Belgisch dagblad

1146 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 20 May. Belgisch dagblad. Seen on 22 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qz22b8wg28/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

»> ; i r J aargang. 5^0TVI>A.C*- âO en MAAr»irIXA.O- SI. JMTEI 1917, IVo. 209. ui. M«»ntr;g.?.rw rcr—I, abonjsemenïen. J>«r 3 maanden voor Nederland | 2.50 franco per post. Losse juimmers. Voor Nederland 5 cent, yoor Buitenland 7'/j cent. Dea Haag, Molenstraat 21c. Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-SpaweaiSsage, eâken werkdag ie 12 tare middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVEBTEKTIEJf. - Van 1-5 regels f 1.50; elk« regel meer f 0.30; Reclame» 1 5 regels f 2.50: elkô regel meer f 0.50. London.: Dixou House Lloydi Avenue, E C. Parijs: 7 Avenue d'Anfcin 7. Weenen. Munchen en Berlijn. Idarc Henr. i* ©an Franschman, dis Vioo: jjfén ooilog zeer betend ,was in D'uitschlam tea ia Oostenrijik. Hij ,was er ia de literaim jy.e.eld zeer aang.trokken,. vcpral bij de too ptelïchrijvers. |A.f en too was. hij chansonnier jbeJuurder van ©on thcaler ot eene revue Jeeaar. van Franscne taa'. Cedir nie t.vin % jaien ballingsc'nap, hes.'t hij een aanzien lijke werkzaamheid aan den dag gjeiegd |m do kunst van zijn land t; deerî kennien cri t.-— tij v©.bergt het niet — oai FrankrijI; fcu Daitschland nader toi, e'kander te biengea. Ge hiretiçle zekoren tjd bestuurd 1 hij -een ge e\chap van chansonniers in den aard IF.aiï Montmartre, tournée: door jnidden-Eu-ïGpr. maakte. 7.i,6 kwam hij ook naar Nelerland, waar h'j eon duiende herinnering heaft nagelatea. pij oorlo^srerklarmg kwam Marc Henry k ;• Hij verte!de or zijne herinneringea van I- wland ei Oostenrijk. Hij fceàt beide 1,';h.<jT op zijn dnimpje. Tusschen. zijne tal-,*$.c cerschil.'ende indrukkea heeft hij ,lfe iuadameçteeB kaiakterirekkcn van lie. Jrpii van V.'èë o.a en Beriijn kun .en ontwa- K. i sucfojvol bc©k beet ,,A.u pays dos Jïaî-Chanteurs '. Dio schrijver, welke in D il caland zeér beikend is, maar het nog worden in eigen land, hoe t thans bij 1-nyot et Cie Paris, ©ni tweed© beek laïc i yeisçhijnje î: Tr ,is villes, Vienne, Munich, le îi \ waar.uit we raeds 'broikkem ea sluk-k i haddea gelezen in de Revu© de Paûs en 1 'etcura de France. Dit- boek is haastig gc eau yen, en mist seras eigenaardigheîi |K; làstiiict.o, maar bel is een zeer inlares-s il b:e'.:, dat leeft eii dat vermakelijk is. i\ lïeb Bedijn en Munclien als terist be-Kvuu Ik he'j er eenige dagen vertœfd. 1k ft dus h ce juist de b!ik van Marc Henry i. Zijn boek is van een sc'acone opracht-Iréi . Hij ik niei. gelieven door het gevocien P1 'e viianden s'els&lmatig te vé.k'einen ol fa eogeii te sluiten voor hunn • macllt. Hij ii'îiit ook niet in de verkeerdheid van soro-ti i t- lieden, welke d,oor de Dait-.c'iers of (' iv gealiieerdéh werdcki geaekoiusl pn be-a zijn op lien te schimpen. Zij vergatea a clal nisn nooït hci bo 1 m'ag bevuilen i ' i : mei geslacen hee t. a.«. u_.cHlgiij'fv tivi.t. - ■ Laisse, aati.wiea het werlc is opgedragen, Ec'mijit Marc Henry loyaal: „Lang he,j ik ge'.uofd aan de mogel^kh.-id om .© tosna-tV ing tusschea Frankrjk ei pKÛtiCnland. ik Îîà'l ct met gansch ■ mijne zicl voor ge-S'c kt. Ik hoo.tb dat hij wichibare resuliak'n au.i onleve.en. Zekar was ik op de hoogte îfari de heeischzuchtige plannen, de schaam-je" ze iptriges van een boosaarJige minder-lici 1, doch ik had yertrouwea in het ge-'/ ■ ' verstand. Ik revende cr op', dat de se •.laiiJerl.eid der intell etieeje midùeas die te>'>'jnnrîn zijn voor de jdesën van vrede en ree.itvaaràigheid, zich ciet door den leugen •iou verbiinden. Was de invloed, Idien _ ik jginder had uitgecelend, was de sympathie IjvaaiYan ik vooi'Jeel h^i ge.iad, geen© waai-|j ;;rg van de toekomst? Eilaas! het was. peu ■ awaling. De Duitschers ontnaaldion y.iendelijk de Franschen, erigenamea van ¥c:i oude bescliaving, waaiin zij b dang stel-^Tn, doch in den grond hielden zij n ©t van Fiankrijk De eenen bonijdden haar, de ande-îv;ii misprer.ea haar. Thans west ik .liet. Marc Henry zegt dat Frankrijk thans met het bloed van haie 3>este zornen betaalt haar gémis aaa vooruitzicht, haar gevaarlijke ge-rasth'eia, haie loawebendheid en haar licht-va.araig optimisme. And©r©a zullen z'eggea haar idéalisme Misschien heeft het democra-ti-ch Frankrijk idat aan de1 joinmogelijkheid vaa een eorlog gelcoMe,eendroem van algem;erie broeelerschap droomde, eens te jaeer edel-nwfedig een proefneming voor de overigen giemàakt. De schrijver \-ardedigt zich tegen twe» ver-vvijten die hem weidfâa gedaan naar aan-leiding van zijn vooirgaand© werk ,,Aù Pays ete=i Maîtres Chanteurs". D'1 e©n©n b^schul-digden hem van toegevendheid. De anderen, a|é neutralen, mieenden dat hij aan lakt was le kort gekoiuen door îiienschea aan te val-len bij wié hij ^ijn brood had verdiend. m Aan d©n eersten, zegt Marc Henry, zal ik antwoord:ein, dat ik, het niet nuttig" acht vocr onze zaak den hatelijkèn en gewe'.di-gfea loon te geb'ruiken van, sommigen onder uns, wanaeei' zij van den vijand géwagen. Dig overdrevenheid is het kenmerk van cene groote annoed© van het verstand. De vacîeilandsliefde is machtig genoieg in ;:ich zjejf om geene Oeleodigingen te moèten ge bmiken. Door de waarde van onze t 'en-stieveïs te vérmindieren, verkleinea ,wij on s zelf.. Onze bewondioienswaandig© soldaten hebben zulks begiepen. Zij lijden, zij1 ster-vem v-oôr het lieil yan Frankrijk. Nochtans vindt mein bij lien de Violmaalcte hielderhe.d yan, ziel ©a de groiotsts bïeedheid van ge-dachten. Marc Henry meent, &a hij heeft gelij:i, dat het tôt niet s dient te twijfe'ea aan het génie van Goethe, Beethoven of van Wagner om te zegevierea. Hij vindt vecl geeds in dea geest van orde -en tuc'nt der Euitsc-.te.s, hoewel daarever vcel te zeg^en Wàt d©zén betieft, zegt nag de scLr^ver van Les Trois Villes, die. me verwijtea een vo3k te hebben belachelijk g©maakt; dat mij zoiolaag onthaald©. Zij schijnen niet te weten, dat die eorlog, die Hoor Daitschland is oint-ke'erui, geen zpon van Frankrijk toelaat eene iiotrding ^\tol ikzucht ©a voorzichtighaiid te bejiouden. Indien ik het onbeschaamd s'imelc-.voôrd'r.hj liloinm ;w _:.t . * zijn plicht v©-Tult neomt er aile gevolgjen van meie. Ik mcet dus Oinze buien van gis-(taen niet sparen, nu zij onze vijand en zijîi geworden. Wat ik van hen weet wordt een wapen waarvan ik me fn|ag beiienen.-'Onze vernielde steden, oeaze verwoeste .ve'den ont-slaan me van aile eikentelijkhieid. Indien ik er nog ©en deelbej van had bewaard, zou het zien van vrouwen în rouw en van ver-minkten dio ik dagelijks ©ntmloet, mij er de hei'innering van dioen verliezen. Marc Henry heeft er zich bij bepaald le-v©ndig ©a gezellig de belachelijfcheid, |d© laag-heâd en dea oametelijken hoogxnoed van den piotsierlijken nieuwen rijke diie het D i.sc' e volk was, aan dleia kaak te stellen. Dit vclk was vergiftigd door den cultus van de macht, het id©3 van zijne euperioriteit, kruiperig voior dfen sterkste, wi'eed |pn lai jegiens de zwakken. Is dit het doior God uitverkorea violk? God moet niet nés wezan. LOUIS PÉRARD. DE T0EST AND t 't Rus'and komea ,meer en meer g,e-ïuststellende tijdingen. îsieuw Rustaud z;d geen verraad plegen, maar de consente van L'oïideh getrouw blijven. Dit fcljjkt uït de jongs'e verlclaringen van prins Lwot. De raad van Arbeiders en Soldaten, oie gisteren nog het gezag zon-der verantrvoordelijkheid bezat, za.l nu het gezag met verantwoordelijlkheid uitoefenen. 8air.en met de Voema zal die ra:ic" een eenige regeering vormen. die het vert rouw en van de natie zal hebben. De ni'euwe regeering zal niet genoeg veik kunnen verrichten om den vej'lo-reu tijd terug in te winnen, vooral met îie'. oog op het léger. Die gevoelene worden ook vertolkt door Kerinski, den nieuwen Russischen ntinister van Oorlog, wanneer hij ver-klaarde, dat het vaderland l'n gevaar îs en dat niemand uit het leger kan ontsla-gen worden. Ook de Doema sprak liare (mveiranderHjke trouw aan de dappere bondgenooten van Rusland uit. Aan de Izonzo breidden de Italianen hunne voordeelen u't. Zij namen nog verecheldene ganonnen en honderden ge-saageûen.In het Westen hebben de Engelschen fei Franschen met succès aangevallen. vok in Macedonie. Havas ssûil uit Parijs d.d. 20 Mei : Bit al 1er-kï veelbeteekenende aanwijizingen als om-•Vangrijke werkzaamlieden achter de Iiin-wenburglinie, het aanleggen van verster-kingen en verbindingen, talrijke bran den, 0niplo£tingen en oversiroomingen om de vegen te versperren, kan men opmaken dut er binnen korteren of langeren tijd ®en nieuwe terugtocht der Duitschers te wachten is. Koninkrijk België. Département van OorSog. Wekelpsch hoiletijn yan 13 tôt 19 Mei. Geduremde de afgeloopen weefe was de bedfijvigheid van het vijandelijlc gescliut nogja'l hevig in den seetor van Rannscapel-le. De gewone gevechten van geschut-en loorpgraataortieren op het overige ge deelte va-n het front. ! Nie'.s bijzonder te jnelden in de om-! atreken van Dixmuide en Steens raete. Een vijandelijk vliqgtuig door een der ; o'iLzen aangevallen weird in het bosch vani Houthulst neergeschoten. Een verklariog van Von Falkenhausen. 5 ; BRUSSEL, 20 Mei. Een deputatie van den ^ „Raad voor Vlaanderen" heeft heden den gouverneur-generaal, Freiherr Von Falken-hausen. de wenschen en het doel der acti-i vistische Vlaamsche beweging uiteengezet. De gouverneur-generaal antwoordde, dat hij vastbesloten was in het beproefde spoor van zijn voorganger verder gaand, de i rechten van het Vlaamsche volk op zijn eigen moedertaal,op een zelfstandig bestuur van Vlaanderen en op vrije ontwikkeling te doen.erkennen. De gouverneur-generaal gaf uiting aan het stellig vertrouwen, dat dit doel bereikt !" zou worden en dat de uitslag van den strijd al wat bevochten was, zou verzekeren. '' Vlamingen zoowel als 'Duit3chers hadden e vol gens hem het historisch en moreel recht n, aan hun zijde, wanneer zij het verdrukte Gernîaansche wezen van Belgiô weer om- 6 hoog halen en daardoor een betere national® en economiaoli» toekomat van Vlaanderen voorbereideo» (WolfT-bur.? Links en Rechts. Erratum. r In de medeideelingen va® Belgischcn Ivring te Rotterdam aan het einde van het atukje Ecoles Belges te Rotterdaim : M. F Goffarti lui donna la réplique. Terugkeer naar Vlaanderen. Wjj Iezen in de Duitêche Toekomst vam l9 Mei : JSiaar wij vernemço zuilcn eeaige vkande, hier te lande vorblij vende .aofciyiâ- . iicJie v iiuiiiingea naar Besigië tcrîigjkeéren, >ni fitau de hc.rr.ie-uwingi van Vlaanderen ee® •vorkzatuU aandeel te neanen. Het zija Eoné le Oiorcq, die coaiservatoi' van het miueum iV'iertz te Brussel woirdfc, Léo Mee'rf, dfe lid voœdt vaa den itaad van Handei en Nijver-i'1 de Vlafarutelie hooi'dstad, E. 1. Bietjes, <ie rédacteur van Dietsehe îstem-neu en Toorts en nog eenige anderem; in t geiieel eoa ti&ntal. 2\aiair men 'zeg'i, zou-»en o:ok eukele Hellaioders zich bii iuen laïusliiitcji. Het niassker vau <]ie, mamnen is einde -ijk voor g'G'Cd gevallcn. Wij verwaçhtem er ias aan dat nogt sjadereâ naar Vlaanderen ullen terugkeeren. oatvaiigt een prebende vafi een OWO if, met vrije woming en prachtigen ; itifa. In de wontng is Hendrik Conscience i veriede». Bairon liescamps-Dayid had voor I j e plaata OmiiUe Lemonnier uityerkoren ' oeu ^ zekere invioeden \ erijdelden die be - ( oeming. i\u zal de Oiercq er gedichten te- 1 on ivoning Albert en tagen Koningin Eli- .j iboth, aîsmede togen de heereja van Ilave- c > en ons leger kunnen schrijven. . ] Op het jongste Vlaïaim.sch coneert in Doi'i c -ainig, werd nog ©eu atuk van dien land- c arraider gedoklanioerd in de aanwezigheid c a» Belgisehe autoriteiten en zijne verzeta 1 ordien nog- in zekere Belgisohe soholen in oltond^opgez.egd. Men laat maar begaan. I as d affaires ! Pas d'histocree, niet waar ? Léo Meei't is 'do koapanan in kousen, die " « V laaimach Handelsvea'band uitvand om 'kjeg in Hoiland te kunnen verkoopein., Man weet dlat hij liièr voioral in het Alge-een. In ederiaindsct] Verboind is opgetreden i zieii ond!ed,sehj»'idietoi diotar slaapverwek -tnd en ellenl&ijgx: over activisme in zeke -Hollandsclio bludein. Moort 011 ûg Oiercq lien onder de tçgpfâgg vtin het iongstc-Riêtjens' verkeert in nçtzeni'.o gevivî. Jti.ij de zoion van een drog-ist te Sint Truiden . leeide als s tu dent op breedien voeb te tret'ht. De anderen, die ook zullen terug keeren, illen ook wel onderworpen zijn aan de ilitiaiire wetteai. Al die activisten zijn eenvondig baantjes-gers, net als de „enke!e Hollamder»", die et déserteurs en refraefaires aaospannen. De Duitsedier Jooft met onze eenten pre -iën van landverrqgd uit. Het treurigst van' die zaak is dat die .njdverradei's nog steun vonden, toi zelfs 1 Havere. Sommige politiekcirs beweerden dat mea jbterdeurtjes moest openteiten voor iater ein < ut men daarcm de activisten als perso- ; iet mooht afkeuren. Dit is de riebting in ; jn Belgischen Vlàainsclien bond van Vrij elgiië. De roi van Raf Verhulst. ! De sebrijvér vain iiobert en' Bertrand en | * an zoo menige n\ laamsqlieai Stliund'roman, ie het Laatste Sieuws vroeger uitgiaf, to4 erèdeling en bescnlaving van het Vlaam -che volk, bewoon.de voor den oor-og een' huis te Caipellen, eigen -0111 un een rijken Duitscber van ^.ntweirpen. Nooit heeft Verhulst eein ■uit huishuur betaald. Als profesîer aan iet Vlaamscli conservatorium te An «ver ->en giaf hij zich nauwelijks de moeite elke naand zijn jaanvedde op te strijken, waint essen gaf hij niet. Hij dankte zijne benoe-ning aan baron Deseainps David^ een n^inis -:er van kunsten en wetenscli.ppen in het cabinet Sehollaert. Verhulst, wiens faaàrt ,vijd en zijd ooder de Vlamingen was ge-kend, hield zich buiten de Vlaamsche be-wegiing. Hij schrcef libretti vofor ojpeia S'en Miolneelatukken zooals Jezus de iNazereener. lodens die vlucb't van Antwerpen kwam hijf cok naar de" HoiLlandtîehe grens oni de vlucbtêlingen aan te zetten ,,tot betere dagen terug te keeren." Hij word redaeteur van de A n t w e r p s c li e T ij d i n g e n op voorstel van Louis Frainok. Weldra ston-don aile deuren voor liem open op de kom-mamtdiaintur te Antweipen, waar bij zich an-deorseheidde do'c-r kruiperige manieren. Hij stelt thans Het V 1 a a m s o b e Xieuws op onder den deknaam van Luc. Zyn blad wordt thans tehuis besteld door vijandelijke soldaten in zekere doqien. Aani hetzelfde blad zijn of waren verbon-dien Augjufet Bonn?, Tane Jacob, René De-elercq, cnz. In dit papier schrcef ook : Adelfons Hcnderiekx. Zeebrugge. De Fran&elie en Engolsohe bladen houden zioh bezig met Zeebrugge, de DuiteOhe ba-sis van duik- en torpedioibooten aan d© A'oonlzee. De konunaindant de Civriex drukt er op in Le Matin, îûet eem lijd'zamon tegen-stard, maar energiache slngen- te stellen te-<'eu ii.',t. offe-nsdef der Duitsche dmikbooten . Men moet niet ophouden Zeebragge la«t aan te doen. De Times sehrijft ook in denzelfden zin. Waarom sparaneai de Engelsche en Fran-ache zeestrijdkraehte|u, viiegers . enz., met samen om een goraoïn met dat piratennest te maken ? BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST. DE DUITSCHE GRUWELEN IN AFRIKA. PARIJS, 21 Mei. De Duitschers be-schuldigen g,raag de Franschen en Engelschen dat zij de grootsto gruwelen hebben gepleegd en Afrika ten opzichte •van de inbooirlingen, de Duitsche besclier-melingen. Men. zou zich kunnen afvragen of zij niet aldus trachten de aandaclit at te leiden van hunne eigen iiVsdaden. De Britache regeering heeft een geheele bloem« lezing gepubliceerd, gewijd aan mosdaden tegen het aigemeen recht, waaraan de Du tschers zich gedurende den oorlog in Afrika hebben schuljig genuaakt De vol-gende passage wordt daaruit gelicht: Ge-tuigenis ontvangen op 15 September 1905 te Olila van Bonasongali Bodiam. Deze ver' l.virt: de Duitschers waren govestigd Op een dag dat ik in, mijn tuin zat op ongeveer twee inijlen van mijn dorp. kwam een kleine jongen, Dina, mij zeg-gen, dat de Duitschers waren gekomen. Ik lioorde gewesrschoten en dade'.ijk red-de ik mijn leven. Ik verborg mij op een plaats waar ik ailes zien kon.' Daar waren zes Europeanen, vele Duitsche soldaten en dragers. Zij schoten op de in-woners en zij hebben hen ook metdeba-jonot gedood. Er was een klein nxe'sje, dat nog niet getrouwd was, Kunga Nda-le, die gevangen en met de bajonet g© dood werd. Zij dodden .verscheidene van ons en nig twee kleine meisjes Denzelf dën dag vertrokken de soldaten om Dû bombe aan te vallen. Dat gebeurde nadat de Engelschen Ja-bassy vërlaten hadden. Ik kwam terug en begroeî al de gedoode personen. Deza verklaring is geteekend. Meer moordenj van dczen aard worden verteld en be staan meer dan 130 bladzijden. EEN POOLSCHÉ P ELG RI Mb TO OHT. - PARIJS, 21 Mei. Gisteren heeft onder \ oorzittersehap van mr. Georges Lacouj Gayet, lid van het Inst.tuut te Montmorency de groote jajarlijksche pelgrims-t icbt, ter _ eere van Polen plaats gehad. Lie pelgrimstocht is be-gonnen met een pl'echtigen dienst die gehouden is fti de kerk van Montmorency voor de Polen die in balling-£chap gestorven of op. het vetd van eer in b rankrijk gevalien zijn. Gedurende don lojp van den oor'.og voorein tal van herinneringen jaarlijksch de Polen, di'e in Parijs en omstreken wonen naar het kleine Pransche siadje. Te' Montmorency is na 1831 generaal Knialowicz zich komaa vestigpn en Nuom-eewiez, twee van de uUnemendste verte-genwoordigers van de Poolsch© inumigratia naar Frankrijk. D!àr bebben zij gevraagd begraven te worden, de een zoowel als de andere. Het voorbeeld van deze beide beroemde patri tten werd gevolgd en irea toit thans op het kèrkhof van Montemo-zijne inwoners nog slechts enkele Poolscbs ven. Hoewel Mont'merency thans onder rency meer lan honderd Poolsche gra-famiiftes telt wordt de traditie die sinds" 1843 iiigesield is door de landgenooten van Kniaziowicz om ieder jaar een psi. grimstocht naar dit plaatje te houden, in onze dagen meer dan ooit in eere ge. louden. Legerberichten der Geallieerden. Yorderingen der Italiaueii. wordt In het Westen vsrwacBs*. — bdc naaaa wan Miaande^en Bsij Won Falkenhausen---Adlor ter dood veroordëeld. — Werfoeterireg wan ûen toestand m BtaasHsiasela — Gruwelen ira PaSestina._ —- 3e e&rsie li^erikaanselie divlsie woor FranKi*ai^D Vaa het Weslelijk front. Het FransoSie legerbericht. PARIJS, 20 Mei. Officieel (Doordat een station voor draadlooze telegraphn aan boord van een schip op zeeop het zelf de oogenblik, dat vauaf den Eife.torei •t Fransehe middageommuniqué werd geseind verbinding met het station te Schevenu1 gen trachlte te krijgen, s dat legerbe richt, gehee' verminkt on envodeti g op geno'men. Red. Dagblad.), op een gedeelte van la i3c vetïe teruggegeslagen. Ten Noord-Oosten van den molen va Laîfaux stelde een klein gevecht de; Franochen in staat eenige loopgraafgç deeltien te- veroveren. In Champagne zij twee Duitsche o^errompelingen in d streek ten Noorden van Mesnil misluk Niets te melden van het overige g< deelte van het front. Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 19 Mei. Ofîicieel avondbi richt: Bedrijvigheid van het vijandelijl-oieschut ten N.O. van' Epch>* en aa beide oevers van de Scarpe. Elders me van belang. . Twee Duitsche ylieg'tuigen en cw< ballons zijn geveld. VijE onzer toestellf worden vermist. LONDEN, 20- Mei. IReuter). Als g volg van ons gevecht van hedenmorg. wonnen onze troepen nog meer terre in de Hindenburg-linie tusschen Fonb ne-les-Croi&elies en Bullecourt. De vijand deed verscheidene vruen looze aanvallen, om ons uit deze ste® gen te verdrijven. Er werden in cls stTeek hevige gevechten ge'everd. Van iiefzûidêiyic front, Het' Italiaansche iegerbericht. ROME, 19 Meî. Of.icieel: Op het . lische front zijn onze iroepen na me nâelit een poging om onze steliingen hoogte 592 (Vodice) te overrompelen hebben afgeslagen, in den ochtend vi den 18den een krachtigen aanval beg-nen om de vermeestering van een langriiken top van hoogte 652, de s van de verdediging der vijanden ljeno den den Monte Santo. De strijd was v • mg en duurde lang wegens den taa i tegenstand van den vijand, die werd steund door een groot aantal kanom yan aile kalibers, in achterwaarteche s lingen. Van rots tot rots voor.vviarts ruSV kend, vijandelijke afdeelingen uit schan-sen en ho lien' ver]agend en raaohu.eg©-weei-neaten opruimend, slaagde onze iu- -fanterie er 's avonds in, de Unie op ■ d« kam der betwiste hoogie e oeveiken. Daarna / weerstond ze daar de ontzagtijka concentratfe van het vuur der v i:ai.deli]-; ke batterijen. Wij maakten 370 gevange- nen. o.w. 16 olficieren. i Daar door de veroveriug van U: ge-, bergte tusschen den Monte Cueco en de Vodice de taak, die op de tvoepen tue-;- schen Bodres en Loga l ustte, - ^ om de - aandacht van den vijand at tè leiden was vervuid, staken deze ipnieuw naar - den rechteroever van de Isonzo over, zonder daarbij ook maar eenigszin» door n den' vijand te worden gehinderd. i In het gebied beoos.en Gorz béluelden i- wij ai onze steliingen tegen de liardnek-a kige aanvallen deir tegenpartij, die vooral e bezuïden Grazigna en op hoogte 174 t. benoorden Tivoli heftig waren. ;. ôp het overige front tot aan zee on-verpoo'de vuurwïsseling der artillerie. Die van den vijand had het op Gorz en' andere bewoonde ptaatsen gemunt. In de lucbt gïng -het eveneens bedrij-vig toe- Onze lucàtsmald'selen wierpen bommen op kampen beoosten Canale en 0 in he bekken van Gargaro (midden-Ison-11 zo),. Al'e keerden in hun kampen terug. te Wij velden twee vijandelijke toestellen. >e ROME, 20 Mei. (Stefan'i). In de zone ■n tea Noorden van Gorizia breidden onze troepen gisteren hunne terreinwinst op Hoogte 652 (Vodice) uit. Dichte vijandelijke troe-e- penmassa's, vooraigegaan door een heyig ;a verspexringsvuur, trachtten door harduekicige in Wenaanvallen onzen opmarscli té stuiten, ii- maar Werdien telkefi'aiale met blôedige ver-lie zen teruggeworpen. ;e- in den loop van den avoaà ricntte de n- tegenstanider, nadat hij zijn infanterie ha® 7 5 dofen terugtrekken, het vuur van talnjke batterijen op zijn verloren steliingen, maar , het veroverd© terrein weid kraohtig- door de onzen gehandhaafti- Wij maakten ons meesler yan twee kaawy nen van 105 aaM., twee mortieren van ~ m,M„ bomwerpers, machino-gewerCn en een groot aantal wapens en munitie- ; In- In de streek ten Oosten van Gonzia. en drongen onze a:deelingen op stontmoedig» op wijze in de vijandebj'ke Unies bmncn ^ te maakten gevangenen. In het gebeel namiea m wij (dczen dag 272 man gevangen, onde* )n- wio vier officieren. ^ .71 ■•m be- Aan het verdere Juliscbe front duurt «a nu «rtillerie-strijd hevig voort. Onze artillerie or- bombardeerle marebeerendie vijandelijke tro# ien P€Aa1n tof frentinoiont beproefde de vijanij ee- aanvallen, maar deze imslukten overal. fen In ©en luchtgevecbt werd een vijandehjK tel- vliegtuig neergesohoteo

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods