Belgisch dagblad

667 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 03 July. Belgisch dagblad. Seen on 24 January 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/tm71v5ck0m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Stie Jaarcaàafl& DmsBÂ& & JÎJLÏ ioiy, ^o. 8451 * j ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Nederlanc 12.50 franco per post. Lossi ammers. Yoor Nederland 5 cent voor Buitenland 71/î cent. Den Haag, Molenstraafc 21c Telefoon Red. en Admin. 74S8 BELGISCH DAGBLAD Verschijjnend te 's-Gi*avenhage, elken werkdag te 12 ure middag BUREAUX OPEN VAN 9 T0T 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADViliKÏEJSITIEN. Van 1—5 regels f 1.50; eîk« regel meer f 0.30; Réclamai 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: Dixon House Lloycto Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Het verzet tegen de bestuurlijke scheiding in België, Brief van kardiriaal Mercier aan den gouverneur-generaal van België, àeîreffende de aanhouding van ambtenaren der ministerieele de-partementen,AartsbisdO'in Miej c h e 1 e n. ileehelen, 6 Juni 1917. Mijnhieiar de Gouveriaeur-Gelnieraal. Sinds dan aanvang der bazetting van het Beigisch grondgebied door do gewapanda tria c ht, hebben. de afgevaardigden vaa het 'Keizerlijk G-ezag begrepên dat zij ten plicht hadden het bestuur van oms land, overeah-fccffistig het internationaal recht, in te rich-ten. > Tct de verschiilende catégories van amb-tenaien, die lot het burgerlijlk bestuur; ba-hctiid'cXi, richtte Baron von Bissing, met jeien. beroep op do Haagsche Co<nventia:, oc no uitmodigjng wier inhoud, behoudens enketift ',varianlen, in den vo<nn voor allenNap het jna'gend© neerkwam : Stemt gij er in tpe, onder mijn algemleen bcsltiur, het ambt waar te nemen, dat giij1 in dienst der Belgische regearing bekleo-<3et? Evenmin a's mijln voorganger, Baron von d©r Goitz, vraag ik u afstand te doen yan uw vaderlandslievende gevoclens; ik ! 'dcen een bercep op uw© medevveiking in 't Wang van het algmeen weizijin; de Belgische financies, die iik vioorloppig beheer, 1 zu'.'en u de bezoïidiging blijlven verzekieren 'die. gij vôôr de bezetting genoot, oip de tïikole voorvvaarde dat giji u schiifteiijk ver-hindt om loyaal uw ambt waar (e| nemen ea niets le ondernemien tegen het Duitsch bestuur in de Belgische gebieden. \'erscheidene staatsambtenaren iegden te dier gelegenheid hun gewetansbezwaran aan 'de' geestelijke owerheid b'cot. Mo eh tan zij, zonder aibreuk te dcen aan het patriotisme 'ea do trouw tegenover de wettiga regeering, jeten vreemd bestuur steunen? De vraag was erristig en kiesch. Op de eerste Haagsche Vredesconî©j©ntie (1S99), verklaarde de Nederlandsch© afga-Ivaardigde, AI. van Karnebcek, „dat hijl e'.ka schikking verwierp die rechtstreeks af on-ïpchlstreaks aan de ambtenaren van een joivierweldigd land machtiging zou schijmen •ta verleenen om zîch in den dienst van Cfea ovenvinnaar ta stellen." De vergadering befcaonde zich minder ee.izijldig. Z-ij tegieep dat zekere ambtenaien zich dikwerî betejr van hun plicht — althans van hun zedeiijken plicht — ttejn opz^,hte der bevolking kwijtew, doior otp hun post te blijiven in tegenwoor-digheid van den overweldiger. ' Niettemin eischlen, en op de Brus&elsche oonferentie in 1874, en op de Haag^che oonfeterxtie in 189*9, de officieele afgevaar-digdien voor de codificatie van het inler-nationaal recht met specialen nadruk voor den ambtenaar de yrijheid op niet alleen om het hernemen zijmér functies te aanvaarden of te weigeren, wanneer de bezetter hem aanzet ze te hernemen, maar daarenbo'ven het eenmaal aanvaarde ambt neer te kg,en. 1k wo'U uwei Excellentie uitnoodigen om zich le. doen voorleggen arlikel 43 der Brus-se'sehe conferentie van 1874 en de proto-co'e-a dezcr conferentie. Z.ij zou er, ter be-V-' uging van de vrijheid der ambtenaren, do uitdrukkelijkè verklaringen in aanireffey van .M. Becrnaert on Baron Lambcrmont ■v'O'.r lîe'.gië ; van il. de Landsbergo, voor Keder'and; van M. Viodel, voio'r Cenemarken; van kolone] StaaF, voor ^weden en Noor-wegen. Ik beroep dit geàuigenis in naam der neutral# Slaten, die de oabetwistbare scl.oidsrechters blijven van het in.err.atio-î'aal recht. levons wiide ik uwe Excel© t..; verzoc-ken zich het protocole der Haagsche coa-ierentie van 1893 te dcen overhandigien, a'smede het vcrs'ag Roîin, authentieke ccm-nieataar der artikels 1er c»n.re:eatia' gestemd. Uwoi Excellentie zou er ncgmaa's in be-vîbligd vinden dat deze vergadering eenparig Protest der Brusseischa baSie en magistrale)!. Brussel, Juni 1917. t'xcollenlie. j 1 : -ait ontroerd door de deportaliemaat-fcgeien, getrotfen door (le ainbtenaren deff Belgische Ministerieele Departementen, ni; e-v°'ge het gebruik dat ziji maakten van een onhetwistbaar recht. door bel neerleg-gcn van hun ambt richten onùergeteekcn-den, leden der Reohtei'lijlce Lichanaen en der Balies van Brussel, zich,- in naam van hocht en Gerechtigbeid, tôt uvve Excel-lentiie, met cen beroep op de grcctal giondbegînselen die aan aile beschaaSdb volken gemean zi}n en het volkenrceht uitniaken. f J P bet cogeriblik dat ■ in 191-i en 1915 net bezetting.,regiem in België ■.vcrd inge-? n wer<^etl talrijke verzekeringen aan ue Belgeir gegeven dat de bezot'.er hun ^aderlandslietde en hun trouw aan- hunne eiugo pliehten jegens Koning. Wel en anerlatid zou erbiedigeti. "ider de vvaarborgen dezer toéze,ggingen zich ten nutte willende maken aan I!1;11 P'igeiukkig land, bleven de ambtena^ ! iu dienst en onderschreven, len op-^te van de bezettende macht, die voor 11'\ i?}6^ meor was nocih kon wezen dan de ^ ' !J'^e bestuurJer van het grondgebie*!1, waaraan sfij sfceeds getrouw; amif"' om ûe uitoefening van hun l " yoort te zetten. Vre^intenis is te allen1 tijde her-I-lijK. De ambtonaar màg steeds een aan de bezettende macht het recht ontzegt „oan rechtstreeiks of on rechtstreeks de beL dienden van allen rang van den bezetten Slaat t^ dwingen hun ambt te hernemen." Aan'gtelzien het algemeen Gouvernement te Brussel, «mstraeks het einde van het jaar 1914, zijn uitnoodiging tôt de Eelgische olpen-bare besturen onder de hcede plaatste der Haagscb|e; Gonvlentie, nam ik deze tôt maat-staf raor m'ijti onderzoec en antwcordde ik aan dje verontruste ambtenaien: „Het huurcontract u ter onderteekening voorgielegd is geenszins in strijld noch met uw g>elestelijk en godsdienstig gieiwetein, noch intt uwe vaderlandsche waardigheid. Gij moio.gt het dus onderschiijlven, zomder te kert te kemen aan de eer noch aan het patriotisme.„Uwe diensten komen inderdaad ten ga'de aan het algemeen welzijn. Indien de Belgische regeering door- u kon geraadpkegd wcxdteta, zou zij, ik twijîel er niet aan, uwe aanvaarding beikrachtigen. Aan uwe va-deileridsche vei'plichtingen komt'gij1 niet te--kort. Wat dei u geivraagde verbintenis be-tiett „0Jn niets te ondernemfân tegen het Dnitsch bestuur in de Belgische bezetie ge-bieden", zij legt u den eerbied elp, zoowel van de uitwendige orde a'.s van do regte-nïenten tôt hare handhaven veaaischt. Nie. mand onder u zal ongetwijfcld het inzicbt kiofcsteren ze le schendein. Mochten nu de vi&orwaarden van het cointract "dat men -u vs)orlegt op. een gegevfen oogemblik een ge-wijzigd karakter aannemen, dan zorj het u sieeds vrij staan het contract op te zeggen. liet natuurlijk en het internationaal recht gevee en waarborgen u deze vrijheid." De hypothese die ik in- Dacember 1914 v.oorzag hee;t zich — helaas — verwezien-lijkt.E'e verioii'dening betreutende de besiuurlijke schtjiiiing, die er naar stieéft om het algemeen bestuur van oins" land 't onderst boven te kcM'en en onze naliona'.e ee.iheid te bré-ken, plaatst de staatsambtenaren in ©an to& stand die talrijken omder hen onvere'Cinigbaar beschouwen met hun waardigheid en hun geweten. Zij maken gebruik van hun recht om hun ambt neer te leggen. En men straft, noch met veibanning, noch met gevangenis, de rechtmatige uitœtening van een recht. lift rffglciivont aiul <1« Hoagooli-c G'JiiiVCîI- lie loegevoegd, bepaalt, bij artikel 4, dat de bezetter, behoudens volstrokte onmogelijk-beid, de in het land in voege zijnd.a we-tten moet eerbiedigen De vraagstulcken van inwendige pioiliiiek van België betrefîen enkiel de Be'.gen, inogen sLechts door de Belgische Kamerg, door de Belgische regeering en door dein Koning w or den opge'ost. Uwe Excellentie mioet ongatwijifeld ver-keerd zijn i'ngelicht nopens de redenen van iiet aitreden der ambtenaren die hun bestuur îaobben vaarwel gezegd. Wanneer zij zich zol gewaardigen de edeije houding dezer dappeien uit een verhevener oogpunt le bsschouwcn, zal zij baseten dat, zij, verre van straîmaatiegelen le0en hen te nemen miel aile rechtschapen zieien, huid© moet biengen aan hunne bescheidenheid en otn-Ijaatzuchtigheid : aan hun beacbeidenjheid, wijl zij verkoeen zich terug le tiekken in de icnthouding lielver dan, in de schaduw, een bestuur te dienen, mot hetwelk zij niet loyaal meer kon den medewerkan en aan huni-© on-baalzuchtigheid, wijl zij hunne parsoonlijke hoiangen en de veilighaid van hun famiiei-fcaard ten o|;er brachten op het altaar van het vaderland: Exceîlentie, gelie' geloof te hechten aan de i,ersonen die het Belgische voîk en zijn ges.Lt.iedenis kennen: gean ©nkel geweld zal over zijn patriotisme zegevieren. Aan vaard, mijnheer de Go»uverneur-Gene>-raa!, de uitdrukking mijner bijzondera hoog-achting.(G.). D. J. Kard. MERCIER, Aartsbisschop van Miechelen. toestemming intrekken, die een zuiver voor-loopig karakter draagt; op geen enkol oogen-blik mag hem dit reelht worden ontno-i men. Hij zal nameîijk aftreden indien per-soonlijke redenen of zijîn geweten hem daaartoe nopen, indien hij de nakoming der hena opgelegde verplicihtingenbeschouwt aïs een medewerking aan dadan strijdig mlet de belangen van zijin vaderlaîvl, inidian hij aciht dat zijn patriotisme eu zijn ge-voelens waarover hij alleen kan oordeeien, hena den plicht opleggen zijn ambt neer te leggen. Het was trouwens overbodig het voor-loopig karakter der verbintenis uitdi'ukke-lijk te erkennen en toen Zijiae Excellentie Dr. - von Sandt, overeenkomistig de in-, structies van den Gouverneur-Generaal Baron von Bissing, in zijn ter kennis vain allen gebracht schrijven va.n 4 Januari 1915 bevestigde, dat de ambtenaren vrij bleven op elk oogenblik hun verbintenis to verbreken en dat geen hunuer, zou kunnen verontrust wprden op grond dat hij van dit recht gebruik zou hebban gemaakl, erkent hij enkel ee:n grondbogiia-sel, omirent het welk nooit geen de minste twijîel gerezen was noch haddo kunnen rijzen. Iteeds in 1874, hadden de Afgavaa.rdigj den van aile beschaaftie naties in C'on-t gres vergadeid te Brussel, bij de regeling der ooriogsbezetting plechtig en eenparig erkend, dat de ambtenaar, op ^een enkal oogenblik het J»aht mag worden ontzegd om zijn ambt neer te leggen. In 1899 en in 1907 werd deze bavestiging niet Links en Rechts. De bekenienis. Aan diejn hear Van Cauwelae.t hadden wij herinnead, dat hij in 1913 de bestuurlijke schtiding in het Bel gis eh leger bad wàilïan invoelrete. Dtaarin was hij, kathoîiek, onder-steund eeweest dejar het liberaal blad ,van d'en heer Hoste. .Wij' hebbian aangeitioond, dat hiet 'nDui tsche machinatie. was om do Betgan, en dan myg wel het Belgisch leger te v©r-deelén. Wij hebben aan 'hiet Kamerlid van Antwletrpieia gevraagd, indien hij ni»g aa.nhan-giep is vaia WaaJsche en Vlaamsche iegimen-terv Hij antwoordt in Vxiji Beig'.ë: „Waarom zoùden de Vlamingen cok in het leger hun violledige rechten niet mogfen opeischen?" Dit wil in andepa wOiorder. zeggen: Ja, wij zijn voior tien Viaamsch loger met eigen taal en eigen wezen. D|e; Belgische regeaxing, die -bij mande van den minister van oorlog, hoaîd van het ka-bi'raet, het drijiven van Vrij België en van Van Cauvviefaert heert ,v©ro: rdce'.d, \yordt door ail© Beigen goedgeiciaurd. De politieke crisis in Zwitser. land spplest (Bijziondere coirr; s" o adentie. ) Zooals, ik hiet u deed vermoaden in mij-niein brief van verieien week, is gisteien 20 Juni, de lie^r Ador als bondsraad gakozen, in .veïvanging van Hoffmann. De heer Ador is met buïtenlandsche zaken belast; maar wat een gewone regel was, le we.ea dat aile jaren d© nieuwe vôorzittcr van den Bonds-raad de buiteniandsche zakea in hand n,a.m, is nu door besluit van den Bondsraad als iets wettigs aangen-omen. Zoo haeft men op iepn punt, de openbare meaning .ingewiliigd, diei hier in Zwitserland, naar aanleiding vna (ret schandaal-Hoflmann, zich le.i zeer-ste uitte tegen de geheim© diplomalie. De nieuwe Boaidsraaasheer is zesr bekead; 't is een zeventigjarig man, die er zeer fiink uif-zieit, en die sedert 't bagin van den oioriog zich wijdde — mea \veét niet met welbe' of-lervaardigheid —, aan het werk van het Roodel Kruis en van de krijgsgevangenen, vvaarvan hij atgeirr.eene voorzit.er is. V'ei&l heeit hij gewerkt vopr aile doior den oorlog g'efoisterden uit alie oorlogvoar:nde landen. Dns is hij : als ,,peraoma grata" in 't Buiienland, „tba right feaan, in the riaht ,'Uici' . Hij is iibeiraai, .naar ten zeerslw voor de vrijheid in godsdienstige zaken. Men herinneit, da.t hij de eerste was die na het Zvvitsersch' Kulturkanapif, voarslelde, de ker-ken — aan hunn© gadsdianstige bes te mailing entlrokken, — weder aan de katho.ieke Eark teiragi te geven. in 't algemeen ook, is hij nu gesteund geweest door de kathoiieke partij van ZwiUeiaaird. Nu is het'bekend, dat Schulthes voorzitteï !eja Mot fa lid, den Bondsraad, de moeilijk-heden van een aigemean© crisis — dia zou. zeer gevaarlijk geweest zijin. in delzie omstan-digheden — handig hebben vermod©a. De meening is gelukkigerwijze iets gabeterd. In West-Zwitserland is men geheal en gansch telvreden wer dezie oplossing. h'M fe te hopen voor de eendracht van Zwitser.and, dat Oost-Zr>vitserland bagrijpen zal, dat h<?'t ui^eirst- no-odig is, dat alie mee-ningie|n en partijen ver.egenwoordigd zijln in den raad, die nu het lot van 't vaderland i» de handen houdt. P.S, Diein 27sten Juni is mi. Adoi uit Eern naar Genève vertrokken. Ovieral waar de trein stilstooad, werd hij gees'drifiig d ,or de( bevolking toegejuiçht. Te Genève waren er ter zijne eera groiote fées ten voorbereid. eens meer besproken en de rechtsgeiléér-den beschouwen ze thans eenparig aïs een axioma van internationaal recht, gesteund op het algemeen geweten en de algemeene geracihtigbedd. De bezetter mag dus aan de Belgische ambtenaren de verplichting niet opleggen om hun ambt te blij'ven waarnemen. Hij mag ze niet onder straf van deportatie, er 1 oe dwin-i gen mede te werken aan ©en stelsêjl vain verdeeling tussehen de kinderen van één zelfde Vaderland, stelsel in strijd met onze wetten en onze overleveringan sjn er op gericht om de openbare diensten *t onderst boven te keeren. Organen van de Wet en van het Recht, houden wij eraan, om wille der waarheid, plechtig te bevestigen dat de Belgische ambtenaren het recht bezitten de daden te beoordeelen, waaraan men ze wil doen medewerken en op elken oogenblik uit hoofde dezer daden, de verbintenis te verbreken, die slachts van hun wil af-hankelijk is, — dat men ze niet mag treffen om de weigering eeiner miedeweirking, die zij onvereenigbaar achten met hun verplichtingen tegenover hun vaderland; — dat, dienvolgens, de gewraakte maatregel do miskenning is-van vrijwillig aangegane verbintenissen, van de zekerste grondban ginselen van het hooger Rocht, dat de naties zichzelf hebben j.gesdhonken en van de wetten van Gereichtigheid en Mensdhie-lijkheid.Ook koesteren wij de vaste hoop, dat deze onduldbare maatregel, die diep bet openbaar geweten kwetst, zal i'ngetrokkefi worden Wij' verzoeken Uwe Excellentie, hieabij do verzekering onzer volkomene hoogach-ting te aanvaarden. (Volgon 400 à 500 handteekeningen van do leden der rachterlijke orde vanaf die vrederechters totr en inbegrepen de ledén van het parket en van het verbrekings-i hof en der balies vaa Verbrekings- en 1 Beroepshof.) , Leoerberichten der Geallieerden. » - « Zegevierend offensief der Russen. Reeds meer dan 10.000 krijgsgevangenen. — Het offerisieï1 wordt voortgezet- — De druk der Duitschers in Frankrijk — De Engelschen weken eenweini^)ij Lens,dochdeFranschen' heroverden het verloren terreinlDij Ailles. — Herstelling van het Keizerrijk in China. UETOESTAHD Het Russisch offensief is -begirianen en niets zal het nog tqgerrhoudcxi.* Het ge-donder, der -Russische kanonnen ve^stomt het vrolesgebazel en versmacht de intri-ges der Centralen in Rtusland. Terwijl de keizer van Ootsitenrijk naar Beioren was gereisd om er zijne aanhan-kelijkheid aan Duitschland te verkonden, terwijl Kaa'el I zelf niet weet welke hei-ligen nog aangei'oepsn om vrede te beko-men, die zijn rijk van eene ontbinding en oehc revolutie moet rediden, is Broesiloff losgebroken in Oost-Galicië. De oppenbevelhebber der Russische légers weet wààrom hij niet in Wplhynië zijn offensief van verleden jaar voort -zet, maar Oostenriju-Hongarije aanvalt. Hij voorziet met reden oat de geknechte en ontevreden Slavische regimenten nxiar flauw zullen strijden en de eerste gelé -genheid gebruiken om zich ' over te geven spijts hun Duitsch kader. Aan de Strypa, en de Nara.jofka is het offensief met succès begonnen. Den 1 Juli hadden de Russen er reedis ongeveer 8500 gevangenen genomen en 7 kanonnen buitgemaakt. De gevangenen blijven toesl^oomen. Dit succès werd behaald aan het front Konioechi-Bytfajki, op den weg naar Lem-berg. De Drieloopgravenlinies werden genomen.i—u. . 1 _ i t —_-j Ook ten Z.O. van Brezetsamy heb-i ben de Russen ver- •vv)MÂQÂis£ scheidene krachtig versterkte stellin-~ ' S'en eenompn 7ij \ j .il ° Knjkhahkam&j <<s namen reeds 13 \ I\ ^neschnkB InsFilcvsUa) officieren en 1700 \kq ■jEÙjpoA'K'riyito'u . Duitschers, Oos- ^TscH^fomiaKS tenrijkers enTur-tfsoimilKj« J ken gevangen. PVp9ls£l^L!^L, / Hier worde aange-^DiMiR-vûu^sKT~^j^3w<7 stipt dat slechts X Duitschers en Tur- kea tegenaanval-cami len deden en niet ® de Oostenrijkers. ^ ÀmzMOKn Dit wijst op demo- "*-) Jmpoias-* ralisatie van deze laatste. z toc?orjr\ c3'ozce v 4 . •• ■* •v » ' / >», A In ûen striid van ^'t m' -, T T JJ o^zezaSv Eussen 173 officie- l'-:ohatiIJLi V O i ren en meer dan £ o 10000 soldaten ge-vansen genomen. ^s\ ^V0Curv^r^'™rK2F Dit is een zeer STAN!St.Al/m ï 3 V f** . ^ Y/jù.' \ ? mooi succès dat iY^rj niet plaatselijkzal blijven. De Duit-| schers melden dat ft nieuwe gevechten ly ontbrand zijn ten Noorden van Komoechy. In andere woorden beduidt zulks dat de Centralen het nog op hun donder krijgen. Potsierlijk is de besohuldiging dat En-geland de Russen verplicht te vechtsn, en made het Katzenjammer dat aile vraies -gepraat van geen nut mear is. Men kan niet batar zijn vex-beten teleurstelling uit-drukken.Ook de snoeverijen van Hindenburg zullen bat moreel dar Duitsche oevol-king niet' meer vorbetaren. Heaft men haar niet wijsgemaakt dat er vrede met Rusland zou komen ? Broesilaff's aanvallen werden voorafge-gaan door een vurig beroep van Kerens-ki tôt het léger om tat het offensief over te gaan. ^ Ook in Annonië zetten de Russen hun offensief met succès voort. Dit offensief zal onze bondgenooten in Fra/nkrijk merkelijk ontlaslein. Ook Op de Belgische linie wordt druk uitgeoe -fend. De Duitschers zoeken eenvoudig een voordeel, zelfs maar van plaatselijken aard om het voile op te monter en ta doen slagen. De neutralen zitten in de klem door de maatregel en die Amerika ncemt om te verhinderen dat zij nog naar Duitschland uitvoeren. In Denamarken is een ernstige spion-nageziaak ontdekt. T*wee daigibladcorres -pondenten bevinden zich onder de aange-houden Duiitschers. Deze stonden o;ak in verbinding met de Duitsche spionnen in Noorwegen. Het Keizerrijk in China hersteld PEKI.NG, 1 Juli. (Router.) Generaal Sjang S«!en, het hoofd van de militaire partij, hee.t vanochtend om drie u,ur een bezoek gcbracht aan den président van d© rapu-blieik. Hij heeft zijn ontslag gevraagd ©n (avens meegedœîd, dat d© MantsjoeKeizer Ib'iean T'encr weder or> den tio'n iViesteld. Vaa het Westelijk froat. Het Engelsche legerbericht. LOA'DEN, 2 Juii. (Reuter.) Ofi. Do E% glelschen deden ee;i geslaagden invai ten 0, van Ilargincourt. ,i Ten 0. van Loos bereikten Duitsche in-valstrci'ipen de Britsche loopgraven, maaf wiciden er spoedig weer uitgadreven. Tengevolge van een hàxden strijd gisier-avond en vandaag ten W. van Lens gev^erd, zijn de voorste Engelsche posten over eoa kortrn afstand teruggedreven. He! Fransche legerbericht. 1AR1JS, 2 Juli. (Havas.) Off. Ten Z. van St. Quentin hebben de Franscbea een Dnitschau, verrassenden aan val op! hun k eir,« postein bij Gauchy teruggeslagen. In lf,e't vak Cerny—Ailles blijft de we-derzijdèche artillerie zich bijiaondei- « erkzaam' betoonen. Gisterea legen het einde van dan dag hebben Fransche troepen aan weerszij* den van den weg Ailles—Baissy eea tegen-aanval op diej Duitschers gedaan. Deze le. viendig gevoerde actie beieit den Franschen; in staat gesteid de Duitschers terug te wief<J pietn tôt over de loopgravenlinie', die zij gis^1 teren hadden bezet. Het heroverde terrein| was overdekt met doode, getuigenis afleg< gend© van de bolangrijkheid der verliezen, door de Duitschers in den loop van hua tttfensieif geleden. *r Eien vrij hevig artillerie-gevecht ia doa| sectoir van den weg van Laon naar Reims.1 In Woevra werd een sterkie Duitscha ver-ktinnin'gsaideeling, die de Fransche liaiies bij F lire y trachtie ta OKerafthKjjden^- versproiit doior hiet vuur der. Franschen. Wederzijdsche a.li;lcrie weik.aami a en ja* 0 ©n. ten W. van Cerny. Geen infanterie actie. Teikens onderbroÊen kanonvuur t©a( N. van St. Quentin en op ' het Califomi*< pateau. Tan het Oostelljk front- Het Russische Legerbericht. P ETE O G R AD, 2 Juli. Officieeh In do richting van Koyel en van Roedka Sito-vilsji dedan Russische verkenners.fc aan-gevoerd door 4 officieren, na door mij-nen de draadversperringen vernield t« hebben, ©en inval binnen c.e Centrale loopgraven en velden de. verdedigers met de bajonet, terwijl zij gevangenen nam en, die getuigden dat de Oostenrijkers kennia[ droegen omtrent den inval der Russen! door overloopers, a net name de onderof-fiieier Kiritsjikin en de soldaat) Kolotvi-noff. Men sielt een onderzoek in. Na een artilleriestrijd, die twee dagen duurde, vielen de Russische troepen da| Oostenrijksoh-Duitsche slellingen aan op; het front Konioechi-Bytsjki en na eea hevig gevecht vermeesterden zij drie loop-graventinios, alsmede het versterkte dorp Konioechi en kwàmen vooruit tôt de beek Konioechi, ten Z. van het dorp van den-zelfden naam. In den loop van het gevecht op lt Juli telden de^ Russen tôt nu toe âan gevangenen 164 officieren en 8300 soldaten, bovendien maakten zij 7 kanonnen en 7 machinegeweren buit. De gevange. nen blijven toestroomen. Ten Z.O. van Brezetsany vie!en da Russische troepen na artillerie-voorberei-ding de krachtig versterkte Centrale stel-lingeii aan en maakten er zich na een hardnekkig gevecht op sommige plaatsen meesler van. Duitschers en Turken deden tegenaan-vallen; de steunpunten wisselden van be-zitfcer. In den loop van 1 Juli maaktenl de Russen (?) officieren en 1700 Duitschers, Oostenrijkers en Turken gevan-gen.Verscheiden Russische troepenafdeelin-^ gen leden groote verliezen, vooral onderf het olficierenkorps. Het totaal der genomen gevangenen in dein strijd van H Juli bedraagt 173 officieren en meer daq 10.000 soldaten. De Russen maakten 7 kanonnen en 7 machinegeweren buit. Het luchlschip ,,Ilia Moerometz" wierp 10 poeds bommen achtier de centrale stel-lingen, die door de Russische troepen werden aangievallen. Hetzeifde luchtschip leverde vijf luchtgevechten. In den loop van een der luchtgevechten met 8 cert-( traie Iuchtschepen, werden de commandant, Iuitenant Charoff, kapitein^ Barbo-vitsj, Iuitenant Loetz en de soldaat Bed. ko gewond- ln weerwil van zijn ernsti» ge verwonding voerde Charoff het luchtschip terug tôt de Russische stellingea en landde bij de Russische kampemen- 1 tAn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods