Belgisch dagblad

596 0
14 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 14 November. Belgisch dagblad. Seen on 29 November 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cf9j38md2v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

sa® s . « _ WOENSDAG 14 NOVEMBER ±917. JS oT £>a. A B V .N" JN Ju Jn. Ja JN iJaii. JPer 3 maanden voor Nederland êj £.50 franco per post. ï»osse Vkunnners. Voor Nederland 5 cent. tÇoor Buitenland 7'/i ceat. I Den Haag, Prinsegracht 126. '^Pelefooa Red. en Admin. H3o. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend 4e 's-Gravenhase, elken werkdag t® 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVEftTBNTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elkf regel meer f 0.30; Recl&met 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon Hong* Lloyd# Avenue E C. Parija: 7 Avenue d'An tin 7. !" een nieuwe I misrekening. I (1NDRUKKEN VAN EEN MEUTRALE). f, c XXXXI. 1 f Duitschland tee.fl met aile middelen ge-fcracht, doch voornamieilijlk^ dqor manoeuvres fop poHtfcîc terre»), .om zijia ineenstorting te hrco'.koniieji, we&ke het b'-ijlktaar, ondan'ks 7.^1 iiûîiiaii^ sUceiessen, zelfoaafwendbaaraont- tr fs gc-en ")a,nd5 neatraal oif ooillogvoerend,dat fiiiet .op, een of pjidere wjfze door de U|uit-fcclfô diploamaten al s vé!d voor politieke intn-fees is «rebruikt. In de onzijdige landen wa-L het de Dfuitsohe geza;nton ze.f, die de campagne leidden ; in de aa.n Diuitschland Rrijandig gezinde staten werden daartoe *çfân •J>3geir van geheiine agonten of soims wel Voirradeirs onder de bevoi'king zelf getbmikt. 'In d© Verejsnigde Stolon, in Rrazilië, Argen-linië. Mexico «a in Zweden, Ziwitsçrland ©a [jSpanje, — overal zijn de Duitschers aarv |jet wcik geweest. Pooh juâst pp het moment, :jwaaup deze o! gêne aotie seheen te zullen flacon, werd zij ontdekt en werd de Duitsche îegeering meedcogenloos ontmaskerd ^n ijien aanaien der geheel© were'd aan de kaak l'gesU-ld. Deze weinig benijdonswaardige po-Tîitie belélte de Diuitsc'ne regeering echter hi'eit .om teCkens weer haar gelluk te bcproe .Yen, irjet diploima-ten, die uitmunttsn door )onnandigheid. JI1e.11 zal zich hednnercn hoe in den loop yan dit jaar een comptai werd ontdekt in Jdexido, dat dooa- Djuitschland qp beliendige ^vij'ze in elkaar was ge^et. Het kwam hierop fiipstr1, dat Mexico aan de Vereenigde Staten den oorlog zoiu verklaren, terwiji deze zich gejoed maakten oini aan de zijde der jgéaMieêrden in Frankrijk te gaan strijden, M'^arop Me xi c© mat een leger de Ameri-feansclre giws oiverschrijden zom. De re-gee.ring te Berlijn meende dat de Mexioaan-j|chie président Carranza, die nog kort vô6r jjiet iuitb'iieke.i yan den wereMoiOrlog, de.i strijÛ fltegen de Amerikaansche rcipubliek aange-ijbw den h ad, voor dit plan zou zijn ta vin-fflen <sr zij s te «de het te aamlokkedijkef voior fffl.oiar (|e, vexkliiion, dat een, bondgenootsclvapi Jussche-n Mexico en Jajpixn te dien opzichte "(eon vrjortreîfelijlke omstandigheid zaa zijln, .'daa.i die Japansche vlopit de Amerikaansche • Sjhavi°ns zou kunnan bïokkearen. Zoodat' Mexico dus sliechts. eén roorjs.el in dien geest .»an Japan bèhoefde te doen. De i©geering ,$& BerJi;n vergat tc»en bïjk|baaf dat Jaipan, ,'à]s boodgenoot dcr geaMieerden, meiie in dén .Jpoalog botrckken was en vertrouiwde dat 'jhiet keizerrijk uit het verre oosten yoar .zuîk een transaolie wel te yindon zou zij.n. «Kij lieieft imlmers moeite oai haar eigon [|>ondgeiiiootschap Ibijeen te hof.iden en gaat 'dus van die ve^ondersteMing uit dat de cn-[fei.tè cp gyen losse gohroeveia ptait. Doch ■jfl'3 intrige werd tijdig onldekt en wekte Mj jd© geajïieerden Veoleor hilariteat dein ve.r-yontwaardiging. Df& cjuaes'de geraakte spoedig fjop dteji achteirgrond, d^or ide ,vele gebeiur- 1 fceinissen die gindsdien zijn gesc'nied. Totdat thans Jaipan leem krachlig roï-| JsiŒDiefa waardig antwoord heeît gegeVen op pO'ging Van Duitschland om het keizer-' Mjk van zijh botndgienooten le scheiden. Een yJapansobe missio heaft A;nierika b^zocht en 'fer is een oyereenkomst titsischein Japaji en 'de Ver. Staten tôt stand gekomen, die aile . eandacht vterdient. Graaf Ischi, de leider ^®sr mis.sic, had n.l. de opldracht zîjner re-[ kieiing meegekrcB'Oin o|m' te Washington tp §eit«igen van den wil van Jaj);an om mede j jte wciken in het voeron van don oorliog tegea iiet Pruisisehe militarisme. De beispre-Jcîng, die liep over de militaire, maritjfemo ^■clTi'.i-jno'mische werkz.aamheid van Ja,p;an in • d-.ffl 'huidigen cprlog, luidde to' een over-! M?nk'ïmst fcetreffende de vl.ootioti? van 3a- pan in rte Stillo Ziuidzee, teneinde het ge-f ai loc'Tsch.ap^elijk doel tegen Djuitschland en ; dieu s' hondgeinoiotea te verwezenlijken. Een tweode belongrrjks cMerconstemiming iwWd dooa' Le»ide m!&gendhcdo.a vorkregeln in [ ZaJwi haar ho-uding tegenoiver het Ghmee-(sefc» .rrj'k. Do Vereenigde Staten erkeinnon ['d,a,t Japan wagens zijn liggin|g ten opzichte l,van China, bijfcondo.e te'aingen heeft in dit tiLsnd, doch zij vbrtroiuwen dat Japan, even-[min als de Ver. Staten, niet roornemiens [is om China's onafhankeMjkhoid of terri-| torial»? irvlogrileit aan te tastèn. Zij blijlven i insfeimmOn met het beginsel van het recht |,V0|0". heide staten om o(p dezelfde voor-iwaard'f,li handel te drij'ven in het Chineosche ï^jk f Deze overeenkomst is in zôôver gewioh-tig -iindat zij een toenadering tusschen de '.Veroeriigde Staten en Japan beduidt en met éer, slag den hr>dem in slaat van D'aitsoh-•lend s vorwachtiingon, dat Japan zich eer-krig van zijn bondgenootea afscheiden. zal. ■Hokv vaak niet lieblben wij gehoord, dat de , eeistvolgende oorlog er c'en tusschen «de f Arjie,rikaanskohe Unie on het Japansche Kei-f2|:inijk zou zijn? In Duitschland werd deze. ^vCii-ondersteMing aangswakkerd, oipdat m.en tVôôx 1914 niet zou he:r.erken" hoe zeer f D'i'itschlaïid zic.h geuced maakte vcor den hnidigen strijd. D|e toenadering van Japan tôt de 'Ver-tienigde Staten is daarom zeker e?n groire fitreop door Dnitsohland's rekening. LEORINO. Aan het Belgisch front. •> S E. Adatsi, Japansch gezant J>ij de Bel* v|}3c'lk" îegeering, brenjglt in géielschap ya» Adatsi (an M. Ysmanakk, zaakgelog-vw'gde^ bez;oek aa,n het Belgischo front. 2|on-'Mg j.l. werden zij dojoir Ivoning Albert lojp JB^ èetoiaal getfopdig'd . : _... w . Nieuws uit België Decfiytevatt liet Alhambra > ——— De Alhambra-schouwburg aan de Zenne laan te Brussel is een gesequestreerd eigen dom van d'e bekende Engelsche iamilit Chamberlain. De tijdelijkeDuitsche meestei heeft dat gebouw afgestaan aan een Ant werpschen clown, dien .de roi vervult v&i Judas in Jezus de Nazareener, geschrever door den meineedigen ambtenaar Verhulst lid van den Raad van Vlaanderen (zie hei buffet). In die te groote akelige would be-Moorsche krocht werden vroeger groot< politieke meetings gehouden en worder steeds draken opgevoerd zooals deLevend( Brug en andere meesterstukken van acrobatie Tn dat gebouw is het dat 3000 Vfamingen zegt Wolff, die van zijn eersten leugen nie gebarsten is verklaard hebben bij mondi van de sprekers Declercq uit Deerlijb, D Cneudt uit Gent en Van Koy uit Nevele dat de Vlamingen een volledige politieki zelfsïàndighaid moeten bezitten en dat di Belgische regeering niet meer als bunm vertegenwoordiging kan erkend worden. Voet voor voet hebben wy die activistei gevolgd. Ingelicht zijnde over hunne plannei moesten wij geen profeet zijn om te voor spellen dat zij tôt het uiterste zouden gaan Niet alleen zouden die Vlaamsche Lenini de regeering als afgezet uitroepen maar eeni Koning Albert vervallen doen verklaren. Het is niet moeilijk in België te wijzei op de paralleele propaganda van hetactivism en het pacifisme. Het zijn ook activiste! die in de richting van Stockholm d. i. vai Berlijn aansturen. Voor dit betaald karweitje heeft men ech ter luyden gevonden in voeling met de: volksstand. Ik noem beide kamerledei Augusteyns, een radikaal en republikein e: Henderickx, een katholiek demagoog, Joris den te beroemden anarchist, Eaigniart, eei man van de christelijke vakbeweging te Brus sel, Amand Sinioens, die eerst socialist wa en dan als „bekeerling" gebezigd werd al propagandist van het Gentsch secretariaa der christelijke vakvereenigingen tegen d socialisten, den socialist Prenau ofte Stevei Boersen, die echter'boven allesywpenvrete is, Lambrichts, men weet niet h& presiden van den katholieken Vlaamschen bond t Brussel, in tijd van verkiezing propagandis voor de jonge katholieke Wachten — ee: métèque, Hollandsch onderdaan, net al andere propagandisten in Dnitsohen diensi inzonderheid te Antwerpen. Wij hebben gezien dat die bende seder verleden zomer, toen onze internationale Ka miel naar Stookholm was gevaren, niet op gehouden heeft met andere louter Vlaamsch aotivisten vergaderingen te houden roni Brussel, Antwerpen en.... Leuven om het vol) op te hitsen tegen de „frankiljons" van Ha vere, die zeker den oorlog gewild hadden? en stemming te maken voor den Dnitschei vrede. De collectie van de Gazet vai B r u s s el is daarvoor kosjjelijk. Was tnen in Havere goed op de lioogt van dit activistisch vredesgeknoei? Of luifi terde men er liever naar politici die er pei soonlijk en politiek belang bij hebben di beweging en hare agenten te ontzien en t sparen ? Hebben de pleidooien in V r ij B e 1 g i en de Bonnet Rouge van den Haag ten bat van eene amnestie voor politieke misdrijve: in Havere misschien indruk gemaakt Io aile geval heeft men de teugels nie straf genoeg gehouden. De activististisch kwajongens meenden dat zij ongestraft mochte boeren. Het geval Borms dat meer dan twe jaar schandaal heeft verwekt, was stelli niet van aard om de leden van de Raad van Vlaanderen vrees in te boezemer De zaak houdt nog samen met de volgei de vredesintrigues. Een Belgisch kolenbaror wiens naam wij wel een kenbaar maken, i vôôr een maand door den beruchten von de Lancken te Brussel, met een Duitsch pas vi Zwitserland naar Parijs gezonden geweest oi met ons kabinetshoofd over den vrede te pre ten en hem van wege den beul van miss Cî vell voorstellen te doen, die natuurlijk Berlij niet verbonden. Er moest een vrede geslote worden tusschen Duitschland, Frankrijk e België tegen Engeland ! ! ! Het spreekt va zelf dat Baron de Broqueville dien zondei lingen bode met verachting heeft geantwoorc Wij yaren dus goed ingelicht, toen w: einde October het vredesgeknoei van Vo: der Lancken hier aan het licht brachten. Ziende dat zijn plan mislukt was, heel Von der Lancken zoogezegd op bevel va den Keizer en van Hindenburg de activist sche poedllhonaen losgelaten. Hij heeft echter niet ingezien datVlaand( ren Polen niet is. De Vlamingen genieten immers aile pol: tieke rechten. Verstandelijk moeten zij voc niemand onderdoen. Zij overvleugelen d Walen in getal. En hebben zij te klagen da hoeven zij maar de middelen te gebruike om zonder vxeemde tusschenkomst, hunn rechten te verovereru Het doeltreffend midd« in de politieke macht. Het is echter grootendeels de schuld de flaminganten dat het zuiver algemeen kies recht niet is ingevoerd, want de meest activisten werden de kiesdravers van de cor servatieve partijen, die zich tegen het A. £ verzetten. Nu nog durven de activisten geen democratische politiek voeren. Zij durve zelfs in België het Vlaamsche volk niet râad plegen. Zij vreezen het antwoord. I I L i i L » t i 3 3 3 t 3 1 r fc 3 t 1 9 'J fc 3 i C ! i i 3 3 3 3 3 1 t 0 Q e or 0 □ .. e 1 a Ù □ □ □ i L ij a t □ L- I- L* I e u u c >] I I-0e a ANTWERPEN. EEN REISJE NAAR ANTWERPEN. — „Een nieuwsgieriger lezer" — foei ! — vraagt ons wie de dame is (wier naam met de 19e letter van het alphabet begon) die voor eenige weken met een Duitsch pas nâar Antwerpen ia mogen reizen en van daar de verzekering heeft medegebracht dat Duitschland aan niets te kort heeft, maar dat er op Kerstdag — klokslag middernacht ! — vrede zou zijn, Wij zijn van nature te galant om vrouwen in het gedtang te brengen, doch wij vinden het niet onkiesch te antwoorden dat het me-vrouw Strasser is, de echtgenoote van den Duitschen onderdaan Strasser, directeur van de Red Star lijn, wonende Nieuwe Parklaan te Scheveningen. Tijdens den oorlog had hij de Belgische naturalisai gevraagd wat onmogelijk was, daar de Kamers zulks moeten bedisselen. Het is ook niet onbescheiden hier bij te voegen, dat herr Stràsser een dikke vriend is van herr Ballin van de Noi'dd. Lloyd — zelf eefl vriend des keizers. De heer Str.. sser, zoon Duitsch onderdaan, bevindt zich in het kantoor zijns vaders te Antwerpen. Is de nieuwsgierigheid van onzen nieuws-gierigen lezer nu voldaaru? De kraaien en [le.... vrouwen brengen het uit ! P.S. De Duitsche legatie alhier en het Duitsch konsulaat te Rotterdam zouden meer inlichtingen kunnen geven over de reizen van mevr. S. naar België. EEN DROOM. — Een Nederlandsch school-blad druk£ het opstel af van een klein Belgisch meisje ; het stakkerdje maakte mdertijd den ontzettenden uittocht van Antwerpen mee. Haar anti-Duitsohe gevoelens verflauwden niet, hetgeen wel blijkt uit haar school-op-steflletje, dat hier volgt: „Op een Zondagochtend vertelde mijn broertje, dat hij, gedroomd had. Ik was nieuwsgierig wat het was. Hij zei: „Straks zal ik het zeggen". Eindeiijk begon hij : Het was negen uur en aile kinderen zaten in de klas. De meester vertelde van geschiedenis. Daar werd aan de deur- getikt en trad de keizer van Duitschland binnen. De meester maakte een diepe buiging en de kinderen stonden op en maakten ook een buiging, alleen mijn broertje bleef zitten. Hij nam zijn sponzedoos en smeet die naar den keizer zoo dat er een heele deuk in de helm kwam. De keizer was ten hoogste vertoornd en de meester zei: ga in de hoek onmiddellijk. Eerst moet hij die koker tegen zijn gezicht hebben, zei mijn broertje. En hij deed het; toen gin g hij in de hoek. „De keizer vroeg of die jongen gek was maar de meester zei dat hij een Belg was en dat hij een hekel aan de Duitschers had. „En wat blieft U Edelheid? O zei de keizer ik kwam maar eens kijken hoe de kinderen leerden. Verder vertelde mijn broertje zijn droom niet." ' (Handelsbl.) OOST-VI.AANDEREN. DWANGARBEID. — De mannen worden nog steeds gedwongen aan militaire werken te arbeiden. Met honderden arbeiden ze op den Kluisberg in de prachtige bosschen van ridder Behaghel, lid der -Kamer, tôt het vel-len van boomen. Toppen en takken worden voor brandhout verkocht en uit de stammen brandt men houtskool voor munitie. Veel mannen worden naar Frankrijk gestuurd, anderen werken in kruitfabrieken. WEST-VLAANOEREN. HOE DE DUITSCHERS MET DE VLAAMSCHE VROUWEN BEULEN. — Te Caster tusschen Leie en Schelde, waar E. H. Jul. Claerhout pastoor is, leggen de Duitschers een nieuw vliegplein aan. Vrouwen on meisjes van Tiegem, Waermaerde, Kerkhove, Anse-gem, Ingooigem en andere dorpen inden omtrek moeten materiaal aan voeren en den grond ef-fenen. Evenals bij de mannen zijn er voor on-willigen strafbataljons samengesteld. GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN. — Een koninklijk besluit van 26 October 1917 machtigt het gemeenfebestuur van Oostvlete-ren (West-Vlaanderen) opeentiemen te heffen op het principal der grond- en personeele be-lastingen.WER5DWANG VOOR VROUWEN TE SYSEELE. — Te Syseele, ten Oosten van Brugge, moeten vrouwen en meisjes aan het station laden en lossen. De onwilligenwerden uit hun woning gehaald. Gewoonlijk kiest men vrouwen zonder kinderen voor dezen arbeid. Naar verluidt zal weldra deze maatregel voor " gansch West-Vlaanderen toegepast worden. We hebben de zekerheid dat het Vlaamsche volk, zelfs onder den Duitschen hak, schier eenparig- zich tegen de Duitsche taal-politiek zou uitspreken. Die ,activisten willen over het lot van Vlaanderen beschikken en het soevereine volk wordt over het hoofd gezien!! Denken die duitschkiljona dat de afstam-melingen der fiere en onbuigzame gemeente-naren, Mecklenburgsche en Pruisisehe slaven en knechten zijn ? Wij spreken niet van de conventiën van den Haag die dergelyke verbrokkelingen van een staat verbieden. Dit zijn toch maar vodjes papier Wij verzekeren echter in aile waarheid, de vier millioen Vlamingen blijven België en den Koning trouw, trouw tôt aaa den bedelzak. Pacifisme en activisme zullen er niet in slagen den vrede tusschen Duitschland en België te doen sluiten. Bijzondere telegrammen. m tcptim TW VXTRHMISTEN lfet „Fre.mderablatt", het or gaan van deft^ DE STRIJD TEGEN DE EXTREMls i ljn . minister yan buitenilndsche zaten, PARIJS. 13 November. D© berichben uit spreekt het vredesvoerstel1 met geestdiift eu; \ Ruslànd komen nog zeer oingeregeld binnen. schenkt tar nauwernood eenige landacht aari Nietfemin schijnt het, dat het avontuur der de moeilij'kheden, dio de oiplossing van h<4 „ maximalisben în het laatste stadium ver- vraagstuk der nationaliteiteii noiodzakeigkejr- ^ Jcieieirt Do laatste telegrammen dom ens zien, wijze moet veroomtken. De voorn.aamste dat de staatgeveohten te Petrograd on Mos- Duitsche 'bladen liiten daarenifcegen zefeer wan- "kou gehetel1 in het vo-oideel van de troepiein trouwen 'en eenige ongerustheid aooi-scheml^- der vooûoopige regeering zijn uitgevallen1. ren. Mjyi heeft er hier een voorgevoel1 van, ' Het Toont de moeite den indruk na te gaan, dat de poging der Bolchevici zi1 misluïkeni dien de geheurtonissen in Rusl'and op de en vmest dat Lenin esa zijto aanhangera r^nt^lia, inogendhedeia hebben gemaaJdt. hun spel zullen bederven en het nationali- Deze is te Bierlijn en te Wéeam zeer ver- t)eitsge.vo©li bij1 de Russe» weer zullen doen schillend. In Ooslieinrijk scihijiat het optre- herleven. De Duitscliors he'bben heel goed den der 'Bolchevici ©en hoopvolle stemming begnepen, dat anarchisten geen Iteiders kun- te hebben verwiekt. n«n zijin. Legerberichten der Geallieerden. Burgerkrijg in Rusiaitd. Gevechten in en rond Petersburg. — De Japanners maken zich gereed om de Russen mores te leeren.—Het Keizer-rijk Siberië(?) — Strijd aan de Piava ên in Vlaanderen. IIETSSESTiira De eenheifl van he<t iront,, de eenheid van bevel, de eenheid in de actie, de eenheid van de legers der- bondgenooten, de eenheid in hunne diplomatie, de eenheid in hunne economische hulpmiddelen, en maatregelen na den oorlag', de eenheid onder de natiën zelf. Ziedaar de conaf-ti sine qua non om te overwinnon. De Italiaansche katastroof zal, het is te hopaa, die eenheid verwekt hebben, be-ter dan op het papier — to de warke-lijùheid.Daarom zijn de relo.vooringen van Pain-levé en Lloyd George van, 't hoogste belang. In Engeland heeft de ruige recht-zinnige taal van den Engelsclhen piremier opsehuddingi verwekt. De liberalein en ra. dicalen schijnon er niet zeer mee inge-nomen te zijn, doch de waarheid is een acherp mes, dat kwetst om te kunmenhe-len.In Ruisland is het volop buxg|eroorlog. De maximalisiten d.ie de telegraaf in han-den hebben, zegigeia wat zij willen en wat hun voordeelig isv. Wij moeten dus zeer -voorzichtig zijn. "Eene zaak is ze-kelr; dat de maximalisten het zoo min kurmen uithouden alf de Gonumune te Pa-rijis. Indien de arme Kerensky ovea-irom-peld zou zijn en geen trouw gebleven legier zou vinden, zal Japan tusschen ko-men om te dien wat de Russen zelven i i 1848 in Hongarije hebben vetrricht. Wij hoeven geen geloof te hechten aan. fan-tasische geruchten zooals de onafhanka^ lijkhedd van Sibérie met Nikolaas II als fcsaar. Al die praatjes komen uit Duitsche bron. In Italie komt het leger geleidelijk op qijn pas. Verstorkingen barreeren reeds den opmarsch der Centralen. De aanwezigheid van Fransche en Engelsche troiepen zal de Italianen in den rug .steunen. Hier-blijKt een andere misreken.mg van de Duitschers. Dezen hadden gerefcend dat de Engelschen door het Italiaansoh débâcle zouden gedwongen1 zijn hun front in, Vlaanderen te vejrzwaikiken. In dit vooruitzicht hadden zr.j zooveie tio^pen en kanonnen naar Vlaanderen gestuurd: De Brit was echter den Duitscher te plat en zond uic Vlaanderen geen tambour naar Italie. Hardinekkig is steeds.de artilleriestrijd rond Possehendale. De Duitschers willen kost wnt kost Hoogle' de behouden. Onze BeLgen doen mee. Bij St. Joris— Nieuwpoort hebben zij een welgeslaag -Jea raid uitgey&erd. Wie betaait Stockholm ? Die vraag hebben we reeds dikwijls ge-hoord.Wie betaait ? Natuurlijk degene die er belang bij heeft. Id fecit, cui prodest, is 't niet? Dezer dagen hoorden we zeggen, dat de betaalmeester van de Conferentie in de ver-afgelegen hoofdstad van Zweden, niemand anders is dan de heer Van Kol, lid der le Kamer van Nederland, een rijk man, hoorde men socialistische Stockholmisten metzekere fierheid zeggen. Berlijn weet best wie Stockholm betaait. Les paris sont ouverts. De naamdag des Konings. Die naanidag van Koning Albert zal Doiadier-diag a,.s. te St. Adresse worden gevierd met e!em betooging ter oere van Br.izilië en de Viemetenigde Staten. De Brazilîaansohe vlag zal worden omtpltuoid en mot volkslicderen worden begroet, welke door de militaire nïuziek-ktoipsen en het koor der artil'larie-intriohtin-gen 'zullen worden uitgev&erd. De Koning zal1 zich doen \ ori.egeaiw.oordigen. Aile leden deir regeering, alsmede de militaire auton1-teiten, zullca te 12 uur 'smidda.gs het Te Deum bijwonenf . * I Onze Belgische vliegeniers- )0>p 4 Noivietniber heeft adjudant De Meul«> nueestci' yolgenderwij.ze zijin zesde vijandei!ijlk!® ' vlieigmàchine neergehaa'.d. Wij zweprden, ver-'' haalt hij, luitenant lverjvyn de Lettenhoy«: t;n ik, îh onze eendekkeirs op( ean hoogta va^' * 3000 metesr. toen wij pi.otseling yijif Duitsch® vliegtuigen ontwaarden, jacht makend op. viet! ! EngiôSsche vliegmachines, die bewegingiea uit* v:',Cïderi om ruimte te winnen. Eon der Duit- ] sçhtt vHogm.achme3 bevond z:ch e©n weinij op zijde langs den rechterkant. Wiji vieleïi' het «ans tond s aan. Onze tegenstander wa§' lieiawlijk verrast. Ik loste op hem eenige mitiani'eurs-patronen, waaroip hij piotseling diaaïde e,n daa'.lde. Luitenant Kervyn achter-haalde hem in de jacht en vo'lgde hem op. Ik viel aisdan een ander Duitsch vliegtiug aan, maar dit was alras buiten mijn beieik. •La ecist^i tegen'stander bcog meer en mee* vooi'ov .r en was gansch qntredd.erd. Wainnee* wij nog sfe.chts op een hoogle van 800 me*, iiejr warcn, vervvittegden de wachters de* Belgische loopigiaiven ons dat het Uiuitsch vliegtaig in hunne hnies benDorden de hacht van Tiei-v&ite was neergehaa^d. Adjudant daj ftfeulemeester maakt deel uit van de groef( d.ieirN kkir.e eskaders tot weike enkele onzejt beste vliegers toehooren. De groep gtaat andef bijivel van kapitein 'Jacquet, die zelf vijf onerwinningen op zijn aotieî heeft, te zaniiso' niet de kap-iteins Hiernaux en Dony. Onder de Jïéste vertegenwco^digers der .groep ,stip-péri wij aan: Thieffry, 10 civerwinningen; Jaa lOliy.sîagers,- en Médaste, 2 oyerwirmingen; G^éilnia en de twee gebro&ders Pieèec en I/jdbWvik ChostieL 1 overwinmng; mitsgar dérg Charles Ciseîet en Pietei-. Braun. Tôt d>?ze aan roemrijke wapenfeiten zôô rijka ©ilOfèip bohoort eveneens Paiuil Hanciaux, dia vôôr een maand eervol sneuvelde in cem hcMhaftigen strijd tegen zeven. vliegtuigen van het type Albatros. s « ^ Vas het Zuidelijk front. Hei italiaansche legerbericht. ROME, 13 November. lâtefani.) Officie e 1 : Op de hoogvla'cte van Ariagor heeft de vijançl in den nicht, die <vooraf-ging aan den l'iden met vcrache en zeeii, slei'ke troepen opnieuw een aanval op het front Galtio-Monte Langaza-Meletia. di Ciallio beproefd. Na een1 zeer vinnig ge-vecht werd de vijand in een beslissenden tegenaanval met zeer ernstige verliezen afge lagen. Het negende regiment infanterie IRegina-brigade) en1 een. bataljon Alpentrofipen uit Verona hebben met fik-schen steun van het geschut van alla kalibeirs, zich door hun groote dapper -heid ondersclieiden. Gistermiddag werden krachtige bewegsngen van den vijand ter1 voorbereiiding van een' nieuwen aanval doeltref/end door ons. geschut best ook t en tôt staan gebracht. Bij Canore Ibewesten Asiago) heeft de 16de aanvaisdetachement een viijandelijk detichement aangevall'en. Het nam dit laatste gevangen en bevrijdde eenige Italiaansche militairen, welke voordien gevangen warèn genomen. . Tusschen Birenta- en benedeïii-Piave hebben de vijandelijke legers, waarvan de J opmarsch in d© vûrstroken dagen aiieen, ' was tegen gehouden door verrichtingen der. ' achterhoeden of tôt staan gebracht dooP belemmeringen onderweg, geleidelijk liet' terrein bezet, dat wij ontruimden. Ze zijn' voortaan in1 aanraking met' onzç in or de geb?achte li-1 nies. ! Stroomopwiaarts vanv Santa, Dona di Piave kon een groep vijanden gistereïi? bij het gloren van' den dageraad met be-hulp van groote schuiten naar den rech-' teroever bij Zenson oversteken, teneinda daar een bruggehooîi to te richten. Aan-' stonds door de onzen opgemerkt, werden) ze op hun beurt aangevallen en naar den oever der rivier gedreven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods