Belgisch dagblad

1665 0
16 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 16 November. Belgisch dagblad. Seen on 26 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mg7fq9r508/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

iste Jaarg'àiig' I———■HIHIIIIK^WMI—— I" .mil III ■ DINSDAO 16 NOVEMBER 1915 0 No. 53 M ' >u <r <* ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Holland f 2.50 xranco per post. Lo3êc nummers: Voor Holland 5 cent Toor Buitenl arid 7k cent. Den Haag. PriosegracW; _ 89, Telef. Ived.1 Adm. 7433. ■H^MaasaMKîcssssffiSssssssEiS BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. T — ADVEEÏENT-IEI; Van 1—5 regels f 1.50; elk® regel meer f 0.30 ; Eeclameà 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon ïïouse Lloyds Avenue E. O. " »aro»i»»iniinin»»n»i m» lëis-ioifi, VAN H ET CONGRES VAN WEENEN TOT DEN OORLOO VAN 1914. Onder dezen titel beeftdehev;r Ch. Seignobos, hoogleeraar aan de Sorbonne te Parijs, eene zeer merkwaardge studie geschreven in de reeks brochuren uitgegeven bij de Librairie Collin te Parijs, door een zeker aantal profes-soren en Acadetnieleden, onder debenaming: " Etudes et Documents sur la guerre. De heer Seignobos is een der meesfc ver-maardo geschiedschryvers van Frankrijk. Hij lieeft een bijzonder goed oordeel en weet in enkele trekken de voornaamste gescbiedkun-dige gebeurtenissen te kenschetsen. Zijn nieuw werkje verdient dan ook, dat wij het aan onze lezers bekend zouden maken. Het congres van Weenen was ongetwijfeld met goede inzichten bedoeld ; maar hetonge-•Jijk der diplomaten van 1815 tôt nu toe was. dat zij votgelingen waren van den beroemden Machiavelli, die meer steunde op macbt en list, .dan op internationaal recbt en bet belang der volken. Metternicb bad voorgesteld den.Sultan ook op bet congres toe te laten, maar Tzaar Alexander verzette er zich tegen, daar bij de vrije hand over Turkije wilde bebouden. Daarentegen wilde Alexander, ingenomeu met mysticisme, eene cbristelijke groote Euro-peescbe familie verwezenlijken, zicb beroepende op den geest van zijn- tijd en bet verlangen der volkeren naar een grondwettelijk bestaan. Hij làoopte den blijvenden vrede te verwezenlijken met al de vorsten „door liefde -an broederschap" te vereenigeD, waardoor zij een zelfde politiek stelsel zouden aannemea. Het barde en meer practiscne systeem van Metternicb deed de droomerige voorstellen van Alexander scbipbreuk lijden. ledereen weet boe het bonderdjarige af-breken van bet werk van bet congres van Weenen tôt dien oorlog geleid heeft. De beer Seignobos legt in ftinke trekken uit boe dat de laatste overblij l'sels van het Weener congres door de eenmaking van Duitschland en bet nieuwe stelsel van bewa-peniDg tôt het uiterste toe, door het Duitscbe rijk ingesteld, te niet werden gedaan. BTTTTI-i ' " 1 i.rnitB'. . ■ *'m ' ' g——M2P Bovendien huldigd®" Wilbelm II zijne Weltpolitik in, waardoor hij dacbt de wereld te kunnen bedwingen, dank over bet Drieverbond, door Bismarck gesticbt. Doch zijn weltpolitik scbrok de wereld af. Te Alge-siras bevond zicb Duitschland alieen met Oostenrijk tegen Europa. Tanger 1905, Alge-siras 1906 en Agadir 1911 besloten tôt bet Eransche protectoraat in Marocco. De grootheidswaanzin tracbt tôt den vervol-gingswaanzin. Duitschland moest en zou den ijzeren ring verbreken, welke bet rond zicb zag. Servie gaf er aanleiding toe. Sedert jaren binderde dit land Duitschland—Oostenrijk; het verpperde den weg naar het Oosten, vanaf den Donau over Saloniki, naar Bassorab iu den Persiscben golf. In 1908 bad de Oos-rijksche regeering valsche documenten laten fabriceeren om de medeplichtigheid van Servie tegen Oostenrijk te bewijzen. Het procès van Agram was echter eene zedelijke nederlaag voor de regeering van Prans Jozef. Deze zou baar weenvraak nemen. Deaanslag van Serajewo gaf er de aanleiding toe. . In een laatste hoofdstuk bespreekt de heer Seignobos de voorwaardesi van een duurzamen vrede. In krachtige termen legt hij ujt dat deze zich alleen door de nederlaag van het Piuisische militarisme eu de politiebureau-cratie van Weenen, verwonnen zal zijn. Hij bewijst dat hiervoor nog andere voorwaarden noodzakelijk zijn : lo. de erkenning van het redelijk gezag der internationale legels, in de plaats van de anarchie en het absolutisme der overheer-schende mogendheden. 2o. bet wederzijdscbe toeziebt der bewape-ningen.3o. het onderwerpen der diplomatieke onder-bandelingen en overeenkomsten aan het toeziebt der E amers. Mogen deze wijze raad ingang vinden in de geesten als bet uur er voor gekomen zal zijn. T. __ ~ — Ue ioesland. Dat de toebt naar Sofia door Servie geene wandeling kau genoemd worden, bewijzen de veelvuldige moeilijkheden die de Serviers buDne vijanden in den wegleggen. Van eena omsingelmg van het Servisch leger, zooals men voorspeld had, is het nog niet gekomen. Putnik, de opperbevelhebber van het Servisch leger, is een te slimme strategist om zicb te laten vangen. De Bulgaren zelf zijn te Veles ingesioten en men mag zich binnenkort aau de val van die stad verwacbten. Overigens hebben de Bulgaren reusachtige verliezen geleden. De terugtocht der Serviërs naar Mitrovitza, waar de Servische regeering zich beeft ge-vestigd, gesebiedt in de volmaakste orde en zonder verlies van materieel. Vjijdag heefo een bataillon Serviërs twee bataillons Bulgaren verslagen en Tetowo her overd. Zij vermeesterden daarbij een kanon en eene boeveelheid oorlogsbehoelteD. Dit succès beeft de positie der Serviërs in bet Eassanikpas merkelijk verbeterd. Ue Eranscben hebben op hunne beurt de Bulgaren aan de Ornaja verslagen. Zij namen drie dorpen en een blokhuis. De Eranschen zijn aldus tôt op 11 kilo-meters van Veles opgerukt. De Eranscbe artillerie heeh de Bulgaren neergemaaid. Hunne - verliezen zijn aanzienlijk. De Eran-chen hebben nog een voordeel ten zuiden van Walondowo aan de0Vardar be-baald. De Bulgaren moesten er ^ferscheidene scûansen ontruimen. De Bulgaren hadden er 30 bataillons bijeengebracht. De Eranscaen verloren weinig volk. Do Eagelsctfèn, die verstefkingen hebben 9»tvangea, rukkeri op en drijven de Bulgaren en Macedoniscbe comitadjis voor zich. Zonder de minste overdrijving mogen we zeggen dat de toestand merkelijk verb^erd is. De vijand is er ook niet in geslaagd de Montene^rijnen van de Serviërs te scheiden. Op tien kilometer van Nisj hebben de Bulgaren een nederlaag opgeloopen, zoodat zij gedwojgen werden terug te trekken. Monastir is niet meer bedreigd sedert de Bulgaaische nederlaag bij Tetowo. Aldus blijkt bet dat de Eranschen en Engelschen wel is waar op bet twaalfde uur zijn aangekomen maar niet te laat. In bet Westelijk frqpt niçts van belang. Naar Eiga en naar Dwinsk toe worden de aauvallen der Duitschers steeds zwakker. Von Hindeaburg kan zijn operatieplan niet uit-voereo, Below heeft leeds 100.000 man, zoo zegt men, verloren. Thans is er°zware artillerie uit Eoningsbergen aangekomen. De Oostelijke vleugel der Duitschers is van de zijde van Kemmeru blootgesteld. De Italianen schieten goed op, al hebben "j nog t.oritza niet geaomen. s iionings ïiaamdag. De Belgische Colonie in 's-Gravenbage heeft 's Konings naamdaag niet laten voorbijgaan zonder hem feestelijk te herdenken. Onze .landgenooten hadden de Belgische kokarde aangespeld. Het register, dat in de Legatie aan den Langen Vijverberg ter beschikking van het pubiiek was gesteld, was met talriike hand-teekeningen van Belgen bedekt. Velen hebben Koning Albert een telegram van hulde en verknochtheid gestuurd. —...... kw™ i i m i i 40,000 ZuickÀfrikîfaiiders komen on s te liulp. Uit Kaapst&id wordt gœeinid dat een ZuM-Afrikaariseli ecqtedJtiekorps waïaa--lithijnlijk onder commaiiclo v®n generaal Smuts, naar Europa zal orverkoinen om do Duitschers te helpen in de pau halcken. Dit heugieliijk nieuws zal aile Beîgen in 't algemeen en d® Vl®iming®n in het bijzonder vcPblijden. Dat is dte echte broederschap en solidariteit tegen Duitschland. 40.000 koeine Bioereoi eux Zuid-Afri-katainsche Britten imaken een gansch leger koi'ps uit. To®n wij geni&raal Botha gelukwensch-ten over ziijne politieke ovexwinning, drukten wij' de hoop uit dat ook Z-uid-Afrikaandters ons ter hulp zouden snel-len.Aile prc-Duitsche bla^m in de n eut raie lamten. hebben. vuur ea vlann gespo-gen omdlat generaal Botha de han-dieix vi'ij zou hebben, om ook in Europa tegen. do Duitschers tusschembeide _ te komen, d'ozelfde Duitschers die in Zuid-Afrika op stand hflddien gestookt. De verwenschingen dier ola^çn tegen geniOrû'al Botha en generaal Smuts wezen genoeig de oostelijke riehting va| den wind aan-... In d'à aoinberste dage.n hunner geschie-dienâs hebben de Boeren ook op de Belgen mogen tellen, terwijl de Duitschekei-zer Krugetr niet wilde ontvangen en den Engelschen gt'af een dioor hem ontwor peu veldtochteplain tegen de Boeren over-lei. Zijin telegram. van 1897 aian Kruger was suel verg^ten. Ondianks zekeren officieelen druk sta-ken die Belgw hurane genegenheid! niet adhter banken, no oh stoelen. Het was ook het geval voor de Fransehen. Thiains zullen BeJgen ■ en Boeren en iiritten en l'ranfichen schouder teg;en schouder _ op-ruk.ken tegiein het Duit.sch impérialisme en de Duitsche woordfbreuk. Boontje komt om zijn. loontjû. Links eii Rechts. St. Albert in het ieger. Ter gelegenheid van 's Konings Naamdag ontvingen de officieren en soldaten een pak chocolade van een balf pond. Minister Schollaerî beter. De toestand van Staatsminister Schollaert, in St. Adresse, is verbeterd. Geene bulletijns worden nog uitgegeven. Nieuwe giftan voor België. Canada vergeet de Belgen van het bezette land niet. Wat hebben de Canadeezen reeds niet aau de Belgen geschonken. Thans vernemen wij dat de regeeringen der provinciën Ontario en Quebec elk 1000 pond sterling aan het Belgian .Relief fund hebben gezonden om zoodoende Koning Albert's naamdag te herdenken.Noodvrienden zijn de eenigste vrienden in de wereld voor de menschen en voor de Staten. De Poîen worden beloond, De beer Khvostow, minister van binnen-landscbe zaken van Rusland beeft zicb ver-klaard ten gunste van de afschaffing van de „politieke onbekwaambeid" der Polen, oindat hij heeft verklaard dat de Polen die hun bloed tegen de Duitschers hebben gestort hun trouw ten aanzien van Pus land hebben bewezen. De Beursgazet, die het blijde nieuws drukt, is van meening dat ook aile andere nationaliteiten van Rusland aan die rechtvaardigheid moeten deelachtig worden. Generaal Galiieni aan het werk. De nieuwe Eransche minister van oorlog heeft maatregelen bevolen om de verschillende legerdiensten te vereenvoudigen. Hij sebaft een groot deel van de bestuurlijke paperassen af, alsmede de centralisatie der diensten. Aan het bijzonder initiatief geeft de Minister vrije baan. * t Hij zal ongenadig de officieren en beambten aan de deur wijzen wanneer zij niet recht in hunne seboenen loopen, Zj zijn betaald om te werken en niet om op de kosten van den Staat te luierikken. De militaire en burger-lijke beambten, die als s e' an machine-scbrijvers dienst doen, beboeven door vrouwen te worden vervangen. Hunne plaats is immers in bet leger. Voor 1 December moeten de door den minister gevraagde inlichtingen hem toekomen als de Heilige Bureaucratius niet probeert den minister op flesschen te trekken of ailes op de lange bank te schuiven. Bijna 5 milliard fr. in goud. De goudvoorraad der Eransche Bank be-draagt thans ongeveer 5 milliard frank. De goudvoorraad der Duitsche Bank is niet hooger dan 3 milliard. Men vergete niet dat de Duitschers de noorderdepaitementen hebben geruineerd, anders zouden de kelders van de Eranscbe bank circa zes milliards bevatten, zooveel als bet losgeld dat Erankrijk in 1871 aan Duitschland heelt moeten betalen. De Fransche school in Servië. Volgeins de Daily Chronicle zou het Seivische leger niet naar de 'Oosten-lijfcsche mw wel naar de Fransche militaire krijigskunde ingericht zijn. 't ls, indatdaad, de kolonei Mondain, een Fxansch olficiier, die, in 1862, het org.aniseeren der Servische strijdlrrachten ter hand nain. Kolonei Mondain bieef zeven jaren in Servië om er de Fransche militaire oefening en zelf het uniforni Fr.ansch rnodel te doen aannemen. # Naar het voorbeeid der kleine Belgen. Ileeds een dertigtal jaren bestaat in België een boogen landbouwraad, wiens adviezen en voorstellen de minister van landbouw onder-zoekt. Van die hoogere landbouwiaad tellen wij op dit oogenblik leden in Nederland. De nieuwe Eransche minister van landbouw, den heer Jules Meline, komt in denzelfden aard een hooger laDdbouwcomité te stichten. De Duitschers zullen eene andermaal eens te meer sehrijven dat de Belgen onbekwaam waren hun land te besturen. De „Kultur" moest daarin wîit orSe brengen. De ellende in Duitschland. De „Volkszeitung" van Dresden verhaalt bet volgende geval: „L)onderdag laatst, zoo vertelt een der rédacteurs van die krant, over de Carolabrug. 1k woonde er een zoo ontzèttend schouwspel bij, dat ik bijna mijn oogen niet durfde gelooven. Een. viji'tigtal vrouwen en kinderen plonsden in " den stroom. Zij hadden het ijskoud water tôt het middel. Die ongelukkigen vischten er stukken bout en steenkool, die de jongste vloed médegesleept had. Gedurende een voile uurheb ik dit ellendig schouwspel gadegeslagen. Toen ik vertrok zetten de rampzaligen steeds hun werk voort. De voorbijgangers bleven stil staan en spraken elkander fiuisterend aan. Men zou een wet moeten maken, zegde een bunner, om dergelijke zaken te vermijden. Ik antwoordde met bet woord van den kan^elier : „Not kent kein Gebot", Huwelijk. Op 6 November werd te le Havre bet hu.velijk voltrokken tusschen Mej. Jeanne Pontus, doebter van den artilleriemajoor Raoul Pontus, en den onderluitenant Léo Verhaegen. Uetuigen waren: voor de bruid, majoor Baesens en luitenant van de Kerchove d il aile bast ; voor de bruidegom de heer Deprez* advocaat te Brussel en de heer Walter Braconnier. * Het recht in "de toekomst''. Ter kenschetsing van de actie der ,,Toekomst"-groep, welke Nederlandsche sympathieën jegens Duitschland tôt uiting beoogt te brengen, kan dienen, dat niet weinigen harer medewerkers in hun ijver om al wat van Duitschen~Trant gedaan en ondernomen wordt, in een gunstig daglicht te stellen, vaak nog verder gaan dan de meeste Duitsche woord- en pen-voerders zelve. Dat geschiedt "o.a. in een artikel van den Groningschen oud-hoogleeraar in het sfrafrecht J. Domela Nieuwenhuis (va-der van den bekenden Gentschen predi-kant) in het ,,Toekomst"-nummer van Zaterdag. Onder het opschrift: ,.Heeft Duitschland medegewerkt tôt het Avaarborgen der Belgische neutraliteit !" betoogt prof. D. N. in dat nummer, dat het verdrag van 1839, waarborgende de blijvende onzij -digheid van België, wel door den Koning van Prulsen, maar niet door den toen-maligen Duitschen Bond is onderteekend; dat Pruisen Duitschland niet is, en dat niet is aangetoond, dat het tegenwoor-dige Duitschland zich aan de Belgische nenlraliteitsgarantie later heeft aangeslo-ten.„Dat de Koning van Pruisen het in 1914 over de oorlogsverklaring aan België ' eens was met den Keizer van Duitschland doet in dezen niets ter za- ke" — schrijft de hoogleeraar En evenmin dat de Duitsche ministers Von Bethmann Hollweg en Von Jagow " de schending door Duitschland van de Belgische neutraliteit erkend hebben — immers zij erkenden niet de schending van een door m e d e-o n d e r t e e k e-ning van Duitschland gega-randeerde neutraliteit. Ons lariâ geldt voor do geheele wereld als de bakermat van het internationaal recht. Von Bethmann Hollweg, Von Jagow, Von Heeringen, zij hebben het niet zoover gebracht, dat zij de schending van dat reeht door den inval in België ontkenden. Zij kunnen nu een les je nemen bij prof. Domela Nieuwenhuis, die hun een middel aan de hand doet om zich schoon-te wasschen. Salomon was er een suk-kel bij, toen hij den gcrcchtsdienaar last gaf, het kind in tweeën te snijden en elke vrouw de helft te geven. Prof. Domela Nieuwenhuis halct een volwassen monarch in tweeën en noemt de eene helft Koning van Pruisen en de andere Keizer van Duitschland. ,,Toekomst"-recht ! Tôt hier De T ij d. De dynastie Domela Nieuwenhuis is waardig van Pruisische inburgering. Hare doenwijze herinnert het woord van Frederik TI, Koning van Pruisen, die zegde dat wanneer een vorst eene volkerenmisdaad' beging, er altijd een ju-rist ' te vinden was om haar te recht -vaardigen.Altijd het Alva^regiem.^ „Biji voimis van 22 October 1915 van. den Veldkrijgsrxad, zijn de volgende per-senen wegens verspîeritig, schuilhoudien v.an venspieders, hulp bij verspîeding en po-giingen om manschappen naai- den vijand ovier te brengen, veroordeeld : l'erdood: 1. Dlialluin Eugeen, opziehter in ©en fabiiek van landibouwmiichines, te Croix, bij Rijisel; 2. Doucedame AchiMes, gi&pensiionneerd spoorwegbeaimbte, te Ka-. merijk. Tôt 15 jw dwangarbedd : 3. Vrouw vain Daniime, v Maria, geboren Laroche, te Maubeugie. Tôt 13 jaar dwangarbeid: 4. Vrouw Lauridon Ctementina, geboren Nevejans, te Aveismies les Aubert; 5. Vandamms, ugust, f abriek sbeamb te, te Maubeuge. Tôt. 121/2' jaar dwangarbeid: 6. Hublart Oscar, baanwachter, te Louvroiil. Œ'ot 12 jaar dwangarbeid: 7. CoLentier Hendrik, rentenier, te Kaimierijk; 8. Coi'beïit, Arthur, herbergier, te Kaimerijk. Tôt 10 jaar dwangarbeid: 9. D nichez, Maiia, geboren Pont dieux, huishouc|^ter te Kjinerijk; 10. Dislaiûie, Auigust, mure en fsbrikant te Rieux; 11. Fierquia, Paul, kœper te Hautmont. Tôt 21,/2 jaar dwangarbeid: 12. Woel, Karel, kleenn-aker, te Kamea-ijk. Tôt 3 jaar gevangenis: 13. L-estoquoy, Hendrik scholer, te Kamerijk; 14. Fier-quin, Hermana, naaister, te Hautmont. Andere v,an oiorlogsveiiTaaâ beschuldigde personen zijn vrijgespro-ken. Het doodvonnis tegen DhaJluin en D^ou-cedanie uitge4s;prek©n, is heden voltrokken. Maubeuge, den ln Nove<mber 1915. De Koiminandant : Martini, Genenalmajor. Ond.er de veMOrdoelden bevindt zich een paar Vlaamsche menschen en een.... scholier. In die middeleeuwen kw.om het soms voor dat Duitsche vierschaxen dieren ver-cordeelden. Wanneer zuiien hunne veld-gerechten dit ook doen? Z^ zijn er toe « staat l BELGIË. Braiianf. Nog de nieuwe eenzelvigheidsbewijzenc Men heeft er 140,000 noodig. In' de laatste zitting van den Brus-selschen gemeenteraad werd het vraagstuk der nieuwe eenzelvigheidsbewijzen ten ber-de gebracht. De heer Maurice Lemonnier, dienstdoen-de burgemeester, heeft hierover de val-, gende verklaring afgelegd: ' — Volgens het aantal inwoners, zoui het cijfer der nieuw af te geven bewijzen; 300.000 zijn. Nieuwe berekeningen hebben bewezen dat er 140.000 zullen noodig zifn. Hèt werk is dus zeer belangrijk. Het ge-meentebestuur heett tijdelijke agenlen aan< geworven. Tegenwoordiig stellen 52 agen-ten, waarbij de vas ten gerekend zijn, de bewijzen op. Die bedienden zijn veranf;. woordelijk; zij moeten de gegeven inlichtingen in de bevolkingsboeken na.zien. Het getal bedienden dat de registers kan ia-zien is dus bijgevolg zeer begrensd. Indien ik vijîhonderd klerken aan dit werk zette, zouden het toch niet harder kunnen opscliiefcen. Per dag worden dus ten hoogste 2000 bewijlzen afgeleverd. Men zal 60 à 75 dagen noodig hebben om dit werk te voltooien. Vrageniijsten werden' op aile kommissariaten neergelegd, maat wij hebben reeds hun aantal tôt honderd per dag moeten beperken. Centraal vluchtelingenkomiteit. Dit komiteit werkt vooral te Brussel en geeft hulp aan aile Belgische en vreenv de vluchtelingen. Een to-elage Tjan 5000. francs werd aan het Hulpkomiteit van Peruwelz toegezegd om dit in staat te stellen de kosten te deklien die het ge-had heeft' ' tijdens de doorreis van 2000. Fransche vluohteling«n. De gemeentewinkels. Te Schaerbeek werd in de gemeentewiflS. kels de prijis der waren voor 't meeren> verpprîerd ; zoo sloeg het spek af 'fan 2.90 fr. de kilo tôt 2.30 fr.; de rïjst" kost 10 centiemen minder, lt zij 0.60 ïr. De koffie, is echter duurder geworden, en .kost 2.90 fr., vroeger 2.30 fr. De boonen kosten 0.85 fr. de kilo, de erwten 0.70 fr.j eene fiesch azijn kost 0.35 fr. Vooral de( andere waren bleven de prijzen onvei-anderd.fnvoer van fokvee in België. Door den gouverneur-generaal te Brussel is onderstannde bekendmakinggepubliceerd: „Tot bevordering van do veeteelt bepaal iik . hierbij, dat de uit Nederland inge-voerde teeltkoeien, die over de bewakings-posten Es chen en Maeseyck binnen mogen en hier op den linker ho-orn met het hoorn-brandmerk E (Esschen) o£ M. (Maeseyck), en voJgnummer voorzien* worden, van aile opeisching verschoond bleven.De bezitters der koeien moeten op verlangen een door den bewakingsveearts voor elk afzonderiijk dier af te lever en be-wijsschrift overleggen, waaruit blijkt, dafc de dieren met het vermelde hoornmerk over den bewakingspost werden ingevoerd. In het bewijsschrift moeten buiten het hoornmerk, ouderdom, kleur, merk, of welk ajder bijzonder kenmerk van elk di(^- afzonderiijk aangegeven zijn." En de Duitsche garantie dat de dieren niet door hen zullen worden gerekwireerd ?. • Benceming in de Godshuizen. Tijdens de laatste zitting, heeft de God shu,izenraad Dr. Edmond Jacquet, 'iet welbekende geme>enteraadslid, tôt dienst-overste benoemd ter vervanging van Dr. Cheval en Dr. Léon Jacqué tôt dienst-overste ter vervanging van Dr. Bayet.. Andere benoemingen zullen binnenkort go daan worden. Nieuwe jacht op dagbladcorres-pondenten.Op bevel van het Duitsche bestuur te Brussel is over geheel België een iacl.it naar buitenlandsche dagblad-corresponden-ten begonnen. Het is den indringer ©en doorn in het 00g, dat voortdurend onbe-kende personen zijin daden nagaan en door bekendmaking in de' „vijandelijke" pers openbaarheid geven. Hntwerpen- Een correspondent gevangen. In Kessel bij Lier hebben de Duit> sche militaire spionnen de hand ge^ega on een vermoedelijk Engelschen, correspondent van een dagblad. Op hem werden berichten bevonden, welke hij aan ©ea' slagersknecht te Lier had aangeboden over de grens te brengen voor een bedrag van 10 frames. De gearresteerde is naa>: Brussel gebracht. Luik. Oude knollen te koop. Te Luik worden maandelijks geregeld door de Duitschers paardenmarkten g«-> houden, die hoofdzakelijk bestaan uit ai-» gedankte oî gcw on do c^iv ,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods