Belgisch dagblad

284 0
15 February 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 15 February. Belgisch dagblad. Seen on 20 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/h98z89397f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3de .ïaarjrang-. VRIJDAG 15 FEBRUARI 1918» IV o. 139. abonnementen. Per 3 maaadea voor NederUnd | 2.50 fraaco per post. Losse Bummera. Voor Nedertand 5 cent. Toor Buitenl»ad 7*/i cent. I)ea Haag, Prlosegraclit 126. Telefoon Red. en Admin. 7438, BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Grawenhage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. A D V E £ T EU TIE N. Van 1—5 regels f 1.50; elk» regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue E C. Parija: 7 Avenue d'Antin 7. De Belgen tegen de politieke scheiding. Het protest van den gemeenteraad van Brussel. De gemeenteraad van Brussel heeffc het tolgend proteat gestuurd aan den Duitschen gouverneur-generaal van België ' Brussel, 4 Februari 1918. J . * Excellentie, Wij kunnen de diepe ontroering niet ver-helen, die onze bevolking aangreep toen zy, op de muren der stad Brussel, den tekst las van een aanplakbiljet, uitgaande van den i.g. „Raad van Vlaanderen" waarbij Vlaan-deren'a zelfstandigheid werd afgekondigd. Moest mea dergelijke afkondigiog ernstig opnemen, dan zou zij de ontwrichting van België, met andere woorden de verdwijning van België als Staat, na zich slepen. Aangezien echter de buitenlandsche be-zetting geen einde heeft gemaakt aan het politiek bestaan van het land en de nationale wetten steeds in voege bleven, zoaden wij geen 'de minsie waarde kunnen toekennen aan de daden van den z.g. „ Il a ad van Vlaanderen", nocli uit hefc oogpunfc van binnenlandsoh staat-knr.dig recht, noch uit volkenrechtelijk stand-punt.Het ligt overigens geenszins in onze be-cloeling hier in rechtskundige overwegingen te treden. Maar in onze hoedanigheid van leden van den Brusselschen gemeenteraad, cekenen wij on» ten plichte uit al onze krach-ten op te komen tegen het denkbeeld als zou de „Raad van Vlaanderen", al ware 't nog in zulke geringe mate, het recht bezitten zich Uit te geven als de tolk der gevoelens van {le Vlaamsche bevolking van het land. Wij zouden niet graag sien dat, te dien ôpzichte, in Duitschland o£ elders, verkeerde opvattingen mochten post vatten, en juist om een mogelijke dwaling te dien ôpzichte te voorkomen, hebben wij gemeend ons tôt Uwe Excellente te moeten wenden. Wij erkennen gereedelijk dat er in België een „Vlaamsch vraagstuk" bestaat en dat het in een geest van verzoeningsgezindheid en techtvaardigheid onderzooht en behandeld moet worden. Talrijke wetten werden uitge-Vaardigd om voldoening te schenken aan de wanschen der Vlaamsche bevolking, en moge-Jijk moet dit werk nog worden voortgezet: dit echter z\jn vragen die uitsluitend onder •Belgen dienen geregeld te worden. Maar het spreekt van zelf dat men de Vlaamsche bevolking des land3 een slechten dienst zou be wijzen door haar van het overige !;odeelte van België af te scheiden. Hare ntellectueele, economisehe en politieke ont-wikkeling zou er grootelijks door in gevaar worden gebracht. Het ia onmogelijk een lange historisehe traditie totaal weg te oijferen. Sinds eeuwen wijden zich Vlamingen en Walen in België aan een gemeenschappelijk werk en dit werk wat ook sommige activisteu er over denken, was groot en vruchtbaar. Het is onze innige overtuiging dat de toekomst van de Vlaamsche beschaving eisoht dat een nauwe band blyft voortbestaan tus-Bohen het Vlaamsche land en de andere streken des lands. Meer dan eens verhieven wij onze stem uit naam van de noodzakelijke integriteit van België. Thans doen wij hefc weer, in de oprechte overtuiging dat wij aldus de Vlaam-sohe zaak zelf verdedigen. De mogelijkheid was niet uitgesloten dat de Belgiscke bevolking zelve niet steeds het juist begrip nopens hare ware belangen zou hebben bewaard; in werkelijkheid echter, heeft zij zich niet laten misleiden. Zij weet zeer goed waarom het gaat. Zij wil niets af-weten van de ontbinding van het land. Zjj heeft geën andere verzuchting dan zioh vrij te kunnen ontwikkelen binnen de grenzen van hefc ééne en onverdeelde vadôrland. De Raad van Vlaanderen en zijn enkele volgelingen- verraden niet enkel de belangen der Vlaamsche bevolking; zij miskennendaar-enboven hare eigene inzichten en eisohen in haar naam een scheiding op, waar zij geenszins van weten wil. Denkelijk weet men nog niet in Duitschland dat de leden van den „Raad van Vlaanderen" personen zijn, zonder het minste ge-zag noch aanzien. Laat men diegenen die werkelijk het reoht hebben zioh de tolken van de Vlaamsche bevolkingen te noemen, 't zij afzonderlijk, 't zij gezamenlijk, raadple-gen; hun antwoord is geenszins twijfelachtig : dat men zich namelijk wende tôt de politieke lichamen, waarin mannen zetelen, door de stemraen hunner medeburgers aangesteld. Da Raad van Vlaanderen vertegenwoordigt enkel zich zelf. Wij kunnen maar niet gissen ) welke eigenlijk de personen zouden zijn, die hem het mandaat dat hij zich zelven toekent, hebben opgedragen. Gesteld nu dat men werkelijk de Vlaamsche bevolking nopens de ontwrichting van het land wilde raadplegen, aan zou het een eerste vereischte zijn dat ook aan de tegenstanders van dirgelijken fuaatrogel hefc recht worde toegekend om iich in volkomen onafhankelijkheid uit te (lrukken, lt zij op opeabare vergaderingen, t zy door middel van de pers. Van dit ailes kregen wij niets te zien, noch te hooren. De ' rijheid van drukpers en vergadering werden opgeheven. De activisten alleen hebben het reoht te spreken en te schrijven. Geen do Juaste tegenspraak wordt geduld. Onder die 'matandigheden moeten de verklaringen der ,activisten" en het de«reet van den .Raad 'an yiaanderen" «nkel bes«houwd worden »ls uitingen van onbekeada enkelingen, die {een enkelen' titel bezitten om de lotgevallea •'an België te beïnvloedc-n. De meening door ons in dit protest ont-wikkeld, is de volatrekte uitdrnkking der waarheid. Wij stellen er prijs op dat deze meening in het buitenland bekend weze en dit was de reden die ons aanspoorde om ons tôt den Rijkskanselier te wenden. Gelieve, Excellente, de verzekering te aauvaarden onzer gevoelens van hoogachting, Voor den Raad, De d.d. burgemeester, STEENS. De Secretaris, M. VAUTHIER. Prolest van de gemeenteraadsleden van Groot-Brusseï en van de provincieraadsleden van Brabant. Excellentie. Op de muren der stad Brussel werd onlanga een Vlaamsche aankondiging aangeplakt. Zij bevat den tekst eener proclamatie uitgaande van een lichaam dat zich den titel van „ Raad van Vlaanderen" toe -igent. Deze' proclamatie door, onbekende personen onderteekend, doet den burgers kond, dat de nRaad van Vlaanderen" op zij ne vergadering van 22 December 19 L7 plechtig tôt Vlaan-deren's volledige onafhankelijkheid besloot. W\j zullen op het oogenbik de handelwijze niet bestempelen van die personen, welke, op het oogenblik zelf waarop ons leger heldhaf-tig strijdt voor de vrijheid, de eer en het heil van het land, verklaren dat Belgiô heeft opgehouden te bestaan. Het openbaar gewe-ten heeft reeds het geschikte woord gevon-den om dergelijke daden te bestempelen. Wy leveren de opatellers dezer proclamatie aan het vonnis der geschiedeni» over. Wij zonden or» overigens niet nader met dit incident ophouden, indien wij geen reden hadden om te duchten, dat de Raad van Vlaanderen in de eerste plaats een gewillig werktuig is in de handen van de bezettende macht tôt ver-wezenlijking harer politieke doeleinden. Voor zoover men in staat is er over te oordeelen beoogt deze politiek de ontbinding van het land, zijne splitsing in twee deelen: namelijk het Vlaamsche en het Waalsche gedeelte. Mocht het Belgisohe volk uitgenoodigd worden om zijn eigen zienswijze nopens derge lijke poging tôt ontwrichting kenbaar te maken, het zou ze ten strengste veroordeelen. Maar wij oordeelen het noodig dat al de Mogendheden, zoo oorlogvoerenden als neu-tralen, op de hoogte wezen van de kommer-nissen, die de verlichte vaderlanders ia België kwellen. Zij vreezen namelyk dat in den loop der diplomatieke onderhandelingen, die het sluiten van den vrede zullen vooraf-gaan, Duitschland er op uit zal zijn zekere oplossingen te berde te werpen die onyer-eenigbaar zouden zijn met België s intregi-teit, en dat het, om zijn voorstellen kracht bij te zetten zich op de zoogenaamde wen-schen der Vlaamsche bevolking zai beroepen. Het zou dan tevens een beroep doen op de afkondiging van den Raad van Vlaanderen, alsmede op de andere door dezen Raad gesteld# daden. Daarom stellen wy er prijs op, met de groofcste kracht te bevestigen, dat de „Raad van Vlaanderen'' niets is, dat hij niets vertegenwoordigt en dat hij vooral in geenen deele het reoht heeft zich als de tolk van de ge- i voelens der Vlaamsehe bevolking te doen doorgaan. Hij is doodeenvoudig het orgaan ' eener betrekkelijk weinig talrijke groep, be- I kend onder de benaming van „activistische partij". De aanhanger» dezer partij stellen in de plaats van het Vlaanderen dat wy kennen, beminnen, en eeren, een fictieve Vlaanderen dat in werkelijkheeid nooit bestond dan in de verbitterde verbeelding van een klein. aantal heersch- en dweepzuchtigen. Deze zouden de meening willen verbreiden alsof, sinds het bestaan v^n België als onafhankelijken staat, 't is zeggôh sinds ongeveer één eeuw, de Vlaamsche streek van het land in den toe-staad zou hebben verkeerd van een veroverd en verdrukt grondgebied. Het is een dwaze opvatting. Steeds genoten de Belgische provincies dezelfde instellingen als het overigo gedeelte van het land. Deze insteliingen zijn zuiver democratisoh. De Belgisohe bevolking heeft vrij hare volksvertegenwoordigers en.senatoren verkozen. Zij wordt vertegenwoordigt door provincie- en door talrijke gemeenteraden Talrijke politieke, wetenschappelijke en let-terkundige vereenigingen zijn de organen van haar intellectueel en zedelyk leven. Heeft ooit één dezer gestelde liohamen, één dezer vereenigingen, 't zy vôôr, 'tzy tijdens den huidigen oorlog, de ontwrichting van België geëischt? Gesteld dat men later een beroep zou willen doen op den wil. der bevolking, soude het dan billijk zyn geen de minste rekening te honden met de oude en geëerbiedigde politieke liohamen, waarin aohtenswaardige en bekende personen, ver-antwoordelijk tegenover hunne medeburgers voor de uitoefening van hun ambt, zetelen? De Raad van Vlaanderen heeft geen ander gezag dan dat welk hij zioh zelf toeëigent. Hij beweert zijn maoht te ontleenen aan den Viaamsohen Landdag op 4 Februari 1917 gehouden. Het ia evenwel onmogelijk eenige bepaalde inliohting nopens de samenstelling van dezen Landdag te bekomen. Zoo ook vraagt men zioh vergeefs af — wanneer de Raad van Vlaanderen aankondigt dat hij zijn mandaat neerlegt, dat hij- een nieuwe be-kracktiging cal zoek»n in een volksstemming, dat hy zal zorg dragon voor de vereeniging eeuer Constituants — uit welke elemeiiten deze nieuwe vorkiezende liehamen aullen zyn samengesteld. Of liever, men wp«t het maar al te goed, en de Raad vàn Vlaanderen ver-heelt het ook niet, men zal zich uitsluitend wenden tôt de groepen die znllen overgaan tôt de aanstelling van nieuwe provïnoieraden. Wat meer is, de aetivisten hebben niet ge-aarzeld, voor de provincie Brabant, een provincieraad te doen aanstellen door . personen die geenszins tôt de provincie behooren. Wat de raadpleging van het Vlaamsche volk zelf betreft, daar is in de verste verte geen sprake van. Nergen» komt het verlangen om dit te raadplegen tôt aiting. Plaatstmen zich op volkenrechtelijk standpunt, dan heeft zich hier een maohtsmisbruik voltrokken, waarop wij niet genoeg den nadrok kunnen leg-gen. De propaganda waartoe de „Raad van Vlaanderen" en zijn aanhanger» zioh leenen, wordt gevoerd onder de hooge hoede en de aanmoediging der bezettende macht. Qet isniet geoorloofd deze daad door een tegenoverge-stelde richting te beantwoorden. De vrijheid van vergadering en de vrijheid der drukpers zijn geschorst. Alleen voor de activistische Vlamingen bestaan deze vrijheden nog. Het stiat de bezettende macht en hare aanhanger» dus vrij hunne gedachten te uiten, ter-wijl het de Belgische burgers niet geoorloofd is hen tegen te spreken, protest aan te teeke nen, uiting te geven aan de verontwaardiging en de smart die hun ziel vervult. Onder de eigen oogen der bevolking geeft men stelsel-matig een verkeerde uitlegging aan de gevoelens der overgroote meerderheid van het land, en zy is tôt zwijgen gedoemdl Op een laatste punt wilden wij de aandaoht uwer Excellentie vestigen. Het heaft eerder betrekking op de ge-meenten der Brusselsohe -agglomeratie. Op een openbare vergadering welke op 20 Januari 1918 in den Alhambra-Schouwburg werd gehouden, maakten enkele activistische rede-naars hun inzicht kenbaar de hoofdstad te vervlaamschen. De Brusselsche bevolking zal dezen aaaval met verachting keeren. Maar zy kan moeilijk de beleedigingen vergeten die haar naar het hoofd werden geslingerd. Men heeft haar gezegd dat, indien zy zich niet laat vervlaamschen, zij een voorwerp van spot voor de gansche wereld zal uitmaken. Dergelijke be'sedigingen -zyn hoogst veree-rend voor haar. De stad Brusseï is zich volkomen bewust van hare historisehe en po>itieke zending. Als hoofdstad van een rijk waarin twee talen worden gebeziga, als woonplaats eener bevolking diea Franseh en Vlaamsch spreekt, was zij steada v ozorgd d« onder-scheidene maar geenszins tegen^trijdige strek-kingen te verzoenen, en daardoor zelf, de eenheid van het land te versterken. Tôt op het huidig oogenblik is zy daar volkomen in geslaagd. Geen de minste vijandschap bestaat te Brussel tusschen Vlamingen en Walen. Al onze kinderen zonder onderscheid zijn Belgen. Zij leven en sterven voor een on-verdeeld vaderland. Deze liefde maakt ten huidigen dage hunne kracht uit. Zij zal tevens hun onvergankelijke eere-titel zijn, terwyi daarentegende grootspiekery en de kuiperijen der „activisten" in een niet verwyderde- toekomst als een voorbij-gaand ziekteverschijnsel zullen worden beschouwd, die men, in 't belang. zelf van het va lerland, met den mantel der ver-getelheid zal pogen te omhulleii. De gedachten en gevoelens die wy in bovenstaande regels hebben uitgedrukt worden door onzen ganschen Gemeenteraad gedeeld Zij worden tevens gedeeld door al de gemeenteraden der Brusselsche agglomeratie, die verklaarden dat zij zich by ons protest aansloten. Wy achten ons bevoegd te verklaren dat dit protest ook de goedkeu-ring geniet van al de provinciale raadsleden van Brabant Wij verzoeken U Excellentie, de verzekering onzer gevoelens van hoogachting te aanvaarden. Opsland der Belgen tegen de politieke scheiding. — Bloedige botsingen te Brussel. Drîe voorzitters van lté&» Brusselsch beroepshof gedepor-teerd — De 'Jelgische rechtbanken staken. Op bevel van de Belgische regeeriiigi, die ongetwijïéld iMiht heeft de wetten des lands te doen toepassen, waren de aktivis-ten. Pieter Tack en Augnêt Borras, beiden lee-raare aan een Belgiseh Atheneum eni dus Belgische staaisambtenaren in heoh-tenis genonien oip gro^d vart, da mlsdiai-deo va<n lanclv'eri-jaad. befcpskkingeai met dem vija-nden en ophii.eingpn tegen de vqi-ligheid \-an den staat De aktivislen liei.eoi onmi'ldellijk hulp en steun zoeken bij V on Falkepiliausen, die officieren naai' het Gerechtshof zoindi oni de magistrate®, die het aanhoudingp-beveA onlderfceekend iiaddieta, in hadU'teiis te doen nemen. Dû ga-.ehteide terwâjiL beide landverradexa nit Je gevangenis ont-»lagien werden. De tijdingi van dien aanalag werd ate een loop end vuurtje in die hoofdetad. ge keaid Het volk stroomde naar de groote inarkl alwaar de de'cga.tiej. vaji versoliei-dena honderden maataeliappi.'en en dui---i«sn,flen Bruasela^rs zieh weldra be-vonden.De pcoflitie kon de nw>jiigte n,iet ver» apmdèn. Opstootje^ ontstonden wanneer oene kojnpagnie Duitschors cha.rgieei'de. Een decl van het publiek bood tegeo-âtand, tei'wijl de andere burg.era zich ve*-siueidden. iCr werdiesn g^weerechoten ge-ioôw,. Dôodéa en gewonden zij a aan ww- k.iiMia g-ôviilkn. Legerberichten der Entente. Hervatting van den oorlog met Rusland ? Bolo pasja ter dood veroordeeld. — Besprekingen in het Engelsche Lagerhuis. — Generaal Robertson blijft. — De toestand in Finland. — Anarchie in Rusland. — Onrust in Griekenland. DETOESTAND De. b©ide laatste zLttingeji te i>i<est-Lj< towsk zijin miat ©en coup de théâtre ge. eindigd. Uit een thans gepublioeeide natfere me dedeeling over de beidk? l'aatsite zittini geai te Brest-Litovsk blijkt, dat von Kuhl' mann en Czernin comstaiteerden, dait d( biesprekingen over de territoa-iale werd® deringien aan het Ru-ssisdhe wiestfrcmt on vruicht'baar waïan, Czernin stelde wioor dt begpiie'kingen daaiwer op t® sohorten. Trotzky verktoarde, "dait het «erdrag me da Rada voor de bey.bi'king vaav de Oekrai na en voor gehëel "Ruisland niet al»- gel dig kain wordian he,sdhouiwd. Von Kuihlmianin oonstateerde, dat het viw voudig Sterbond rn^t "de Rus'sisciie regee ring op. voiet »an oforlog vertseerde. Df ûoori'ogs'b'edrijiven zoude-n bij het «ervalîét van het sendrag van zelf herlevea. Tnotzky antw&orddo dait zijne volmaobtei uitgeput waren. Er Kunnen bespareicingetr gicihouud-e.n worden tussoheai Petrograd ei de, hiooldsteden van de centrale llaindeir bij' middel Vftn, drandlooKe telegrafie. Eiein Dudtg'cih blad sdhrijît, dat de teoe pien der Blolsjewiki tegen Oekrainie zouider oprukken. Diaar Oekra.ine geen strijdbaaj léger bezit, moeten de centrale legers tua sc'hein ko mien om te vertu nderon Cat '1 regeeiing vain Oefcraine Kerslagen wordt Van de franten geen nieuws. " : Op de Parijsc'ûe entea teconferentie 18 ook het verdrag van Lon den van 1914, waarbij de bondgenooten d, verplichting op zich aamen, geen afzon-derlijiken vred ete sluiten, opnieuw in eer gewijzigde redactie vastgesteld. -Bioio pasja is tor dood verwrdeeld. Ee® ander vonnis zou ons yarwotidesrd ineb biein, aamgezien zijn hoogverraacl bewezlsï was. Cailllaux motot niet op zijn gernak zyn Het valt nu te zien indien Bofo lajngteji hiet zwijgett zal bewaren ein zfya miede plidhtige niet in een moeil^jii po^tmjJJi steMlen. (Gedeeltelyk niet gecorrigeerd.) De heer Van Cauwelaert naar Havre. Tôt onze groote verwcraderiimg lezen wi heit volgende in de R. C.": „Het beridht in het avomdMad van gis, tercn uit het „Belgisoh Dagblad", overgo nomtn omlxent ©en oKicieele uitnoodiging die dr. Fr. van Cauwelaeït van de Belgi sdiie regeering zoiu (hebtoem on'tvangcui, on naar Havre te komen. is. uit de lucht ge grepen. Als. de heer Cauwelaeirt er eerst daags toe mcciht 5>e?luitsn oim naai- i7rank rik. te gaaii, zal dit b uiten eenige officdeel* opdxacibt om geibeuren." Dit is geen lotgieinstra.ffi.ng Hat gro-ote Bottcrdam^ohe blad is misleic Cîrden. tWHj willen hierbiij vosgen dat d< Van Cauwelaert reeds zijin pas heafj aangevraagd en dait hst zijne vriendon ?.el zirjfn die het gerucjht verspreidcïi dat hen een portefeuille, de 15e, in de Belgisohe regeering is aaingetioden. ' D© heer Van Cauwelaert gaat dus «aai .Havre. y 111— - Hoed af voor de slachtoffer der aktivls {en ! Talrijke arrestation hadden plaats. Drie presidenten van het Boroepsho zijn uaa,r Duitschland geieporteerd omge hoorzaamd te hebben aan d© bevelen va/r de wettige Belgische regeering,. Het hof van Verbreking zou )>eslo ten zijn ontslag1 te nemen indien die gede portoerde magistrat en niet terug komeo. Het is te verwacfiten dat aile Belgisoh< magistraten het voorbeeld van deçà hoo gen raad zullen volgen om te protesteere® tegen de niet te djulden' politieke soheidingt Welke magistraat die zich eerdigit zoi bevelen willen ontva,ngeŒii van een Heu velmans en een Van dein Broeok ? (Les Nouvellesi). De Belgischer Kurier van 13 dieaer be krachtigt bovenstaande in'liohtingen ei voegt ea* bij : Aan die rechtera van h« beroepshof is zonder verwijl die verden uitoefening van hun ambt onl'Mgjd gpwor den De 4e voorzitter van het beroeps hof, eein bejaard man, ia voorloopi.g t Bruesel gela ten. Belgen, steunt het werk Home woorOorlogsweezen Oude Weg 78fc De^, Haag. Van het Westelyk front. Het Fransche iegerbericht. PARUS, 14 Februari. Olficieel avondr bericht : Ten N.W. en 0. van Rein# hebben de Franschen overvaltei gsedaan en gevangenen meegebracht. In Champagne nog al druk kanon-vuur over en weér. Fransche bat ter i j'en namen een geduchte ophoopingi van DuitH ' sche troepen bezuiden Dormoise gesigtna/ leerd, onder vuur en verstrooiden die. PARUS, 14 Febr. (H.N.) Draadloosa. Een Duitsche aanval op een der kleine Framsche posten ten N. van Ba/rigny-Fi-tain is mislukt. Levendige wederzijdsche artillerieactie in de streek ten O. van i Reims en in Champagne. Bij den ga-ootet* i aanval van gisteren hebben de Amerikaaa, sche batterijen de Fransichen een zeer daad» l workelijkea steun verleend. De Franacha i troepen hebben de stellingen versterkt, diai l zij in den loop van dezen dag genomem « hebben in de streek ten Z.W. van de But» tes du Mesnil. Het cijfer der door de Fra». ■ schen g-emaakte gevangenen is thans vasfc l gesteld an bedraagt meer dan 150. PARUS, 14 Febr. (H.N.) Dxaadloos. Niets bijzonders te melden behalve een. ze< ' bere bedrijvigtseid der vijandelijke artille-r'e ten Z. van Epéhy en bij Bullecourt. * Het Engelsche iegerbericht > , LONOEN, 14 Februari. (Reuter.y Olficieel avondibericht : V anochtiend vroegj i hebben Canadeeeche troepen alweer die schansen by Lens met goed gevolg ove« i vallen Een aantal Du.tschers sneuveiden^ enkele gevangenen en twee maohinege -l weren. werden meegevoerd. Onz« overvaleoœlitig keeirde ong»> . cecrd in de licie terug. Onze patroeljes hebben in den loo|j ■ van den dagi nog tal van gevangenen op het zuidfliijk déel van ons front Semaatat, Het vijandeiijk geschut roerde ziel» vandaag nog al bij d!e Souchez-bSek. ( De strijii in de lucït 1 Engelsche actie I.ONDEN, 14 Februari. (Reuter.) OffW cieel : Gisbeiran kon niet veei worden ui6j t gericht door de lagte wolfcen en den rtt< gen. Enkele verkenningen werden in (Uf vroegta uitgievoerd en op verscli^lftendw ] doelen bommen geworpen. ... ^ lie stnjd ter zee. <• — " V Italiaansche duikboot successen. ROME, 13 Februari. (Stef.) Officieet^ Gjstermxddag heeft een onzer duikbooten ; cen gewaipeind vijandelijk schip aangeval-len bij het eiland Lussin. Niettegenstaandaf. de duikboot hevig werd aangevallen dooe" < ! vlicgtuigen en torpédojagers is het behou- < : den teruggekeerd. | ROME, 13 Februari (R e u t e r.) Itau j , Daansche torpelobooten hebben een inval ; gedaan in de baai vaa Buccari bij Fiuma, in den nacht van 10 op 11 dezei' en det j gïoi)tste stoomboot, die daar voor ao«:j ker lag, getorpedeeord. Schipbreuk. BREST, 14 Febr. (H.N.) Het Patrouil- ] leschip Chouque heeft in den mist schip.' breuk geleden. SANTANDER, 14 Febr. (H.N.) Een oj*. belcend Amerikaansch zeilschâp heeft bij. Suanoss schipbreuk geleden. 1 Deduikboot-enmijnoorlog. L.ONDEN, 14 Febr. (R eu ter). Aan1; de Times wordt uit Madrid gemeld, daf w bemanning vaa de Ceferino, nadat h et schip in den grond geboord was, order -5 ! kreeg in vier booten te gaan en naar Qr«; chilla, op het eiland Hierro gebracht * wea-d, waar de duikbootbemanningi aan waf1 ging en daar eenige uren bleef. De kapi^j 1 tein sommeerde de plaaitselijke overheid oiil twee Duitsohers in vrijheid te stellen, d>J( verondersteld werden op het eiland te zijn,; De overheid ontkende dat, maar de kapW tein, die hen niet geloofde liet den burg^ . meester met nog een burger aan boord | t van de duikboot brengen, waar zij aie g>K zelaarsgehouden werden tôt dat de vermifl^ * te mannen te Tneriffe waren. ï Een verklaring van Baker. Bwkel, ataatssecr. van oorlog, heeft DlruW 3 dag aan sénatorencoman. van het legieir ee^ ve>rtrouvvelijik;« verklaaing gedaam over den toestand. De N. York Times is gen^htigtf te deziein opxicMe het volgende t© public ceeren: Baker sou verîdaard heiblîjen, d« i het volstrekt niet onwaaKcliijnlij^ is> dw een 1.-500.000 Amerikaan^che soldaîen het «inde vain hert, in Frankiijk zou, kunïieti Wixxlifii. ontsebeept.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods