De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland

677 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 29 June. De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland. Seen on 27 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zg6g15vv0m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

TWEEDE JAARGANG No. 43. ZATERDAG 29 JUNI 1918 LOSSE NUMMERS 71/2 CENT Oplage van de week; 6500 Nos DE BELGISCHE SOCIALIST Tweètalig WeeKblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nederland: 90 cent per 3 maanden. • Redactie en Administratie : LONGVILIE, REMBRANDTSTR. 316, 's-GRAVENHASE. • Abonnementsprijs voor het Buitenland : f 1.50 per 3 maanden Wilhelm II en het Pruisianisme. „Ik weet, dat het door den vijand zoo diep gesmade Pruisisehe militarisme, dat mijne voorvaderen en ik als geest 'van plichtbewust-zijn, orde, trouw en getioorzaaralieid hebben ontwikkeld!, aan het Duitsehe zwaard en het Duitsehe volk de kracht heeft g&geven om te overwinnen, en dat het hen den vrede zal bren-gen, die liet voor tb es ta an van het Duitsehe le-ven waarborgt." Wilhelm II, Wilhem is dertig jaar keizer van Duitschland en koning van Pruisen. Bij deze gelegenheid1 heeft hi.j een antwoord gestuurd aan den Rijkskanselier, waar-in vermelde passage voorkomt. Het Pruisianisme is gewist nooii beter gekarakteriseerd geworden dan door Wilhelm II in deze missive, waar-in hij het Pruisisch apilitarisme doel doorgaan als zi.jnde een zege voor hel Duitsehe volk. Het Pruisianisme is gewis door nie-mand beter gepersonnifieerd geworden dan door ilhelm II; hetwelk hij, naai eigen verklaring, uit plichtsbewustzijn heeft ontwikkeld tôt den graad, dat hel Duitsehe zwaard in staat zal zijn de we-reld te beheerschen. Het Pruisianisme en Wilhelm II zijn twee onafscheidbare dingen en de zege van het een is ook de^ege van hel ander; terwijl de nederlaag van het eer de nederlaag in zich bevat van bel ander. Het Pruisianisme, naar de getuigeni* van zijn vertegenwoordiger Wilhelm II is de negatie van aile recht, van allt samenwerking, van aile pacifistisoh( maatschappelyké" wereldontwikkeling. Het Pruisianisme, zoo zegt Wilhelnc II, is enkel en alleen gesteund op hei geweld door het 'zwaard; op verdruk king door het geweld; op autokratie door een feodale aristokratie met eer sterke hofkliek aan de spits. Het Pruisianisme is de tegenvoetei van al wat de moderne beschaving om gebracht heeft omtrent het recht van vrijlieid tôt verdere maatechappelôjke emaneipatie. • Wilhelm II heeft ons dat ailes no£ eens frisch herinnerd, hetwelk nooi echaden kan. Wat men ook zegge, hoe wij dan ool onder den druk staan onzer kapitalis tische bourgeoisie, het Pruisianism* met al zijn feodalen nasleep, blijft voo] Europa en de werelddemokratie he grootste gevaar voor behoud van dei wereldvrede en een onoverkomelijkei hinderpaal voor den zegekamp van he proletariaat. De^ militaire zege van het Duitschi zwaard, zooals Wilhelm II ons triom fantelijk voorspelt, zou niet anders ziji als de zege van het Pruisianisme me doorvoering van het Pruisisch milita risine tèn allen kant, waar deze zege zich kan doen gevoelen; 't Verwond'ert Wilhelm II, dat ons ons zulk vooruitzicht niet toelacht en dat het Pruisisch militarisme aan onze zijde zoo gesmaad wordt. Wij weten niet in hoeverre het Duitsehe volk nog goed te spreken zal zijn over de heerschappij zijner militaire kliek, na ondervonden te hebben aan den lijve, welke onheilspellende toestan-den het Pruisisch militarisme sinds 4 Augustus 1914 gebracht heeft, zoo voor het Duitsehe volk als voor gansch de wereld. WÎ4 weten niet of het Duitsehe volk nog langer bereid zal zijn 't regiem van 't snijdende zwaard te aanvaarden, dan liever onze overtuiging te deelen, dat het Pruisisehe militarisme niet meer van deze wereld is. Wij weten niet of het .Duitsehe volk nog langer zal dulden geregeerd te wor-den door een feodale oligarchie, dan wel zich zelf te regeeren. Maar wel weten wij, dat het Europee-sche volk nooit bereid zal zijn het Pruisisehe 6lavenjuk te aanvaarden noch te ondergaan. * Onze voorvaderen hebben het Pruisianisme bij ons gekend; ten koste van goed en bloed' heeft de geschiedenis ons wat anders, maar wat beters, alhoewel s niet volmaakt, gebracht. Het zwaard van Wilhelm II, het : Duitsehe zwaard, mag nog zoo scherp, i nog* zoo zwaar zijn; maar nooit zullen wij abdiqueeren voor dit zwaard; liever bezwijken dan ons te moeten onderwer-; pen aan het Pruisianisme door het Pruisisch militarisme. ■ , Deze oorlog opent twee perspectie- ven: ofwel zal het Pruisisehe militarisme abdiqueeren tegenover den opper- ■ sten wil der volken, inbegrepen het ; Duitsehe volk, welke voortaan willen verlost zijn van aile militaire geweld . en feodale overleveringen; ofwel moet de strijd maar gevochten worden tôt het • Pruisianisme met gansch de Europee-sche beschaving verslonden zijn op de slagvelden door den oorlog. : Ons vertrouwen ligt vast aan het eerste percpectief, omdat wij meenen, > dat de wetten der wereldgescliiedenis • ons dat zôô leeren. Het wereldproces i ontwikkelt zich niet in regressieve, dan i wel in progressieve richting, welke i vroeg of laat, liever heden dan morgen, t moet uitloopen op de socialistische samenleving. ; De zegepraal van Wilhelm II op de militaire overwinning door het Duit-! sche zwaard zal zijn de afscheidsgroet t van. het Pruisisehe militarisme of . . .. het Europeesch bankroet. Internationale rubriek. DE PASSENWEIGERING AAN TROELSTRA. De Engelsôlie regeering heeft dus Troelstra een paspoort geweigerd. Niet Troelstra wordt door dezen klasse-maatregel getroffen, maar de Engelsche arbeidersklasse. Troelstra-heeft nooit gevraagd om naar Engeland te gaan; 't zijn de Engelsche arbeiders, die hem hfebben uit-genoodigd.Deze quaestie moet dus niet afgehan-deld worden tusschen Troelstra en de Engelsche regeering, maar tusschen de Labour Party en hare regeering. Havelock Wilson, de lakei der Engelsche regeering, wil dat zij denzelfden maatregel treffe tegenover Branting, Troelstra wordt een paspoort geweigerd, omdat hij beschuldigd wordt van pro-Duitsch. En Branting dan? Branting is pro-geallieerd tôt in meig en been. De paspoorten worden geweigerù omdat de regeeringen, de machtsinstelling <ler kapitalistische bourgeoisie, de f,r-beidersklassen willen beletten een einde te stellen aan den oorlog door een volkenvrede. De weigering van het paspoort aan Troelstra en de bedreiging van Wilson tegenover Branting, de gasten der Engelsche arbeiders, zijn de officieele erkenning van den klassenstrijd in oor-logstijd, zijn de negatie van den gods-vrede.De lasterkampagne van groote en kleine oorlogspers, van betaalde journa-listen door de oorlogspartij, van Bond van Neutralen en andere Jonkheeren in 't teeken van „Troelstra is pro- Duitsch" is vôlksbedrog, demagogie van de ergste soort. Het volk wordt bedrogen en belogen, zooals het altijd bedrogen en belogen is geworden, door de dienaars vàn en de geïnteresseerden âân het Gouden Kalf, het kapitalistisch systeem met z'n zoete, lekkere winst. Het „pro-Duitsch-zijn" van Troelstra dient enkel om de pil te vergulden. Men stelt de arbeidersklasse buiten de wet, buiten het gemeene recht; het is een machtsmisbruik, dat de arbeidersklasse niet kan aanvaarden, noch zal gedoogen. Beter bewjjs bestaat er niet, dat de godsvrede een groote duperie is. De regeeringen hebben officieel met den godsvrede gebroken; de arbeidersklasse aanvaardt deze beslissing. De arbeidersklasse is politiek zoo ver geëmancipeerd, dat zij bewust is van de middelen om vrijheid' en recht te doen eerbiedigen en dat zij haar uur zal weten te kiezen, wanneer deze middelen met de grootste kans op sukses moeten ter hand genomen worden. De paspoorten kan men ons weigeren; maar de solidariteit van het 'nternatiu-naal proletariaat staat buiten het be-reik van regeering, haar journalisten en-andere lijfknechten. Deze oorlog is er gekomen tegen den wil der volken; de vrede zal tôt stand komen, niet tegen, maar mèt den wil der volken. P.S. Part. Branting, in weerwil van de bedreigingen van den lakei Havelock Wilson, is te Londen aangekomen en heeft in d'en loop van een onderhoud verklaard: „Ik weet niet, waarom aan Troelstra een pas geweigerd is. Dat is een fout geweest; hij is een vriend van mij en niet pro-Duitsch. VOLKSBEDROG. Een Reutertelegram uit Londen: Havelock Wilson verklaarde op een vergadering te Londen: «Troelstra komt niet. De zeelieden wilden met hem niet uitvaren. Deze boycot door de Nederlandsche zeelieden is een nieuw en treffend voorbeeld van de politiek, waartoe de zeelieden der geallieerde en neutrale landen besloten hebben, om de Dult-schers voor hun duivelsche misdaden ter zee te straffen." De „N. R. Ct." voegt aan dit tele-gram toe: „Wij kunnen hierbiî opmerken, dat — voor zoover het Nederlandsche zeelieden betreft — de mededeeling van Havelock Wilson absoluut verzinsel is." Het Nederlandsche partijorgaan „Het Volk", 24-6-18, antwoordt Havelock Wilson: „Onnoodig te zegg'en, dat van een boycot door Hollandsche zeelieden geen woord waar is!" Men moet waarlijk een sinistere kerel ziin, zooals Havelock Wilson er een is, om het volksbedrog door de logen tôt dit punt toe te spitsen. Havelock Wilson liegt en hij weet dat hij liegt, wanneer hij zegt dat de Nederlandsche zeelieden zouden geweigerd hebben met Troelstra uit te varen. Daar is geen sprake van! Hu, het instrument der oorlogspartij, is de schuldige en zoo gaat men voort, de volken te bedriegen door de logen. 't Is afschuwelyk! * * * Uit het Italiaansche parlement. Modogliani, Socialistisch kamerlid, kritiseerde in de parlementszitting van 17 dezer de houding en de politiek der Italiaansche Regeering, waarbij hij o. a. verklaarde : Het is plieht voor de regeering de Kamer in te lichten over den internationalen toestand. In ' hoofdzaak is de toestand van heden ongeveer wat hij was in de Lente 1917. Toen hoopte de Entente op Amerika's tusschenkomst in den oorlog; heden rekent zij op den steun van Amerika's wapenen. Nu zooals toen, onafgezien de taktische gevolgen, zal de vijand, tegenover de toen-emende Amerikaansche oorlogstoerusting en de binnenlandsche moeilijkheden, vredes-voorstellen doen zooals het zich nu reeds laat voorzien. De Entente moet deze mogelijkheid in de oogen zien en mag heden deze voorstellen niet op voorhand van de hand wijzen. Het is plieht voor de Italiaansche Kamer hare aandacht te verleenen aan deze vredesmogelijkheden, zooals het plieht is voor de regeering de Kamer in de mogelijkheid te stellen daaromtrent te kunnen beraadslagen. Hij vroeg opklaring omtrent den tweeden brief van Keizer Karel. Het is plieht voor de Italiaansche regeering zich rein te wasschen van de in het i'ranselie parlement ter tafel gebraehte aanklacht, dat Italië schuld heeft aan het mislukken der Oostenrijksehe vredesvoor-stellen aan Frankrijk. Tôt dusverre heeft Son-nino vage inlichtingen verstrekt. De Italiaansche Kamer is niet achter de waarheid kunnen komen. Men zal heden niet kunnen zeggen, dat de Entente, hadde zij de onderhandelingen aan-vaard, een Brest-Litofsk zou beleefd hebben. Ten dage staat de Entente, in afwachting van de Amerikaansche militaire hulp, nog op den besten voet; echter men mag niet vergeten, dat door verdere flaters en door de onbekwaam-heid van militaire aanvoerders de Entente in een toestand geraken kan, terwijl de Amerikaansche hulp te laat kan komen. Ook kunnen de gebeurtenissen in het verre Oosten nieuwe kracht-groepeeringen ten gevolge hebben. Opdat de regeering bij hare verklaringen niet gehinderd worde door voorbehoudingen van militairen aard, stel ik in naam der officieele socialisten voor de invoering van parle-' mentaire kommissies, naar het voorbeeld van Frankrijk. Wij zullen ons verzetten tegen ge-heime zittingen, omdat zij in tegenstelling staan tôt het parlementair regiem. * » * Het oordeel van J. H. Thomas. J. H. Thomas, lid van de Arbeiders-partij in het parlement en eecretaris van den vakbond der spoorwegbeambten ver-r klaarde in een rede te Edinburg: „De arbeiderspartij heefU geen zin, om de be-l ginselen van het Duitsehe militairisme te erkennen. [ De arbeiders gelooven, dat onze zaak goed is en dat zij ondanks aile tegenslagen zal zegevieren '. Tôt hen die denken aan een opgelapten vrede of aan een voorbarigen vrede, zou hij willen zeggen : Stelt u voor, als gij kunt, dat de gruwelen van li dezen oorlog later verlienvoudigd worden door nieuwe uitvindingen in de lucht en onder zee. Wat een vooruitzicht ligt er voor ons, „tenzij wij den dollen stier die nu amok maakt, stuiten kunnen". I • • » , UIT OOSTENRIJK-HONGARIJE. 1 Tegenover den uiterst kritieken toestand door de vermindering van het Een kijkje in Duitschland. In den Duitschen Rijksdag hebben nog-maals de censuur en de Staat van Beleg aan de orde van den dag gestaan. Uit de rede van part. Haase vernemen wij het volgende : Geheime brievencensur. Het zwarte kabinet. Ik zal ook over een onderwerp spreken, dat tôt dusverre niet aangeraakt is en dat de aandacht ver-dient van dit huis zooals van de regeering. De heer Dr. Mûller beeft gesproken van een brief, welke door een beambte zou geopend geworden zijn. Ja, mijnheeren, dat is geen bizonder geval, het is de algemeene regel. Wanneer echter de beamb-ten bekend maakten, dat zij den brief geopend "hebben, 't zij door een stempeldruk of iets derge-lijks, dat zou ten minste fatsoenlijk zijn. Echter nevens de geheime brievencensur bestaat bij ons ook het zwarte kabinet. 't Is niet zooals Dr. Mûller zegt, dat ondergeschikte beambten deze methoden aanwenden. Neen, neen ! Zij dragen den officieelen stempel. Veel materiaal heb ik voorhanden. De brieven worden meerendeels onder waterdamp geopend en naderhand gesloten en worden vier à zes dagen later besteld. De brieven zijn zoo slecht gesloten geworden, dat degenen, die iets van die dingen begrijpen, onmiddellijk zien, dat de brief geopend is geworden. Het loopt hem hier over brieven geadresseerd aan leden van dit huis, niet alleen mijner partij, maar ook der andere sociaal-demokratische partij, welke door dit geheim kabinet geopend worden, buiten aile voor-gevoelen dezer lieden. Het zijn brieven van zuiver intiemen aard. Bij het openen en doorlezen dezer brieven worden er geheime, onpassende kantteeke-ningen gemaakt over het intieme gedeelte van de brieven, welke meerendeels gewisseld worden tusschen man en vrouw. Te Stuttgart zou part. Vogtherr spreken over den Volkenvrede. De censor lichtte zijn verbod toe met de verklaring, dat een rede over volkenvrede op basis van noch annexaties, noch oorlogs-vergoeding, zelfbeschikkingsrecht der volken niet strookt met het belang van een gelukkige voortzetting van den oorlog. De Censor had hier zijn hart geopenbaard : wie over annexaties spreekt, heeft het woord vrij. In Stettin, waar nogmaals Vogtherr zou spreken' werd de vergadering verboden in 't belang der open-bare veiligheid. In Niirenberg had een gewestelijke Conferentie der onafhankelijke sociaal democratische partij plaats. De discussie werd onderbroken door een aantal crimineel-beambten. Zij stellen de personnaliteit der deelnemers vast en zeven afgevaardigden, terwijl zij Oostenrijker en militairplichtig zouden zijn, worden weggevoerd. Tijdens den duur der Conferentie werden zij onder sterke bewaking gesteld; zij werden gephotografieerd en men nam hun vinger-afdrukken af. Dat is wel het gemeenste en meest schandelijke, wat wij tôt nu toe gehoord hebben; de deelnemers aan een gesloten vergadering worden niet alleen naar het politiebureau overgebracht, maar worden zooals boosaardige misdadigers gephotografieerd en vingerafdrukken worden genomen, De Pruisisehe geest is niet alleen naar Beieren overgewaaid; maar is er nu heusch nog slimmer dan in Pruisen. Het woord ..Vrede" is niet toegelaten. Tijdens de herkiezing van Zwickau zijn er vlug-bladen verspreid geworden. Wat heeft zich daar voorgedaan? Bij vlugblad No. 4 is ,,De regeering maakt ailes dienstbaar aan den oorlog" door den censor doorgehaald. Hetzelfde is gebeurd omtrent de volgapde uit-latingen:Het volk is tijdens den oorlog beroofd geworder van zijne gewichtigsie vrijheden. De openbare meening is gecensureerd. Het vereenigings- en vergaderingsrecht is ter sterkste bcperkt. Een groep van belangen-poli-tiekers heersch in Duitschland, die streeft naai veroveringen en daardoor wordt de oorlog verlengd Echter het domste, en wat men voor onmogelijl zou houden, komt nog achteraan. Bij aile vlugbla-den is het woord „Vrtde" weggeschrapt. „Wie voor vrede en welvaart is, die stemt vooi het Socialisme !" De woorden „vrede en welvaart' zijn doorgehaald. „Wie zich bekent tôt de Onafhankelijke Sociaal demokratische partij, bekent zich tôt het Socialisme tôt den vrede !" De woorden „tot den vrede' .mochten niet verschijnen. „Wie voor de Sociaal-demokratische Partij ei voor den vrede optreedt, stemt voor. . . !" Di woordep „en voor den vrede" zijn geschrapt. „Wil u vrede; wil u de socialistische maat schappij; wil u vrede, vrijheid en brood voor i en uwe kinderen. zo& stem dan den 13den Me den kandidaat der Onafhankelijke Sociaal-demokra tische Partij !" De woorden „vrede en brood" ziji doorgehaald. Over vrede mag er dus niet gesproken worden Het volk moet opgezweept worden voor nieuw-bloedbaden. Het idee, dat er een partij bestaat, die ernstig en eerlijk ijvert voor het einde vaa deze slachting, voor den vrede, zal men niet smoren. De contrôle der brieven van krijgsgevangcnen. ' i In het ministerie van oorlog bestaat een speciaal bureau, belast met de contrôle der brieven van de kr'jësëevangenen. Men wil zich overtuigen omtrent de politieke inzichten dezer lieden. Ik heb hier voor mij een afschrift van een order van den militairen bevelhebber te Altona. Daarin staat te lezen : De Entente, vooral Engeland en Amerika, werkt systematisch tôt ophitsen der in die'landen verblijvende Duitsehe krijgsgevangenen, met het doel, hun monarchistische, vaderlandsche denk-beelden te niet te doen en deze actie wordt voortgezet bij de interneering in neutrale landen. Het wordt aanbevolen den invoer van revolutio-! naire en anti-patriotische ideeën in de Duitsehe familieën te verhinderen. Den terugkeerende k"jfîsëevangenen, niet alleen die uit Rusland, maar ook van elders, moet een vaderlandsch onderricht gegeven worden en dat in versterkte mate. En wat behelst dit onderricht ? De vaderlandsche geschiedenis ; de daarstelling ! van de oorlogsgeschiedenis te land er ter zee ; de verdiensten van het Keizerlijk vorstenhuis voor het welsl^gen van het Duitsehe volk ; de voordeelen onzrf staatsinrichting ; de nadeelen der staatsinrichtingen onzer tegenwoordige en vroegere vijanden ; de algemeene rnaatschappe-lijke voorzorgen in Duitschland ; verzorging der militairen en verminkten ; het oorlogsbeheer. Ik weet ijiet of er bij de behandeling van de voordeelen onzer staatsinrichting en de nadeelen van die onzer vijanden zal gezegd worden hoe heerlijk het in Pruisen met het kiesrecht gesteld is. Omtrent de politiek niet vertrouwbare personen wordt er gezegd : „Politiek onvertrouwbare personen moeten onder een bizonder scherp toezicht worden ge-plaatst."Al degenen dus, die militair, imperialistisch en monarchistisch niet denken zooals onze militairen denken, die niet optreden voor het impérialisme en de reactie in al hun vormen, worden aangezien als politiek onvertrouwbaar en moeten onder scherp toezicht geplaatat worden. Zij worden van de andere troepen afgezonderd. Wanneer dus de aanhangers van een andere aanschouwing, de aanhangers der demokratie en van het socialisme, zelfs ook de aanhangers van liberale opvattingen naar de heimat als burger zullen terugkeeren, dan zijn zij gedun-ceerd bij de politieoverheid voor onvertrouwbare personen en worden onder politietoezicht geplaatst. Dat is de dank voor al wat die menschen yerdra-gen en geleden hebben. Een brochure voor de Arbeiders. De aanhangers van het impérialisme, welke het vaderlandsch onderricht met toestemming van aile andere partijen aan het front hebben ingericht, zijn zoozeer in hun machtsbewustzijn versterkt, dat zij zich ailes veroorloofd achten. Nochtans, wat er zich in het district van het zevende legerkorps heeft afgespeeld, behoeft een bizondere melding. De militaire bevelhebber heeft een brochure uit-gegeven tôt beïnvloeden der arbeiders en dat met algemeene Rijksmiddelen. Bij niemand zal er twijfel opkomen omtrent den geest dezer brochure. Men kent dien generaal; men weet dat het een oorlogs-drijver en een imperialist van de slimste soort is en wanneer dan een arbeider zich ter beschikking van zulk een man stelt om aan een werk van deze soort mede te wersen, dan is het scherpste verwijt nog veel te gering. Ik ken waarlijk geen woord, ook geen parlementair woord, dat scherp genoeg is om deze handelwijze te brandmerken. En wat is er dan verder geschiedt? Drie Sociaal-democratische redacteuren hebben zich bereid verklaard mede te werken. De brochure is uitgewerkt geworden, zij mag niet in aile deelen' naar dea zin en den geest der redacteuren zijn, het volstaat dat zij zich bereid verklaard hebben mede te werken; en terwijl die autoriteit, de generaal, dit geestesprodukt wilde verspreiden au prorata van 100.000 exemplaren, kwam uit de rijen der arbeiders die zich sociaal-democraat noemen het voorstel de brochure te verspreiden met een oplage van 500.000 of liever 1 000.000 exemplaren. Deze brochure, die den stempel niet draagt van den militairen bevelhebber, noch den schijn wekt dat zij vervaardigd is op zijn aandracht, maar eerder dat zij het product is van arbeiders, moet in eerste plaats de arbeiders misleiden en degenen, die zich i geleend hebben tôt medewerken aan het opstellen ! en verspreiden der brochure hebben hun deel in dit bedrog en dat kunnen zij niet looehenen. De eenige vrijheden, die wij door harden strijd i veroverd hadden, zijn ons door de militaire dictatuur i geroofd geworden en wij koesteren niet de hoop dat zij door een rede in den Rijksdag zullen her-i ingevoerd worden. Zoo lang het volk niet zelf in voile bewustzijn van den toestand, optreedt en zijn wil opdringt, zal er geene verandering komen. Het ; volk moet ingrijpen. De Rijksdag heeft verzaakt en zal nog verder verzaken. broodrantsoen heeft de arbeidersraad te Weenen vergaderd. In een aangenomen besluit wordt o.a. gezegd: 1. Dat een spoedige berinvoering van het volledig broodrantsoen noodzakelijk is, terwijl in afwachting de arbeiders de mogelijkheid moet geschonken worden andere lcvensmidde-len te kunnen koopen. In dien verstande is het noodwendig dat de loonen verhoogd en de ar-beidstijd verkort worden. 2, Een wezenlijke en bestendige verbetering

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland belonging to the category Oorlogspers, published in Rotterdam from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods