Belgisch dagblad

1926 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 05 August. Belgisch dagblad. Seen on 27 September 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/f47gq6s013/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

s ioi©é ;*nr ~ -, \ abonneme.NTEN; ù, ïet S ïp&widen joor Hederiand, a'2.BÔ franco per pôst. Lossa v^mmberè. Voor -Nedeïland 5 cent. %oot Buitenland î1/» cent. ï -r-r -i-i. 1 a BELGISCH DAGBLAD tferschijnend fe *s-Graveniia@e, elfcen verkiiag te 12 ure middsg. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE- iDVEETEN Tï E N. Van 1—5 regels f 1.— ; elko regel, meer f 0.Î5; Réclamés 1 — 6 regels f 2.— ; elke regel meer f 0.30. London: Dizon House Lloydi Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'Antin. .7 -j De Vleermuizen ■4: * ' ~ i ï* - IjTœtD: in 1914 de DuitscKe rogie®rin{ ptbegan&tâande haro ptachtige lMoften L de door haar oinderteekenidia trafcta n, zich sobuldig maakte aan de scben Uw van Beigië en aan het kleine Bel->chQ voik don oorlog veifclaai'de, ginj de geheelo wereld eeliia steta op, vai jylrbazinig, inaar ook van lafschuw. L' Dat mian ©oh ter hierpiveii' verbaasd njCesl zijn, ka!a ik niet begrijpefn, wiant idega-ijpi' , die de Duifcscih'ers meer van. laaMi Ijbebben lteer^a kenmen, moia&ten taûb* Wol ;fiveten, dat de nueniseb in Duitscjhîand hie't ftiid rs wordt beschouwd ails één van die Ipjtijke machinas, wier bestaa:n_ alleien g&-pê'ttdgd en gerecihtvaardigd is, i|n zooverse ïiet client voor het vauerlaind, d. w. z. ijyoor het uitvoeren dèr beslùiben, 'die eeni. ijgie h (loge heeren wél1 willem njetmteïi, | Terwjjll cbe bescbaving en de godsdiejnsl pi steeds op uit zijn geweest, doo,r ieteti iedçlijk optreden, aile ka'nsen van twfe $n krijig uit de wereld te .vQrbantteirt jbeeft het Duitstebe volk, dat, zicb faei Mï-'cst bescihaaid© volk der wereld beti-|e;t, steeds beijverd in aile klassen dra PaTtstohappij het ooriogsidee niet aliedn m 'te mpodigein, doclh ta verhe'eriïftpn i als ©en ideaal voor te steilien. rerwig'î Duitschland zoovsie groote maa-fwcn op ieder gehied hesit Vioiortgebraoht, l^jerdw^Bian de iiamiea dier personen in fjh'et niet, en bjSjiven sleohts de namlela Sf*an vechfcersibazen van inenethen wjer fpaam met" meinscbcinblioed _ b&zocdeld is, tls die van werkelijik; groote manneO. bêta an. t g Oroote &chrijvers, die der natic* edeile fgo'voeâeh^ inboezeinilden, zijin îiietigïï^len ; îferaot zijin sfechts die, welke het ivtijk fpprui'ein tot het veehten, di© het Du,it-Jche volk gieleidelijlk: .goViôi'nid hebbeln tôt ffeon gevaar voor zi|ne l)ureln, ea vopir rac geheefe wereild in het algeim^c a! H Hierdoor is het geheolte volk als hlet .ware met blindheid geslagen; het oor-Seett iaiet zooafe eenig lander voik. doclh moekt, geheei ooildierworpen aam, den wil, ffie van hooigef haitd '■wiordt gebotifon,1 • petihts te hanidelen ais Duiitsoher, dait «vil zeggen', als een luitzo^disriingsaieïisicà. î 'Ailes wat hij doet is meestal zoo gqaid. ils onbectfiineliik <e'n irnirtArslttow, voor jedo? ;ànder volk, dat, in het fàjin waardiigiheid van zulke handelingen ^aiieifs weten wil1, en zoo koimt het dan )piok zeer vaak voox, idat Duitadhers, die fcchtsehapen vain a,a;nteg zijn, teagavolgei Iran verblijf in het- buitenlatidf, voior goed ^ez-e huicheiaclhtige 'wijze vain le^ein van Bieh afschuddein dn ronduit er voor uit-kom'eln. dat zii tot dusvietr giedwaald heb-ien.( Zoo las ik ©nlamgs ieen zeer intéressa nit boek vain Dr. Harry Stuermoï1, Idfie *Sni 1915—1916 oonieisipoi'njdéiat geweest :'s Éoipr die „K01nisohe Zeituing1' en Konstan-feopedi ein die in duidelijke tewoordingeln zLviï a/sebuvr biescihrijift roor hiet Duitscbe 'systeeniï. Dit boek, aetiteM Kii'egsjahre in Jvoflstaiitinopï®", leert oins zeer sobanidelijke jhand'eiîângeû, die door de Duitsohers iin Bel-g. zijn bedreven, :0p bldz. 22 vind ik oincter * airlerein het volgend©: , „No@ zie ik hem v66r mij, den reeds , 5; (arigen vroegereSi aetieven odiieier, die 1k tfoMitatts lliecfhts- ,tot Oberîeutnajit haid | i>racht en die zicb mi* woer getoeel' tot 1 ftionst droiag, omdat hij, zooials hij mij ge-foeet in den beginrue, • in sloebt aangebraciht v. ; iFotiwem, bskanld liad, op deze -wijze ©en Zv.r mooi traktement on zelîs uitzichfcein op bsrordering kreeg. Hij beett mlij ook van de fesi'ste wekfcn in Beigië vea'beld, ûeze luifce-Haut Sfcsû, w&ar hij flommanldalnt van cen élappeJkolonjne geweest Wias, en ik hoor hieim Hittg, hoe hij1 zijin,© b&kwaaimCieden als -oorlogs^ ivoeadèr in het ware lidht stelde, hdj, die ach beçoemide, dat reeds eein Heéïaar hem, to:n hij nog een ékriaap Was, liad gezegd, Hat hy in ataat was eein all'taafklecd te stelein |!1 knippen om zicà daaruit een. broek W raakfim ! Ait xktii r>OirTTifivft/-»r(oln \xr il 1 oem buis wilden uitphmideren, zeide by1, w er een zeer eelmvoiudig middeil: eein nii yan mij'n© koloone kreeg bovel eieta Belgis' ■ geweer door eein open keildergat ta w^pi . ein dan werd het buis ondeirzoebt ïiaar i voorhand'Cin zijnde vvapenefn; werd or 0| efechts één ge'weer gevonudein, zoo hadd' Wij be.vcl1 zonder gonade ailes in belsfl^ t© nemen en- d© mdlis'ch'e'n weg i ivoieren." ; , 'Arante Beigein, die met zuik ©en rooiVei ibfânda te doen hebban gabad, arme me sthen,- dfe onsdbulldig gewiarteld we^den, d wellicht onScjbuldig gedood zij:n! Un kan ©r dan één oogenblik sprake v; zijin, dat een ïoyaal, weld©nk(-nde ftelg, zi( miett zulk een volk zou verbroederen, jgeme^ Zaak rojafoen met degenen, die hunlne bro dieirs mloedwillig tot den bedfelstaf bracihte ; dâ» ze omla&huldig tereebt steldea in toi l beestaohttgo begeerten naar eeld, ejoeid « ; blocd? Het Vl'aajnascbe volk, dat ateeds riddierli dis Rstwfeest, mioet h©t dan ook als eana b ieediging opnemen, als liet door dën R|a* van Tlaandieren en dieins hooga Bestuurde Wordt voorgesteld met het Diuitsohc besta samcji te ga^ain, en DiuitsiclhTand noo^dig luebben om de Vlaamsehe taalkwfestie in ok le brengein'I De Vlamin.g heeft niets van di©n aa gevraagd; hij heeft niemands hu!p ingeroep en s:tellig niet -dea bnstand van een vol idat ot sltecihts op bedaicibt js gewc&st, tf koste van zoo vote dioi'bare Vlaainscihe ] viens, zijin heerscbzuc.hliige oogm,ji-kan t© h reiiken ! De Viaflimsche j on gens hfebbeni, als goed waie en trouwe Belgon, hun laven voor le getmeeïisehappelinik© zaafc gegaven; zij vai len als si ac h lof fers va,n hun laffon, me doog;ml0'0(zen vijiand, en hua bloed mioet g wroken woaxlen'! Zijn het dan V1 a in i, n g o a, dio jia c plaats liiiea-van, broaàerscjiap sluiben mot de gehaten vif and ? Zijn zulke menschea gerccbtigd den naa van „R'iad van Vliaand'eiren" aan„te nemen Het zijin „Vlà.airasehe verradeiis" en verdi nâefc». Iiunn» besluiten doen ,de schoude: ophaten ; hun optreden gelijkt op een kinde nxet dien verstande ©ohtei', dat et kand etein citIa-i hai4 ta.n «9 rwast Veiitt&n. Ik bon steeds een groot voorstander g waest van gelijke reohban op taalgabijeii * betwdjfel1 dan ook niet, dat Vlaanderein vt zijfmei wettige reggering in, dit opzic-geiheel en volkomen voidaàin. zàl woTden. Het is echter nu niet heit oogediblik o in een uitgeperst, verwoost en onderdru land, den grooten Vlamingsgezinde te sp len! Er zijn grootere en edelere dingen doen, dan met Duitsch geld en Duitschen i vljoiad twee broederrassen van elkander scheiden I In troebei water visschen heeft ook mai ©en tijd; nadien koant het ooigenblix waar' refcenschap moat wordein afgelegd. En behalve' de n obole, vader land si ievem Vlamingen in bezet Beigië, dio onder d< druk van de om&tandighedîen, moeten zw gem, doch wier lxart wal'gt van afschuw voi de daden van dat handjevodi verwaanidie « onwaardige Vlamingen, zullen, na den oorl' 'ook noig reîtiensc'hap vragein, zij, aie in < toopgraven hun leven gewaagd bebben vo de bevrijdiaig van ons dierbaar Beigië. Zij zullen met meer recbt dan iedeir and-t den beroemden Raad van Vl'aandeien ge raad vragen en hom doen verdwijnen gel het behourtl De groote Bestuurders zuill dus wijs doen, door huinne Duiiitse.be vric den op liu rme komst in het Duitscbe r voor te bereïden,' want hun piliaats is da veel eerder dan ergans anders. Gelijk iae vleêrmuizen uit de fa bel, s nlamand ze ecbter wensidhan te erkenn^ en zij zullen rond kunnen fladderen aile in liun onmensdbeijke gedaanbe, verfoetid voramaad door iedereen. H. E COCQ D'ARMNDVILLE. , ÛET0E8TMO I-iie Kans ia-t abgelaufen", hoor de |n •F itej: ,e^n Duitsetar Zçiggan o|p| de pier M^vjgjning©a. Ja, Ludienidojrff be|eft zijn Ki ffïKie^eu, Hij lueieft 2,elf mioeten erkent •m lnj lelejn taktisoh® foiut h©eft begaan d ^ëen de ^ laadgaringen van Hindielnburg îitw r's te willen lOjptuektoani. Ludietod' W «simviondig zijina teg©nsiirevers onk ?nai ©n b©taaH het gelag ate Von Kii deper dagiein zal hij h!at lot van 1 aan de Ourcq ondlergaain- ^îiterdag sdhreef ik hier dat d© Diuiilscl , afliidag aain d© V©3le zonden zijin. Zij ■ . 'lecis v^rder. D© v^airjd wiofldt in verwan P ^ gedrfâv,sn. Hij laat de brug ' ■ <be riviieir springeiiv. D© ov©rtocbt f I gen.an:fe&Igk da,air die o©Viers stijl zijn • W|eg©n an- bruggem ontbrekèn. h i! ibP00^ d® vijiand zal st 1 u «i aan zijn© oudé linie tussehen Re e,i- Jjaoïn. w?«rV-v^ Weibbblen dia Duiischieïs V:r^ oieiv©r van de Amirae, met Va-Mi UM1 ■ ^eiten onltruimienl. 1 (!r, "p , w ©r miisschiein >eian offensief T, !^ei'sch©n? 'in^-,UltS^rs zulle|n- tijd pogein fe wim v^192° ^ kunnen Vyu tiM t:>oh zal hlra ^geifcwii 6 111 mu guninen. 0 '• De jfeiservte& der Duitscbgris! slinken. Men miag d©n vïjiainid geen rust gun'n: îleiU 0\ rig^jriâ hebban da geallieerdein er géé r|e aikar.en naar hiiefr overkwamisn. H;0t Ame a,ns fcekwt, waninieieir in Juli aille©!) 300.0SX) Ar ien kaainscb léger lca|n qpi f5.000.000 gebra< ooir wojiidiein 1 « Ri^eds zym 1.300.000 Amierikaîi in, in Franfc'rijk ©n Italië. >rfî De Engieischen zitten ook niet stll v( ter- Aiehang©! waar zij de haven besebletc ick. De Sovietrepubliek loopt op hare laat ien beanem. ïratzky en Lenin durven zicb zon; fers lijlwocht op straat niet meer beg,eyen. I zijin doser dagen ondergaa-n zij bet lot vi itig Mirbaeh en Eicbhom. gen ^ Een getorpedeerde Engelsche bo< aind iims Dit EobtfeirJain vernemen we, dat de Ki b®® Aîbbey van het jomgste Engelsch k diein voai gièitorpedeerd- is gaweelst. Vijf paasi het giers^wordeiî yermist, daanendier be'vindt z f<osc- cien juffroûw uit Bcussel, <Me die plaats i van flaa beeir Joureb hajd' ingenomen. Deze B i® gelukkiglijk niet yertro'kken. De vieir nlen diepe yordinoinikcn passag-iers zijn Eranseh ge- wair bàf een vlœger, diel p:g uit Duits eld laral was ont&napi Wjj venvaèhten anil b;; oti rbcdcir , - - ■ I I ,|.XlJ. ■■« ■w. Het schandaal van Harderwi activistischeproFaganda aa ONDER DE OEINTERNEERD£ ^ la het kamp van Belgisohie Boïntarm 'Q clan te lïardenvijk wOrd ap ll Juli j kleine groene brocbuur van~ Clâùdius ^ verujs |Se,vea'e.yns) „Waa|rôim ?/' aan ^ yiaaniiscbe militairen uitgedeeld. Het ^ een aobandalig en lasterlijk >vork yian ruiingt van Vlamingien tegien tValen. W^a-rom liet iraen dia vulligbeid toe waarom laat de Nederlandsche regeer lU die Duitâ'che akfcivistipobe propogianda i,a gaa-n ? _Wij vee;tigen op die pro;paganda dee ^ stigie aandacbt van de BedgiBoberegiearii •h h DUITSCHE FILMS VOOR BELGISCt e. • GEINTERNEERDEN. ni, M"n sohrij'lt ons: n in. Harâerwfijlk, 27—7—'18, ^ Waarde ' Heer ! ei, in u.w geëerd blad van de 26ston defl iidl idaed bet ons waarlijk genoegen' hiet artil 1-3 ta liaaen: ,,Hoe îïiien onze geinterneiera ix 1® Harcuerwijk als Belgen en aie soldai te ontaarttt." 1© „Is het niet mieer dan tijd dat d© Belgisc regeering Belgiscbe iiims naar de Jtamt xi der Belgisebe geïnterneerden zendt? is î ;n geien sebande onze geïnterneierdén pip Du k, Scihe pnoipagjanida te vergasfcen?" M Ziieidaar twee vragen weike gbhrijveir v e,. diit artikelli zicb stelt, maar wat wij, 114 h e, gaen er eiimde Fobroari 1918 in deaell bittscoo.pzaaJ1 voorviel, ons insgelgks hebb a, a%eivraagd. [© Een 'door en dûixr Duitscbe flîxn Wï 3(j dien dag hier vertoiond. De geïnternaea'd 3,. koindein zien welk .coloni^a,tie-systeeni de 3. de Duifcschers vrooger ,in Afrika w«rd toej past. Nadat een® bloedige expeditie ten ©ki te was gab'racbt waarb^j- ean Duitsch offîc n eittelijke inboorlingen als boniden had net gasioboten zegde deze „geimûtiltohe" Pin n aan zijinje verjoofde: „Nu het vaderland 1 .? red is, beibben ,w^l bet ueclbt aan ons gel ar ta denken." •s ^ Maar.., onze toenmaffige sympathise r. luii'iununtande vertaler gaf dit opscbi'îft. wîe n op aito manier en d^y îdonk zijine forsc mu . . V* f® et. avons le droit de penser à notre bonbon « Davierend© toejuiebingen, en handgek'l p vojgden op het geestig gezegde van onz rt vertalier. Eien bewijis dus ho& ingewort* ©n hoe levendig steeds de haat en d© afk( m nog warein bfl het meerendeeil' der geïnt ct ruser don tegenover . ailes wat Duitscb e, Eienige dagen daarop bevond de.vertal'er zi reeds in de provoost. Een Hollandsch lui tenant, maar al te gc te gekend voor zijine sympathiân ten opizicO van de ,uebemi'enseh-en" acihtte, door v u- ©r in de kamœbîoscoioipaaal gebeurd w ,ip dat de vertaler Tiier „tbe rnoat perfeet genl men" van over den Rijn, eene grova ! le Itodiging had aangedaan. Hyi brac,bt er it un port over uit met beit gevoJg dat d© w» borstiiga» en populaire interpriêta 14 da| 3r pirovoost miet over andere dag water en bre ^ werdien opgelegd. E©n storm van vero Sct waaïdnging is dam door bat kamp gega, ],g daarbegfen werd pajotest aangeteekend bij f>r Balgi®cbe overbeid, • maar voor deze laal was dit -gavai' van al te. delikaten aard ■r tusseben bsàde te kunnen komen. Voor het oioigenbiliik genoeg daarover, m ijjk als het eenmaal uit is,-met de gedwoini sin gastvrijibeôd keeren w§ daarop nog w©l ei n- teirug. ^ • ijk Nu de kampibiLoscoopivoorstellingen : ar voior de 3/t rêrgerlijk, ja verderfelijk voor v geïnt^rneerden om de goede reden, dat jal Silimis die er vèrtbond worden voor 3/4 D ^ seh© zijn.' em Men zal' zioh afvragen, waarbmi mm ! aa door gaen filtas Gaumolnt, Piathé, d'Art liien, forino' of andere, dien Duitschen d miel1 vervangt. » Dat is hael goed, maar.... die Duits camielotte krijgen zij hier voor 1 ceint, r zegg© één cent per meter ter huur, ter de Fransche en ita.Jiaanscbe flims wat ir kos'ten en natuuriijk zooveel „poits de v ,n en ptezi.erreisjes aan de bvee „paclias'' het ' siportbureel' niet zouidein opleveren. Die heeren, di© zich ^îa direction" 1: ^ noeimen, ro.oken nog" dagelijlks hun do . lekkere sigaren, zij paradeeren in tea-r.: ' en restauranl. of l'angs de weg©n per pra fiats, vergezelu van kostelijfce honden, dat ailes in weerwil van de schaarschte >or het dure leven. < n,' Wat kan bat ben sehelten D« b ste ooop is een goede mélkfcoe an bij elke b«s Ing van haar (arsatz-voeder, made in ( ler many komt er wel een aardig footje in |ie!U tas'dh tereobt. 111 fV\ranneer toeb zal1 de Belgi,scbe booj overbeid eens manbiartig jùngrijlpen en : = verzettan tegen die gawieitenlooze vergiiti, * van hiet mioreel (der gaïntemaerden." Tôt biie^r onze ,ciorrespo|ndeat. Het is tijd, jtiooig tijd, dat de Belgis rk" itegeejjng dit sicbanKiaal, doet ophoudel ^n" 1 v (Radactie loîi • • • Ts BERICKT. an, Abonrienien buiten Den Haag eu, Scheveningen die te klagen hebf ch- oyer onregelmatige beslelling van ère blad, worden vgrzocht zich tat hef pi kantoor van hunne piaais m w;en< Parijs: 7 Avenue d'Antin. .7 ik- Leoerberichten ier Entante» De Duitschers trekken over de Aisne teiug Een Se- Pe Franschen te Fismes en te Bràisne aan de Vesle. — De i® Duitschers verwoesten aHes^ — De Duitsche aftocht be-oV, oosten de Ancre, — t.SOO OOQ Âmerikaansche troepen in Europa. — 300.000 Amerikanen werden in Juii aHeen verscheept — Cuba zal ook troepen sturen. — De Itaiianen be" hebben Dosso Alto heroverd. — De Engelschen beschieten. met succès Archangel. « Van hit Westeltjk front- Het Amerikaansche legerbericht WASHINGTON, 8 Aug, IReute Offleieel. Wij bebben heuvel 230 ten yian Ooulonges en de bossohen ten ooe van den bluvel genomen. ef Vanocbtend begon den vijand terug toi trekken; wij zitten hem diebt op de hiei l3(rx Onze vordering bedraagt al 5 K.M. en en blijven opschieten. Qnizie vliegers bebben bet station C Ihiei flans gebombardeerd. en LONDEN, 4 Aug. (Reuteir-) De vij« ig,t is in viea'W^TTiiinig tat aeMfep de Veslierli ijfc- teîruggietdretven. Sede(rt diein 18en Juli babten wij in < an loop van de opleiraties 8400 gevangelni-jn at- imàkt en 183 kanotomien veiroveird. ^ Het Fransche legerbericht. r<j PARUS, 3 Aug. (II. N. Draaid-Toos). g,a den loop van den naeht bebben de Frans« (0r troapen hun yooruitgang in de riohting i |dia Vèsle voortgezet. Op dm Fma'nBdhleln lintevleiugidl) loucen, er teigen de Aislne aan ttesoben S.oi.ssons ^ Venizell ii» PARIJS, 8 Aug. OlFicoel avond'-ierig 5». V&ndaag hebben de Frans^luai, de É uk sche acbterhoeden terug liringeai, bvo grevierenden opsn'arsch op een front van en K.M. ongeveer in de ricn.iag \nndeV< er voortgezet. h® Op hun linkerv'leugisl g ta an de Fr îfe 'fiff -&v lvjtc- \.m r." aan Fiâmes, waaryan de Ameiriltanen ap buitenwijken bezet boudea. en Ten O. van Fismes bebben de Fr dd sohen die algtameiene li'iie van '"-en pi -er ten N. van Courville, Drans'iourt, Co yr-, celle, Chainpigny beredkt. is. Da Fransche cavalerie is langs de spo eb liju van Soisaons naar Reims1 aan v kennings"werk. ed Op bepaalde punien bedp-iagt de vo lie u tgang der Franschen si vida gisteren m 'at dan 10 K.M. as, Meer dan 50 dorpen zijn op dien ( lejj alleen oevrijd. PARIJS, 4 Aug,, 'smiddags. (Hav« lP- Aan bet gaheeie gevedhtsfronit is de toest: ll^-_ onveirandejrd. i*211 In diein loop van diejn nacbt vielen eP g giebeurteinissen te mialden. ÎMi, Het Engeische legerbericht. ste LOMDEN, 3 Aug. IR e u t e r.) Geii om raal Haig mieldt, dat oei EngieUlsaba .;roie|Kax raid in de ouurt van Teuchy bebben lar geslagen en gedeelten van vijantds fri jen lijn hebben bezet. ' LONDEN, 3 Aug, (R eu ter.) Offic avondbericht : Onze patroeljes blijven 1 ^j"1' deren in den sector van Albert. We hebben bet grootste doel van bet <?lS rein, tevbren bewesten de Ancre door ^ vijand bezet gehouden, thans in bezit nomen. >.v. Wij sloeglan sterke oyervalsafdeelini ia>" tan Z.O. van Hébuterne hcel en al af MT1L EONDEN, 4 Aug. (Reufcer). Onze ^ trouilles bereikten te Ancre tussehen ^ nancourt 'C-n Haimiel en zijn op^ deze lini< wljj contact met den vijand. e®r De ierugtocht der Duitschers. ^ LONDEN, Z Aug. fReutieir.) Reuter tt'ieimt vana.vona, dat i e Exansoben 's i (■ein dags oyn halftwia© op eèin front van 25 zijn tusscbiein de Ardre en li<at gehuebt Taux \ l0iia oif dirie mijll waifeiii opgeicbotan. Hun marsch was vannaent langzaam geg en . maar vano'ohtanid beOi snjl. De Duitso ejl veirbrandea, blijkbaar tar voorbeiiiejiding eein verderen tjrugtocbL de'dorpea len ios'j y3®- ûen Ouieq. Acihler hun linieS si itab Ccban [aan de Oillonbeak, eiein zijaâvi jer. van d)e Araiiei, ten oiostien van Fèr&en-hnn dieinioas. — Rep.) en Poilly "(aan de A: ten moordien Ta)n Villenen-Tardieinois — S ç©lie in vlamanieii. aicih De nieiuwiei piositiia dier Duitschers isj <j jijQg van dien aard dat hun troieipen die hieit W|e)8tein froinit miaken in hun rug wo: btësdioieitt Bln dat oofe hun/réserves oi vuiur staain. Mien acht htefi. thans aan enti ^Ihe kant zekl0r dat de Diuilsebeirs wcih gen ^ zaakt aullein zi^n, bun gebaeite lirajie t ). D0 tr|e|kken en dat de tijdimg* van' verd tieirugtoicbt wieildra zal konen. Het is miogiellijk dat •: e vijand aeh;.eii tifise stalnd zai boudea, maar al les W op dat hij acide».' de V js!^ en misse en acbtar de Aisne, zal • terugwijfsien. E/fs. • >en gielij,k|e achtc : vvaarùcr.e bgwegirf. dio het nieit t® ver; ijd'Sin zal ziijia, stoù h^l' gel 2ST- oljensie'iO plan v.n.den kroonpiins in ien gou dO|{in yallen. . n i . t Du.iische opip'^li vteiiiiindi&iem, roorshainds een anderen -aan-val op groote scbaal t© oiademieniien. Die zou zie(k|eir niet mogelijk ziijln voior Septe.miûer of-Oetolbieir, wannear die liebting 19-J ©ryoor O'beschikbaar zal zijin,. Groote operaties le-r.) gian onzie linies zijn vooo" dien tijd nauwelijls 55. ta waohtiera. iten Bp liniia loopt niu vanr*een mijll ten nooir-dan van de Ardre lainigs Yillla-en-'lardenois en te Romigny (aan den wieig Doirmans—Reims* en. — Rad.) naair Aougny en Vezilly (ton Zuiden wij van Goulonges) ovea- Arcy-SteRestiiua ('teini N. vain'Fène^e'i-Tardeniois), Droizy (tan ocs-on- ten vain Hartiennes) naar Taux. Onze BeserreB zijn nu grootel' dan die vaa udJ dien vijanid, wi^ns besta tiroapten sierk génie dund 'en dieerlijik ,gehaveni zijn. Hij weet, dat blet aan-tal Amerikaansche Iroepien tegen-lon over bjeim,'. iederein dag toaneemt. 'Wegens ge- da geteuTtsnissiein aan bet ooslelijk front zal hij niet in staat zijn vandaar hulp'ircie(pen ta haliein. ILONDEN, 3 Aug. '(Reuter). Reuter ver. In joiaeint: vanoich tend is te Londân bet beilang. sbe rrjko niieuws anfcvangen, dat da Duitschers ''an een plaatselijko terugtrekkande beweglng op een iront van driie tôt vier mij} naar den • kz$ Oostalijkan oever van de Ancre bij Albert W len bet Aveluybosoh bewerksielligein. Menl imiaent, dat daaruit blijkt, dat de vijand zijol badoeling om in dezen hoêk aa,n te vallon, ^ heeft Men yaren. je. De Franschen bebben Soisscns in zijn go. 50 heel1 bezet even^ls dein 2uidelijlken o0ver vatt ¥je kie Afene tussclien Pommiers (bewesten Sois. son,s) en Veniizel. De troel^en solioten even. an. effns op het Noordclijke uiteind van bet j>A l>l'ataaiu van Venizel a.f tot bezuid^L Braisne Veslle tusscbeji Cbanipigny en J indiéry, maar tot vanscfitend elf uur waren de gie. m_ allliiseriden de rivier nog niet ovèrgestoken. I Beoosten Reims heroverden de Fransebea ' bied'a'ngrijk terreim bij Sain;.Hillaiire. n - LONDEN, 8 Augustus. (fleut8i). Ren-or" t--'|r's bijzondeïe correspondient a: n bet Brit» €r" sulila front scbreiaî in den afgcJoopen nacfùt^ Onze patroiei^'e? irtf den. Albieirt-seclor be-or'" vondiën diein vijand bezig niiet* teirug te < Eer triakkiéjn uit verschillende zijlnier onderge-^ loojieiii ^tellingen. Zij vieistigJepi in ^tiïelijs!^ 'a& stukken diaT eersta Duilscbe linie p-os'en, Wij st "ien 's rijlainds bio'veîingen thanà' ,s.) vinnig. 'I1,U LONDEN, 4 Aug. (Reutisir.) Reuter's ,en coi'Pespondieint bij het Fransche hoofdlkwar-tier miaidde Zaterdagavoinid : Da veroveri ng van Mont'oisillein, dat op de Aisne ten Zuidem,; van Soissons uitziet, gaf ons vas'ieii vcet <5p(' bet plateau, dait dm hoek tussobein de Aisne e on die Vesle vult, e'i bseft den jerugtocht vani een bet Duitscbe " linkerocini!xu:n noodzakelijk ge^ af- maakt. Da Duilsobars werden uit Soissons )nt- geidirieven en orm aan omsin.gialing t ■ ontko-miaii, mioest achtereienvolgens elk. ccnii'um ieed valn tegignstaind tot aan Fismien opgegievea rojr- wordien. KVij zijin wiaeir in lien bel.vieig^mgscbi'lcg. Gâter- valeri©'vérspreidt zicb waai2rvoimiig over do rien 10:1 ga''t de oipirii'kk:nde infanterie se_ vooraf. Lanigs dia wiagen cntdekken de ruiters madiinieigewe 'rposte'i, vernielen ze oE dwin-'ea -S3"1 manscbapipian tJrug ta '.ix'kken. De vijaindelijîve artil'lierie riobt' haar vuur op sp^oia!® pu i tan, wiagein en bmggen, waair pa- «Efrià? troeç e i kirags moeten koaneii en tracbt .r" bun opmaa'sch ta vieirtra,gen. ! ia De Duitscbeirs ver'orand n n g steeds dor-jpan, oOk di© achter de> Vesle, en korenve'-d^n in voile rijpbeid, en Tiaten de muniti deoôts in de ludht vliegen, naanmaito zij ; rugtreikkieii. md- mijl PARIJS, 4 Aug. (Reuter). De bladen wea" melden, dat de Duitschers groote troepein-oip- maohten en massa's artillerie naar dien aan, anderen kant van de Aisne' brengen en de iiers bruggen over de rivier laten springen. van (Zie yervolg Paginell.) oos- —- :: —--r======^=s [i&Sin . jrtje Gedesavouserd. 'di'o, Uit Havre wordt ons gemeld, dat de !od.) heer Yan Cauweiaert op de ve^gadering met ge.slote.il deuren van de ■ Belgische par- ians lementsladen, ieslist werd gedesiavoueerd aaar |er wijle van zijn mémorandum aan de L-die|n Engelscbe regeering en zijn flirteeren met ader <je aktivisien $itiet- Zijn vriand en bescîjl'eriïiler Heflepuiittei ood- ze'f is gèdwong'en geweest hem af ta erug fceiuen same^n met de Belgisehe rtegaering eren die zcOr vexlegen is, wegens de bepaaldi Franscblhiaitende politiek van denihçler v. ' de Cauf.veJaci't, eene Vc«r unfaire ivjjst daad die buiten hare 'voorkeivnia .is ge- hien plaagd. Vai} de Britsche fegeering heelt der- zij dli; moeten varnemen. wei De pc.sif.ie van den lieer \ an auwa. eele laei t op Fransch. grondgebed is aeer deli. dui- >aat sewofd'en. Ook vçglangt hij vui'ig «rei naar Ht lland teruK te keer&n- «

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods