Belgisch dagblad

1716 0
04 January 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 04 January. Belgisch dagblad. Seen on 20 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/nc5s757j22/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3do .iaarffan^. VRIJDAG 4 dTANUARI 1918. No. 93. abonnementen. Per 8 maaaden voor Nederland | 2.50 franco per posfc. Losse jiuminers. Yoor Nederland 5 cent. Toor Buitenland 7'/j cent. Dea Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7483. —r,i,—i .v'Mh, ■iHffgrTwumMffJi'-ir—w—ttim BELGISCH DAGBLAD lferschijnend te 's-Graveeihage, eiken werbdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 UR£< advertentien/ Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke reçel meer f 0.50. London : Dixon House Llovda Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antiù 7. De won de plek. Ballin heeffc een noodlcreet geslaakt. De directeur van de Hamburg-Amerika M het tegendeel van een ezel. Als intelligentie ig die semiet mis3chien het ganache junker-dom waard. Ballin is de spreektrompet van de Duitsche liandelaars, industrieelen enree-ders. Hij is de tegenstrever van Tirpitz' duikbootoorlog. Altijd heeft hij hem gezegd dat die oorlog voor Duitsohland de ergste gevolgen zou hebben. Aan deu bekenden Rathenau heeft de mon, die de oorlogsverklaring der Yer. Staten heeft voorspeld, zijne bezorgdheid medege-deelcî.„ Lacht men nu nog? vraagt hij. Begrjjpt mon thans de spiritualistische zijde van het' Amerikaansch karakter? Men dacht, ten on reclite, zegb hij, dat de Amerikanen eenvolk van kooplieden zijù. Er is integendeel op deze wereld geen volk dat meer naar een ideaal streeft. Het is onzin te beweren dat Amerika den iuvloed van Engeland ondergaat. Ballin is dus zeer bevreesd van de on-eindige gevolgen van Amerika's tusschen-komst voor zijn eigen land. Zonder doekskens om zijn bloedenden vin-gcr te winden, spreekf hij over de vrees die Engeland hem inboezemt. Dank aan de pan-germanisten is de vijandschap van den Brit thans duidelijk en duurzaa n. ,, Denken de al-Duitscher3 er aan wat de Duitsche handel ter zee wacht indien de havens der vijandelijke mogendheden moesten gesloten blijven? Wij bezitten geen kolen- i stations. Wij kunnen ons niet ravitailleeren en wij hebben ook geene havens met droog-dokken voor de herstellingen. Engeland mag ons verslaan of wij zelf mogen Engeland de nederlaag doen lijden, wat helpt dit allemaal als Engeland zijne havens voor ons sluit? De bepaling van de m s est begunstigde natie zou Duitschl and niet redden. Heeft men er ook aan gedacht wat er zou worden van Duitschland's nijverheid, indien het Britsche rijlchem zijne grondstoffen moest Weigeren? - Waar zou men re terugvinden? Ballin wijst dan op het verval van de Duitsche handelsmarine. In plaats van handels-•chepen bouwt men op de Duitsche werven Blechts oorlogsschepea. Hoe zal Duitschland kunnen concurreeren tegen de haadelsvloot van de Ver. Sfcaten, Engeland en Japan, die jaiet ophouden handelsschepen van stapel te l«teu Joopen. zooals de neutraleu. wier zee-macht werkelijif is toegenomen. xïiaua iKu» boet Duitschland den dwazen duikbootoorlog Uit." Dit is een kreet uit het kart. Er is niets dat Duitschland meer bezorgdheid inboezemt dan de economische maatre-ge'en tegen die roolnatie. Wie het anders beweert kent den Duit-soher niet, tuk op winst en voordeel. Duitschland vraagt alleen zioh vry te outvvikkelen, mit te breiden door zijn dumping om aile Volkeren te vermaohten. De oorlog, dien het losgeketend heeft, is een oorlog van kwade begeerten en baatzucht. Heeft Bernhardi niet geschreven, dat de ver-overingen slechts een practische operatie zijn om volksplantingen te verkrijgen? Duitschland heeft havens en afzetgebied noodig. Het hoeft de concurrenten te zijde te zetten om metaalerts en klanten te verwerven. De jongsto bi 1 der Britsche regeering be-palend dat de Britsche metalen (erts enz.) onder kontrool van den Staat worden ge-plaatst, is een inokersiag voor Duitschland, dat onmiddedijk in zijne aan den ijzerbarons verkochta pers laat vragen dat de vrij handel in het vredesverdrag moet geschreven worden — als Engeland verslagen is .... De Duitsche nijverheid brengt meer op dan de landbcuw. De oorlog van Krupp, Thijssens, Mannersmann en de- pangermanisten is een industrieel oorlog. Het gaàsche Duitsche volksteunt zijn kei-Eer en Hindenburg. Het hoopt immers dat het door dien oorlog geld zal verdienen, veel geid. Het gansche volk is pangermaansch. Hoe beklagen wij onze sterrekijkers, onze droomers, pacifisten of defaitisten, die meenen dab de Duitsc'uers revolutie zullen makenom zich I03 te wringen van het zoogen. Pruisisch militairisine en dan deel te maken van de vereeniging der volkeren. Hoort maar de versch aangekomen Duitsche troepen in Vlaanderen voor hun offensief zingen: Dcutsch-land uber ailes" en „Nach Paris!" net als in de Augustusdagen 1914. De Dnitschers hebben niets geleerd. Vraag hun maar deel te maken van de vereeniging der volkeren. Zij zullen wel willen als Hohenzollern kei-ler van Europa wordt. De geallieerden moeten die dikke schedels instampen dat, hoe laDger zij de oorlog laten duren, zij zich blootstellen aan een economi-schen oorlog die geen dunne draf zal wezen. De economischo zijde van dit werelddrama gelijkt voor Duitschland aan den hiel van A chillcs. Een volk, dat graag met de schlague om-gaat, vreest alleen de schlague. De Belgen vooral moeten haar weten te gebruiken met verstand en energie, aile ideo-logen ten spijK Léonce du Castilion. Een zedeîijk leger. Uit Parija wordt ons geschreven dat gene-raal Pershiug aan z\jn leger streng verboden heeft jenever, brandewgn, Champagne en likeuren aan te nemen en te drinken. De herbergen waar alcohol aan de Amerika-ûen geschonken worden, zullen gealotea Worden. Strenge maatregelan zijii mede tegen de Droafiblb'p ffannniûn Nieuws uit België. Heî aandeel van den soidaat. Maurice Barrés heeft een wetsvoorstel ingediend met het doel elken Eranschen soidaat die strijdt een polis op het leven tôt een bedrag van 10 -0 fr. en elken man, die sedert twee jaren gemobiliseerd is, eene van 500 fr. te verleenen. In geval van dood door verwonding ot door ziekte verwekt door den oorlog, zal het bedrag binnen een maand uitbetaald worden aan de naastbestaanden, terwijl gedurende de de drie maanden die op den vrede volgen, de polishouders de verzekerde som mogen trekken om werktuigen te koopen. . Wanneer wordt iets in dien aard voor den Belgischen soidaat gedaan ? Economische betrekkingen tusschen Engeland en België. By ministerieel besluit is een comité samengesteld, dat belast is om tezamen met het comité, hetwelk door de Engelsche regeering te Londen is opgericht, het vraag-stuk betreffende de ontwikkeling der economische betrekkingen tusschen België en Groot-Britannië te bestudeeren. Het comité zal den naam dragen van Engelsch Belgisch comité. De oud-senator Caron (?) ia voor-zitter. (N. R. Ct.J , ANTWERPEN. JEWEGING DER BEVOLKJNGG TJE ANT-WE.tlPÉ'N. — Victor de we^k, oindigeinda mel 22 Dec. 1917: Créèaorten 33, waarvan 3 he-hooiiGiade ta'» d© vlotjeodiei hemolkirg. Overjijdens,: 76, waarvan 6 behoorcnde tqt die vlottonde bevfllking. 32 huwelijk-cn weidoii in detn Iqop der week gcs] atrn. In den iijlgt der iOVûrlijdens:Oiorzak«(ii vinden wij die vGlgemdo op(giaven van aainstebelifs© ziekten: ïyphugkaorli : 2. L;0!;igtering : 11. GEDiWONGEN APJiEID. — Te Mechelen oji in andere gdedein haing<®. de Dmi te c.here plakkatea lopi, waarin zie werkvolk oprae-pein fcllgsft vôôr verdiensfan beat men aan, de eohtgeaioptei 10 frank en elk kind 5 frank ondcrsteuning per maand toe. EEN PtOOV ERSBENDE. — Donderdag-i%aciht js de ■wioining vain de familie Pielgiims te Bionwel ovexval+eii door «ela met h >ot-voirken g vvapende d.ev^cxibeade viaia 8 ma i. Iju een daarop gcvolgd gevaiciif. werd d» 38-jarige z-rxxn deg huizeo gedioiod. BRABANT. Burgemeester Max. Een Beljgisch pxioster, die giedurende drie jaar in Duitsdhlamd geintetroeerd is geweeefc en thans naar Zwitserland ^ is overgebracht, vcrtelt in die XXe Siucle van Adolphe Mats, den moedagen burge-œeestar van Brussel, die, gelijk men we&t, in D'uUsehland gevangiein giehoudea wordt. De Belgiische gaesteUj;ke heeft zich (o Celle-Schloss met burgemeester Maac lcunnen onderhouden. De Duitsohers doen al hun best, vertelt hi|, Max afgeKoaiderdi te houden. Geen Belg mag hem nade-ren ; allés; wat hem het Belg sche vader-land in herhwiering kan bremgen, wordt verboden. In het einde van heeft een kri^gsraad Max veroord^eeld om voor zoogfinaaiir.de overta^edingen in een niau-we sombere oel van de militaire gevan -genis to jierlijn, te boeten en den 2S*eni Novembcr van dit jaar schreeï „de gede-tineordo Adolphe Max, Zellengeïangnis, Moabit* Lehrterstrasse 3", aan zijn vriend : Het vonnife, dat in mijn voordeel is uitgesproken, en waarovcr ilt u in mijn laatste kaart gesproken^ _heb, heeft het einde van miijn opsluiting in de militaire gevangieinis ten gevolge gehad. Maar als gevolg van gebeurtenissen, die tôt Noveinber 1915 teruggaan, bleek ik nog een boete van 500 mark schuld'ig aan de> burgerlijke ju&titie. Om redletn van be-g-nselen heb ik biesloten, niet -vrijwilUgj in de beialing van deze boete toe te steimmien en er de voorkeux aan giegeven, de subsidiaire s'.raf, n.l. 50 dagen ge -vaaagenisstraf te ondei'gaan. Om die stral te ondergaan bevind ik mij thans in bovanvermqldie gevangenis. Ik ben hiefe" don 20an dezer maand gekojnen en za. den 9en de gievangenis verlaten. De Temps brengt burgemeester Max ini een gees,tdriltig artikel hulde voor ®ijn prachtig gedrag. Het blad laakt het o, treden van de Duitsche ovetrheid tegen dm burgemeester van Brussiel. Hier als in aile dingien, zegt die Temps, kenschefstl het gebrek aan psyehologisehen 2;iai van de Duiitschers, een politiek van algehee-lo anjsikentning der zedeftijke kracShten.. Hun yerbiftering tegen den burgejneester van Brussel heeft dezen in de oogen van een beele natie buitengieiwioon ver -groot, heert aian, al zijin daden de waarde van een duidelijk voorbeekl gegeven. Aldus heeft de Duitsche haait ean nieuwe kracht giefâehapen, die zich zegev ierend stelt tegenover dé overheerscbiug a ai' tien Pi'uisiacbe» geest. Hij heeft een hc-ild f). ml-tnviiiSu >• DE VEREiENIGIN'G VAN VLAANDEREN—HOLLAND MET BE3TU UliLI I-KE SCHEIDING. —> De Ga^.rt va« Brus-kel van 24 en 25 D:o«eiii'bier drukt in zijln geheel ,over het fanieus artikol van den Hoilandschein luitenant J. Visser, die de amnexatie van ViaandoMn bij Rolland in ■ „Di3 T-corts" en in de ,,D'ieitsoh ù Steanmea" heeft vQM'goS,teld. Esn gemaakt gpet, zlooials mm zieL oim steimming ite makon vlcer Groot-N'ederland iQiwler Biuitsoh proifc&etoiraat. Heit is1 iQns plicht opi dit diijVen do aanr d.aciit' tte raepeii van die BieJgisiche, rojeering en van ppze Fransche en Britsche bondge-noaten.WAT SCHUILT DAARONDER ? — Hfct iQffioieu^ CenLraal Vlaan^cihe Persbu-reiau vain gieur Vei-heeei, die naar de Bier-Hjaschie bieravand ging,, schrijKt aan de Gar zet v. Birussel: De afgevaardigden vaiî den Raad van Vlaanderen di©; in Maart 1917, to Bieflijm waren, hebbein daar in de e-erste plaats besprekingen gehoiuden mat de ver-antwoiordeilij'ke leiders van de Duiteche politiek, namelijîk met den RijUcskansieilieir en zijjie nicde'WTkers der iiegeering. Veider hebben z.ij onderhandeld met voioiraans.taainde persane n uit aile partijien, waaromdsr wiij kunnen juaemen de heeien Scheidemanfi, Sii-dekum, gccdaal-demoora.en, vion Payer, van de vfljruitstre vende volkspartij!, thans vice-kansefier, de he.r Schiffer ei ande.e leden vian de nationale libérale pari], L jwald, van die vrij'zinnige vialksparLiji, Eirzbéirgeir en Bpiahin, van het oen'.rum, viorst Radz; will, af-gevaardigde voor PoJen, en anderem. „T,aen de hger Dir. Verhtiwî, in zijlne hoe-daaigheid van sekretarisr-generaal vain heit ministerie van nijVerbedd en arbeid, einde Sepbemboi' jomgsttleden, zich in D'uitscliland bewoind, ter tbjhartiging van de ekonomitcihe csi sociale belangien van ons land, hietelt hij die geleigienheid gehad met piolitieke leaders. van dé m©e>t uiteeinlajpeinde schakea-l'ingen oiver onze bejangen te l)ie'raadslag>ea." I§ het misschien Sebeidenxann die otn-zen internaiicinalen Huysmaicis' ingefluisterd heeft de ouKaireole schelding van Vlaanderen en het Walenland in de no'^a van de Hol-landsoh-Skaindinaafsche bi|ç©nkc*mst te Stockholm, te lasfV^nei? DE Gl- L!.!K'3C',lkr'.i DER TPlAKTE.MIEN-XJBV ÏAN BEf.J^^Al^aTENAREN.--finanoiën der fa î.Vfne, heeft net initiatief genoniVc.ïûv el ateieinroepen van aile schepenien % .-^«ën van Graotr Brugsel, ten einde tu^vand na te gaan der gemoenteibedienden en «anub^einaren. In groindbeiginsel is er kwestie van heit gf-lijkmaken van aile traktomianten, zioodat in elke geJûjscntej de belahghebtanden h'it-zelfde frak^fiement geniefen, viaor dieKelfde funkties en hetzelfde aantal die'nstjarea. Voor sammdge geanigeaitiein, o.a. vicor El-sene, aau de maatregel, indien hij aange-ri:<"nie,n werd ©en velinotoging vatn eenige trak'tementein ten gevioafee hebben, gaande zelfs tôt 25 pot. OOST-VLAANDEREN. HET SCHRIKBEWIND. — Te Aalst ge-bruikt men dwang; daar worden tweehon-derd mamniein en jangelingen t>p straat aan-gpjhoudien en weggevoerd, zonder dajt buin toegeistaan werd eerst nog eens naar huis te gaan. De Duitschers voerden de onge-lukkigen naar het front. — V-oor een ©ertiential dagen werdien te Geeraardsbergen 2000 man naar Frarikrijk ged'e(portieerd en gedwongen. aan militaire verdeidi gin gswerken te arbedden. DIENSTPLICHTIGE BELGEN. — Te Gent zijn 9000 weerplichtige Belgische onder-danen der jaren 1872—1900, die regelmatig zich op het meldeambt moeten komen aan-bieden.VER BRAND. — Maandagmorgen wilde Colette Eckstadt, Notelaarstraat 13, te Gent. door middel van benzol haar vuur aanwakke-ren, toen eensklaps de kruik, welke het vocht inhield, ontplofte. Zij bekwam erge brandwonden aan beidc beenen en onderlijf. Na yerzorging werd zij per rytuig naar het hospitaal overgebracht NIEUWE KOPEREN STUKKEN VAN t FRANK TE GENT. — Nieuwe koperen stuk-ken van 5 frank zijn in omloop; het zijr groote, ronde stukken, dragende langs dei eenen kant het wapen van Gent met het op' schrift Stad Gent en de spreuk „Fides el Amor"; langs de keerzijde staat een groot* cijfer B, wnaronder het jaartal 1917 en op d< kanten- in beide talen : Betaalbaar Januar 1920. Men hoopt dat deze koperen stukken nie zoo spoedig en spoorloos uit den handel zul len verdwijnen zooals de andere koperen stuk ken van 2 frank, 1 frank en 50 centiem. NAM EN. MGR. HE.Y'LEN 'EN DE BELGISCHE KRI.l GSG EiVANGENElN. — Bij getegenheic vtain M Kiefrstfeest heeft Mgr. Heylen, bis sclhopi van Namen, manuit Zmtserlajud |aiar eîfc diefr militaire en burgerlij'ke gevangenor van zijn diodes leteat pakket ter waarde viair 80 fr. gezondiep'. HENEGOUWEN. WERKDWANG. — De sfakende werklie dan uil de gitePngi-oiaven te Letilsien ontvin gt u van de Dttilçchers bevei. binokin ea: b:,p,aalde.n' fijà hu,n. werk fe *he'A'.&ften oj . : .1 • ; IVJ'II' in ■ : ! I fi nrl Bijzondere telegrammen. DIEFSTALLENi INI DUITSCHE STATIONS.PARIJS, 3 JamuarL De Beiereche Koe-rier van 1 Januari bevat een artikel, overgenomiem uit de Beiersehe ,,Post" , het orgaan van de ambtenaren der Beiersehe posterijen, waarin belangwekken1-de bijizonderheden voorkomen omirent de m Duitschland in aantal voortdurend to©-nemende diefstalien van * brieven en postpoliketien, die het gevolg zijn van de levensm^ddelencrisisi, waardoor het land geteisterd wordt. Het blad zoekt de oorzaak in die onvoltailigheid van het toeziend person.eel. De wagens blijiven zonder eenigi toezicht op de lijnen en in de loodaen .stean en het. publiek maakf van. die oimstopdijgih€|id jgiebruili oin te etelep. Het komt voor, dat men aofdaten met hun bajonotten de pakketten door de wagien. vensters kan ziien wegpikken, om ze laier op te rapen. Op het station te Nïirnberg heeft men vrouwen en kinderen onder de oogen van het publiek een wagon zieoii binnendringien en leegiplunderen. De kinderen wierpen de pakketten aan de vrouwen toe, Een hulpbeambte heeft bekend aneer dan vijifhondetrd oolli te hebben gestolen. Té Ludtwiglshafen en te N'irnberg is nient moeten over gaan tôt het instellen van een militairen bewakingsdienst voor da postr.ijtuigen. Legerberichten der Entente. Trotzky en de Soviet tegen den Duitschen vrede. Pessimisme in Duitschland. — Lithauen tegen Duitschland. De Esten willen zelfstandig zijn. — Crisis in Spanje. — Geknoei in Chili. «■■■MMaiMDaMMn DE TOESTAND De blijide vredesveii'wachtinigen der.Duit-scheirs en pro-Duitsche neutralen vervlie-gen in rook. Als wij Reuter mogen ge-looven heeft Trotzky in het Oentraal (Jo-mâtedt der Soviets de huichelachiigie vre-desr.-oorsteflen van Duitschlandl op de kaak gesteld. Duilisehlaiid en Oostemrijk willen IJo-len en Dithauen) niet loslaten. Hun vxiaat, lust heeft hun vérstand beflrogen. De Russen hebben kl'aar gezien en zij sohandvlekken nu zeM de Duitsche be-driegers die Polen, Koierfand, Ldthiaueoi ein Esthland willen inpalmen naar het al-Duitsch recept. De Soviets hebben het ook gamapt. hbei de Centraden omsp'rirugen met dm vrijen wil der volkeren, Daarop hebben de So-Cen'raîm -9ste'ra|i efodîgt met Jamoner maar dat de toestand. aan het Russisch front zongwekkend is, daar brood en schoeisel ontbreekt. Bovendien is de ontredderingi van het leger hope- loos. , . . Zal Rusland vecbtenV In de soviet sitonden, toen Kamenof aankondigde, dat de voorwaarden onâSmnemel'ijlk zijn, de ver tegen woordigfârs van het eene fegea* na die van het andere op en zeide, dat de aoldaten niet zoudien vechten en het ook niet konden. Dan staat Rusiand. tenziji een wonder geschiedt, tegenover de zekerheid van een vernederenden afzondierlijken vrede, dien de Duitsichers zouden hebben voorgeschre veQ- , .. J ii -u Zullen de Russen in staat zijn de Duiti-sebers en 0ostenrij;kers tegen te houden, zelfs wanneer hunne beste ^divisie.s naai het Westen zijn gebracht ? De toekomst zal het ons zeggen. In aile geval zal de inf.slukking van Brest ook de Centrale volkeren ontstem men, -hoewel we er weinig vanverwach ten. Intusechen protesteeren de Poi.en en d< Letten teg§n de voorgenomen bediekte o met bedekte annexatie bij de Centrale rij ken. Men weet dat Polen ©n Detten erï vijanden van het Dui.schdom zijn. In Spanje s,pookt het opnieuw. De toe stand is er zoo erg dat de Oortes ziji ontbonden, daar de republilceinen en ao cialisten een felle agiitatie drijven. Militair nieuws is onbeduidend. Aam het Italiaansche front .verbeber afeeda de toestand. De oorlogseorrespondenit der Neue Frei Pres'se berioht van hiet Italiaansche îron aan zijn blad : Men moet voor de zoe 1 veêlste maal en omvoorwaardelijte huld brengm aan de houding der geallieerd 1 soldaten. De teekenen van ontmoedigiing 1 die gedurende heel den terugtocht zio ' duidelij|: aan het licht traden, zijn vei 1 dwenenï De verliezen aan menschen e ! artillerie werd en, dank zij de hulp de ! verbomden légers, zoo goed als gehet 1 hertsifeild. Nieuwe troepoiingroepeeringiein t ingrijponde veranderingen in de coimiinjai 6 do's en een herziemin g der gevechtsi-taJ tiek, hebben het Italiaansche leger ti een siterken en waardigen tegenstandei gemaakt". De gPtuigenis van den vijand is, o zich zelf welsprekend genoeg. ; (Ongecorrigeerd). ; ifan bet Westeiijk front. l Het Engelsche legerbericht. LOiNDEN, 3 Jan. (Reuter.) Officiee Vannacbt hebben wij vijandelijke ove valaafdeelingen ten zuiilen en ten Z.V • .van La Basses terue;>g(-\-l.'>gteri en daart - eengige gevangeneu gemaakt. i De vijanlelijke artillerie heeft vannac] n ten oosteii van Epéby aannueirkelijke b - ( ' , • i \ ' « <•*] t pi (1 o fi n fliOn f 1 ft,Qp pf.Pil CM? d . LOKLEN, 3 Januari. (Reuter.) Officiaiet' avomidbeiricht: Vanechtend vro^g heeft die vijand een Britscih©n poisit beoosten Epehy; traohten te oivervalle/r, maar hij! wiard dooK macàiinegeweervuux verdrwen vo)or hij oaz*i( atellingen bereikle. Het vijandefijk gesdiuit was ten Z.W. m' W. van Kamierijk in verhoiogde mate aan den' ping en i§ evenaein's ap een aantal punten' lajigs; joins front van bwuiden Lcns tot Ar, mentièreg gn de bumrt van Zonneibcke aan! den gang geweegt. De Engeische vhegers. LONDEN, 8 Jan. Reuter. — Engelsol» stafbericht. — Gisberen heeft een dikke| rnist het werk onzer vliegluigem zeer be- / lemmerd, maar gedurende den nachtheb- V ben zij, ondanks het zeer sleclite weer^ eenigie bomanen op Carvin geworpein. Eien vijiandeiiik toestel ï&i iu een- luehtg.svechij Hèi rransene legerusriuni. PABIJS, B dan. Havas. Levendige ar tillerieactie, vooral op het Aisnefront, in de streek van Ijandricourt en Coturcy, evenals in den sector van Ma-'son dfl Champagne en op den rechteroever vaa( de Maas. Twee vijandelijke aanvallen, d0 eene ten Zuiden van Epise, de andar# bij Cornillet, zijn volkomen mislukt. PARIJS, 3 Jan. Off. avqndberic-ht : Tu?y gciiipnpaorzend geschutraur oip eenige puntenî van het front. Het was, levendiger • op dou reohteroiever van de Maas. en i'n de streed< van het bois, des Fosses, Thiaumont «n Louvemont. Vanoehtend voerden de Fratv gcihép beneo®den het fort la Bompelle een C'verroni.peHflg uit, die hun gevangeneh in handen gpeelde. Van bet Znisielljk front. k ■ Het Engelsche ieyerbericht s LONDEN, 3 Jan. (Reuter.) Officine! oveï t de Britsohe sifrijidkrachten in Italie: Ons ge^ - sichut heeft met gt03d gevolg verscheidea - vernielingssehoiten op vdjlandelijlkie batterijeal gtrieht ginds het laatste coamnnniqué ver- - scheen ,en het koninklijfce vliegerko'rps is ii sebitterend in toaiw gewepèt, ettelijke vijaiw - delijike toesfiellen vernielend alsmodo veiM sch'eiden bomovorvallen ea verre veirfcemninpi gen er voorspo0dig,'afbriettigcnd. • t Aan het guo::eà, qnJaaigs door onze Fran-" sche benidgenooten in het vak van den Montai 6 Toanba behaald, hebben Britsche bafcterijen t deeigenamen. Evii .onzer bataljons d©ed in,dien afgelooti 0 pon naoht een geslaagdie en lasitige aver-i 0 rompe] ing naar den overkant van de Piave, , waarbij hmet e©nige gevangeinen maakte en g ernstige sohade aanrichbte. De verliezen vaa .. ae Britten waren heel gerinlg. n Aile maatregelen wexden uifistekend uit-r gev'oerd, terwijit de vijand heel den nacht op niet verdedigde gbeidien boomnen hleajt wirpen. 1 De sfrijd ter zee. De duikboot- en mijnoorlog. ■ PARIJS, 3 Jamuftiri. In de week, eiiidi» gendi 29 Deeeanber 1917, is d» bewejinrf = dier koopvaairdàjeehepeini van elke national^ teit borvettii d)B 100 ton meitte in de Fl'ivw seine haivena als vo'gt geweesfc. (De vi^ sehei'siacihiepen eju. kusltlvaarf|uigen zijn daal| bij buiten besohomving gnslalien): Binnen -L\: glelkomeu : 736, vertroïkken 756 aehepen. j r- Er zijn 2 Fransctiic kcioi>vaardAj-^olteyen va» ! 1600 toii of giroeter in den grand: geboot» ,i{, of op inijnen gclcioi.ien. Fr zijn 2 Fran-| sehie kfcidpvaiaflldTj^heipeia aoindter auceea doo« ^ "diuikbootcn taiag^^vaUeù. Fransohe vissohert"^ e. J séliepen zijn er niet in den grend g1®* boerd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods