Belgisch dagblad

2434 0
08 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 08 October. Belgisch dagblad. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1j9765b74p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

~ 3<le JTaargaiisr. MXANDAa S OÇTOJJKU 1917, "vfr.-' i\o, 20a ■& abonnementen. \ Per 3 maanden voor Nederland g i t 2.50 franco per posta Losse |v nummers. Voor Nederland B cent. j,' voor Buitenland 7'/î cent. g Den Haag, Prinsegraclit 126. f Telefoon lied, en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend le 's-Gravenhage, eBken werkdag te 12 ure mitidesg. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. . # adyeetestien. Van 1—5 regels f 1.50; elk» regel meer f 0.30; Heclamei 1—5 regels f 2.50: elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue e c. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. 1 iwwrwwmtii.witM-M, .. vt . — Pe Ouits®iieB*s boiifefii Afi*ikaB De gaallieerden zijni vast basloten de varoverda Duitsche koloniën niet terug te gevon. Président Lowcll van Harvard, 'zegiie oniangs : „De veivtrukkmg van h et eerne ras door liet andere, moet zoo-iVeel mogelijk ophouden. Daarom kunnen 3?ij niât aannemen dat de vroegera ko-!ionies aafi Duitschland teruggegeven wor-'den opdat de bevolking als m h et ver-ledon zou uitgebuit worden.' inderdaad. de Duitschers bezitten de hoctlanigheden niet ont te kolonisearan. iTot in de Afrikaansche woestenijen ram-œelen zij hun zwaarden doen zij hunne giporen rinkelen Le inboortingen worden mishandeld naar het Pruisisah korporalisme. Uf wel de Duitschers maken een woestijn die Zij vrede heeten of wel zij zuigan de arme ' negers uit, die zij heeten te bescha-yen. Duitsch Oost-Afrika, die dank aan de Belgon en de Britten, verlost is van het Duitsche juk, is daarvan eea tref-îeiid voorbeeld: De naam van Karl' Peters wordt er nog door de stammen vervloakt, die verdrukte. Hoewel Peters afgefcet werd, bleef zijn beheer in voege. I,v 1905 dàden de Duitschers er 12UOUO Diana eu, vrouwon en kinderen s ter v en. Von overtrof nog Petersi in Zui'.-West-Afrika. Men herinnere zich den. ooriog" tegan de Herreros as het Von Trotha n'iat, die in eene proclainatie schroef : Elk Ilerrero met of zonder wa-pen, met of zonder veo, zal doodgescho,-ten worden binnen de Duitsche grenzen V Ik wil niet meer vrouwen en kinlieren ovea-neman. Ik zal allen tôt uw voik teruidrijven of ik zal er op doen schie-ten.Vele duizenden manu en en vrouwon werden aidus gedood. Ook op de eilandea van den Stillcn' Oeoaan werd dezelfde wreetie methode aan den dag gelegl. De Duitschers he'a-ben overal de inboorlingen tegen zich tetr wiJl'3 van hurtwa Jaardvoehtigheâd en. hun-ne wreadheid. Onder de stainmen sticlit-ten zij twist en tweadracht. Z'ij bouwdftn wegeji en. bavens, niet voor dea vrede, maar - voor den ooriog. l'hans zijn die onmogelijke dwingeten-den verareven en h'unne Qnderdanen ade-men vrij ondei1 de Engelsehen, de bel-gen en de Franschen. - Zeker hebben wij, met als aile kolo-niaeeiondé nation, ilaters en miaslagetn begaan, doch wanneer wij overtuigd wa-ren dat wij een verlceerden weg voig-den, hebben wiji hem verlatean. Bewijs de gansche reorgianisatie van Congo, dieiheit on-ierfelijk werk is van mmister Jules Reniiin, bijgestaan ooor zijn kabinets-hooid., den directeur-generaal Victor JJe-h'iji) en anderen. De toepassing van die dekreten gebeurde in voile bezetting van België, door de iandgenooten van P£ters^ Troiha en den pritis van Arenberg. Wijsheid en verstand zijn er noodig, om andere veReren te besairen. De Belgen bewiizen er te hebben, de Dhitschers nieti. De kolonieis zijp voor Duitgfchlland eleslits unarkleii1 en louter afzetgebieien. De Belgen beoogen er eerst en vooral be-sehavuig en opbcuring van ongelnkkige m !-r-henrassen. Léonce du Casîilion. WE T0E8TAHD in Beigië gebeuren talrijke troepenverplaat-singen. Zaterdag was de Hollandsche grens gesiofcen. Men was gestrenger dan ooit. Niets moclit de bruggen van de Kempische Vaart over. Oorzaak wa'ren de drukke troepenver-plaatsingen. Woensdagmiddag wordt de grens weer geopend. Dinsdagnacht kwam een extra-tram van Turnhout naar het kanaal bij Aren-donck. Van de 100 soldaten, die daarliggen, moesten oogenblikkelijk 87 vertrekken. lu Viaanderen houdt het kanon niet op te bulderen. De Britten hameren steeds op het Duitsche front, terwijl hunne infanterie succes-volle raids uitvoeren. Het weder is stormachtig ais thaus in lïolland. Tusschen Langemark en Zonne'oeke is de artilleriestrijd vooral hevig. Roeseiare wordt steeds beschoten. Men bs-vestigt het nieuws dat wij voor een tiental dagen drukten, namelijk dat Eoeselare gansch ontruimd was. Die stad moet den toi van f ^ laanderen s verlossing betalen , doch op Duitsche kosten zal zij schooner, gezonder en beter heropgebouwd worden. De bevolking is | overgebracht naar Gent, het land van Waas, Prusse, en Limburg. De Duitsche kroonprins meent een afleiding , voor den slag in Viaanderen te Verdun te zoeken, doch het gaat niet. De Britten zullen in den loop van deze week opnieuw van zich laten spreken. Aan het oostelijk front schermutselingen. De toestand in Rusland schijnt beter te worden. Er zal, naar het sohijnt, een ooalitie-kabinet gevormd werden. Kerenski bliift président. » G r;ekenland mobiliseert. Lambros en Skoe-loedis zija In hechtenis genomen. In Duitsebland wordt het konfltet tosachea rfjcericg en Rijksdag scherper. Nieuws uit Belgie ANTWERPEN. TE TURNHOU T. — De heer lx)uis Caron is algemeenem schatbewaa<rder be-noemd van het plaatsel'ijk voedingecomi-té.Jos Crois', Frans Govaierts, Jos. Spi-chal, Jan Thijs en Jos. vaa Aelvolge® te M'echelen de leseen van Godgieleerdt-heid.BRANDSTOFFEN. — Sedert Maan-dag worden te Antwerpen steenkolen ver-kocht tegen 1.25 fr. p.ei' 30 kilos. DE GOEDKOOPE, SPIJSHUIAKN ... Sedert 1 October kosten. de iniddagmaleni in de goetiJioope spijshniizien te Antwer-pen, 50 centiem. SHANDELIJKE DIEFSTAJL. — Uie-ven zijn in den eigendom deir Zusterkens der armen" te Antwerpen binnenge lroç-gen en hebben er een va-rken van S0 kilo en ter waarde van 1.200 framk, ge-stolen..AANKOMST VAN LEVENBMIDDB-LEN. — De liohter j.JLeopo'ld" îs met 1.96B ton graan de haven van Antwer -pen! b^nengevaren- 1.520 ton waren be-stemd voor de provmcie Antwerpen en 487 voor Brussel. VLIEGERKAMP TE QALMPTHOUT. — Te Campihont is een vliegietrkamip in-gericht. 'l'ai van jongle vliegeniietrs worden er opgeleid. BRABANT. GF.BREK AAN MANSCHAPPEN. De Duitschers roepen hunlaatste mannen op, zelfs geuaturaliseerde Belgen uit Duitsche ouders, die "zelfs nooit Duit;chland hebben bewoOnd. NIEUWE KLACHTEiN. — De mede-werker bij het Vaticaan van de (J orner e délia Sera meldt, dat men den Paus van noogst-bevoegde zijde mededeeling beett gedaan over nieuwe erastige klacliten uit Beîgië. In versohiillendie Duitsche gievan-genissen zouden tal van Belgische pries-ters, waaironder vergrijsde mannen1, onder streng regime opgesloteai zitten. In Keu-len alleen zou hun aanUi meer dan *^0 bedxagen. Ook de deportaties woirden vol-gens het bericiit nog steeds op de bru-taalste wijze voortgezet. De correspon -dent v-erze'cert, dat mon in kringen van het Vaticaan zeer onder den indruk is, en dat naar algemeene opvatting de iJaus een nieuw vertoog tôt de JL)uitsch.e regee-ring zal richten. STERFGEVAL. — De heer Max Rotors, zoon van notaris Alfrell Fctors vaw I3russel, die bij het uitbre'.cen van den ooriog., alsi vprijwilliger in het leger dienst nam, is te Folkestone overleien. TE SCHAARBEEK. — Het gataeeaie-bestuur heeft een belangrijk ontwerp tôt varbeteringi der wijk der Kiationale schieli. baan ter studie gelegd. Er is spraïak aan weerszijden der baan eene breede laan aan te leggen. Achter Ge stond zou eein hofje worden aangelegd, waari-n de la-nen zouden te zamem komen en tôt eene laaji samensmelten, die zou doorgeti-ok -ken worden voorbij de kapel ,,Marie l'ai Misérable". Heel het nieuwe kwartier is bestemc. lot het oprichlen van villa s, zoodanig, dat het geheel het gedacht van een tuin-stad zou weea'geven. REKWISITIE VAN TABAK. - u rei-herr von Falkenh'ausen vaardigde een \ verordening uit voor de inbeaSagneming van tabak in Belgi'é. De ta:ak, die in het oogstjaar 1917 binnen het gebLd vain het generaal-gou - . vernoment verbouwd werd, ig in beslag genomen, zegt) «trtikd 1. Deze inaatre -gel is eveneens tocpasselijfc op de uit vroegere oogstjaren binsïen genoietmd ge -bied nog voorhanden zijnde voorrajden onverwerkte inlanische taJbak. ''t Slot van de verordening is, als naar gewoonte : ,,5 jaar gevangfânis en 20.000 Mark'boete, enz., enz." DE BESTUURL1JKE SGHDiDlMG. — Met 1 J anuari 1918 wordt de bestuiur-lijke scheiding in 't bezette Bebgië ook ia het ministerie van Bpoorwegen- toegepast. LIBSBUR&. IN HET KAMP VAN BEVEKUXJ. — O-p het oogenblik bevinden zich rond de 30000 jonge Duitsche recruten in het kanlp van Beverloo. V elen dezer snateen zijn de kinûersçhojenen nog niet ontwas-sen. Het is dan ook niet te verwonde -ren dat de soldatenuniiormen lien als. vo Jdeii1 om het lijf iiangen, daar deze veel te groot zijn. NAMEN. VLIEGERACTlE IN BELGIE. In gansch België is er beroering. De Geallieerde vliegeniers rusten noch in den dag noch in den nacht, om de militaire wer-ken en de strategische punten der Duitschers in het bezette land te bestoken. Zaterdag 29 September was het de beurt van de citadel van Namen. Geweldige ontploffingen bewezen dat men- er doel getroffen had. De brug cver den spoorweg is geraakt. Eenige schuiten zijn gezonken en huizen in de buurt van de brug werden verwoest. Een vijftiental burgers en soldaten zijn er als slaohtoffers gevallen. 11 DE SCHEURMAKERS. Van een ni dar Belgische worklieden-partij ; Het manifest van die Belgischè "werk. Uedenpartij van einde Juli 1917 c-inûigt als voLgt : DeB.W.P. kent ten slotte geen enkel rechfc'san Belgische g,roepen toe die toevallig in den vreenvle wordlen1 geisticht, om uit n ïam van die werkerklas van België te-sprewen. In overgroote iixeerderheid is deze in het land geble-ven. Zij maakt steeds deed van hare mu-tualiteiten. cooperaties, sypdikaten, etu-diegroepen, nog tJlen levend en- hande-lend, spijts drie jaren' ooriog. JJ-aar is de echte socialistische werkliedoiiipartij van België. Wat degenen belratt, die in het buitenland zijn, indien er waren die moesten geraadpleegd worden — in onderstedliTig dat het mogelijk ware hunne hoedanig -heid~van lid der pai'tjj te orudesrzoeiieii — men zou eerst moeten denken aaii! hen, die aan het front zijn, vervolgem© aan hen die voor hun land in Frankrijk of in Engeland arbeidew, eindeay^ aan hen, die smachten in de Duitsche en tiollanr; -sohe kampen en in de allerlaatste pluntej aan hen, die een schuilplaats in Holland hebben gezocht en die slechts een' zeer geringe minderheid z.ijn, zjnder ernstig verband met de arbeidiers en bijgevolg zonder gezag. De W-P. denkt niet te moeten druksen op de onwaarschijnlijke onderstelling van een weekdanig recht pok te spreken uit ntuum van de Vl.ianisohe werkliodqn, die onbekenden en vreesnden aan de partij zich willen toeeigienen of wel diegonen die zich onlangs. in zijne rangen scho -ven, met inzichten, die thans in de oogen van de minst bevooroordeclden soJiijnen/'. Hier zijn bedoeid een Primo en een Joris, wiens verklariingen dtei eer juaaden| in den Belgisehen Sociadist (e verschij -nen, zooaja artikels van dit biadl in Jor s: ,,Nieuwe Tijd" ■vrorcbfflï oveirgenomen. Het ;;an niet vriendelijker vanwege Zar mar, die tôt de catégorie " behoort van hen, die een toevlucht in lloliand hebben gezocht- yi geen, autopiteit bezit-ten om zoomin ails Joris, uit naam van een g.roep der B.W.P. te spraken Ovengena wat hertrouwen kunnen de socialisten in den man steliLen, die als schoolmeeâter betrekkelijk nog niet lang geieden een kiesdraver was den anti-so-o'alistischen aktivist Léo Augiustejynâ was? Zamar laat zich hier. bez;olidigen aoor brave geintiernporden en vluchîcÇjngen, die deermaken van zijn bond„ hoewel hi| dit geli niet noodig heeît om te leven. Immers hij weigerde zijn posit van sehoolmeester. te Antwerpen te vervoegen en hij nam dit jaar ontslag van een paar plaatsen, die hem 110 gulden in de maarid opbrachten, wait geen kapi-(alist zou vârsmaden, gezien de waarde van den Belgisehen frank en. het dure levein in Hodland. De bezoldigde secre-taris van den bond der socialistische werkliedein. in Holland, moet dus mid-celen lie')ben om te leven buiten de be-zoldiging hoewel hiji wd doen gelooven, dat hij arm is. Uit onbezet België. Op den goeden wegl De Balgische minister vain Ooriog^ De Ceuninck, heeft in onbezet België on -langs een wapenschouw giehouden en bij die gelegenheid het recht van de V iamin-gen, om hun taal te hooren en te spreken, vastgelegd. Hij zelt sprak de jon-gans in gespierd V laamsch toe en legde er den nadrujk op,' dat de leidende ligu-ren er in de earste plaafe op uit moesten zijn, om de taal t3 le&ren en te spra. ken van hen met wie ze moeten omgaan. Het optreden van den minister .heeltdan ook een weldadigen indruk gamaakt. Het aanstollen van Vlamingen in de hoogere rangen is mede een der /aanga-legenheden, waarmee het obrlogsminisle-rie zich onledig houdt. Kamp van Zeist. 't Za! we! gaan. Zaterdag 29 September had voor de le]en van den 0. VI. Kring een praclh-tige feastavond plaats. Het orkest stond onder kundige leiding van den heer Huy-lebroeekx Vriend Goethals, ténor, trad voor de eerste ma aï op an behaialde vas] succès. Rysenaer was goed in zijne al-leenspraken. Achillio was nog steeds ciet goed gakende koniiak. K. (Janié, sloot het aerste gedeelte snet zijn repertorium. Dan kregen we voor het tweeide g|edeeite de opvoering van „De vrij-e)rs vanBette-ken", blijspel in 1 bedrijf. Unze toonaal-spelers deden goed hun best. Er werd zeer veel gelachan. Aan luide loejuichin-gen ontbrak het dan niet. Irnmer vooruit lot zedelijike opbeuring e® veriiaffing zij steeds onze leuza. in -oû3 ongalukkig kam,p kaa .tiervoor niet geuoeg gedaan worden. OHAEMEP. Bijzondere telegrammen. DE DUITSCHE SCHEPEN IN BRAZILIe EN URAGXAY. PARUS. 6 October. Uit Rioi de Janeiro wordt uit gioede bron gerneld, dat B razilië en Uraguay aan het onderhandelen zijn over het giebrurk, dat de regeeringeia van dezie landen zullen makten van do daar aanwezige Duitsche sobepen, voior het geval, dat de regeering • van laatstgenoemd land mocht overgaan tot het teggen van beslag op de in de haven van Montevideo voir anfcer liggende schapan. Volgens hetzelfda bericht zouden beid© statan het vofflrnemen hehhen opgevat om hun nieuwa, uit de bewuste Duitsche scluepen aamiengestelde handelsvlo-ten bijiaen te voegan en zouden zij1 laeniin»< gen ifn Europa willen aangaan teneinde groo-tere uitbreiding te kunnen geven aan hun uitvoerhandel. Het is de b&doeling, ejen ge-regeldan dienst te onderho'udan op de ver-sohillende Europaesche bavons en de scha-pen in groeplen van vijf oif zes te laten uit, varen, onder gleleide van Braziliaansch© of tot de geallieerde rruoigendheden behoorsnrle o'orlogsbodems. FRANS Cil LEGERE E RI CHT. PARIJS. 7 October. Vrij krachtig optre-dan van het geschut aan beide zijden in de buurt van Braye an op den rechtar Maasoever tan Noordan van het Pos&h van Chaume. In de Vogczan is het den Franschen gelukt den in de straèk van Lanones door den vij,and ondernomen aanval, 1e fnuiken. Van het overige gedeelte van het front valt niets bijzonders ta varmielden. Aan het geheel e Oostelijfc froat had de dag een kalm verloop. Eenige Balgaarsche patrouilles zijn ten Waslen van het Ochrida. meer teruggedreven. Vliegtuigen der g^-alliaerden hebben Biulgaarsche en Duitsche versterkingen len Noorden van Gevogeli en bij Resna gebomlbardaerd. Leoerberichten der Gealïieerden. P® sts^lkl isi De Duitsche tegenaanvallen rond Yper mislukt. — Coalitie-kabinet in Rusland. — Kerenski blijft président der Russische republiek. — Crisis in Duitschland. — Grieken-land mobiliseert. 1 Vais het Westelyk front. Het Engeische legerbericht. LONDEN, 5 Oct. (Reuter.) Officieel. Geen belangrijke inlanteriegavechtan hebben hedan aan het gevechtsfront plaats gehad. Onze, troepen hebban hare stellin-gan versterkt. Van het overiga Brit-sche £i-ont is niets te malden. Het getal gevangenen, sinds gistermorv gen gemaakt, bedraagt 4446, 144 ofiieie-ren inbegrepen- LONDEN, 6 October. Reuter. Offiei -eel 's avonds. Oas gœchut toonde zich gedurende den geheel en dag op het gan -sche slagfront bedrijvig. Het vijandelijk geschutvuur was hoofdzakeli|k gericht op onze nieuwe sehansen op dan' heuvel-rug' van Broodsetnde in Zuidel'ijke rich-ting ; er kwamen evenwel geen tegen -aanvallen tot ontwikkeling. Tijdens de laatste 24 uur werden opnieuw 380 gevangenen binnengebracht. Op de rest van het fmnt niets bizonders. LONDEN,- 6 Oct. 's avonds. (Reuter.) Het weer was stormachtig en er is den geheelen dag veel regen gevallen. Een aanval, welke de vijandhedenmorgen vroeg ten Zuidèn van Reutel ondernam, werd doojc ons artillerie-, geweer- en mitràilleur-vuur verijdeld. 's Avonds tegen het invallen van de sche-meriug richtte de vijand een hevig gordijn-vuur op het grootste deel van ons front tusschen Broodseinde en Hollebeke, maar er volgde geen infanterie-actie. De artilleriebedrij vigheid aan het gevechtsfront was heden aan weerszijden groot. Van het verdere front valt niets belanrijks te melden. Het Fransche iegerbericht. PARUS, 7 October. Havas. Artillerie-gevechten in den sector V auxaillon, Eat. laux, Hui'tebise en op den r'echter-Maas-oever, vooral ten noorden van heuvel 3,44 en bij Besonvaux. In Champagne hebben de' Franschen gisteran tegen den aVond een krachtigen, tegen hun loopgra-ven bij de boerderij Navarin gericliten aanval, atgeslagen. De Duitschers hebben gevoejige verûe -zen geieden en gevangenen achtcrgeila -ten, zonder dat zjj ook maar hetgering-ste voordeel kondan betreiken. Van het overige geloelte van het front valt niets bijzonders te vermelden. ïa« bet Oostelijk froat. Hôt Russische Legerbericht. PETROGRAD, 6 October. P.T.A. Uit het Hooftlkwarlier. Aan het Roameensche front in de streek van Seletine bij Milechevete en' ln-| tenregitz, ten zuidan van liadautz, is de I vijand den vierden October tegien half acht 's avonds met sterke strijdkrachten tot het offensief overgegaajn, dat echtar door ons geschutvuur is gestuit. in d© richting van Kuzeo heeft hij om b uur geschutvuur geopend1 op dan sector tusschen de nsaren bij het dorp MakEbmeni, ten noordew vaa de uitmondingi van dei rivier de Buzoe. Ean half uur later viel de Bulgàarâcbe infanterie onze etatlingen aan en •* beisêitte - enkèip s.vtto onze vooruit-gesclftweïï rlo6t>^afpen:iU'nfô<feeks zaven, uur. festeieftn^ij^î déri vérigen^'top&taèjd.- " " v PETROGRAD, 7 Oct. (P. T. A.). In de streek van Riga sloegen wij door ons geweer» en artillerievuur kleine vijandelijke afdee'in» gen terug, die ons in de streek van Skoul,' ten Noorden van den straatweg van Pakof en ten Oosten van Lemberg trachtten aan t# vallen. Aan het verdere front werd geweervuur gewisseld. Den 4en Oct. om één uur 's middagi dedea vijandelijke vliegtuigen een aanval op Ka-' liez, waar zij bommen wierpen, die slacht-, offers pnder de burgerlijke bevolking en d« troepen maakten. Tan bet Zaiielijk front, Hei italiaanscHe legerbericht. ROME, 6 October. Stefani. Officieel: la het dal dar Daone (.Ohiesa)i werden vij-1 andelijke groepen, die in den nacht vaa 5 October, ondersteund door het geschut der achtergelegen versterkingen, onze sehansen poogden aan te vallen, terug -geworpen. Op de hoogvlakte van Bain -sizza, benoorden Vippacaa en in het vak van den Uosso Faite (Karst) leven-dige geschufcduals. Bazuiden Podlatua maakten onze patroeljas eenige gevangenen.,Van fie îorksehe fronten. Het Engeische legerbericht. De buit te Ramadieh. LONDEN, 6 October. Reuter. G'eneraai Maude meldt : de uitvoej-ige lijstvandeii buit te Ramadieh vermeestjrd, is aU volgt : ongownitte gevangenen 145 effi. cieren en 3120 mansehappen; gewonia gevangenen 190. V oorts 13 kanoôaen, 10 maphinegeweren, 1061 gaweren, VIS kisten munitie an eaii' voorraad geschut-muhîiie, spoorwegmateria-al an 5 locoiro-tiôva», alsmede 2 inotorbooten en ten groote hoeveelheid geniemâteriaai van al-lerlei soort, ùi'rustingestûMien e i lcef tocht. Het Russische legerbericht. Bij Dizzamadia, 75 werst ten noorden van* Mostul, hebben onze troepen het dorp Narevan, 25 werst ten Zuidweslen van Oromar in storm geniomen. In ZnM-Wesi"Âfri!ia. Het Engeische legerbericht. LONDEN, 6 October. (Reuter.) Oti-cieel. Uit Oost-Afrika wordt gemetd, dat in de Mbenkurnvallei de vijand in af-tocht, is naar Nangano, 85 mijl Zuidoos-telijk van Liwale. Hij wordt door onz« troepen achtervolgd. In het Westelijka oorlogsterrein, van Duitsch Zuid West, heâit onze kolonna die van de Ruhudje-rivier oprukt, een punt bareikt np 13 mijl afstands van don wag, die in Zuidelijke richting voert van Mahenge naar Mpondas. Verbreking der diplomatieke befrek-kingen met Duitschland. Bon bôricht uit Lima meldt, dat het Paruaanschç Congres zich met bijkana algamejena eteanman ten guœte eener ver-diploma^c^ Ijiettreklangon m**

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods