Belgisch dagblad

1933 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 18 March. Belgisch dagblad. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/tb0xp6w38h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

f gde Jm a* rg aug-. % ZOÎVI5XG 18 en T*KJLJLTm£L& 10 BJLA^JEfcT 10r77 aMfinMMu.1 ri i—in—n-rrr 'i -—■—— ■ : -.«-un.■.,. JSo. 157. ÀBONJS'JSMEISTEN. per 3 maanden voor Nederland V | 2.50 franco per post. Lossa ftummers. Voor «ederland 5 cent, yoor Buitenland 71/2 cent. * Den Haag, Prinsegracht 39 ïelefoon Red. en Admin. 7430, ' y& - BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Qravenliage, elken werkdag te IS ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. - I I — m mini» ni-rrrririr'iwriiirirrT-" ■rTrnriir1f*riTfyT'*'f !^*^'<<M'''rallMII|ialmM''MMn?^f^ 'W-Tm-JirTrnfrTB-T--™"-- ADVEETENTIEN. ' Van 1—6 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Reclames 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.60. London: Dixon House Lloydj Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. EEN BESTE INZET. Hip ! bip ! hurrah ! voor onze dap ^re Engelsche en Fransche bondgietrioo Bapaume, Noyon, Nesle, Roye ei ^t'iiaulnes ;;iju gevallen. Een aaugennmo verrassing. voor ont filon, hoowel de val van die stedern na end en onvenmjde!lijk vvas, Nia ail een zijn die steden voor Frank fjjk teruggewonneu, maar ook een aant-ai dorpen en gohuchten, zija het rnede. Ook Ajrecht zal binnenkort verlooit uwordéai" \ au de kweliende nabijheid des .vijands. Er is meer : de spoorweg van Pérou ne naar Chaulries en verder naar Roya doze van Bapauuic naar Atrecht; dez< yan Bapaume in Oostelijke rïchtlng naai feamerijk, zijn van nu a! gedeeltelijk yoor deu vijand veiioreo, bestreken, b& 'dreigd, of op het punt do or de Britteu çn Franschen zelf le zullen worden ge bezigd; Gverigens wankelt de gansche Duit sebe Unie iusachen Yperen en de Oise, .alsinede va,a die ri-vier tof de Zwitser eclie grens. Het is zoer waarschijnlijk dat eenig« jgo le stooten den vijand op de Schcl'k en do Sa-mbrë doen wijken • als de dein-zende Duitschers niet nog verder terug-gedrongen Word et). De Duitschers zul -fen op den duur Frankrijk en België mied rçic-er kixnnon houden. In dien zin wordl 'fle publieke opinie in Duitschland voor-bercid.ITot is een kapitaal fes't dat bet Du'ioCh legerbericht meldt dat de ,,yij-andelijke" cavalerie en infanterie op soni-ffiige punten in actie zijn met de Duit-ècbe achterhoeJen. D.it beteekent in andere woordeai bet begin van bet einde van den loopgraven-oo 'log. Een leek weet dat oorlog-gelijk sta-af me' beWeging on manoeuvreeren. Hie onwenteling beteekent in aJie ge val dat de poort voor Mie mogelijkheden tea gunste van de geallieeïden Vagen-jvi,(il open ataatr Bapaume en Peronne zijn martelaars-jpfccien nevens Reims. Atrecht, Rijse?. Ar-matières en zoovele andere Fraiisehë en iBelgische sfexlen en dorpen. Eens konit ecbter loontje om zijn boon-tje en de ver&ffening met Duitschlaiïd za] AToeselijk zijn. Mca vreejze niefc dat liefc oprolkui va» beb ~ !}ui+9ehf ftpiit in he't Wc^tien ec-a hituter- teag) beteekent. i Het is alfeen die yerw'ozenlijkLng van Hiu-t'Cnibvir'g's cîi'd plan to'fc v.ierlEojrting der fren-i- tt n, t'en plan dat uifcgm olord- moefc wo'rdien ■ onder dein. danik \m ollerfei o^nMfealnjligbedîCn. De Brifeebe on Fiasi sclie gi^aeiraieni zijn • fwûiron geno'eg oin deaiOiOds in gw,iDe bin-l dtarlaa^i te 3ooj),tn. Onder he1® zyn er m®-no0UMPè-gHa©aâîs van aïïei-elea-âtm raug, ta bqginjn'ièn met Nivellei en ïïadg. i Men vergietei nooit diait die artâllerie der boiadglenoiofeii verre deae va» de Duitschers ■ oivertavft en aMius den vijand in. een on-i dersobikij fxœrtuur stedf. 1 Onze blijde venï^sdngi i>j nog, vermeerdierd dxfer be* beiîobt, dat een Zeppelin te Coin-pig'aô werd neergeseboten em met en ■ mua g is verniebigd. Mjefn^ vwoge hierbiji d|ij vett'qvt^ing vaja Wu.il in Armenië, eemte gevoolige nedeirlaag der Bulgare tuasebeai Monastii- en bet Bai-bnjenapas, h.etl btfmbarviemeïit; vein Frankfort ftla repreesaille. De taestand iu Ruai and, de Vereenigde Staton, Cbina e.a. i3 te gnnstig om 0113 ! nie t met de boog^te Yerwaoblingem te ver-1 vulkn, terwijl de Rusisisthe fevolutie en bot aftredeii vain bet kabinet Briaind beteeke -non nog. dait men in Ruslaind, Fl'anfcrijk en Engelatid kraebtiger data ooit d!en ciorloig wil voortzietten en do an einddgen, nog dit ' me* de verpletfceringi vain< Duitsebland. _ De aanbrekende lente Iuidt bet offbn;-sief in, dat resds in bet Wfesten voor-boden veiToont van welslagen. Meer dan ooit moeten wij hoop, en vertrouwen koesteren. _ Meer dan ooit nioaben w^f aile pessimisme van tant zetten al3 een pro-dnct madb in Germanv. Meer dan ooit moeten wajf aile oneenig-heid, twist en tweedracht van aarï om de unie onder de bondgenoo.ten en onder burger» van helzelfde land te verzwak-8cen met klem !>estrijiaen aïs vijandelijilc maakwerk. . D'uitschland zal 'ooîk cens veroverd Wei<-den. ot den vrede afsmeefcen, een; vredie die het voor altijjd onsebadelijk moet j maken Voor flon vrede en d« rust ln <io -wereld. Léonce du Gastiilon. De pssietren van VrUB«!g>£ en de activistes. lezer vwigit ons naar aanieidûigt van {>t;n ,,links en reehte" van Zaterdag, wat Jdc.îs'. R. Ot. en ltet î)ieu"ws van den Dag-■kltea g»-'chreven, naar aanleidingi van po-giiigen tat samo;tnverking tusselieu do akti-vi 'on en de zeog*.zegde passioven van Vrij 'Bolgië. ' " * Gaiairne voldioeu wij aan beit verzeek. In de If. R. C. van 1 Maart, avondblad B, sebreef de mcdieiwerker : ;. Tussohen Vrij Belg'ië en de activisten ..JW» er nog eeax prin'cifSefel ver?cbil. Miaei jw bozwa,ren vooir een .toenatdwingt vaien fïrtet van zulk epn nerd, dat ze de beidf fppu tn en al s onverzœnlijk togemevei* elkaa» FSti'lœin. Met gwaten. wil aan beid'e zijdnn i« •^rf'UWieais veel bij te leggen. Die gioiede v?i' [.fcitbieekt niet. Hij kwam anla-ngs noigt dui ^elijk te voorsohijn tefeai de lieer Lee Pi "d, de aotivist <ôk^} dfc) acfimstieii,. sjobreei gtjâi liet vasitetoat dat B«4gië vrij komt ex P$at de flaaningVinten voortaan op Vlaaan €«.'• !,0 wijze Belgbvhe poJdtiefc te veere'n geb-Iben ; tean wee» vii'ij België met trortsah. ge-ptocgcm ojp deze ,,eoiui'be îentente'' en zet-pè bet die pportem oj^etn : „Wij wenfecbein' naf-piuirlxk van barb dat ail dezen, welke eau l^edcjcfsoden stap lieibben glezett, zoo spoledig ^mogeidjk naar beteire opvattingen" tert^fee©-Lion. Maiar zij mogen nieib ait. betoog-ver-îy'-ezen, dat lâng ~,jog bun verfeden cp hun komsfc zal dnikken en dat aij onze tatok i_!. I t beter zuTlen kunnen dttenen dan ttaott îgroetmoedigie l>esoheidenbeid en open, scbuld-Ibekomtepi^i Dit mag ean pijnlijkè weg zijn, smaar fee^i lastigje welJi3irfce(eJr is beter dan eien P>lîjvendie venryd-ring'." (Vrij België van 8 fFebiuad 1.1.) « .,Die gioede wil kwam eveneens te voor-l^-hijn, ioan de beer Karel van djen Oevei F<-:ilangs in De Toort» gjetuigdte, dat Vrij, Bei-pgt« een maebtdge hefboom wais van '^yinarnseli. naHiP)naMteitSgi?voel aan het fromit L(D0 Toorts 1 Feferuart" 1.1.) !-'• "Wdj hebben gesacn met bcevetel redit die |J' r van <te|a Oever die getuigenis van de!-[f'dijke vlaaimschigteziindlueié moebt afleggwn pver VTr^j .België, dot in het teeken van de fA iaamsehe bewegjng ia konneoi te staan en f V'-inrin zelfs de Vlaïamsob» hoiogetechool, na [den oonlog op te boinwem,- veergesteld wordt , r"ls eeai der oorlogsidejejlein!d|e(B, walairvocr de û v.'amingen veehten en, sterven." (Vrij Bel- îtovein1)er 1.916). ;• ..Het I3 drirhalve uitg'esloiten dat deabti-langer kondsn optredlein tegen de re^-ytoet«ws van Vry Beilgie, wier hairt fijn gewijd is Hfiin de, VlaiamScJi^fbeweginig' Jffn die d»iotr al de vjeaete van hua vresegere rertwmlen -zijti met hîia medestri|-hf'"r<- ook met/ hwn sMjklIgtemo'oteri, dieindts- zon t^jd de veavlaamseîiing der Gentsehe hepgescbeoi hebbeai' belpen dooirvoieffen. 2fu de meiCiSitei aetivisben blijkbaar gingen in-zien d®t esnbeid no«>diig is, moeten zy met geoiioegi^ii merken dat die sékeAding tusselien lien en die neidaeieurs van Vrij België niet onovea'brug4aair is. ,,Aldus was die gieiwensoMe en beitracbte et::i;-»ezintl!b©id tusschea de veoi'uitstrevendie vlaatm.^Iigieizinden aan het worden. D&ar-door bad mem nog niet de massai der vlaam-schgiezinden me'e en -zeker niet die massa dfi' Vlamingeu, die aieh op het Oogenblik in : do eer.ste plaaifca Belgeo veelen. Maar de keirn van intransigiantien was aan het groieienu îv u is eebter liieit Duitsclie zwaïaird1 er weer tu-'cben gekomen. Wiij zullen dezer dagen zien of de totenaKlterendio giroepen elkaar nog in aiVier.baran tijd zullen bereike» ifet ,,Meuws van den Dag" vfen 11 Maap-t sebreef cp zijne. bom-t : ,, Su tois er in den laatsten tijidi eenigte wending) gekomen in dîei taktiek van de vrSt-sebillende grotejpeni. Er Wcrdlea pogingen ge-di.inn tôt aan:ee|ts]uiting. De verwijdiering tusïchen do groepem van De Olercq, Picard, IToste e. a. scheen te verminldleiren. Daiair komt plofeelingi het manifeat uit Ber-lijn, met da Qnthulling van de roi die dlei z.g. Baajd van Vkanderen bij dit be^luit tôt bestuursschciding ge^eeld lieeft — on wat voor uitwe'rkifig dit bericht gehad heoft, kan men opinaken d.a. uit de verkkringjen van Oainvojâtart c.a." De beer Oannvelaert, kamerlid en secreiiai-ris van bet offieieel Balgiseli Oomiteit in iN'ederland en de licer Hostei Junior, beidcln hicefdïedia.e.teurs van V r ij B e 1 g i ë hebben het wooitd. Koninkrijk België. Ospaptemeni van OorSog, Wôfeeiiiksoh buiietîin van 10 tôt 18 iïlaart Do or eeai beter uitzioht bevoordeeldigid beeft • de _ Belgische artrilerie groote be-drijvigheid betoond in den loop der week van 10 tôt 16 Maart 1917. Zij heeît met goeden, uitslag de Dufteche balterijean in de streek van Ramscapelle, Dixmuide, Siteensta-aete, Het Sas tegengewerkt. Op verscheidene punten badden zieb groepen Duitschers vereemigd ten einde herstel -lingi werken '?o beginnen aan de uiteen-gesdhoten werken. Zij werden door het vuur uiteengiodreven. Bomg|evecbten, soms( van lange duuji-4 woedden in de atreek Steenstraete—Het Saa. Z:ij hebben aanleidingi gegeven tôt artilleriestrijd. Ook waa de algiemeéme be-drijvigheid groot en aanhoudend gedu -rende deze week op het zuldelijk gedeel-te Van het Belgiacne iront» Links en Rechts. Eene verderfelijke politiek. Belgischo confraters meldan dat de ver-klaring van solidariteit met dedjesluiten vaa de socialisten van het bezette land, dietegen de persoonlijke politiek van den beer Camille Huysmans zijn gericht, ook onderteekend werden door leden van zijn bond van Belgischo arbeiders. Tachtig geinternesrden van het kamp van Harderwijk hebben aan minister Vandervelde laten weten dat zij hetinmiddels verdaagd congres der socialisten uit-de geal-lieerde landen verzochten geen enkele be-trekking met de Duitsche socialistiscbe afge-vaardigden te hernetnen, die de Internationale hebben verraden door voor de oorlogsbegroo-tingen te stemraen om de Belgische arbeidende klasse te vermoorden. Zij protesteeren kracht-dadig tegen de houding van het congres van 18 Februari in Den Haag, die ondanke de aanwezigheid van den secretaïis der Intema-. tionale slechts eene jongensstreek, een gémis 1 aan achting voor de socialisten en een daad van tuchte.oosheid tegenover de Beigische werkliedecpartij. De afgevaardigde van Harderwijk heeft geen mandaat gebad om op dat congres te stemmen voor de herstemming der betrekkingen met de Duitsche socialisten. De 80 socialisten van Harderwijk noemen vlakaf de daad van dien afgevaardigde een verraad. De heer Huysmans en de bourgeoisie. Een lezer uit Limburg viaagt ons met we.k recht zijn landgenoot, do beer Huysmans, den Godsvrede onder de partyen en klassen der Belgische natie verstoort en op de burgerij scheldt. Een gewetenlooze demagoog, die zich verlorea acht en by zeker publiek bij val en schapen zoekt, kan dit doen, inaar aan zulke politiek van laag allooi kan een lid van het Belgisch parlement zich onmogelijk thans bezondigen voorai wanneer bij de heer Camille Huysmans heet. De heer Huysmans zelf is immers uit de bourgeoisie van het stadje Biisen gesproten. In Holland zetelt hij met bourgeois, kapitalisten en leden van den adel in het offieieel Belgisçh comité en ook in andere comités waar hy zelfs hoogedele dames ontmoet. Waarom gewaardigt hij zich dan met die bourgeois aan dezelfde tafel te zitten? Waarom haalt hij voor d e afschuweiijke monsters zijne beste manieren en zijne min-zaamste ghmlacbjes uit en waarom buldert hij er op ios in zijn fooad { an arbeiders en lu Aiju Moet hij zelf niet erkennen dat de aldu3 verguisde bourgeois en edelen langmoedig zijn ? Zou hij nog in hun gezelschap willen verscbijnen indien zij hem met dezeltde munt betaald zetten? Zoolang gaat de kruik te water tôt ze breekt. Een kleine vraag aan Vrij Beigiè. Tevergeefs zoekt men in Vrij België de lijst en de namen van de zeven verraders die naar den Berlijnschen bieravond zijn gegaan evenmin als de namen van benoemde ambte-naars in het Vlaamsch—Duitsch middenbestuur in Belgie. Waaiom mogen zijne lezers niet weten dat Van den Broeck, Borms, Verhees, Lambrichts enz. bij de bierdrinkers waren ? De Fransche meening eu België. „Le Temps,' van 12 dezer schrijft, naar aanieiding van do jongste weerlogging van baroo Bcyeng, Beigische minister van Buv teniands,che Zaken, nopens de laatste Duitsche reugen: „In navelging van wat door baron Beyen^ iâ godaan, moeten wij de Duitsche huichelarij nogmaals aan de kaak stellen. Nochtans. is het betreurenswaardig zich te moeten ophouden met zulke banale zaken terwijl boven de partikuliere, diip'lo-matieke en militaire feiten heen, de werkelijkheid in vollen glans ts'chittort. In waarheid, indien Engeland, Frankrijk on Belgie gewild hadden en dezen ooxlog hadden vO'Orbereid, dan zouden de vij!anden toch wel moeten toegeven, dat zij anderg zouden gehandeld hebben. Eenerzijdg, sinds tien jaren vermearderde Duitschland de strategisélie verkearswegen, de aanmaaJc van eorlogsmateriaal; stemde •in een verloop van dertig maanden, drje reuis,achtige militaire wetten. Anderzijds, haid men het pacListisch Frank-rijk, Engeland met zij'n zes. legerafdeelingen, België nauwelij'kg gewapend: dat men het zich herinnere en men zal best kunnen, besluiten van waar de aanval kwam. Dit débat is reeds voor de ganschewexeld uilgeput: do laatste pedevoening van président Wilsen bewiijist het en deze ratevote,-ring is! ides te merfcwiaaiidiger, dat de président sedert lange maanden vericozen had zich niet uiit te. spreken noipens de .verant-wpordelij'kheid.Hetgeen men heden moet onthouden, i§ de inspaiming van D'uiitsehlaad, om zich log te zetten van zijn misdaad; want deze poging bewifst, dat er zekere gewetensbezwa-«11 moeten bevredigd w;0irdien over de gren-z'en heen. Gev/etensbezwaren iip (misschiien niet het jais te woord; zeggen wij liever biezwaren| vàn waardeering, de onzekerheid van den 'beschnldigden, die aarzelt na voli.rekking over de opportuniteit van zifn daaid. Deze aarzeling is, voior onze samenwerking de bfiste der aanvnoedigingen; zij moet onze lOppiergte inspanning vop.r de oiverw.inning aanvoeren eti kracht bijizetfcea. ^ BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST. RUSSISOHE REGEERING SMANI-FEST.PARIJS, 19 Maart Miljoukoft heeît een manifest gericht aan d& vertegen -vvoordigers van Rusland en bet buiien-land, waarfn men de volgende zinsnede leest: Wat .de buitenlandsciio politiek ba-treft, zal het kabinet, waarin ik mij belast heb met de porteîeuillo Aran bui-tenlandsche zaken, de intarnaiionalo over-eenkomsten blijven eerbiedigen en het eens gegeven woord van Rusland eeren. De regeering zal geen enket oogenblik de ernstige omstaiidigheden verge'en. waarin z;ij de macht in handen genomen heefî. Rusland heeft dieu oorlog nièf gewild, die reeds bijna drie juAr de \ve-reld met bloed bevlekt. Het ia het slacht-offer van een aanval met voorbedachten rade, die lang van tô voren voorbercid was. Het zal, zooals in het verleden, voortgaan met strijden tegen de zuebt naar overwinning van een ras van rooî-vogels, dat zioh verbeeldt over zijne na-buren een onverdraaglijke begemoiiie te zullen kunnen uitoefenen en aan hei< Europa van de 20ste ceuw de sebande to kunnen aandoen van de overheer -schiug van het Pruisisch miiitairisme Gecrouw aan het verdrag dat het on-verbreekbaar aan zijn trouwe geallieerden verbindt is Rusland als zij beslotçn aan de wereki tôt elken prijs een tijUperk van vrede tusschen de volken te verzelceren op den grondslag van eene internationale organlsatio, die den eerbied voor het recht: en de gerechiigheid waarborgt. Het zal aan de zijde der geallieerden strijden tegen den gemeenschappelijken vijand zon-der rustpoos of zwakheid. DE MEDAILLE VAN! VERDUN. PARIJS, 19 Maart. De burgemeester van Verdun Beytier, vergezeld van de veriegenwoordigers van het district van de Maas, heeft aan den président van de Republiek, het eerste exemplaar aange-boden van de herinneringsmedaille, die. geslagen wordt voor Verdun. Het is een bewij^stuk, heeft de burgemeester ge- Yxrnrj; tfc-n ^ aoldaten, die met hun bloed de sclioon-sle bladzijde der gesebiedenis geschre-ven hebben, die zoo lang en reeds zoo i roemrijk is, van onze oude stad. j . ; MANlFESTATIEi VOOR DE GEAU ' LIEERDEN. PARHb, 19 Maart. Men meldt uit Pelro(-gvatl, dat op het berioht van de innemine« van. Bapaume, Roye en Las;signy door de tmge.lsch-Franscbo troepen, grootscho l>ej-toogingen georganiseerd zijn. A.an de Fransche en Engelsche gezantschappen zijn de gezanten langdurig toegejuicht door de mai-nigte. In de hooldstad heerscht kalmte. Sym-pathiçbetuigingen van de Rteden aan dat nieuwe regeering, blfven jn groot aantal binnenkomen. FOOLSC11E LOYALITEII. PARIJS, 19 Maart. Men meldt uit Poi-trograd, dat een delegatie, samenge fcld uit dé hoogste Poolsche notabelen van Petroj-grad, door prins; LwOw ontvangèn# is. D?î nieuwe président van den ministerraad, heeft de deputatio do verzekering gege!ven saa de g'(ympathio der nieuwe voorlooipige x-a[-geenng en het begluit om aan Polen het gjelsel van vrijheid en gelijlkheid te geven, di« in jhet vervoig zal worden toegekend aaft aile burgera van Rusland. De Poolsche a$ : gûvaardigden hebben de verldaring gege\ea van hun loyaliteit tegenoiver het grooLe Ru®, sische vaderland en .verklaard, dat de he-'i\ gehende beweging een geweldigen weerklanlç zou vinden in Polen, ten gunste vap Pcusland en de geallieerden. PATRIOTTI3CH FÈEST. PARIJS, 19 Maart. In den namiddag; heeft op het Trocadero een n>3tmee plaafs< geh'ad- die gegeven word ten gunste van, de Belgische liefdadigheidsinstellingen'. * Twee ministers, van der V'elde en Seger# hebben hét woord gevoerd. Uit detrekeu-de rede van minister VandèrVelde vola n hier enkele zinsneden : Wij kunnen nooit genoeg herhalen dat in den' huidigen strijd de Belgen niet vechten om anderen iets af te uemen, on» overwinningen te behalen, om landstre-ken te ainnexeeren ttegen den wil van ii n line bewoners, wij strijden slechts om het recht te kunnen hebben vrij te leven. ,'ij strijden heftig en met standvastigheid op den grond onz^;r vaderen. De overwon-ning is mogelijlc, zij is binnen ons !.». rffiik, zal staj toegewezen worden aan .«o. baartegenovea' is een eervolle ^vrede onmogelijk zoo lang de militaire kracht) va* het Duitsche cesarismo niet gebroken za( zip- / , Legerberiohten der Geallieerden. 0e ^siâtsclse lisiâes iusss^eit em raoreka epgeroBsS, — Prsslïtige voordeelen des* Isonsige-iîo^teffa» — Oe ^aasssEa vero^ss^eiesi Wass. — ^eeles*-iaay sier L^lgaresi. — 3 Hmei*ikaa^sciïe sssSscpssi yet@^peîi©Erii» ïaa het Westeiyk front. Het Fransche iegerbericht- PARIJS, 18 Maart. (Reuter). Ofïicieel. Tusschen de Avre en de Oise zijn de Frainsche troepen gedurende t'en nacht belangrijk vooru'tgekomen. Al het terrein tusschen de oude, Fransche Unies en den weg van Roye naar Noyon van Damery tôt aan do lioogte van Lagny, is thans in het besut van de Franschen. Eenige vrij levendige gevechten met de Duitsche achterhoelen, die uit troepen van de garde bestonden, zijn geheel ten voor-deele van de Franschen beslist on hebben de vervolging, die' ten Noorden van den weg van Noyon wordt voortge-zet, in het geheel niet belemmerd. In de streek van Reims on ten Nmrden van Seicheprez (Oise) hebben ontmoetingen van' patrouilles plaats gehad. Verschil -londe aanvalspogingen gerichti tegen de loopgraven bij Galonnés, hebben den Duitschers zware verliezen berokkeiii, zonder dat zij er eenig vaordeel bij be-haalden. De Franschen hebben gevange-nen geanaakt. De nacht is overal elders kalm verloopen. Gedurende den dag van den 17en Maart heeft kapitein Guynemer zijn 35ste Duitsche vliegtuig geveld en kapitein Dou-mer zijn 6de. Twee andere Duitsche vlieg-tuigen, d!e aangevallen werden door Fransche vliegtuigen, zijn verbrijfceld op den grond neergekomien; het eene ten Noorden van Cerny, à Laonnaib, het andere ten Oosten van Roye. Volgens do laatste berichten moet bij> de 9 op den lGen Maart door de Franschen neergeschoten Duitsche vliegtuigen nog een lOde ge-foegd worden, dat bij Chavonne is neer-geval'.en. - — Het Engelsche legerbericht. L0NDEN, 17 Maart. (Reuter). Offieieel. Bapaume iss veroverd na harden strijden met de Duitsche achterhoeden. Te Z. van de Somme drongen de Engel1-schen in dç Duitsche stellingen over een front van ongejveer 16 mijl (25 K.M.), en belette» die dorpen F règne s, Horgny, \ Vil 1 ers^Carbonnel, Barleux, Eter-p i g n y en La M a i si o n n e 11 e. Ten N. van de rivier bezetten de Engci-schen Le Transloy, Rielvilleia, A c h i e t-1 e-P e t i t, A b 1 a i n z e V i i 1 e, Bucquoy en E s s a r t. Bapaume ds? stelselmatig door de Duitschers geplunderd. Aile particulière hukea en openbare gebouwen zijn vernield en. àlleg, wat waarde had, is weggenomen of vetr brand. De opmarsch ging snel over dag op beido Somme-oevers. De_ Engclschen hebben de hoeve vaa Q u e's n o y in handen, 1500 yards ( 1350. M.) ten N.O. van Es. s art s en bereikten dej Westelijke en Noordwestelijlke verdedigingsi-werken van M o n c h y-a u-b ois. De Engclschen deden gisterenmorgen gc-^laagdo#aanvallen ten O. en N.O. van Atrecht; do Duitsche steunlinie wei\i be!-reikt; twee machinegeweren en een aantal g&vangenen zijn buitgemaakt. Een Duitsche aanvalstroep' is des nacht» ten N.O. van V e r m e 11 e s, afgeslagen. Gisteren had een gevecht plaats tusschen een patrouille van 8 Britsche vliegtuigeu' met 1.6 Duitsche machines. Na 20 minutea strijd werd de Duitsche formalie verbroken; 2 Duitsche vliegtuigen zijh vernield, 2 axîdeij®; bcschaudgd neergedreven. Aile Britsche vliegtuigen keerden terug. LONDEN, 18 Maart. Reuter's bijzo'ftde-re correspondent bij do Engelsch-F.ran-sche logers seint heden, dat de Duikche terugtocht gelurende den nacht op een breed front voortduurde. Op het oogenblik van het afzenden van het telegranl rukken de Engelsche troepen Péronne binnen. Fi*^nkfoHt a | si iil al si geisostibsrelèer'd* PARIJS, 18 Maart. (Reuter). Ofticieeï. Als vergeiding voor het in brandstokeol van Bapaume heeft een Fransch vlieg^ tuig vandaag bomnien gewori»en op Frank-i fort aan den Main,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods