Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

218 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 29 August. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Seen on 05 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/696zw19r1j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

10 pfennig Svoeite lltotçien-2Juôga0e (3.) 19 pfennig —■ » " Belgifcher Rurier rtlffeffîts ^ôe^jelfutid $er Seîgtfijjs Sitïtce crfcfjcint in Stiiffcl lâgliijj (ouif> Sonntagè) jtoc.taa'. cN^et Wontag Horraittog. Sic 6t(te 2 u êg ab c (A) crfcfjcmt iebert SîadjmHtag. lie 3 Incite S u Sg ab c (B) «rfrfjeint motgens. Ëtnfcnbungen fmb nur att bic SdjtiftlcUitng, n i d) t ou cinjcfac fjetfoncit 311 tidjien. Sut îmbczlangt dttgcfonbte SRanttfltlbtc lontt Icine ©cto5f)t ii&erttotttmat ttctbcn. Set Sejttg loua butd) bic ^oftdttftalieit ober butdj tmfete Scttic&Sftdttcn ctfofgctt. Sejug#-V tets monailtci) f8t Bcibc ausgobcit jufammtn 2R. 3,75. Snjeigen: geite 50 Çf., 9ic(lomc SI. 1*50. ïclegraœm*'!lbreff«: Sutictjcit-Stiifltl. Sanlbct&iitimttg: Scatfdje Sottf, Stiiffcl. S p r edj« JtttUbett bet ©djriftlcitintg: 11—13 ititb 5-6. ©ef^âftêfiette Stiiffcl: Cornet bc ©tcj.SftoBC 1. ?Iummer 206 Bdiffet, Dienstag, 29. 2(uguft 1916 2. 3af>rgang Die ersten ZusammenstôBe mit den Rumânen. Wien, 28. August. (Amtlich.) Russischer Kriegsschauplatz. Heeresfront des Générais der Kavallerie Erzherzog KarL An den sudôstlichen und ôstlichen Grenzwâllen Ungarns hat gestern abend unser neuer Feind, Rumânien, in meuchlerischem Ueberfall mit unseren Grenzposten die ersten Schiisse gewechselt. Am Roten KornpaG und in dea Pâssen siidwestlich und siïdlieh von Brasso sind lieute Jrîih bfiderseits Vortruppen ins Geîecht getreten und die ersten rumânischen Geîangenen einge-\bracht worden. In den Karpatben wiesen wir nordwestlich des Ku-kuiberges einen starken russichen Angriff unter schweren Feindverlusten ab. Auch nôrdlich von Mariampol endete ein gestern abend angesetzter V o r s t o 8 f'ir die R u s s e n mit einem vollen MiBerîolg. Sie wurden iiberall, zum Teil im Gegenangriîî, zuriickgeschlagen und JieBen viele Gefangene in unserer Hand. Heeresfront des Generalf eldmarschalls v. Hindenburg: Die Armee des Generalobersten v. Tersztyanszky vereitelte russische Angriffsversuehe. Sonst keine beson-deren Ereignisse. Italienischer Kriegsschauplatz. Am C a u r i o 1 wurde wieder heftig gekâmpft. Nach-dem ein Angriff des Feindes in unserem Geschiitzfeuer ge-scheitert war, gelang es abends einer italienischen Ab-teiiung mit starker Artillerie-Unterstutzung in unsere Gipfel-stellung einzudringen. Heute friib warf ein Gegenangriff den Feind wieder hinaus. An der kustenlândischen Front wurde der Monte San Gabriele und die Gegend von Nova Vas von der italienischen Artillerie lebhaft be-schossen.SûdôstUcher Kriegsschauplatz. Bei den K. u. ÏL Streitkràîten nichts von Belang. Der Sîefivertreter des Chefs des Generalstâbes, v. H o e f e r, Feldmarschall-Leutnant. Seine êeireiOetiol iwid) luraâuietis Srieg0etfltag. Oc t g e n e t Srabtberidjt b e § S3elgtfdjen St u r t e r §. m. Serltn, 28. 2Iuguft. Ile6er bie Ccintoirïung bet Strtegêerïlârung Sftumantenê an £>efterreidj4Ingam auf bie © e t t e i b e b e r fo r g u n g S e u t f dj ï a ît b § erfaïjren toit folgenbeê: haê Stusblcibcn ber rumantfdjen auf unfere Srotbcrforgang n t d) t ben geringftcn fâ i n f I u ijûben, ba baê © c t r c t b c, toeldjeê loti nadj bon SÏÊfcfjIiiffcn; ans ber ûlten Êrnte Sîuraamenê Bcfommctt foiïten, im toefentiidjeu f dj o n e t n g e f u Ij r t ift. tteber bie tient (ï r n t e finb ï c i n e 2? c r = 1r a g c suftûttbe geïommen. 2Iudj tjaben toir S c t ber 21 u f = ftellung beê SSirtfdjaftëblaneê 1916/17 ci ne ettoaige Binfn^r ouâ SHumâiticn nitfjt mit in Ste^nuttg geftellt. Sîac^ juberlaffisen Sc^Gsjungett ttnferer ©etreibeemte ift mit einem 5J5Iuè bon 5 ÎDltlitonett Sonnen gcgeniiber bem SBorjaîjr ju redjneit. (Ss fommen baju ttoef) bie ©etreibeslteberfc^iiîfc ouê ben befefcten ©ebieten im Often. Sîuë fTîumanien Betrng bie ©efomtauëfu^r tm borigen So^r 1400 000 Sonnen. hic 'Jledjnung nnferer geinbe, bû& bie Sriegsedtorung fRumanienê on Ce|terretdj=llngatn nnë iit hsirtî^afttlc^e Ser= legen^eit bringen îonnte, ift alfo too^I berfefjît, Sie fiir ben •Çerbft in Slusfidjt gettommenc Ërlt^ung bet S r o t r a 11 o tt toirb tro^ beê SBegfaEeê ber rumonifc^cn (£htfui)r b c n n o ci) er = f o I g e n îonnen, ba unferc mafjgebenben Stcffcn ben gortfaQ bei il^rei geftftclîung bereitê in Kcdjnung gcïefet ^atten. Det cuffift^e 3ticï auf Bsimamen. ut. Subobcft, 28. 2Iuguft. (^Ttlv^cfcgr.) Xer Sufûrcftcr SteaguI crltart, bafe ber g n t f dj I u sur 3 rtcgêctUarung on Deftcrret^=llngarn bon ber r u m a n t = f 4 e n Slegierung feitenê Siuglanbê c r b r e f, t tourbe. SKittifter^rafibcnt 23ratianu Çat aïïc aJîittcl berfudjt, «m bie foU genf^toere entfd^etbnng nodj Çinauëjuf^ieben. 2)ic ruffifrfjc 3?e= gtetnng gab ber rumanifdjen jeboc^ ïategonfdj p berfte^en, bar, ftc ntdjt gctotllt fei, nur noc§ etne Stanbe langer ju tooxtcn unb Beftottb unter Xrofjungen auf einen fofortigen (Snifdjtujj. SWinifiet^rofibent SSratianu, ber îid) cbenfo raie bie ganje f)k-flietung nod) einer beftimmten 9licfjtung ^in feftgelegt tjaUe, 6e= fanb ft^ atoife^en jtoet geuern, îonnte toeber bortoartâ no^ riitf* toartâ unb beugte fic^ bent SBiïïen JRugfanfcê. ®ur(§ bkjes (ér,-i>ieffuttgsmanbber erfolgte bie Sriegèerîlarung btel frii|er aï§ man fclbft in ©ntenteïreifen ertoartete. WTB. SBicn, 28. 2Iugu|t. 3Sie bie Tccuc greie greffe bon bi^Io'inattfdjer @eite er= fa^ït, ber rumamfcfjc 3}îtniftcr|)rajibcnt 25 r a i t a it u lto§ go nn ta g friiï) bçn PÎtemt^tf^uttgartJtf;en C3c= fanbten ©raf Êjerniit Gmpfattgeit unb t'^nt eïïïart, et ïonne, hjolle unb hserbe bte 5Î c 'u t r a 111 a t aufrecÊ)t ttfyal* ten unb ber Sronrat, ber am 31acf)mittag ftattfinbe, inerbe bieê Betoeifen. 9JîittIertoetIe toar jeboc^ ba§ <Sé|riftftU(ï, ft)elcf)eê bie Sriegêerïlarung ent^ieït unb mit ber eigenptt» bigen gerttgurtg beê STcinifterè beê Sleu^erett 5poramïiaru berfeïjen toar, bereitê int Sefië beê rumanifdjen ©efanbten in 2Sien. 21m 2 6. 21 u g u ft bormittagê tourbe ®raf èjernin bont ^onig ^erbinanb empfangen, ber bem ®efanb= ten erïlarte, er toolle ï e i n e n r i e g, ber ^ronrat toerbe fief) int ©inné ber 2(ufïed)terfialtung ber îîeutralitat entfcf)eiben. Hngatlf^e Sîimmen. ut. Subajieft, 28. Sluguft. (^rib.sSeïegr.) 2ie Sriegêerïïarung fRuntanienê an Oefter= reii^»llngarn, bie feit SKocÈjen ertoartet toerben îonnte, toirb ï)icr 'mit g r o fj e r SRu^e unb mit eifenfefter Ënt^ fi^Ioffen^eit jum 8iege aucf) itber biefen neueit ©egner aufgenommen. sSerftitntmt ift ber §aber ber 5j3arteien, ©taatêmânner unb âfrbeiter, 5pubït!um unb greffe, aile finb fid) einig, ba^ eê auf biefen ^eimtûcfif^eit Ueberfall nur eine Sùtttoort geben fann, ^ambf bis aufs ÎDceffer, lîambf biê jum le^ten SItemjuge. $ie flatter lpeifen barauf |in, ba^ Ungaru nicfjt allein ben @to^ anêgubalten ^aben toirb, fon^ bent baj} Sîuntànien mit ben Çefterrèidjern unb ttngarn, i^re biê iit ben lob getreuen jBunbeêgenoffen, bie 25eutfd)en, bie 58u{garen, bie Siirfen treffen toerbe. Sleuf^erft bemerïenêtoert finb bte 23emerfungen, bic © r a f ^ u I i u ê 21 n b r a f f i) anïàfilicf) beê giutretenê btefeê neuen ©egnerê einem 9ïîit= arbéifer beê 513' (Sft gegenitber macEjte. ©raf 2Cnbraffi) fagte: Xte rnmantfdje Srtegserfîiïnmg ift ctrtfacf) cixt rauberif^er UeberfaU, ben 9îumânieit fett Icngern borbereitet ^at, unb ber nur burci) bte unfagbare SorruîJtion, in ber fid) bort bruben aïïc befinben, evmsgït^t tourbe. Hsifere 9îegierung unb £eereêleitung mufete feit langera mit btefer ©cfa^t re^nen unb ïann ben tomntenben Greignifïen mit Sîugc cntgegenfctien, jumcl ©iebcnbiirgen einen natiirli^cn ©(^u^ in feinen ©e&irgêgrcnîen befi|t. 6ê ift tnogft^, bag dtumanienê iibctïafdjctîh fd)neficr ©ntïtfilnfe butd) ben SSormotfd) ber Sul= garcn an ber uta§ebonif«^cn gront fdjneKer reifte; offenbar tooKtc Sîumanien loic&er abtoarten, biê bte ganjc bulgatift^e Sîrmec toieber bte -Ç>cittbc ju neuen Saten frei Bût. Sulgarien fjat in feineat ^Slane ben (jinïcrljftigcn Gr&fctnb aber ntdjt ber= geffen unb geniigenb Jrubben an ber ©renjc auf» gefteïït. Sïuœanten f)JteU etn getoagieê S^iel ntd)t julefct in ftra» tegifdjer Sejie^ung. ®s Bcftc^t f ii r 91 u m a a i e n bie brcljcn&e © e f a f) r, jtoife^e» nnë anb ben IBuîgcren etngef cilt ju toerben. 8îuc§ ift bte offentlidie SKeinung in SRumâmen nidEjt etuig, fo ftariE audj ber -Çûfj gegen nnê fein. ntttfj. î)ie S3auern= fc|aft toiSi ben Srieg nid;t, aud) ein grofeer 2eil.ber SPolitiïer îieljt nur su gut, bag SRumanien fit!) îclbft Wagel in ben cigenen ©arg f^ISgt, teenn e§ berfu^t, 3"?u6(anb bic SJpr^errfc^ûft in Ofteuro^a î« Mcrjv ' v V • Detifyfie Sticp-Wtong an Kuraanien. WTB. Serlitt, 28. Sluguft, 4,40 nantit. (2tmtlicîi.) Sîac^bem, totc berettê gemelbet, SHumiittien unter f^nta^It^em Sruc^ bet mit Ceîterret<^=Ungarn unb Seutfrt)* lûnb abgef^Ioffenen 50ertrage unferent 58unbeêgenoffcn ge= ftcttt ben Srieg erïlart Çat, ift ber St a i f c r 11 à) c ®c» fanbte ipSBuïûr eft augetoiefen toorben, f c i n c a f} c 3 u b e r I a n g e tt unb bet rumiinif^cn SRegierung 3« etïISrett, bûSrt^Scutf^Ionbttunnte^rfllci^» f a 11 § aïê t «t 5Î ï i c g ê a u ft a n b mit Sîuutanicn befinb* tief) betracfjtet. 2Bir 5û&elt i" î521 borigeu 2Cuêgabe A unferu Seferit bie ÎOÎelbung bemtittelt, toonad) fidj SRumaniett feit Sonntag 9 llfï abettbê alê' im $riegêpftanb mit Defterreicf)=ltngaïti befinblic^ betrac^tet unb babei |erborgeï)obctt, bû| unfer 0rî)toert im 23eretn mit bem unferer tapforen SBunbeâgenoffcit getooljnt ift, auf biefen ©djritt bie gebii^renbe 2Inttoort ju geben. 2Ser ettoa barûber im 3toeifeI toar, ber toirb rafd) burc^ baê bcrrfte|enbe Selegramm eineê befferen bele^rt. 2>aê Seïegramnt betoeift ber SSelt junadjft boit neuem, toie im gai! bon italien, ba^ bie 2tngelegen^eiten unferer SBunbeêgenoffen au^ bie unferigen finb. Q'talicn gegenuber 3^at — toie bon ma^gebenber SSerliner ©telle nod) ehtntaC angefid^tê ber ifalieni'fdien ^riegêerïlarung an SeutfcfjIflTTC auêbriicïlid) ^erborge^oben tourbe — unfere .Rcgicrung feit bem Segittn beê Stiegêpftanbeê jtoif^eit italien unb Defterreidj=Ungarn bon Slnfaitg an ïeinen 3lBeifcï bariiber gêïaffen, bafj Seutfc^Ianb bie mtlitarifc^e tlnterfdi^ung feineê Dfterreic^ifc£)=uttgarifd)ett SBunbeêgenoffen gegett i c b c u ©cg= ner alê SSunbeêbfïic^t anfe^e. ®ie erft je|t erfolgte formcïïe ttalienifd^e ^riegêerïlarung an Seutfdjlattb ïjat alfo an bem biêïjerigen 3uîtan'3 uidjtê geanbert. SBicECeicE)t ift ber ©taitb= punît 2>eutfd)Ianbâ uicf)t me.I)t aller SBelt fo ïlar bor 2tugett getoefen. lXnt fo rafdjer fdjafft int runtanifdjen fÇaH bic beutfi^c Stnttoort an Sîumanien auf bie unbermittcïtc Sîritê» îierung Defterreid)=llngarnê bic toiinfdjenêtoerte .fîlarfjcit. Sie beutfc^c Sriegêerïlarung an fRuntanien betoeift ju= gleid), ba| unfere ma^gebenben ©tellett ben neueit ©egner auf bent SSalïan nidjt furc^ten, toeldjcr ber intente nuit botf) ftfjIisBlicf) inê ©arn gegangen ift. S)ie bcutfdjc 2tnttoort ift ein 3e^en ^er ©tarïe Seutfdjlanbê uttb feiner 23erbùn-= beten, bie biefe neue ÎBenbung nur nodj fefter mit unê ber» ïittet. Sir unterfe^a^en eê nidjt, baj? unferen 2rubbcn burd) biefen neuen ©egner neue 2tufgaben cntfteïjeit. 2Bir ïtaben aber baê unerfc^ûtterlic^e SSértrauen ju ben gu^rern toie 5U bem etnfadjen ©olbaten, bafj fie fic^ aitd) biefer neuen Sage getoadjfen geigeit toerben. Die ubetrafrfjenbe âricgserftarung. ©tgener Sra^tberi^t be§ SSelgifc^en îîurterS. m.' SJerUn, 28. 2luguft. ®er rumantfd)e ©efanbte 35t. 23elbimait ift jur 3eit nodj int O ft f e e b a b SSattjïn, too er fid) fur ben ©ont» mer eine SSiHa gemietet Ijatte. ©r ïe^rt morgett bormittag Çier^er jurûcf. ut. Staffo (Sronftabt), 28. Sluguft. (5|5rib.=£elegr.) ©eit geftern mittag I)errfd)t Ijicr ein unutttcrbrodjcncr ^uftrom bon gliic^tlingen beutftfier unb ôfterrcid)ifd)4tnga» rif^er Tcationalitat auê fRuntanien, _®ie glucf)ttinge erflareit ubereinftimmenb, bafe bie Àïriegêerîlârung fiir aile £ c il c ber Sebolïerung boïlig ùberrafcE)enb ïam. ©elbft bic ruffenfremtblidjett Ereife gïaubtert an einen btel fpateren ^eitpunft fiir ben ©intritt îtumanienê in ben 5trieg. 5Ruma« nien toirb bie 23eranttoortung fiir feine Spolitif b 5II t g auf 3Ïufjlanb fd)ieben unb jur 23erteibigung feiner §anb» lungêtoeifc anfii^ren, ba| SRufjlanb ein ftarïeê 6cer on ber tumanifdjen ©renjc aufftellte, baê eine ftanbige Sro^ung fiir 5Runtânien bilbete. Sie in 3îeni (Sefearabien) aufgèftellten 2trmeeïorpê follen gegen 23ulgarien bertoûnbt toerben. Uorroâtibc fiir Kumdnictts fmegs-Œttiftiff. zn. ©enf, 28. 2Iuguft. (^5rtb.=2!elegr.) Sie beutigen tarifer SRorgenblatter fmb nod) oljne Scadjric^t bon ber .^riegêerflarung Stumantenê unb italiens erfe^ienen. 25on lumiitifc^ei ©eite errait baê journal be ©e« nèbe folgenbe information: Ser einjige &rieg, ben 9htntSnien fiibren ïann, tft nur ber gegen Oefterreic^=tlngarn.jur-Sefret» ung ber Sftaffenbriiber. Seibalb ift audj nur .bte 3Srtegê« erflàïung au Oefterretdj=lIngaïn etfofgt. 3Rumaittett bat ïetne S 01 b a t e n fiir eineit getbjug gegeit Sulgarien iibrig. Narrait, mus mit biefen allein fertiif toerben. -(Solange 9hxm.âi

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier belonging to the category Oorlogspers, published in Brüssel from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods