Belgisch dagblad

869 0
04 December 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 04 December. Belgisch dagblad. Seen on 20 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/th8bg2jf1n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

•*cte «Jfa.fargrsaatg- WOENSDAG 4 DECMMBER 1918* j^'o. e& BELGISCH DAGBLAD abonnementek Par 3 maanden voor Nederland j|2.50 franco per post. Losse 'aninmers. Voor Nederland 5 cent, uoor Buitenland cent. Den Haag, Prinsegracht 16. dilefooa Red. en Admin. 2787. IferscliijjifieKixI te *s«©raiwe«BSaaQe9 eifeœsi te l§ ure tmïgiclag. BUREAUX OPEH VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIEN. Van 1 — 5 regels f 1.— ; eike regel meer f 0.15; Bâclâmes" 1—5 regek f 2.— ; elke regel meer f 0.30. London: Dixon Hou»e Lloyd* Avenne E C. Pariia: 7 Avenue d'Àntin 1 G-estoo'k tegen JBoigrio. De „Nieuwe Courant" en ,,Het Vader-(Éad 4;n twee Hollandsche bladen, die zich jreiuig onaorseheid&n door hunne vijand-gchap ten aanzien van België. heide kranten hebbon vier jaar iang h België zelf geprobeerd den vaderland-jclieii tegenstand~van de bevolking te on-Lripijnen, zonder daarin te sïagen. Ne a: steeds gaan zij voort tegen Bel-rië te"stoken. Le naar Holland met Duit-|ch9 passen 'schandelijk gevluohte aktivisten worden door hen in besohermmg genomen en verdediga tegen het land, dat air geepuis voor vvat centen verraden Dit is o.m. het geval* van R. Verhulst en F Timmermans die met passiersceinen &aa don haal gingen. De familie Timmermans was trouwens aktivistisch, zooaï's jict zal blijkea wanneer net Belgisch ge-yuchï de papieren van Volksopbeuring zal blootleggen, Volksopbeuring is een geld-Iclopytrij geweest en een jacht op baan-tjei ten nadoele van het Vlaamsciio volk. 2s',jchtans wordt om dergelrjke individus reclame gemaakt, om tegen België te knoeien. Een Anti-Hoilandische stroommg worat er aldus verweit. Is dit noodig? Het Vader,ana van den Entente-vnend Kroller neeii zeks liminermans geldeltjk Sesteund, hoewei net weet dat liij de verra-er is die het konmkrijk Vlaanderen — zoo schreei de Aardenburgsche correspondent van do N. Ct. — uitgevonden Iiad. ue meeste gevluchte aktivisten hebben ten scnuiipiaais in Den Haag gevonaen, ,waar Ileuvelmans, de afgesteide Vlaam-sci! .ijdinister van just-itie zich ook op-houut, zcoaiS het blijlct uit de boeken van jùe poatie van het Alexanderplein. Hier vinuenzij bladen en medepLchtigen om de openbaiv meening te mis.eiden, iiier gehivxeû zij hetzeifde asielrecht Uk tic ex-koizer, hun meester, en zoo brengen zij HoiLnd in opspraak niet al-leoifm lio.gie maar ook in de Entonts-lanuen.Len nieuw staaitje van dat gestook .voncitn wi; M^nuàgavond (2 Deoember) lu Û& xSîéuwe uuUi Ken van tdj aetiViSten discht de goed-geiecvige gcjmeente, aie dit bochopniele ûl-ad l'.'dst, <jan.jjpjrcim«fcie op, dat w,e voor ld© h'eigen van hier en van elders wiLéri resuniceren. ue schrijver van net ro-mannetje wil ongetwijield bijdragen tôt de entente coraiaie tusschen Nederland en België. Inj ait zijne verontwaardigmg tegea „m-diviuiifn' uie in zekere gevallen gehol-pen werden door Waalsche (sic.) en Fransche (sic.) soldaten, de huizen van akiivistan en accapareurs plunderden en zich onhoffelijk gedroegen 'tegen de da-ncs die op intiemen voet leefden met de îeeren Duitscaers. „Ook vrouwen zija îerhaaldelijk siacnitoifer gcworden van onmsnscheiijke en onteerende behandelin-gen van wege het grauw" heet het in d« ^eugdzam». Nieuwe Gourant, die vol sym-pathie k, voor die Magdalenas. Dnkel ^entenaars hebben de activisten, Blettes en woekeraars gestraft. Dit we-ten we besiist. Aan het ho-ofd stond zekere Suykerbuyck. A a die inleiding in voorwaardelqke vvij-ze geschreven, vertelt die krant datheeie bataljons (!?) de Vlaamsche leeuwenviag op den loop van het gew.eer te Gent droe-gen en zij het door de overheid verboden lied van den User zongen, dat meent het bc chcphiele blad, hiet lied zou zijn van <le Vlaamsche frontpartij (?) die „zou" be-ïtaan uit ^Vlaamsche solda tan die zich In een paxtij organisaerden ten einde aan le Belgische regeering de volledige ge-\oegdoe-ning van het Vlaamsche Recht als Iringenden eisch te stellen. Zij „zou" over \et hetle Belgisclue leger verspreid zgn, itt mec e weten (?) d-er regeering. Van dat ailes is geen woord waar. De le en 5e divisie van het leger „zdu" s '^rk m de frontpartij vertegenwoordigtL 'l in Het 3e regiment jagers (te voet of tf. paaid?) is, volgens de Nieuwo Courant, zeer "Vlaamsch revolutiennair. Dr. J. 0. ûa Gruvter gaat door als een harer îei-ders, aklus net Haagsche blad. Verder iammert het over de verdwjj-ûmg vaa het katholiek VlaamschJgezmd uagbiad De Morgenbcde van Gent dat ats aktivistisch gedenonceerd werddoor Ansecle's Vooruit. Vooruit had volkoman gelijik. Onze meêewerker, de heer j". J. van Wey, een Hollander, die Gent be-woond heeft, onthulde hier door persoon-iijke brieven die hij van de redactie van iJcfloelde Morgenboae in Holland ontvmg, waarhesn ht) gevludlilt was, datdeorie-venbus van dit blad het Duitsch ,fs^.'aat to Amsterdam was. » Ty Courant schrijft verder dat «e iiv.tde Jeugd. een maandblad van de ve'a sccialistiscne aktivisten te Gent en van de vredesgroep (!) volstrekt onschul-dig v/etrd verwurgd. Het was hoegenaamd niet .aktivistisch, meent de Nieuwe Courant, het dreef alleen socialistische vre-debpropaganda op de basis van H uy fini an s' internationale actie, aldus ue Nieuwe Courant. Dus zooals de Belgi he Socialist van den Antwerpschen se Imeester ,) amar, een tucialist van jongen datum, in Holland? Alfons Sevens, die op de aan-klacht van de vuige bende van de Vlaamsche Pest, waarvan Léo Picard die m Voorburg verblijft en in de Haagsche bochoiieie bladen -zijn ant-i-Belgische pro-paganoa voortzet, de hoofdredacteur was, werd veroordeeld en tôt heden toe naar Duitschland gedeporteerd — Alfons Sevens vmdt geene genade m de oogen van de Nieuwe Courant. Deze oor-ûeeit nem gema,tigd, zoo totaal gematiga, dat- passieA'en hem thans den rug toekee-ren.Onze vriend Sevens zal zich gemakke-lijk troosten, want zijn gevangenschap in luitsohland zal de Vlaamsche bewegmg ten goietûje komen. De aktivisten en hunne passieve vrien-éen in Holland hebben onzen hoofdredac-t'nr, <kon £4 ook te gematigd vonden, omaat hf klaar zag in hun duister spel, ree'ds laâig uitgemaakt voor slipdrager tier iranskiljciis, agent provocateur (scripsit Van Cauwelaert) an andere liei-talligheden meer. Hij heeft er zioh nooit om bekreund. De collectie der akti-vistische bladein van België en Holland staât vol scheldwoorden tegen het Belgisch Dagblad en zijne redactie. 1s Paul Fredericq ook niet veraacht gemaakt geweest? De ait Duitsche gevangenschap terug-gekeerùe dr. Gossenaerts — een leeraâr aan het atheneum te Gent — zwager van den aangehouden alîtivist Dcsi'el, den boe-botaeiuivriend van F. Van Cauwelaert en in 1914 aandeelhouder van zij'n te stich-kn blad, neemt volgens de N. Ct. de aktivisten ondeir zijne bescherming. Dit verwondiert ons niet. Verleïten zomer schreei Aug. Borms in het VI Nleuws aat hij Gossenaerts ontmoet had m esn iiuitsch kamp en idat de maa zich tôt net SHiVSina li«d bakeerd, torwyi ly, iiorsr.a, een met genoemden loylen flamingant m ten ander Kamp mores zou leeren. Noemt men geen flaminganten die te H<dzmind)en gevangen waren en bij het vamtmen van de vervlaamsching van de GeLt^che Hoogeschool bij den Duitschen koiomandant liepen om hean te felicitee-ren? ^ Dit a'te moet klaar getrokken worden. De goeden moeten van de slechten ge-Sfit-iden worden. Een rechterlijlk onder-zoek is noodzakelijk. L'tr volgt het slôt van het romanne-tje in de Nieuwe Courant: „Onverbiddellij,k en met blqkbaar vast-'beradien wil houdt de party der gewa penatn (de Frontparbij) vast aan de alge-he le en onmdidellijke vervlaamschmg der G ntsche Hoogeschool. Het scinjnt dat ue soldaten zich van dezen eisch nie! laten afbrengen, noch door de regeermg, nocli door Van Cauwelaert, die hern,aalae-lijk heeft gepoogd, en dit in bevrijd ge-oifcd in de laatste dagen steeds mtensex doet, zich tôt leider der Solçjatenp,artç op te werpen. Er zouden tusschen here en deze partij ernstige verschillen m op-vatting en standpunt zijn ontstaan, m zroverre dat er drukkke correspondentie zou bestaan tusschen baïden. Of er ge-leginheaid zal zijn vei-der îêts over de cntwikkelmg dezetr belangrijke quaestie t? vememen? „lntusschen heeft Van Cauwelaert's mede-redacteur aan Vrrj België, J. Hoste zijn voor-oorlogsche Laalste Ni'euws te Brussel weer uitgegeven. Van betaekenis mag het genoemd worden, dat hij m ziji blad, naar aanleiding van de troonrede van Koning Albert bij zijn intredie te Bru=£el, te kennen gaf dat deze rede d'en Vlamingen geen voldoening gaf nocr geven kon. Dit verwondert ons niet. Die troenrede was toch de veroordee-Img van de tweeslachtige en hoogst ver-aaciite politiek van Vrij belgië m Holland aie aanstuurde op de administratieve scheiding, de Waalsche en Vlaamsche re-gimenten en nog erger. vergeten we niet dat Hoste Jr. de sctirtjvbr is van het schandig defaitistiscl artikel „De Groofce Zegepraal" in de Rot-terdammer van 31 Januari 1&16, waarir hij toen reeds de'' verzoening tusschei Luitfcchland en België bepleitte op d< basis: vergeven en vergeten. De heer Hoste Jr. is een geede vrienc van het anti-Belgisch stookblad, Le Nieuwe Courant. X. De Belgen te Aken. rrkf"'V ^ i,ec- H.N. De Belgea, die K^teren de stad hebben bezet, hebben reeds f ^ 'iatiijk een reeica van strengie bepalimg«a , 1 ;c\aardigd en op overti-eding daairvan y ,o a',raf geatela. Zoo moet ieder bur-voor een officier het troÉ Rph» f^en ea groc^en. De gjelijlavlioor-ike'i ■ Vei:!iePiri<"ea dier huizen en de win-ifs 1rn,7et,en hii h6t der duister- \ vvardtiti. j.'o bioscauen. calé's enz. worden gesloten. Van 8 uu: 's avonds tôt 5 uur s morgena mag nie mand op straat zijn- Aile wapenen moetei 'worden ingoleverd, die met een wapen cj straat wordt aangetroffen, wordt ftp d plaats doodgescholen. Er worden tien gij zolaars uit de eerste kringen der bevoi kwg genomen, die iederen dag teg©n an Lerô worden uitgiewisseld. Le bezettings troepen word-ea in de scholen ingekwar-tierda Belgisch Gezantschap te 's-Gravenhage BERIÛHT. Het Belgisch Ge.îàntschap maakt op instractiën van de Belgische Regeering bekend. dat paspoorten voor België tôt \r ;«ier ad vies niet zullen afgelever- of geviseerd worden. De belangliebbenden worden vorzoclit zich van persoonlijke bezoeken aan het Gezantschap of aan de Consulaten tôt de bekend-making van een îieuw bericht te onthouden. ' 1, Ï - 1 [' 1 Légation de Belgique à La Haye Mil. Le Légation de Belgique fail connaitre, sur instruction du Gon vernement da B.oi, que les passeports pour la Belgique ne seroni pas délivrés ou visés jusqu'à nouve' avis. Les intéressés sont, par consé' quent, priés de s'abstenir de se présenter à la Légation ou dans les Consulats à 1 effet d'obtenii des passeports ou des visés jusqu'à ce qu'un nouvel avis soit publié De terugkoer der Belgen naar hun Sand Van gezagheb bonde zij de wordt ons ver zocht de Belgen m Nederland opmerkzaan te m iken op de vile moeilijkheden die zi in België zujlon ODv"oeten in gev&l zij dade lïj'k naar huis terugkeeren. De voeding der bevolking laat er steedi te wenachen De pryzeo zijn er hoog en he bestaan is er lastig, lastiger dan in Neder land waar men nog over kleine provisiëh be schikt. Wollen en katoenen stoffen, linnen koueen, echoeisels zijn m België niet t koopen. Wie niet absoluut noodig is in België, za wijaelyk handelen hier te blijvea- tôt he moment dat van offiaieelo zij de het teekei van het vertrek zal gegeven worden en d uitgewekenen kostelQos zullen vervoerd woi den met pak en zak. Zeer goed, maar wanneer mogende Belgen wier aanwezigheid noodig is in België, Hol land verlaten? v * • • Het gesçhrijf dat hier omtrent den terug keer van de Belgen naar hun land werd ge drukt heeft opschudding verwekt. De be trokken belanghebbenden, personen of vei eenigingen keuren het natuurlijk af, doc het publiek keurt het goed. Hier mag voùn gewezen worden op de goedkeuring de huisvrouwen die er meer van kennen dan he mannelijk ^eslacht en epijtig genoeg nie geraadpleegd werden toen men de zaak i ) gang stak. Enkele dames, die in de commission zoude gezeteld hebben, zoi\den ongetwijfeld nutCge > raad verstrekt hebben. De Belgische vrouwen zijn vooral misnoeg om de kwesties die het linneogoed en d eetwaren betreffen. Het is niet aan te neme s dat men ailes wat men in Nederland heei [ geko ht in het vooruitzioht van den winte] i niet zou mogen meenemen. ! Dit is vooral het geval van hetondergoei ; en het linnen. Belgen, die iets van douane kennen, verzekeren dat een verbale overeei l komst tusschen hooldambtenaars van de Nederlandschen en Belgischen toldienst ve< voordeeiiger zou geweest zijn dan geschrifte tusschen ambtenaren en particulieren. Ho breed is Nederland niet geweest na de vlucl van Antwerpen? Het ligt in den aard en d i traditie van de Ned, douane niet pienteri te zijn. Antwerpsche dames protesteeren in ee i echrijven tegen het natellen van allerhand L linneogoed. Een douanier meent dat het tijdverlies 1 [ groot zal zijn om aile stnkken te kunne i tellen en aile bagages te doorsnuffelen. He i kurp3 Ned. douaniers is niet talrijk genoe voor die taak, die ijlings zou kunnen gebeurei l Een ander lezer wijst op de terugkeer va de Fransche vluohtelingen, die niet al di formaliteiten moeten vervullen. Een correspondent meent dat nadere ordei uit Brussel dienen afgewacht te worden. * * * Een gezaghebbend landgenoot, die zic ;• zeer verdieustelyk gemaakt heeft tenaanzie van de Belgen, drukte ons zijn spijt uit 01 i de critieken die in ons blad verschene , waren. Hy verklaarde dat het Belgisch com 5 teit van Den Haag op herhaalde en drir gende aanvraag van de Belgen het initiatû genomen had om een commissie in te richte voor doel hebbond inliohtingen te vragen b alie compétente overheden, bovrachters, vei v.eiders, spoorwegen en scheepvaartrnaal Bcbappijen cm die aan het publiek te vei Strekken. Dit inlichtingsbureau heeft geen akkoord met den minister van financiën van Nederland gesloten — wat in dit blad trou-wens nooit beweerd werd. — Die leden hebben enkel aan het département van financiën gevraagd welke provisies men mocht mee-, dragen. Die cijfera hebben zij aan de pers medegedeeld. Bedoelde Belg vosgde er bij dat de onwerkzaamheid en het gémis aan vooruitzicht van zekere Belgische ambtenaren de schuld is dat de Belgische ballingen hier moeten blijven bij gémis aan een maatregel van organisatie met ha# 00g op de terugkeer naar bun land. Geen blaam treft, zegde hij, de 3elgische couiiteiten die zich de zaak aantrokken om wel te doen. * * * f • " E011 lezer vraagt waarom de formulieren voor bagage kosteloos afgeleverd worden te Scbeveningen, terwijl 10 cent per formulier in Den Haag wordt geëischt. * * * Laat ons allen kloppen en blijven kloppen opdat wij te Brussel gehoor vinden. Is het met de beste Belgen in Nederland den spot niet drijven door hen te laten weten dat zij zich te ... Parijs, ja, te Parijs, moeten wenden om een pas voor België te bekomen en dat men thans besloten heeft aile passen aan Belgen te weigeren en aile aanvragen en bloc heeft opgezegd ? Die maatregel is des te erger, daar geboren Duitschers, waar-onder een bekende suikermagnaat, die is ' Engeland vertoefde, naar Antwerpen is • mogen terugkeeren, doch die man van suiker , is ook een man van geld.... * * ; * Verder vernemen wij, dat de heer van ■ Zadelhoff tôt den minister van omnen- • lanosche zaken de volgende vragen heeft s geïirht: 1. is het waar, dat het verboden is nieuwe kleedingstukken, wollen goed, ' meuwe schoenen enz. uit te voeren? i, 2. Is dit verbod ook van toepassing op dâ in ons land geïntern^grden _ en zich ' hier bevindende vluchtelingen, die nu op het punt staan naar hun land terag Le ■ keer en mel aller lei nieuw goed, wat zy , heboen gekooht van hiun opgespaard loon oi dat zij als vrucht van hun arbeid hebben mogen behouden r 3. zoo ja, is do minister dan bereid t voo-r al due menschen een uitzondermg ; te maken, en ze te laten vertrekken met ' ge.heel hun hl»bben en houden, zonder dal nun deswege eenige moeilijklieid in der 3 wtg wordt gelegdï b m ' Het vraagstuk van Limburf 3 en de ScheSde. [ De Matin van Antwerpen wijdt eei i hoofdartikel aan de toekomstige vredes s onderhandelingen, vwaarin zij er haa - vreugde over uitspreekt, dat de Belgi sche neutraliteit is opgegeven. Nu he » land van dien knellenden band verlos is, zoo schrijft het blad, kan het ziji voile aandacht wijden aan de belangrijki dubbele kwestie van Limburg en Luxem ^ burg. De zaak van Luxemburg zal wel mak . kelijk geregeld worden: er is in dit lani b een sterke strooming tegen de Groot .1 hertogin en voor een nauwe aansluitin r bij België 5 in Limburg is de kwesti * „eenigszins neteliger". t „Eigenlijk", zegt het blad, „was d a annexatie van een deel van ons Limbur Q door Nederland even onrechtvaardig al q de wijze waarop men tegenover -Luxem burg te werk ging. Nu iedere nationali I teit zich wil manifesteeren, zou het we e eigenaardig zijn om, bij middel van ee Q correct referendum, te weten te kome of de huidige bewoners van Nedei landsch Limburg wenschen Nederlande j te blijven of weer bij hun oude vadei Q land willen gevoegd worden." t. Verder behandelt het artikel nog hf a Scheldevraagstuk, waarvan „een onmid >1 dellijke en categorische oplossing" ge Q eischt wordt. e ,Wij zijn", zoo besluit het artike „niettegenstaande ailes in den oorlo 6 betrokken geweest en wij hebben te s voile den plicht vervuld, die de tractate n ons oplegden. In tegenstelling met hi e neufrale mercantilisme — of, zoo me 't liever -hoort, met het mercantiele nei e tralisme — der Hollanders, hebben w n geleden, onzen rijkdom zien verdwijne 4 en ons bloed geofferd uit eerbied voc g een idee van recht en loyauteit. W ^ hebben geen voordeelen nagejaagd, ma; e wij hebben nu het recht door onze ove: winning en den plicht tegenover onj s talrijke bevolking, om ons te verzekere van de absolute vrijheid van doorvaa ftOver den heelen loop van de Schelde' II (Vaderland) n n • a ^ Het vredegerecht te Baarle if Hertog, j Eiî, besluit-wet van 16 November is ht - .vredeàgerécht kanton van Baarle-Herto i- a^e^ciiaft. De gemesnte wordt opnieu1 ■- hii het kan ten îlaou'straaten a?neeslotei De opmimingvanhetactivismô Nog iederen dag worden aanhoudingsbrie-ven tegea bekende activisten uitgevaardigd. De meesten zitten echter veiiig in Nederland. Te Brussel heeft het gerecht een huiszoeking' gedaan in het gebouw van Volksopbeuring, met hefc doel om uit te vinden, wat de heer-': schappen, die dit werk beatuurden en die zich in de zoo spéciale gunst van den heer. Lion Simons mochten verheugen, gedaan hebben met het miliioen francs, dat hun doo# de- Duftschers uit de Belgische staatskas te* beschikking werd gesteld. In den dienstder' zoogenaamde kolenverdeeling voor Vlaanderen zijn reeds de ergerlijkste knoeierijen aan het licht gekomen. Bij onderzoek in de minis-teries, die de Vlaamsche-activisten betrokken hebben, is uitgekomen, dat verschillende ministère van den liaad van Vlaanderen er de bibliotheken gsplunderd hebben Te Antwerpen werd een onderzoekeommissie samen-gesteld, onder voorzitterschap van den heeï schepen Wey 1er, om de leden van het ] er-soneel der staatsdiensten te onder vragen, dio van medeplichtigheid in het activisme beticht worden. Voor dez9 commissie zullen al da verdachten zich kunnen verdedigen. Beeda werden twee zittingen gehouden. Het collego van bargemeester en schepenen zal volgens ■ het verslag' dezer commissie de toe te passeû straffen aan den gemeenteraad voorstellen. # » ■» Naar wij in La Gazecte lezen, iet dôi commissie van onderzoek naar het op-treclen der activisten cqdens de Duitsch^ bazetting haar arbeid op het siadliuiâ te Brussel met grooten Q'ver voort. W et-nouder Wey 1er ieidt den arbeid. iljj hecfi aan alla ambtenaren die volgendô vragenlgst gezonden: 1 Zijt gq activist? 2. ïlebt gi:} een. maniiest ond&rte&kend t tengunste van: a. die uuiversiteib te Geint; b. de bestuuriij'ko scheiding; c. of eanigj ander manifest? 3 Ilebt gij deelgenomen aan de b» tooging van 3 Februari 1918? 4. Iiebt gij doelgenornen aan do oetoo-gmg, of een d-okument geteekend, ten-< gunst i van René de Glercq? . 5. H.:bt gij ai'tikelen in aagbladeii go-echreven sedert Augustus 1918 tôt op heden toe? In welk orgaan: dagblad, weekblad, enz.? 6. fiebt gij atfUviscisclie propaganda gemaakt " in vergadieringen of op ander® wijc^? : 7. llebt gij dieslgenomen aan de ac-tivlstische propaganda de Imitsche be-" zetting en op welke wij'ze? -L ■ • ■ ' Afschuweiijk ! i Overal hebben de Duitschers nog voorrade* r munitie en ontplofbare stoffen ac h ter gela ten, waarvan er nog iederen dag in de lucht vlie-j. gen. In de laatste dagen zijn nog geweldige I ontploffingen voorgekomen te Monceau-sur Sambre, te Jamioulx, te Charleroi en te Lode-1 lingsart, waarbij tal van burgers gedood of - gekwetst werden en ontzaglijke schade werd " aangericht. Te Luik ontdekte men een groot* bewaarplaats van dynannet in de kelders vaa het gerechtshof en in het" station stonden nog-. J heele minitie-treinen. Hun hospitalenhebben' de Duitsehers overal in een afschuwelijkeiv y toestand achtergelaten. Te Antwerpen vond] 3 men nog een twintigtal onbegraven lijken in ^ vollen staat van ontbinding ; hetzelfde ta. Charleroi, waar men in de lazaretten eenj ^ massa geamputeerde ledematen als slagers-, ? afval in aile hoeken en kanten weggeworpen S vond. - -J i Belgische plannen. ti ti Havas seint uit Brussel : De professoren van de Universiteit te- r Brussel hebben een protest opgesteld; - tegen het bekende manifest van Duitsche intellectueelen van 2 October 1914,' :t dat een aantal leugenachtige beweringeiï' - ten aanzien van België bevatte. - In een rapport aan den minister van kunsten en wetenschappen stelt Kervyn 1, de Lettenhove, de bekende archeoloog, g een systeem op, om de kunstwerken q door andere van den vijand te \ervan- n gen. Hij toont de verantwoordelijkheid :t van Duitschland en Oostenrijk aan en n zegt dat men in de vorstelijke galerijen i- en kerken in Duitschland en Oostenrijk ij een onderzoek moet instellen naar equi- n valenten voor wat de soldaten hebben >r weggenomen. Het rapport besluit : Alla ij openbare en particulières verzamelingen ir in Duitschland moeten in besiag wordeài; - genomen, totdat de in Frankrijk en Belgidi, ;e gestolen voorwerpen teruggegeven of n vergoed zijn. rt — — "T f ^ De oorlogsschade aan de : Belgische industie toegebracht- PARIJS, 3 Doc. H. N. Een eerste od derzosk van het centrale industrielle co« mité van België heeft uitgewezeia, dat di t sehado aan de Belgisch© industrie toegâj g brcwiht door oorlogisdadexi, het wegiroeietnj .v van werktuigen en miatetriaal, een •waard^ i. heeft van 6 milliard 560 miliioen franc».!

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods