Belgisch dagblad

591 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 25 July. Belgisch dagblad. Seen on 25 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dv1cj88h5s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

« * «j. fc _ l_ -»• i b c — r ^ -'fti t*'v^*' ""** _ £.... ^ WOENSDAO 35 JULI 1917^ " 1 '■ r ii»—m .i/ii 2Vo. S64. BEIGISGH MGBLAD "«g/. ISS» Per 3 maauden YOor Nederland «*■ I 2.50 franco per post. Losse nommera. Voor Nederland 5 cent. toor Buitenland 7'/î cent. • Den Haag, Prinsegracht Telefoon Red. en A dm in. 74dS. Verschijnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. e ADVEETENTIEE Yan 1—5 regels f 1.50; el'fet regel meer f 0.30; Reclamei 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd* Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antln 7. Het onwrikbare België. (indrukken van een S@euti*ale.) xxv.. Do dag vaa 21 Juli, Bielgië's nationale feestdag, is door de Belgen hier tes laajde piet gepaste waardigheid hierdacht. De yiaamsch-, zoowel als Franscth-schrijviende Maden hebbea met gloedvoUe w.oorden van jiun vade riaadsli ef de getuigd ©a ds Neder-landers, die warm voelen voor de Belgische zaak hebben kunnen ervaren hoe ina drie jaren van ballingscha.p de, hier toevemde Belgen hun vertrouwen in de overwi nlning ongeschokt hebben behouden en hoe dedoor-gestane beproeving hen veeleer gclouteïd, idân ontmceidigd heeft. Hce zullen de §elgea h1 h®t bezette ge-ibied *den nationalen feestdag hebbea gei-yierd? Het zal zeker piet lang meer duyea of de berichtea vaa geae zijde van het ..'prikkeldraad zullea oys bereifeen en wij! kunnen dan vernemen hoe het Belgische feost in België zelf is berdacht. Dat de Belgen ook ditmaal de gelegenbèid niet zullen hebben laten voorbijgaan, om ondanks de sofcerpe maatregelea der Duitsche bezietting, liun patriotisme te uiten, mag wel Worden verondersteld. En hoevvel eir geen velrbin-ding bestaat, sedert drie jaren, tusschen de Belgen imhet bezette gebied (en zi|, die naar Kederlantf, Engeland of Frankrijk zijjn. uit-geweken, heefif de dag vaa 21 Juli des ondanks aile barten der Belgea tensgeziad dcen kloppen, heeft ééa gedachte aile Bjel-gen bezield ea is de eenhieid van het ver-spreide Belgische volk wederom verstelïfct geworden. Dit is geschied aiettegenslaaadle drie jaren van zwarsn strijd en van lij|cLe(n, niettegenstaande er tal van duistere krachtteia aan den arbeid warea getoogen om een Verdeeldheid onder het Belgisiche volk te bewerkstelligea. De deide maal reeds herldienkien de Bjelgen iiun natio'nalen feestdag onder omsta.'nldig-heden, die geea uiterlijk feestbetooa weasabe-lijk maken. Doch hoe zeer zija sedert 1914 de toestandea gewijzigd ea Welk ^ea ernstige &n gevaarlijke beproevingen heeft de Bel-gische aatio doorstaaa. Zij is ze allea te >-boven gekomea en haar weerstaadsverimogân ietn geestkracht blijken onaangetast te zij'a. Allereuist had het gehcefe B|elgisehe volk s weerstand te bieden aaa den ovorwMigea-den vijand, die mooidead en braadend dooif 'de Belgische gewestea trok ea het laad ten zijn bewoaers teisterde op een wÇze, die in de historié welhaast niet is geëvehaard. Daarop volgde de uittocht vaa vele duizea-'^en Belgea aaar veiliger gebieden alsWeldep-l.arid, Frankrijk ea Engeland, waar zijf wel is waar op gulle wijzei werdea ontvangen, '^och aiettemin de tragische gastea bleven v'an 1 an den, die zelf een crisis hadldfen te doorstaan. Zij diendea zich aaa te passea àan de gebruikea en gewoonteii dier laja-den, terwijl hun verlangea hea trok |naiair| het eigea vaderlaad. In België zelf was de beproeving nog ,veel grooter. D'aar hadden de bewoners Idle gruwelen der vijandelijke bezetting tel Vei"-duren, daar moestea zij toeziea hoe eein vreemde macht zich nestelde in hua midflen, hoe liun huizen en fabrieken werden leeg-g^haald en hoe .hun dierbaai-ste pechteiii wer-d^n vertreden. Doch ook zij bleven het hoofd fier ophouden en verzaalcten niet in hua Een antwoord aan„Vrij België" De heeir Marlijn Verbeke zierndt ops vol-t" ! schrijven tejr oipnam©- Bergon ap Zopm, 21—7.—17. M ijnheer, Idiej Hpoldopisteliîeir van het „Belgisch Dagiblaid''', , Daar „Vtij Beilgië" geea eaktei w]o|ordje zegt ever hjeit antv^cioird dat ik hem lieb lafiea gewcirdieln naar aanîeiding vaa zijn artikei van 22 Juni 1.1. „Het g'ejvaarlilke ?taartja", niettelgenstaandei eeta ider giftige Mjltjes, die «o(p dieln Y. V. B. wardea af-gescihjoiten, iielcht. op mij is gericht, boop ik d|at u het iQok auttig zujt achtea uwe(a leztets tels mede te Idealen van hetgeein „Vrij! België" tusschen zijne „Vrie(ndens'.letmnjett" Êiet haeft ppgeinomen. Volgens „Yrij: België" is he|t manifest vaa ,ften V.' V. B. een huicheïachtig^ ptoitsierlijk eti gwijmtelend stuk, waarmeide diei vulgaa-isate|urs Ma» den V. V. HB. het plntstaan vaa hie|t y s ScB. V. hebbea beiarftwjoprd en \vaar:oinidier paar tieatahen vaia aaïa^a vqoa-kiomea ^aarVaa geen eakelie echtar, ia pas pioii'tietk Of maatschapipelijk leve|n eenigtel leiding heeft; t# zouden eiein zekers ho,elvieelheid der-Zîoeg. wd&rleekte'naars eigeîilqk geien omderteekei-^rs zija. Ik heib daarcp, onder mp(er, gteantwioord: ^Jk en aile |Oaderteekeina,axs van h!et ma-ftifest hebbie|n bevcaden dat hdtzelfde zeo.r ernstig was, dat het he|el ia dteln geies.t was W^esteid vaa de|n wensc)h van Z. M- den Aoning en de verklaiingen o|nzer Begeeying, W getnouw onze eigeln gevo|eilèns ■wjeerspie-gelde.,U alleen, mijlnheer Vaa Cauweiaeirt, ea roisschien enkje|!en die zich u,wle inlîeme1 diendea noie(men, djrfjlft grcielhlaclb!e|nd 'den sppl met het maniât vaa den Valdiefland-sohen Vlaaaiischen ■•'Bioind. -Us uwe lezjeirs, ea in 't J>ij!âota<iejr „uw® rave ion gens aan 't fpoat" dijel u brieven \aa b^voindering hjebben gestuuid, au waajf-^rstandige miejnsclhea1 Zijb, die zicih gaar-'0-£ een iccrdeal vormiein, Idan zullea zij plicht. Hun lot was tragi^h, m'aar hui wearstand te echitterendeir. Toen de eerste emotie. dier oolrlogsda'diei vieirslapt was, kwlamen de politieka moeOgl heden van binnenlaindsichen aard, die ee oogenblik de eeadracht der Belgen te: wea seheuren dreigde. De activistcn f..,. D pQVere veriraders der Belgische natie, di zich aan dea vijand verkochben om zio Op dèn voorgrond te kuanea dringea en va zich te doea sprekea, hctgcen in normal omstaadighedea nimmer het geval zou zij geiweest. Het was een' droevige comedie die zich toen afspeeld© in het bezette g< bied ; een comedie, waarvan het eerste b< drijf eiadigde met de opening der Gentsch Hoogeschool, welke een groioit fiasco is g< wordea. Eea kort moment slaagden de act vistea er in zich inderdaad met eenig gc zag te beJdeeden, tofcdat zij één voor éé werden oatmaskerd en de walgelijke vertoc ning een einde nam. De „Raad vaja Vlaand< rein" kan zicih nog slechts op de miaachtin der geheele beschaafde wereld beroemen e telt als machthebbead lichaam in het mi ru niet mee. ïrouweas, ia Voa Bissiag efti Vo: Bethmann Hollweg heeft hij zijln twee bt schiexmers vejrloirèn : de bierpartij te Berlij is de eenige historische daad, die hij 1 zijn annalen hoekea 'ka'nf Ea de aaam Jori wekt aog slechts de lachlust op vaa ee ieder, die gevoel voor humor bezit.... Spoediger dan werd gedacht is dus jâiai de politiek der activisten een einde gemaaik Hat manifesit, dat dezer dagen door de. Vaderlandschea Ylaamschea Bioad is gëpubl; ceerd, licht oas duidelijk ia omtreat Ide gt voelieas der Vlamingea ia Nederland. „D Vlaamsche quaestie, evenals elk ander pol: tiek vraagstuk, fean niet worden opgelos zoolang de oorlog duurt. Aile onze krachte zijn gewijd aan het vaderland, zoolang di nog niet is bevrijd.'' Yoortrieffelijke woon den, die getuigen van de ongebroken vaidiei l^ndsliefde der Vlamingen, die verre staa: yan aile partç-politiek ea vaa elk strever dat op het zaâiea vaa verdeeldhe'id is gerichi En lezien wij niet jdagelijiks hoe de meest vooj aanstaande Belgen zich verzettea tegea dl maatregelea van bestuurlijke scheiding, welk door het Duitsch© bestuur woiden ingevoerd hoe de grootste heldeadaden zich afspelea i hiet bezette gebied? Ook daar dus is |d wil der Blelgea om hecht aaneeageslotea t blijven ongebroken en is de liefde voo België, Vlaanderen en jWplenlaad, omiaam getast. Dit te kuanea vaststellea na drie jareti vaa oorlog, na drie jaren van bittere ellendc Vaa verdrukking en mishandeling — dit i zôô pracbtig, dat elke Nederlaader, die ziji vaderland lie! heeft, de groote beteekeni, er van dubbel voelen moet. Onwrikbaa: staan de Belgen tegenover hun vijand, di> noch door geweld, noch door toenaderings politiek de lielde der Belgische natie voo hun land en "hua Koniaig heeft kunnen bre ken en die niet heeft kunnen verhinderen dat hij ook ditmaal op 21 Juli de Belgej vol vertrouwen in hun trecbtvaardige zaaJ tegenover zich vond. LEORINO. vioiorztker in het „Belgisch Dagblad".-va 9 Juni 1.1. het mjanifest vaa de(n V. V. E willen lezieln, juist 5;ooals ik hab willea te nis malcea met zijlnjel standregieils oimldat h d'Opir, u Wto^dt bestrediein^ En daa zultoa Mij oiak in het „Bejlgisc Dagblad" .vaa 18 Mei 1.1. de veirklaring de Vlaïningea vaa Hoioseadaal williea lezen, d i alléén aanleidiag (h'eie(ft gegeve to|t dit manifest. En dan zullen fcij "tôt het blelsef fcoime dat de mannen yan de(n V. V. B. — nie verwarren m(e|t uw later op^ei-icht V. Bi. V — oiptrechte, waiM vaderlaaldJers en geen ^oad-den-pot iiiraaiers zijln |ea dat de hu o h c 1 a r ij1, die u Idjejn leden vaa dea V. Y- I tr-fèschi'âjlft, niet bij h]e|n, maar bij u te vit den is. En daa zulljèln zij, net zopals ik, u d(e| rug toekeejren', „Vrij! België" niet meer wilîe lezea, "zich ni!e|t mee;r, n,aar uw droevig Vioo: beeld, mjet den taalîstrijd bezighoiuden e alzopi in de lcaart sjpeliejn van den ove weldiger ,maar luistte(ien naar iia wijza ïaax ,gevingen van oinz!e(n teetfgeiiefdein koning A beirt ,hun vioille Velrtrouwen schenken aa onze Regieieping en — acodra mogelijk -lid woiden vaa den V. V. B. die—hoe ka het fiestaaa? — doiotr u ■wpndt be|schim| ea: bekampt 1 Zij zultieln fiej^ zijln mede t wtelrken aan 'diel .verwleizienMjiking vaa deze fedellel doel ieja daarom vulgarisateur gencerad te wloirden. Wanneer uwjel lezers daa de namen, •waa; van u imet so|ove|ql minachting ?.egt d£ geea (ejnkeile eenigeî leiding heeft, onde de lologen1 h|ehben giehad1, zullen Mij wete dat het manifest tel R|qosen|daal ondeirteeken Welrd door Vlaiaingen vaa aM|e|n stand:, i een wloord, diOoi- h(e|t Vlaaimsche volk in klein, dooii het volfc waaruit — u schijr het ia uwein jojvle.lrmioed te Velrgleteh — ail macht komt, ea1 zij izullen ondjelrvinde dat het wioio(r(di leiding soins lejetrdelr misle; ding bcto)ekent Zij! zujllen hiervan owrtuig! zïjn wahueeni 2Ïj! p|ok d]e| lijst $er eeXsti leden vaa uwje|a blondi Idie reeds den mû leidendeh' 'niaam ivan V. !Bj. Y- driaagt, noig ete|n aandachtig zullen ovcrziejn hebben- —° - l i U i i! . «■mi.iiiih mu Links en Redits. Ouifsche vrede. Prof. dr. Fîacher sprak te Frankforl aan Mein over den vrede. Hij verdedig-1 de den vrede inet amnexatie. Ue gevol -gen vaa eea Duitsch aizien op annexa- I ties of schadevargoedingen zoudea buiten-gewoon g®\raarlijk wezea uit een poli - a tiek en economis.ch oogpunt. Indien de vijaadelijke coalitie een jaiar na dea 0 oorlog een ultimatum aan Duitschlankl 0 maiet sturea, zija wij verlorea, meaade ^ Fischer. Daa<rom moet onze macht verl-a sterkt worden» 0 v Behalvo het streven aaar ec'n groot II koloniaal rijk mooten wij eea aard pro-•' lectoraat hebbea over ijitauea, K.oerland, Polen en Vlaanderen,. De W a 1 ea k u a a e a b-0 s t aaa F r a a k r ij k 0 afgestaaa wordea. Engeland moet 'r gaasch aedargasiaalit wordea. Fischer ■" verzette zich nog tegea de democratisee-' ring van Duitechl^id, tegen het absolu-a tisme der. drukpers. Een heerschappij vaa de hoogîinaatie en van parlementariers moet verworpea worden. Deze iaatste verklaringen . ten ^ g uns te vaa eea' militaire dictatuur werdea, meldt de F r a n k f. Z t g., op ru-j1 moer onthaald. Op de vea-deeling van Vlaanderen en 1 het Walenlaad als voorwaarde van een 1 vrede tuss.chen Frankrijk ea Duitschlaad ® hebbeia wij ia ons hoofdartikel van Za- terdag gewezen. Wij schrevea toem. ook, 1 dat Duitschlaad en. Fraalcrijk aldusi tegen Engelaad zoudea oprukkea. ^ la Frankrijk vindt die polit!ek van ver-diaeling vaa België steua bij den berucli-tea Caillaux, die thans, volgens Charles 2 Maurras over veel goud basehikt. Mers weet dat Caillaux rn 1911—1912 als mi- t nistar-president vaa Fraakrijk oazan x Congo wilde verdeelea. Het is g,oed, dat \ oaze landgenootea wetea, dat Caillaux een pro-Duitsche Fraaschman is en . geea vriead vaa België. i Een voorbeeld. , Hoe diliwijls liebben we aiet gevraagd, » dat de dienstplichtige Belgen, die uit het vaderlaad aaar het leger zija gevlucht, s alsaiede d|e .uit Duâjtslchla^id oatvluchte a kriigsgevaagenen, die ons léger vervoe -; gea, ia .het bijizc. der zoudea be-1 looad wordea. Geru»';Al Petain zal onze s legarautoriteiten moetea voor zija. L e 3 Temps meldt, dat de tnaanen, die uit r de bezette gewesten van Frankrijk zijn - gevlucht, om zich t^r beschiklcing vaa het leger te stallea, zouden geciteerd i werden aan de dagorde van liun régiment i, of wel een hoogere onderscheiding zou-3 den bekomea, wanneer hun jater g.edrag i en hun optreden in het vuur die beloo-s ning zoudea wéttigea. r Laat oas hopea, dat mea onze dappe-5 re jongens die over den draad komen , u edadelijk zal belooaea. L lrnmers ,daar kornea w|e|l Jeidende namen » op vooir, aiet waar? Onder anideren, die I naam van iemand — hiji beho»t tôt hieit c gezelschap dergenen die zich uwe iatieime vtri&nden ncemen, die zegt dat de Vlamingea Ge'rmaaasch blc|e|,d in hunne aderen heibben, dat er daarom geetnia verstandhou-ding mogelijk is tusschen hlejn en de Walen en dat deze laatsten en onze Begeering de schuld dragen van ailes,- die hunkeien naar a een ztejfstandig VlaandeKn, van niets an-detrs spieken dan van „spohsvagen" en ver-geten, enz. — van ieimand, zeg ik, die .« bekend is vocir zijinea plempen hooigmoed, ™ (hijis immeirs ee|n katbotliek gleimieenteraadslid van eene groote kathoilieke geimeente!) en h die, den 13 April '16, in mijkîe tegenwiotor-r digbeid en in de aamwezigheid van ean © dértigtal andere persoaen, mat kraeht dteze II afschuwelijke wiopfrden heieft uitgeispiroken — mijine pan w|eîigert ze haast neeir te schrijr a ven — „Je miel f du BiodM" , !t Ahl mijnheer *an Cauwelaert, pluist u 1 ze maar uit, de lijst idielr namen die onder e het manifest van delà V. V. B. (niet V. B. i- V,!) staan! Z;ulke klappers zult u er niet !• op vinden. L- Allien ,hooït u, allen wisteln ëh wteteh waarom het gaat; allen vlejrlangen niets an- a ders dan zich r«nd de nationale driekteur n te scharen en dat aan den wenscfh van Z. M. den Kpning gehoor worde gegevan ; allen a vragen den kio-gefl vopir de „V 1 a a m s c h e •. manaea" die, op uw]e|a oproep, varsche- l- nea ia „De Niiejuwe Amsterdammer" van 1- 19 Diec. '14, — „de stilte hebben ge- a broken waarin zij Eaten lOipglejslo- - ten" en hua otoï; oaz^n naam ontearend a „Vlaamsch geluid habb^n doen it voraemjeia", waarvan de Boche gebruik a heeft willen makea -om oas " onderling ver-s trûuwen te v|elrnietigen en ons laad in tweeën s ta splitsen. En allen zijm er vaa overtuigd dat, aa dea (oorlog, da zoog. Vlaamsche lei- 1- ' ders zullen w^|ggevaag|di wloiden als kaf voor t den wind ,als deze laatsten in ons bevrijd !r België, zooals hieï, durv|e)n sprekea van a spoasvagea of verg!e|ten! i' Ondertusschen hleibbea meelr da,a tiea- a t ail'en van hen hunnje) bijtrediag iteieldj 't 'betuigd tojt daa Vadletlandsohen Vlaamschein t B|0|nd, die zij vpoe^ejr niet kelndea... e Oace tp ev|e|ry maa and nation al iComes the moment tiot décidé, i- la the stirifa |0(f truth with falsebopid, 1 For the good or evil sid|ej! S Aaavaard, enz. i. MARTIJN VERBEKE. 3 , Bij voorbaat zeg ik u, mij'nheeir, vaa harte jcîank voor de ojrname: V Legerberichten der Geallieerden. Russisch en Roemeensch offensiei De Russen wijken van de Sereth tôt de Karpathen. — Grootô Britsche vliegeractie. — Hevige strijd op het Fransche front — Entente-conferentie te Parijs- I 1 AUSJ. Gistarea hoorde mea duidelijk het kaaoa; vaa het Westea tôt ia Schevoaingen. Te Vliasiagea was de gaschutactie bizonder lu'druchtig. Dit hevig kanoavuur klopt met de be-ricbtoa der Duits chers, die er over ge-wagea- Hier weze bijgevoegdl, dat de Britsche vliegeractie buiteagewooa levea-dig is, wat laat veroaderstellea dat we groote gebeurteaiôsea in Vlaaaderea te-gemoet gaaa. Het blijffc overigeas roerig aan het Westelijk front. Steeds duurt de slag aaa de Aisae voort. De DuitsoherS beukea steeds meer ea meer, doch het gaat eteeds aiet enl het zal aiet gaaa. De joagste aaavallea der Duitschers "zija aogmaals mislukt. De slâg golft heea aa weer, doch de Fraaschea blijven hunne veroverde stel-lingen behouden. Het hoogverraadl van de maximaiisten in Rusland, die geleid worden door verkap-te Duitschers, heeft nog onvermijdelijke gevolgen. De Rus-sea wijkea steeds tusschea de Sereth -ea de Karpathen, doch zij wcjken al striidend. Het bericht, dat de opperbevelhebber vaa het Zttid-WesteHjk froat ea de aaa-voerder vaa het lie léger ia oVercen-steanming met de commissarissea en de comités bevel gegevea hebbea om op de vluchteade soldatea te schietea bewijst dat de crisis weldra zal tea einde 2ija. De Cea.ralen hebben vaa eea tijdelijke demoralisatie ea verslappiag gebruik ge-maakt om door te brekea. Weltfra zal dit gevaar gekeerd zija. De Russische revolutionnairen schijaéa thaas bewust, dat de revolutie ia het grootste gevaar verkeert. Overigeas hebbea de Russische legers ia het Noordea getooad dat zij goed kunnen vechten. Overigens hebbea de Russea ea RoeL menea aaa het Susita eu Poetaadal ge-vechten geleverd waarin de Duitschers, volgens eigen bekentenis, verslagea werdea.Van liet Westelijk front. Het Engeische iegerbericht. IiÛNDEN, 24 Juli, (Reuter.) Off. De Ea-gelschea oad|e|fnamien met goed gavolg. eenige aanvalien tte|n W. van Havrincourt, ten 0. van Vermeilles en tea W. van Hollebeke; zij maakten 30 gevangje|nen. Kleine ilooipgraaf-raids op vlelrschillenda punten. Eea gjro(Ot)e| Britsche luelitactie. Meier daa 4 ton bommen zijln geworp'en op Duit-sche vliegliampen, munitie-idepiots en spooir- ] wegverbindingieln. Zes Duitsche vliegtuigea , zijln geveld, ge(en dar Engeische woidt ver-mist. j Het Fransche Iegerbericht. j PARIJS, 24 Juli. (Havas.) Olf. la de ' streek ten nporfloostein vaa Braye en Laon- 1 nais werd de nacht gjejkenmerkt Idoor hevige j beschietingeln. Tweeimaal trachttea de Duit- . schers de Fransche liniën te nadeirea, beide lceerea weaidea ze afgeslagen. Vanmorgea is eea aaaval-saidleteiing tan N. vaa Sancy on- ^ der Fransch vuur géniomen, De ardeelingea ^ moestea naaar haar loopgrav^n tieruggaan na ^ ernstige verfiezeK te hebben geteden ea gî- , vaagenen în Fransche handen te hebbeti j gelaten., f Meer lOO'Steùijb dedan de Duitschers even- eeas aanvalitea tusschen Ceray en Ailles, 1! zonder eianig resultaat. De artjjleriesti'ijd blijït hevig in den aelctoir vaa Graoane, in het ^ bij'zondeï op het CaliSoiaië-plateau. Dezen ' nacht hebben Duitschp| vliegtuige|n vele boni- ^ men gewioirp|e(n op Nancy en de streek ten zuiden daarvan. Er zijln- geetn slachtoffers. | Het Fransche overzichl. Havas -betoogt uitvoerig de vruchteloos- !- heid der Duitsche aanvalspogingen op de 1 hoogvlakte van Qabifornië ea Casemates î ea meldt dat de verkregen terïeinwinst • door Fraasche tegeaaaavallea weer bij'na ■ gaheel te niet werd gedaan. De Duitsche ] vordering is niet alleen gering, zegt Ha- < -vas, maar zeer waaaisohijnlijk van tijde- 1 lijfcén aard'. 3 Ook de Duit&che stormaaavallea op het plateau vaa Craoaae ea op de Maashe»- vels warea t^vergeefsch. Eea Duitsche aaa-' 1 val op het plateau van Mor on vil lier s le- . Verde den Duitschers dooden, maar geen voordeel. éetreffende het artillerie duel in Vlaan- i deren meldt de Echo Idle Paris dat, aaar' 1 wordt bericht, de Duitsclheps buiteageiwooa ] versterkt werdea: Het hlad ' vertrouwt dat . de ehorme materieele macht der geplli- f eerden niet zal nalaten haar doeltrfcffond- i heid te doea bliiken- van nei zumeiijK imt Het Italiaansche iegerbericht. ROME, 24 Juli. (Ag. Steî.). Off. Gi9^ terea oatwikkeldea de Oostearijkers ia den loop vaa dea dag -eea groote werk-zaamheid op het Trenlino-front. Oos -tenrijksche groepen bestooktea Italiaaa-sche arbeiders bij Turào, Mori, trachttea eea der Italiaaasche voorpostea 5a het Posiaa-da'l te omsingelea en de Italiaansche steliingen in de Val Zaaea, Vau-vibeek, :a het dal vaa Taapellegriao en bij de Oberaeh te aaderea. De Oos-tearijksche artillerie beschoot ^erhaalde-lijk verscheidea deelea der Italiaaasche steliingen van de Sattelina, ia het Tel-liaai-dal ea de dalea vaa Camoaica en Quid'carie. O'veral sloegen de Italiaansche infante-riepostea de Oostenrijkers af ea de Italiaansche batterijen be&atwoordden di«( der Oostearijkers krachtig. la het Pima-paneo-dal verrastea de Italiaansche mi bailleurs de-Oostenrijkers, joegea hea op de vlucht ea brachtea hua .gevoelige verliezea toe, die later koadea worden ge'coastateerd. Op de Carnia was de Italiaaasche ajs tillerie ia 'tbi;zonder i gericht op de be< strijdirjg der werkzaamheid vaa Oostea-rijksche arbeiders. Het Italiaaasche vuuï verspreidde Oostenrijksche troepen bij Grogo Veranis, Degino, en het dal van de Seebach. Op het Julische fro|nt waren eenigiel patrouillegeveehten heviger dan gewoonj-lijk bij Mizilo, Todil en ia de omstre-kea vaa Castagaevizza. Twee Italiaaasche bombardemeats-eskar, ders, vergezeld doar jachtvliegtuigen, de-dea eea inval en wierpea bommen op militaire barakken en Oostenirijiksche spoorwegwerken te Santa Milo, Carso. la weerwil vaa het hevig© afweer -vuur was de operatie doeltreffead ea keerdea aile vliegers ia hua kampen te» rug. Nieuwe Amerikaansche ieeningen. tWASHJNGTON, 23 Juli. (Reuter). Nievt* we Ieeningen zijn verstrëkt, aan Ruslaind van 75 milloen dollairs, aan FrankrijK vaa 60 millioea dollars. Het totaal vaH de voorschotten, die in de aigeloopen; drie maanden aan de geallieerden zija' verstrekt, bedraagt au 1523 millioen dok lars. | lerugkeer vaa zwaar gtkwet-sten oit iiuitselilanii. De Belgische consul te Lyon, de hees tfulatier, deelt ons volgende lijst medtf -an Belgische krijgsgevangenen die den JO Juni 1917 uit Duitschlaad terugkwa^ nea. Bouquiaux Adhemar, 12 liaie; I]ruy-îinck Jan, 30 liaie; Buchet Pauwel, id.; ?nop Pieter, vrijw. coagi. ; Coorevits lulius, brig.. 4 art.; Demeleane Julius, 10 af.; Demeure Jan, 10 liaie; Deraevillel lobrecht, id.; Dessart Marcel, kap. 14 nf.; De W.inne Renaat, 8 linie ; Garin lulius, 9 linie. Gouzou Renaat, 4 jagers ; Gusembourg[ ^arel, brig., vcstinga-rlllerie; Hamoir Dsear, korp., 8 inf. ;Hendriekse Jan, vesr ingaartil. ; Henry Adclijn vexvoerkorps;:. ïoudenaelven Oscar, id,; Kinds Pieter, irig., id.; Laureyns Alberik, 4 inf. Ledoux Edmond, ondarofficier, art., Na-nen ; Lelebvre Renaat, 23 linie; Leroy, 7crreol 1 gren.; Magin Joiris, serg. Bel-;isch Congo; Maréchal Luciaan, art., Na* nen; Maréchal Ernest, 10 inf.; Moreau laiciaan, vervoerk.; De Nevre Emiel, 22 inie; Pellegrin Frans, 10 linie; De Kui-•ini Pauwel, 30 inf.; Ries Eduard. ver-roerkorps.Sauvegarde Edmond, 4 jag. t.v.; Schee-)ert Hendrik, onderoff., vervoerk.; Ste-ens Jozef, 30 linie; Toaglet Marcel 11 ;reaad. ; Vaakemers Albrecht, aspir. ge-| aeeskuadige dienst; Wagemans Fernand, LO linie; Walraet Alfons, 10 inf.; -Wan-pach Karel, 10 liaie, Van de Leano Hen-Irik, le lime; Van den Bussche Benaat, 22 liaie; Vaa Mackelberghe Francis, 8 iaie. Semaille Achiel, luit.-koloa., burg;er-vvacht; Menu Julius, serg., Kongolejesch corps ; Hoojvelst Jan, serg.-foer-, id. ; Eluanblet Herman, sergeant, 8 linie, I ran-ligaouille Andries, serg., 2 gren.; Al-jrecht Jan, serg., 3 linie ; Go1 Ici Octaaî iiold., Kongolaesclh korps De Leeriny -1er Alfons, id.; De Leye Leoaard kor-joraal 11 linie; Vandist Oscar, sold., 4..F.N.; Evrard Emiel, id., id.; Delfos-;o Frans, sold1., 10 l'aie; Moas Kamiel, d., A.F.N.; Dobelaer® Reaaat, id-, 2 jag. te voet. *•

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods