Belgisch dagblad

485669 0
08 February 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 08 February. Belgisch dagblad. Seen on 25 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/b853f4mk0x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

le Jaar^an^; DÏNSDAG 8 Fl^BÏ?tTAKÏ 101¥i iso. ias. ABONNEMENT EN. Per 8 maanden voor Eollaad 12.50 franco per posfc. Logea nummers: Voor Holland 5 cent voor Bnitenland 7'/s cent. DenHaag. Prinsegrachfc _ 69, S^lef. Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADVERTENTIEN? Van 1—5 regela f 1.5Ô: elk« regel meer f 0.80; Réclames 1-5 regela f 2.50; elke regS meer f 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue E. C. DEENGELSCHE ARBEIDERS EN DE 00BL0G. Stemmen die zich in Engeland mogen doen ûooren om een vrede tôt elken prijs te be-pleiten ziju zeldzaam en van geen beteekenis en indien er al in het wijde veld derindustrie plekken zijn, waar zich onrust openbaart, staat zij in nauw verband met de hooge winsten die de oorlog den werkgever in den schoot werpt en die geleidelijk zullen ver-dwijnen voor het bestaand plan om op het bovenmatig profijt, dat de industrieel in zekere gevallen van de dringende behoeften van den Staat trekt, een bijzondere heffing toe te passSh. In dit licht beschouwd, kan het moeilijk als een klad op de vaderlands-liefde van den werkman worden beschouwd. indien hij zich, hoezeer bereid voor het vader land zijn beste "beentje voor te zetten, niet op gelijke wijze moreel verplicht acht, de winsten van zijn werkgever te doen zwellen. De houding van den werkenden stand van het Vereenigd Koninkrijk tegenover den oorlog ingenomen wordt niet gaandeweg zwakker maar neemt integendeel gestaagin beslistheid tce. De werklieden in Engeland koesterden geenplannen van agressie jegens Duitschland. Zij waren heelemaal niet oorlog-zuchtig en hebben niet het minste tastbaar of direkt voordeel van den oorlog te w'achten; zij zijn theoretisch in doorslag voorstanders van vrede, hoewel, als het tôt kïappen komt, ,,tip-top" vechters. Van bijzondere antipathie jegens Duitschers of Duitschland viel bij de werkmansbevolking in Engeland althans voor het uitbreken van dezen oorlog, heelemaal niets te bespeuren. Sommige koop-lieden van beteekenis zijn op de Duitschers misschien afgunstig geweest, ook hebben een aantal ijverige schrijvers in de pers over hen de' alarmtrom geroerd. Bij den Engelschen yvk;iKhiuix SAJILCJL lilcxvaiA ià-ij benijdde de Duitschers niet en al evenmin vreesde hij hen; bij het uitbreken van den oorlog moest men hem omstandig uitleggen, wàt men tegen hen had. Het is de v ij a n d z e 1 f die hem de oogen wijder heeft geopend. De Britsche werkman w e t nu, uit het ge-beurde m Belgie, welk lot aan een door Duitschers overstroomd land beschoren is. Hij heeft photo's gezien van het verwoeste Leuven, heeft authentieke rapporten gelezen van wandaden aan de civiele bevolking van dat rampspoedig land begaau en in dek stroom van Belgische vluchtelingen van dan en middelen van bestaan beroofd, die over zijne steden en dorpen werden verdeeld, kan hij met eigen oogen zien, van welken middelen de Duitschers zich.in hun oorlog bedienen. Soldaten van het front terug, gewond of met verlof, verspreiden en versterken de pijnlijke impressie. Engeland heeft kennis genomen van het feit, dat honderden harer wakj^erste zonen eerst verlamd en daarna tôt een lang-zamen uiterst smartelijken dood veroordeeld werden door middel van een verpestend en verstikkend gas, aangewend, om met Sir, John French te spreken, ,,met cynische en barbaarsche miskenning van de alom erkeîide beschaafde oorlogsgebruiken en in flagran-ten strijd met de Haagsche Conventie." Engeland heeft voorts uit het geval der Lusitania geleerd, dat een Duitsche duikboot .a staat is, een schip vol passagiërs te torpe-deeren en dat zulken daad van veelvoudigen moord door de Duitsche Admiraliteit gelast, door de Duitsche Foreign Office goedgepraat en door de Duitsche pers toegejuicht wordt. Als natie maken de Engelschen zich niet gauw kwaad, maar de verontwaardigiag der arbei-ders is snel stijgend. De werkmans-kiassen van Groot-Brittanje zijn tôt het besef ge-komen, waar het om gaat en waarlijk, men moet Engeland al bitter weinig kennen om te meenen, dat er van het teekenen van den vrede sprake zal kunnen zijn, zoolang een iJUltcoh '-.-vî/' t-> 1. r. 1 r Fransch gebied ophoudt en de wereld toe-brult, dat het onrecht heeft gezegevierd !• H. A. L, FISRER. D£ TOESTMflll De zoogezegde ontwapening en onder-werping van Monténégro zijn wel ge-schied zooals we geschreven had. De Oostenrijkers hebben er alleen d© oude reservisten hunne ganzeroeren afgenomen. De Oostenrijks'che regeering heeft veer-tien aagen noodig gehad oin zulks te erkennen. Oostenrijk verheugd© zich om het vel van den beer die nog niet ge-schoten was. De onderwerpmg van Monténégro had zboveel vreugde in Oostenrijk en in Duitschland verwekt, dat het gevaarlijk was dadelijk eene tegenspraak te laten hooren. De ontwapening der Montene-grijnen was van niet meer belang, dan dez.o der Belgische burgerwacht. Die vreugde bij d° Centralen heeft ge-toond hoe men er naar den vrede ©nakt. Aan het Westelijk front we'nig bijzon-der riveuws; Het artilleriedUel gaat er steeds zijn gang, bijgeleid door ontplof-ftngen van mijnen, gevechten indelueht, werpen met granaten enz. Ook aan het Oostèlijk front is het ook iamelijk stiJ. Van den Baikan is er niets temelden. In Armenië sluiten de Russen de Tur-ken meer eu meer in. Aan het Izonso geschutvuur. Bij Koet-el-Amara, in Mesopotamië geen verande-ring. Daar hebben be'do vijanden zich in loopgi'éiven verschanst. Kameroen is thans van Duitschere ge-zuiverd- 900 Duitschers en 14.000 in/ boorlingen zijn over d® grens ' van Spaansch-Guinea getrokken. Zij zijn oMwapend en geïnterneerd- Tusschen Bulgaren en Duitschers is er aanmerl<eli.jke wrijving. De Bulgaren voe-Ien geen lust zich als Ôostenrijkers en Turkcn te laten overlieersehen. De Bulgaren toonen geen ijver om de kastan-jen uit het vuur te lialen, dbor tegen Saloniki op te rukken. fîelgisoh leoeriiericht. 1 Fehruari: Aatillerk'gevecht dicht bij het zuiden van D-xmuide. Op de andere punten van het Belgische front is ailes rustig. 2 Februari. 's Nachls en in den dag was het betrekkelijk kalm, uitgenomen aan aen kant van Dikmuide waar de kanonnem hevig bulderden, en al den kant van Steenstraeten waar het bommengeveoht zeer hevig was. BELGEN, sclirijlt eu leest ous Ons nationaal ministerie. Onze correspondent uit Le Havre seint ons: Het nationaal ministerie heeft een ver-gadering gehouden onder voorzitterschap van baron de Broqueville. Baron Beyans bracht een gunstig ver-slag uit over den diplomatieken toestand. De betrekkingen tusschen België en zijne Bondgeinooten zijn allerhartelijkst en zullen blnnen kort nog nader worden toegehaald. In geval het zou komen tôt een af-breuk tusSchen Amer il- a en Duitschlandl blijft de voorziening van le v ensmiddeleii aan België gewaarborgd. ïn geval van diplo-inatische afibi'euk zou een Zuid-Amerikaansche staat de plaats innemen van deNoord-Amertikaan-sche republiek — Men spreekt van At-gentinië. Red.) ' Geprotesteerd werd tegen het ^lsch gerucht, dat de Duitschers hadden ver-spreid volgens welk opnieuw jonge man-nen zouden binnen geroepen worëlen. (Wij hebben dien kwakkel den 26 Ja-nuari zijne vleugels gelcort. Red-), Eindelijk zullen de Senators en Ka -nrerleden, wier mandaat in Mei 1916 e>n-digt, aanblijven tôt de terugkomst in België. Beîgisch Staatsblad. • V- Het Staatsblad van 5 Februari koridigt twee Koninklijke besluiten af, het eerste meldende het ontslag van den heer Helle-putte, het tweede de intrekking van dit ointslag. . u , — De Fransche regeermg kamt de be-velhebbers de Bouoques, de. Wiinter _ ..en de heeren Lichtervelde, Eycken en Briant. allen gehecht aan het kabinot van den heer de Broqueville, te decoreeren met het Eerelegioen. — Door âezelfde Regeering zijn nog gedecoreerd geworden majoor Clarinval van de gendarmerie en de militaire auditeui Renard. , . ' — Men heeft nog 128 Be.gisO'ie km deren uit het niet bezette gedeelte _var ons land overgebraoh-t naar Noimaudit1. Kosteloos vervoer. Le Petit Joûrnal, die vroeger he kosteloos vervoer van Belgische militâiret in verlof op het Fransche spoor ha< gevraagd, heeft ten deele voldoening be komen. S-edert eenige dagen treft mei • treinen aan, waarin Belgische soldatei kosteloos reizen. Links en Redits. Hulde van een socialist aan K^ning Albert. Op de Suldebetooging ter eere va,a Servie dii-9 de pajesid&njt der Fransche rep ublîitk bijwoondie en waax sprûker van de vorschil1-l'ende geallûieieirde natiën gesprokaa hebbi^tt, heeft- onze landgeaoot het Kametlid Bru-net geopeerd uit naam van Belgie. , L'Echo de P-ar^s schrijft: De heeï Brunet, van Gharlteiroi,*' ] rachtig fedenaar, sleept de vergaderhag rnede dooi een roerendia vergelijkaig tusschen' België en Servie, die beiden door de Barbaren werden veitwcest. Ilet was «en langduriige storm van gejuûch toen hij wees op den heï-denkoning Albert die de tergste kwalen in de loopgïaven aan den Yser dO'Orst.ia t, te-midden zij'neJ' solda:ten, liever dan aan de eer te kort te komen. Jules Destrée over kardinaal Mercier. Tôt stiichting van zekere neutrale bla-den, die beweien dat ds Belgen verdeeld zijn, wijzen wij op het schoon artikcl dat het kamerlid voor Ciharleroi, als socialist en als vrijdenker wijdt in Le Petit Parisien van 2 Februari aan het hoofd der kerk in België. Zie'hier 'hoe Destrée, die een der beste redenaurs is van de Belgische kamer en tevens een talentvolle pen hanteert, liet portret van. den kardinaal teekent: „Zijne hooge gestalte d'ie wat gebogen is, maar zeer slank is in het geestelijk gewaad, zijne lange handen met vrede-makende gebaren, zijn gelaat dat ternau-wernood door den ouderdom is geraakt. zijne heldere oogen en zijn glimlach. wa,ar-in zoiqp^Jfcl goedheâd en zaohtheid zich vereeniipïi met zooveel helder verstand en hardnekkige vastberadenheid, zijne stem waarin, bij zekere verhaten, de ganscil'ie WaaJsche luehtigheid zich uitsprak, hebben allen geifcroffen die tôt hem gekomen waren oin hem te groaten. Men. was ' verwonderd hem zoo groot en zoo vol licht te -zien v&ïstihijaen. diig vuur scheen hem te bezielen en te verlichfcen. Dit veiiheven figuur, dat zoovele tragische tormenten deed opdoe-, men, was verlicht doior vreugde. door eene klare blijdsahap. Voor het recht en de rechtvaardigheid te hebben gestreden, een-voudig zijn plicht te hebben gedaan- En dit verleende hem eene heerlijke schoon-heid.'1 ; Een Vlaamsche medewerker aan „De Toekomst." De Duitsche Toekomst van_ 5 Re-bruari bevat een historiscih overzicht van de „vernederlandscihi.ng van de Gentsehe hoogeselhool" (van Vlaam&che zijde.; De schïijver eindigit : „0p eenmaal koimt het Duitsoh bestuur en'zegit: De Hoiogesohool van Gent wordt vervlaamsch ! „niat gedeeltelijk of half, maar gansch ! De voorbereidingsmaatiregelen worden steeds genomen. En de Vlamingen wowlen uihgenoodigd „in rustig wikken en wegen" mee te werken aan de verwerke-lijking van hun hoog ideaal, dat voor hen een kwestie is van zijn of niet zijn. Dat zij niet aan hi^n plicht te kort zullen komen, valt te hopen en te vervvachten. 'Moohten ook eindelijk de ooigen van vele Vlaamschgezinden in het buitenland open-gaan, in de erkenning van hunne vroe-gere' idealen en de toekomst*van het Vlaamsche volk." De Vlaamschgezinden van het buitenland verstôoten met verachting ailes wat hun do,or den bloedvijand van hun land woirdt aangeboden. Wie is de nieuwe medewerker van De Toekomst? Is het Léo Picard, is het Marcel Minnacrt? Is het Declercq of Mr. Dr. Johann Eggen? Geen van die vier. Het is niemand -an-ders dan Maarten Rudelsheim, gehecht aan de gemeentebibliotheek van Antwerpen. ,die vroeger Joris De Born een voetje wilde lichten. Rudelsheim is een Duitsiche métis en dit troost ons. Alduifsche wenschen. De Post geeft verslag ovjer'eonje !reie voering van een baron v. VieUnghoff—Schiae (séc.) uitgesprokon op den aaardag de keiaers in de Berlij'neir afdedling van We Alldiqutscheû Verband. ,,\Vij bien gen den kaiizidn wienschen voor dea vjrlad maar ook hadien. Moge zekerhaden vo'oi1 IB101 groote Duitsche toekomst naar hun biner gen. Moge hij het volk de lippte-a ontsno< ren, opdat hij zich zou uitsprekcn ove hetgeeai de natie aan het harf Kgt, ove den voïm van zijnen toekomst en het do* dat haro overg'rooto meérdeïbeiid najaagt. Moge hij gedienken, dat, bui.i,en de -gre't zen van DuitscMand, voor.al de tw« mâllioen Dùitsche rus&en, die omedbaar voc ons verlorcn-zijn, wanneer bij e&i komendle ■ vrede nsei aaa lien wordt gedacht. Het m moeit van zel'f s!aan uit den aege der wape nien; Dte aege mcet ons schadeloossteii'c voor dé reusachtige ofîers d3e het vclk g,ra,a en gewiiâlig heeft gebracht en die het ve t d^' zai biengen hoe ver d:e dag wiliie. l neg isig't. Daarom mag 'de keizer den df 1 van den vrede niât te vroeg ïiten a?.. . bieken, opdat den prijs der vieîorie on-i wapenen met gced®n udtslag zou b H krenen. Wat kan de. keizer aan de i%1 Du, sche^s weriig'etceinî De flreiienfle Immâ ia België. Berichten uit de zekerste bron schil-deren den toestand als zeer hachelijk. Te Antwerpen is de stfmming vooral zeel- gedrukt. Handel1 en nijyerheîd ligglên plat. Âf-wiie nog .eenige inkom&Jian oveï, hectt, leeft dio stilaan op. De werkende kias, en vooral de leden van,den middeiistanu, kleine burgers en bedienden b.v.. begin-nen den nijpenden nood gewaar te worden.Voor de eersten, do handenarbeiders, wordt er nog veel onderstand verkènd, of schoon die ondeïstand, meestali onvol-doende is om menschelrjk te bestaan. Het ergst is de tweede 'catégorie er aan toe. De kleine burger ziet, inder-daad, zijn inkomen aanhoudend glinken vele beambten zijn zonder plaats of win-nen nog de helft van vroeger. Intusschen gaan de prijzen der onntis-bare eetwaren steeds hooger en î/uecstal is het nog moeilijk zekere noodzakelijke artikels te vinden. Daarbij zijn die waren menigmaal van slechte kwaliteit. Eenige dagen geleden waren er te Ant-werepn geene aardappelen meer te krijgen in het gemeentemagazijn der stad, Ridder-straat.Er entstond hierdoor groot misnoegen onder de bevolking en een gewehlige o>p-loop van vrouwen. De polilie is hard-handig opgetreden om dit begin van hen-geropstand te onderdrukken, Ziehier nog eenige prijzen der 'eetwaren, die nagenoeg even hoog staan te Brussel en te Antwerpen. Vleesch. per kilo Fr. 7.50. Oise per flesch' ,y S.OOj B,oter, per kilo 7.50. Eieren. per stuk „ 0.25. Melk, per liter „ 0.35. Zeep, per kilo „ §.P°- Aardappelen. per kilo \) 0-44. Het brood is sedert eenige dagen weer grijs. Hot gebeurt ook in de laatste tij-den, dat men bloem van mindere hoe-danlgheid gebruikt en dat de smaak dan te wenschen over laat. Zeep is er om zoo te zeggen niet meer te vinden. De prijs der hop is ontzaglijk gégte-gen, tengevolge eener combinatie lussohou Duitsche en Hollandsclhe handelaars en dio prijsopjaging heeft voor gevolg, dat op vele plaatsen het bier gleciht is- Ook da aardappelen zijn meer dan eens oneetbaar. Ziedaar de normale toestanden van dau heer von Bissing. Er zijn ook enkele Belgen, meestal handelaars. die sapculeeren op de ellei:da hon-ner broeders. Onthouden wij hun naïuen. De zedelijke toestand. Men begrijpt dat de geestelijke toestand van ons volk uiterst gedrukt is. Laat otns elkander echter goed begrijipen. G edrukt wil hier zeggen: treuj-ig, ma;U' niet ontmoedigd. Op zeer weinig uitzondering na? gaat de bevolking te Antwexpen als te Brus-sel, voor-t met den vreemden indringer te negeeren. Fier en onwrikbaar blijft men België en zijn geest getror.'.w aan-hangen ondanks ailes. Eenige onnoemelijke schoelies spelen he-sp'ieder van den hof. Verder zijn al de sletsen en boelinnen medeloiopsters geworden van de stinkende k r i e g e r. In de bestuurlijke krirf^cn van het stacL huis en afhangende diensten schijnt een geest van waigelijke krùiperighc :d tegenover de moffen te bestaan. ♦Het is ook waar dat 1164 voorbeelc van hoog komt. Zie b.v. den scheper van handel, van Albrecht, groot lever ancier der Duitsche bezetting en die gearmd door de stad loopt met ^ ziji . schoonzoon,- Pruisisch officier 11 Later zullen wij het geval van dien ge 3 mankeerden burgemeester van Antwerpen t Beheerder der Fonderies a v e r-. s o i s e s, van Esschen, lcoopman in kc 3 len, enz. eens van nabij onderzoeken. i De broeder van dien zonderlinge sche pen, de onstuimige bevelhebber de >- chasseureéclaireurs van d r, Burgerwacht, is met hetzelfde moffenso r overgoten. .Hij, de vijand der tlamingaiitea: :1 hij majoor Kop-af, ridder van de Lec poldsorde en het Fransche Eerelegioei zou op dit oogenblik een bczold'gd ami ,e bekleeden voor de Duitschers. Te same (r met een ander opperofficier der Burge: n wacht, wiens naain v/ij voor het oogei «r blik nog ongonoemd laten, oefent hi konirool uit over de burgerwachten e rj militieplichtigen. ■g Zulke verderfelijke voorbeelden we: i- ken natuurlijk aanstekelijk voor het gai sche bent der hoogere gemeenteambte g naars, allen medewerkers aan neulra t- Hollandsche kranten, als daar zijn: H :e be rt Helis, gemeentesecretaris, Pol < a- Mont, conservator aan het Museu t- van Schoone Kunsten,_ E. De Bom, vi het Planlynmuseum, correspondent vi DUITSCHLAND NAAR DEN AFGROND Melkproducten. Door een bekendmaking van het gene-raal-commando is in het district Munster verboden a»n melkproducenten, voile of magere nielle in andere gemeenten te le-veren dan in die, waar men ze op 15 November 1915 geleverd of zich vôôr dit tijdstip tôt levering verplicht ha<l. Verschjllend© melkproducenten hebben ' daarop hun melklevering geheel gestaakt en de melk aangewend voor veevoede-ring of anderszins. T'hans wordt een slreng onderzoek naar deze ontduiking van de bedoeling der verordening ingesteld, ter-wijl een straf tegen deze ontduiking is bepaald. De pers.in moeilijkheden. Het Duitsche drukkers- en uitgevers-bedïijf beleeft moeilijke tijden. Herhaal-delijk zijn, zooals wij reeds mededeelden, de prijzen van papier verhoogidi, terwijl er bovendien schaarschte aan materiaal dreigt; de drukinkt is slecht en duur geworden wegens gebrek ajan grondsioffen en nu komt ten slotte ook nog de ver-eeniging van bezitters van bindierijen voor de zooveelste maal eene verhooging) van hare tarieven met ongeveer 20 %. aankondigen. De hoop van Duitschland. Een Duitscher uit Bonn, ongeveer 40 jaar oud, was voor den oorlog reeds afgekeurd daar hij borstlijder was en zeer aan jicht onderhevig was. Sedert Augustus 1914 heeft hij nog twee nieuwe onderzoekittgen ondergaan en werd tweemaal afgekeurd. Drie weken geleden werd hij wederom bij de militaire overheid geroepen en aan een vierde geneeskundig onderzoek onderworpen. Dit onderzoek duurde twee en half minuut en dP ïlOr.Çf'li'iftar nrorrl rr n û rl « û 1r û 11 -r A * vertrokken. Zij „fressen" bloembollen I Niemand mindeï dan da F.rankfuïittejif! Zeitung, het ©ciste blad van Duitschland .pxijst de bloembollen en vooral de tillpenbol-"len aan om za te etenl Ernstig als een Duitsche pédant schrijft het blad: Indien de tulpenbcllen als voeding worden aaog'einamet# zal dit een nieuwe bres zijn in de Engelschtj poging om ons uit te hoingeren." Ais mej xeeds zcover gekomen is bloembollen te ett^nj d,an moet de nood hoog gastegen zijn, Wani neer vcl'gen de jaointien, de dahlia's. Is dat ook kultur? Slachtvee. Hoez,eer de aanvoer van Slachtvee op, de groote veemarkten in Duitscliland. onder den invtood van den oorlog is ge-wijzigd, ' blijkt uit de volgende gegevens. Opmerkelijk daarbij is de énorme toene-ming van den rundvee- aanvoer en de achteruitgang van den aanvoer van var-kens. Aan de slachtveemarkten te Eer-lijn, Hamburg, Hannover, Maagdehbui'à Leipzig, Neurenburg, Stuttgart, Frankl'ort, Elberfeild. Keulen en Breslau werden s» totaal aangevoerd, in 1913: 683.0,85 run-deren, 3.604.326 varkens, 612.151 kalva-ren en 810.380 schapen; in 1914: 782.991 runderen 4.145.532 varkens, 600.882 kai-veren en 731.217 schapen; in 191o.î 1.131129 runderen, 2.932.618 varkens. 662.963 kalveren en 698.521 schapen. de Nieuwe Rot t. Zeitung, Maarfc en Rudelsheim, de halfslachtige bestrijder in den tijd, op bevel uit Berlijn, van de Hollandsch-Belgische toenadering, enz. J'a, op dat Antwerpsch stadhuis zal nadien nog al een stukje suiker mogen . gebrand worden ! Hoe onze steden er uitzien. — De talrijke plotselinga overlijdens. Men kan begrijpen hoe treurig het 1 leven onder de Duitsche laars is. , Het • levendige, zwierige Brussel is op som-migo uren van den dag niet meer lten-' nelijk ! Bespieding en verklikking zijn aan d® orde. Kommer en z,org heerschen over-al.'■ Duitsche ovarbrengers zijn steeds aan-r -wezig op de trams, in de schaarsch bc-a zochte koff.iehuj'zen, in de cinémas...... P Wii spraken daar va cinémas. Ja, i, die doen goede zaken, ondanks de kleur-i- looze, gecensureerde voorstellmgen. Daar i, o-aan Antwerpanaars en Brusselaars eeni-it ge uren afieiding zoeken voor hunlina- n gend wee. Men begrijpt dat zulk leven vele ze- L- xiuw- en hartlijders, ook wel gazonde j personen vôôr hun tijd naar het graî n sleept. Ver leden woek stierf te Antwerpen al- > dus een gekenden inwoner, spiegelfabri- i- kant Michel Vercammen, yan de Steen- - houwersvest. le De man was sedert eon paar uren ta- a- ruggekeerd uit Engeland en bevond zic"i le in zijn winkel, toen hij plotseling, zon- m der nog een wooid te spreken, dood. ten m gronde viel. D« «fgestoryene was vijtdg m iaar oud.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods