vade in zij-n nx. van 3 Juli ©em overzicht van jfc l.'ezcekera, die zekere laindverradei's aan Goitiii^ui ha'dden gcbraclit. D;ein 20 M,&i 1917 begavea er zich lignon A. Borms, R. Ver-hulsi en C. Rousseen. Dem 11 Juli li^jein de JDuitschers d«n ea-ratgenoennde er terug-Juxtïien.Ecid 2 Augusi'iius w,as het de b^,nrt aan Hippoliet Meert en Edm. Fabd e'.i ee-nmaaiud xiiic.TrL or -pavf; WQ. 23 Novenj!a®ir kwain R. DieicJei'cq ,/iea Conscience vaa diem i)ieuwen tijd" vetrgezeld door H. Rieljens, delà nian van de Toorts. 'Oip KtiS'lavojid was er be/Oeik van Fecrus Taokj voarzittèr van den Raad van Vlaanderan, van A. Borms, „den vaandeldragex vaa 'i aetivisnie", „den grooten \rlaming" Jef van den Eynde en Faiginaert. Piei'.rus Taek riep „ui( voile borst" : „V6ôr tvvee diagen is die icolib'oke soheidjiing b©sloitein in den Raad van ly'laanaeren." Eenigo dagein la ter bevond zieb le Gôttinigen „de groote Vla-arnsche pa.tei «u tedenaar Strack©." Het is dezelfde Strao àe, die naar Hollamd moest konien. om o.im. tei vlaohtoord Nunspeet te bieizceken en TOaiiiegen vvij gewaarschuwd hébbeP-. Last M least kwam 00k eein ;,D'uitsche vi'otuw die den groe'. de-r aklivistîseh^ vrouwen me-acbraclït. Men meldt ans dat eepi piiester Hit het bisdom Mochelen, de giewaamde Van Roy in het seminariiei te Munster varblijft v-no waar hij de propaganida in Mnnslerlàgcr • nmiinrt. a , Tha5ig heeft de vijaaid vaitt ons land Raf. yernnàst naar .Wes-Vlaandel'en; gestuurd om er ue \ L'e^eraanvallcn op Kortrijk (25 Juni) te l;cî}H'©Siem* d© slagvelden vain Vlaa.nderen te i '.oeVen, t© stoken onder dô Vla-arnsche Ï0!1!, die in Juni aldaar werdem g^van-'ïen, aisook RoeselaeftTei en Meeoien te be-îchrijv a. Zijne indrukkea zull<^n door h©t tentraal Ylaamisch persbureau van dm Raad van Viaaaderen, înieidegieid^eld wordea aan Lîuiische en nenliai© pars. "llE TQÈSTAND De Fransphen en Britten la!en de Duit-icherg niet met rust. Aan Somme, Aisne en OFe hebben zij nieuwe plaatselijlke suc-oesyeu behaald, namenlijk tusschen Vil-lers-lireionneux e;a de Ancre hebben de Engelsehen het bosch en het dorp van Hamel veroverd en hunno linie vtxiruit-gôfdiovea. Duizend Duitschers en een aanzienlijik© oorlogsbuit vielen hun in de «aiiilen. De Franschen hebben bij Aut-veches, iuaechen de Oire en de Aisne {•' eiweel gevangenea gemaakt, Zij kwa-*ûeri 00k vo;>rmt. 1 Naitwurlijk staajn \ve hier voor eea iii^uw Jjuitscii geploertier om tenilenzieiuse en valscîie beiichtea te verspafeidiein en zoodoeinde tegen BcJgiè en haie geallieierclein te stokein. VEREENVOUDIGING VAN HET BELGISCH BEWIND. ■Niet zondeP gienoegeia stel ik v,astj dait de aktivistische pers in het biez^tte land en haje inedeloopieii's^ in Ijiejt huitenland geka,nt zijn tegen de concemtratiie vain het Belgisch ministerie. Het Vliaaansch Korfespondentiejbureau zoni cen r.ola aan die Duitsêhe blad©a ia België. Het is getiteld: Nog de conceinteatie: Léon, ce qu Castillon blijlt op dezea nagel doarha-meien, zich ge&ieumd voelend door al zijne heruchte (sic.) konfraters uit de vluoh-teiingenpieirs. De miededeeling eindigt: „Men zieî het, de Bel'gische imjpierialistein (sic.) weten ajle feitje? voor hu'nmje propaganda tf, lennttigein. Zulleii zij daaronn in. hunn© plaimea slaigen? „Vrijl België" aiei d© con-oentotiiei gevaarlijk" Oeil viadt stelt zich eens te miefeT aain de zijde van de aoti-visiten, haie vriendien, in België ea weet geen amaere atrgmmietniiien tia vinden dan persooo-lij'ke vejrdac.htoakingen en de vreies da,t „n'en déplaise à L'Echo belge" — zoo Vrij l'ojgië sehrijft, mien zich daardoor ©au nog gcringeie Vlaaimschg©zindheid in da Belgi-sche legesaing kan iTidic,nke;n" Lit stukje wordt natnmiuiijk con amore aoor het „V1. Nieuws" van Borms, dea vriead des huizes en van Vejrhulst, oud-re1-ciactear van het „Laatste Niieuws", oviarge-dwjtot. Altijd dezelfde pairalleeT.® werking tus-schem „Vrij Bel'gië" ea aktivisten vaa he,t bezct gebied. Het - idea de? conoenteatie van de Belgi-sche legeeiring wint veAd en het zal wel ver-vvezeidijikit worden. Dit zou eefu spaak in hot wiel vaa dea anti-Relgischia wagea zijn. DE EERSTE ACTIVISTISCHE BURGEMEESTER. % Op voorstel van K. Heyndieinckx, gevol-imachLigde van dea Raad van Vlaandereia, oua-gemeentesecretiairis vaa Sint-Nikolaas, is te Merchteaii, ia Biaibaiat, de eprsta aktivis-tische bui'gemeasber benoemd ea 20 Juni ge-ïnstalleard. Er waren nogal kijkers naar diei Iducht komen ziea. Onuringd door eea bendo akitivistien van 2)j.ut>>9vl IjçwvUW" 1 *- -3-'1- / Irak de nieuwe burgieirvadeir aaar het ge-meenîehuis, waar hij Wielkom w^nl gehee:en aoor Boinms (Augns't), die hem dem burge-nuee&tiaissjerp om de lenden knoopte. Men zeglt niet oi h©t Belgische kleurea waiea Ma thys Bram, lid van den Vlaamschen gouwraad van Birabaat cea oude pangerma-nist ea baron (1) von Ziegesar ( J©f Hall©r vaa Sleyding©), lid van den Raad van Vlaan-aertn hield er ©en lange leda-voiering. Boims sprak uit naam van de Vlaamsche... miaisters. Toen ver.ooiul© de Duitsche bur-g^T.eesbeir zi ch oip h©', b alle on aan de mie-migûe spiuiters en grappenmakers die veel fict hadden. Borms bazuind© nogmaals. Na de pdecih'igheid b©zocht mya de aikti-vistische bierlokalea. l'e naam vaa diea hurgemeieisjer is Wille&i Jau De Roy. Als titels van aijn bnrgemeester-s-chap somit ©en aktivistisoh blad op — Uch iniet — dat hij ©ea e^vanea pluinweekundige is. In 1898 bekwam hij op de |©a;oonstelHng vaa piuim'gedier e te Merchtem de meeste prijzen. „Kortam, scShrijjf„ b©do©ld krantje, hij is de geschik'.e maa op de ge.ohikte plaats." Daaraan. twij'felea wij niet. Is hij wel ©aa bas 11, een kip of ©ea kapoen? Laar men zegt, dat dit pdaimgedier'.© ver-e©r« is m©'„ hjjt burgericruis (?) "van le klasse san onze minister van bianonlandsche za-ken, den heer B©rryer, dit best weten. Léonce du Castillon. In Italie breiden de Ital'.anen en hunne bondgenooteii eveneens hun terreinwinst uit en verbeterden die. De vijand wordt meer en 'meer genepen. Zoo voelt het K'ihlmann noodzakelijk Scheddemann in te lluisteren dat hij in Vorwc.rts, die een regeeringsblaa is en 00k in den Rijlcsdag over den vrede moest praten. Lit is een der gebruikeJijke listen van de regeering. van Berlijin. In aile geval blijkt uit Scheidemann s rede, dat de sibel de baas in Duitschland blijft en zich met p;>lifciek bemoeil. Zegde Scheidemann niet: De grond-wetfolijke toestand waaronder wij leven, is slechts die van het militaire absolutisme verzacht door de vreest voor par-•lementair schandaal ? Mohammed V bij de gratie der jong-Tttrken, Sultan van Turkij© is overleden. Ziekelijk, uitgeput en veisuft is de padi-schah heengegaan. Hij zal het verval en de verdeeling van Turkijë niet beleven. Dit sterfgeval is van geen belang op den verderen loop van den oorlogi. DE BELGISCHE PARLEMENTAIRES HAVRE, 4 Juli. Den 20a Juli ziullea do 46 Belgische parlemientstedea aaakomen, welka te Havne moeteia siamenkomea. Er zal ©en gaia.voorstelliog ia dea schouw-hurg plaiats hebblen, terwiji dea vo"lgenden dlag ©en wapehschouw zal worden geihoù, dea len ©en T© Deum gevierd, gevolefî door ©en noemnaal. De samiejikojTisten zullea van den 22n »X plaats hebben ©n ééa' week duren. Db piarl©mient.sleden ziillen iver\ro3gens eenige Belgisch? oorlojsins!ell;nc»n bezi hl'igen De vliegeraanvallen op Belgische steden. De in België -veirscbijinend© aoliviistische iblaaajes beva'jtea ïnciermaleia ©en lange lrjàt van landg,enoo;en, die, naar de mioften be-weiien, door boimïnein uit g©alliiej3rde vlieg-tuigea weidea g©wond of gedoiad. Naair het aoel van dez© med©d©elingien moeit nietlang wojœn gezo&ai, dit ligt vOiûr ieidereen open; a© Belgea tegen hiinn© bondgenootieia in het h amas te jagen. Doch heigeiein het .Wiolïf-burea,u thans de Avemala durft inziendea is ongchoo'id ea kea&cn©ist d© D'uitsalie mieu-■tfllitf.it. Dit a'gealachap sohrijft de vlieger-aanvailea der Fngelsciien te© aaa een ge-tosi van wraak over de taa'teanende wijzi-fgiug ia het poli t'ieke stamlpuat van het grootste deel (1!) vaa h©t^ Vlaamsch© vdk. Het is dus de bedoeliag di©r mohea, de vifegeiaanvallea in v©->bond le brangen met ae Yiaamsche kwes'iie. Doch wij ix©bh©a rceus n,e jririal©n aaageloond en houden staan aat het grootste deal d©p slachtofrers onaer onze ongelukkige iaadi.einaO'tien tœ te wijïeu. is aan het Duitsch© afw©argiesc!hut zeive. Is de B©lgiscaiei regeering te Havre niet in het Le.it van seli©rvea"van Diuitscihe gramaïuen, die te Brass©i ta^ryk© slachtofters maakten? Is er onlangs nie, een Duitsche giaïaaait voor cen vl.e aig besteiind, op Ne-aerlamdsch grondgebiea neergeiiomien eui al-aaar oni;.ploiV, geiukkiglijk aoader slaciitof-lers te na. ©a? llebbea do Duitschers te Kortrijk nie^ moetea .taegeven, dat bij eea vliegeraanvai op ue^a s^ud tahij^© burgers geaood werden dwai: tûiragvaL©ud© snrap^ r.c-lis uit het àfweai^eschut ea l>eloOiùen zij niet dar^ voortaaa ae vhegtuigen bov©a ae sjad nie^ meer met shrapaelis zouden worden bescho;©a t ÀVas dit dan de l^keafcenis iu©t dat tal-l ijke onzer laïuigeaootea door li©u Duitsche vaur werden geuood? Nu durft von Bluc^er de ©.appen-comman-aanj. voor Vlaaaderen beweaiea, dat vliegers aer gealheerueu ia den laa.soea tijd hominien werpèa, uie ©erst na verioop vaa ver-scheiaete uren oa .pnoifem. Hij bepaaltdaar-omi het volgende: „leruggevoni(.jea, niet oa^plofi© vijandelij-ko bommen mo0en ni©t aangeraakt worden, rnaar rnoe.ea op de piaa;s geiatea woruein, waar ze gevoni.en zijn. 1)© © plaats is nauw-keurig aan te duidea. H©- nad©.ea is ia eea omtrek vaa 200 m. verbOLfâa. Huizen, waar- .ui mot vjii.JJuOiiv; uju.i.:ua îxggeu, inJfeifcutivu» al de new.aners oatxuimd worden. B©riehtea over niet oa.pl«fte b'Omimien moelea tea snelste aan t.e Koinimandaatur b©k©nd ge-niiàak't worden." Loch dit is slechts bedrog. De Duitschers vree/.en dat ©venais t© Brussel onze land-genoo:ea zich me©ster maken vaa de gra-na.atsoherven de: Duitsche afweeirkanoanen, on» la,ter te bewij;:©n, dat voorwaar d© Duit-scher^ zelf oorzaak zijn vaa zioo meaige 'Hrnji oader het Vlaamsche volk. De Duitsche rechtbanken in Viaancieren. Do eer&je verhooren ia zake burgeclijkie {doeessea hadden den 2j Juni j.l. voor de Duiiseiie recat^a.Jc (ah.eediug ci.jele zaken) ia het Jus a lie partis te Brusae» plaats. De ze e. van recat©r Was ingcnojïuen door iluebner, vaa DL©s<.©n, raad 1 d van u© rcclit-ba-ak. Advokaa. Dobler, j^e iecht aati h©t i;eizerlijk commissaiiaat van j as tdtie te Biussel, voor.-te 1 konnmissaris vun justi.ie, te Warsehau, \»as aan de balie als v©r.e-genwoordige;- der piartijen. Le deba'.tea word©a m d© Duitsche ■taal gevoerd; de veH-i-ovr©à zijn publiek. De reeliispileging ge„cni©ut aaar d© burger-lijke rechtsvorderiag van h©t Duitsche keîzerrijk. ï©ge'n de vonnis-s©n van de distriktreclitbankeu kaa hoog©r beioep iagesjeld wo;d©n bij het Beroepshof wanmeer ue waaide van de betwiste zaak meer dan IOJO frank bedraagt. D© tusschen-koniist vaa eea advokaat is niet ve.'eischt. De kominissarissen van jus ti te zijn als ver-tc'genwoordigers oi als raadg©v©rs van de pDirtijen toe te laten. Koaamissa; iaten van ju&titie zijn op^ericht te Bruss©l ©a te Ant-werpen voor Vlaanderen ©a te Luik voor Wajonië, waarbij Duitsche advoka en ia hce-aanigheid vain kommissanis van justit.ie ge-accreaijeerd zijn, ■Volgems ar.ikel 10 van het b.esluit van cien gouv©rn©ur generaal, geaagteekend 6 ApiiL 1918, zijin de lécàtjbanken alleya be-voega wanneer een Duitsolner, eea onder-aaan van een me' h©t Duitsch© rij'k verbon-aen sbaat of een onderdaaa van ©en onzij-' aigea Staad, of e©a dwangbeh©erder, en iikwiaa.'.or of een vertegenwoordiger ira deze âimibtelijke 'hloed anigh©id, als aanklage-r, be-k'^aagde of tusscheakomienda bij h©t geding betrokken is. De B©yg©n kunaea dus insge-lijks vervoligiagea inspan'aen tegfen de liier-bo\ on genoemdiei ca'egoriën vain peisonen, aoch niet tegea and©tie Belgèn, of aaderdai-nen van andere daa voornoieimid© staten. Sledits. bij uitzonderinig worden vorderinr gea aaiigenamiea vaa pe'fsoneu toefoiehoorea-cie tôt het Duitsche le'g©r of toit de légers aer met Duitschland ve-'bondetn; stafen, tegea ambteaaars ©h beâmbten vaa het Duitsche bche t. Befgen, sieunt het werk Home voor Ooriogsweezen Oude Weg 78b Den Haag. Legerberichten der Entente. t Fransche en Engelsche auccessen. M— I .11 B Tusschen Villers-Bretonneux en de Somme namen de Engelschen het dorp Hamei met 1000 gevangenen- — De Franschen vorderen tusschen Oise en Ai sne en namen een duizendtal Duitschers gevangen. — De Itaiianen breiden hun terreinwinst uit. — Dood van den Sultan van Turkije. t — Fransch succès in Marokko. Van M Wesielljk front. Het Amerikaansche legerbericht. [WASHINGTON, 3 Juli. (R eu ter.) Tein mowawestea v,an Chateau Thiairy is ©r van weerskantea ontzaglijke artilterie-bearijv^-heid geweeist. In de Vogezea zijn dri© aanvalleiide itrae-fen, die poogdea in on,ze liai©s te driagea, afgeslagea. Zij haildea zwaar te ]ijden vaa oas vuur. Het Amerikaansche l©g©r ia Frankrijk. [WASHINGTON, 4 -Juli. (Reuter.) Tea varvolge op .Wilson's mededieeling dat meer daa eea millioen man Ameirikaanscb© troe-pea naar Frankrijk zijla ingescheept, li©eft B,aker, de minis'.er vjjp oorlog, eien madedee-îkig voor het Huis vaa Afgevaardigden woor-bereid, waaruit blijkt, dat er au 160.400 offi-cierea ea 2 01.0.000 man oader de wapeinien staain, tegea 9C24 officieren ©a 202.510 maa geregeldie .tro©pen ea nationale garde véér-tiea aiaanden geled©n. la Mei zijn meer daa 900 zwar© Browiaing-mischinegeweren afgeleverd, en de aflévé- riingen van lichte Browningmiach'ineg©We.ren beda'agen in die maand 1800. Le mededeeling vervolgt dat er nu vol-aoende gew©rau afgeleverd worden, om élké drie dàgea een diviss© van het leger uit te ,te rustea ea dat er tôt 1 Juni m©er daa 1.300.000 gewërea a,angemaakt ©a afgeleveird Z^jU. Het Fransche legerbericht. PARUS, 4 Juli. (H.N.) Dnaadloos. Ten i.*J4 , vl i I iujuiuiuici t aoovucu. miv.rukuojjit'x V-IU de Oise en op den rechter Maasoever hebben de Franschen versebeidene overvallen gedaan en gevaag.enen mee teruggebracht. Tusschen de Oise en de Aisne hebben de Fransche troepen gistaravond tegen half acht de vijandelijse liaies aangevallen ton W. van Autrechez over een front van 2 K.M. en een vooru'tgang gemaakt van on~ geveer 300 M. In den avond ie een nieuwe aanval, uitgevoerd in hetzelfde gebied tusschen Auirechez en Monlin Sous Touvent. Op het oogenblile moet de vijpnd zich ge-reed malien voor een tegenaanval om te trachten opuieuw teirein" te winnen. De geheele vooru tgang- der ji ranschen die aich uitstrekt over een front van 5 K.M., heeit een diepte bèreikt van 120C M. liet aantal ongewonle ge, angenen, in den loop van deze onderneavagen gcinaakl bedraagt 1087. waar van 18 officieren. Een der Fransche bataljons alleen heeft meei dan 300 gevangeaen gamaakt. PARUS, 4 Juli. Ofîïcieel avoiadt-bericht. Lehalve eenige gescbutbedrijvig -heid tusschen de Oise en ae Aisne en in de streek van fot. Pierre-Aigle, is er niete geduiende den dag te-vermelden, Het EngeUche legerbericht. LONDEN, 4 Juli. Reuter. O f f i c i-e e 1 avoadberjteht. Onze kri.gsvenichlin-gen hedenochtend bezuiden de Somme Zip volkomea gesiaagd. Wij kwaaiien in het bezit van het bosch van Iiamel, zoowel als van het dorp Hamel. In aaasluit ng bij deze onderneming, slaagde onze aanval oostelijk van \ ille-sur-/mcç voikomien. Onze linie werd over een front van 120C yards, 500 yards naar voien gebracJait. Wij namen ruim 1000 man gevangen er maakten talrijke machinegeweien en an-der materiaal buit. Geuemoralise©rd© D;uitsche tr o epe a. LONDEN, 4 Juli. (Reuter.) l'axe i val Philips seinit van het Birltsclie iront: Die Duitsche troepen in het giebiea van de Lea« zijn zoo ontzenuvvd door de iieriiaalde aaa-v,al len en overrompalinig©a van de Engelschen, dat soiamige divines in ongetnad'e zijn en het opijj©rb©v©l heia anat strenge stiat-fen beureigd aeeft, als zij weer terreia ver-liézea. Gevaageftea vaa eja Baiersch divisié uie op 2j Juni tea .W;. vaa Merris geaomen zijn ,deetea anede, dat pi-ins Frans van Bieieren op 2J Juai mjaaschapp©n inspectear-Sj ea toea zeide, dat de vojrtdureadie ue-richtea die van d© re.gi inieia.scorarnandaritan over Fngelsc-he overrounp©lingea ea over he! \eiliezea vaa geviangenien bij nacht iakwa^ mien, een schandaal w©rd©a. Hij gaf den n.ian&chaptpea last hunia^ steHingen te ver-sterkea ©a overronr.peling^n voor dea vijand moeiiijker te miaken. Toea de prias w©g was, Verkl;i,ard©a de mianschappen : „Het is ailes he©l mooi om te sjpreken oved' hleit versterken van onze verdedigiagswerkea, -maar h©t is onrnogelijk om dat te doen, oandat wij vooirtxlurend idoioi de Fngelsct,«n, di© ons kumi:©n waanwamien, beschoiea worden " Sindis diff" wiaarschuwing g-egevea is, is de Duitsche linie in de streek vaa Mer* ris en Mierville over een froat van 4800. tôt 5400 ml zoowat 1G00 M. ac-hetruitj gebracht. Onze vliegjtuigen hebben de verwarrin^ onder den vijand in heit gebied van de( Leie verrneerderd. Volgens «©11 officier, diô. dezw week ten N.4O. van NieuwBequinl gevangen genomien is, hebben de Engels schea herhaaldelijk kaaomaiiers op de wa. gea aefaber het fro.at aangevallen en ver# nietigd, met aajne in de derde week vanj Juai toea de Duitsche froepea verwachij ten dat zij. een aaaval z oude a uitvoerem> Van het Zuidelijk front Het Italiaansche legerbericht. ROME, 4 Juli. S t e f. A g. O f f i c i - ' eel. In het Kustgebied hebben wij, da stelselmaf%e vejrnieling van talrijie ma-chineg a weer nés ten, in huizen o£ aehuil -plaatoea voortzettend, benoorden Cave Zu-cherina nog terrein gewonnen, waarbij 228 gevangenen, o.w. zeven ofaeieren en over-vloçdig oorlogsmateriaal in onze handen zijn gevalfen. \ Op de beide oevers van de Brenta hebben wij onze stelliagen benoorden het San Lorenzo-dal (.N'oordwestelijk van den Grap. pa) en bij den Monte Corone (.Saso Ros-so) uitgebreid en verbeterd. Op de hoog-vlakte van Asiago hebben Britsche en Fransche afdeelingen, die (te vijiandelijjke steliingen bij Canove en Pertico waren binnengedrongen, eenige gevangenen ge-'"lii^tweo dagen hebben on»ze uornuarae -mentsesikadérs, tezamen met vliegtuigen der gea'llieerden ongeveer 18.000 K.G> bommen geworpen op de vijandelijke centra en wegenknooppunten aan den bene-den-Piave. Troepen en vraehtwagens werden van geringe hoogte uit met machinei-geweervuur bestookt. Het Engelsche legerbericht LONDEN, 4 Juli. Reuter. Officies 1. Drie geslaagde overvallen hebben ons 53 gevangenen, waarbij een officier, ea een macMnegewOer opgeleverd. Onze \ erliezen bedragen elf man. De medewer-king van de artillerie was vlekkeloos. Viiegera hebben infanterie-colonnes bestookt, die zich naar den beiieden-Piave | begaven. Voorts hebben ze drie vijande-li'jke vliegtuigen g^veld. Aan onze zijda i geen verlieaen. De koning van Italie heeft bij een troe-penschouw onderscheidingen uitgereikt aan de Britsche troepen, c.ie zich bij de overwinniûg van den 15den en d©n I6den Juni hebben onderscheiden. De strijfi ter zee. De Llandovery Castle. LONDEN, 4 Juli. (Reuter.) In het Lagerhuis heeft Bonar Law, in aatwoord op een vraag nopans de Llandovery Castle, verklaard, dat er slechts een medische staf, alsmede de bemaaning ©n officieren vaa het schip en pleegzuster3 aan boord waren- Het is juist, dat do duikboot rond het wrak voer, zonder hulp te verleenen. De Duitsche berichten spreiken zich zèll tegan, daar de overlevenden in feitelijke verbinding met de Duitsche duikboot ston-den.LONDEN, 4 Juli. (Reuter.) De Koning heeft heden een lid van den C&nadae-schea medischen staf ontvangen, één der oveilevdxiden van de Llandovery Cas t la, die hem bizonderheden van het zinlcen van het schip he Jt medegedieeld. In een interview bevestigde hij later de vroegere medeieelingen nopens de hou-ding van de duikboot, de bedreiging met het vuren op de booten, die poogden men-schen te redden. Hij had 20 schoten va» de du'kboot geteld, nadat die booten het "schip hadden verlaten. België en Âmerika. HAVRE-, 4 Juli. (N. R. Ci). Iiedm heefu de beigroeting van het Amerikaansche vaa il. del plaats geihad in begenwooixligheid van de ieden der regeering. Gemeraal Deiructtei leddd© de ptechtigheiid, weilke met de kre^ ten leve de pregideat, lev© de Vere©aigdie( Statea eiadigde. De Amiarikaansche gazant Brand Whitlock aritwoorddo met levé du koaing der Belgiea, love Itolgië. Om 11 uu* heeft Braad Whitlock gedelageerden van Bai, gische vere©nigin(gen ontvangien, die hem een acLrca hebbeia overhaadigd. (N. R. Ct.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods