De Belgische standaard

1195 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 20 July. De Belgische standaard. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/nk3610wz1f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Belg. Gr. Hkw. 18 Juli, 15 uur. Beschieting- van onze loopgrachten bij Diksmuide en artillerie-duel bij St. Joris. Parijs 18 Juli, 15 u. De duitsche aanval van 16 Juli gericht tegen de stellingen rond Souchez (Atreclit) en inzonder tegen La Fontenelle werd gedaan door 2 bataljons die belangrijkfe verliezen ondergaan hebben. Twintig obussen werden op Reims geworpen. Een burger gedood. Hevige duitsche aanval tusschen loopgracht van Calonne en Eparges. Enkel in de bergkloof van Somveaux kvvamen de Duitschers ertoe voet te zetten in een loopgracht op 6 Juli door hen verloren. Overal elders werd de vijand met bloedige verliezen teruggeslagen. im Taar. N° 106 MmiiMiiri 1 im'ifriiTwrKT'M'nr"— - n—ti-r-i uwiin»iihhbwhi»rr mit hihkitmiiimr-rm-Tn— rin f îjf centiemon het nummer • y 1 r m 11—m m 111111 i iifiii ir iri iirr~r~iin«fT*iiii,iT-T-nrriir TTiii-riir wirTTdii'Tr' •*KWMM Dinsdag 20 Juli 1915 De Belgische Standaard Dt ût Taaï en Volk ï - DAGBLA13 Va or God en Ha.ard en L&m « DE 4t L8IS0HÉ STSIÛiëO » ^rschijftf digtïijiix. " * I b > u ementsprijs voor 50 aumcsers bij vooraitbetalrag. 'a ? de scïdatei : 3,50 fr. e •To f do Hier tea — in H Umd 3-50 fr« j buitm 't h,*d 4.53 fr. faé t ' tr van elh mtmmt* wafdtn g»vraa%é, wordt S abonn*m*nia- ■ *rf •. xindtr. , | 3estuurd.er : 'L0EF0NS PEETERS. 45TB OPffELLSRS : M. E. BELPAIRE, L. OUY&ERS, Victor VANGRAMBEREf, 3 RsrirMfl4 VAfi DER SCHEL3EM Juuî FILLIAERT. yoor aile mededeelingren zich wenclen tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk 0EPA1!*SE. Aankondigingen : 0.23 tr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de rege Vhichtelingen : 3 inlassch-ingen van 3 reg&ls, 0,50 fr. Zooo.\s «De Belgische Stanlaard» ge-heeft de «XXe Siècle» te -olgen in iij lolemiek tegen «Vlaamsche Post» of Algc meen Nederlandsch Verbond, zoo ksuit h j taa stelligste af de houding der «Yiaamschi; Stem» die sedert eenigen tij 1 her îaaldelijk aan Vlaamsche grieven do.:: en onder ander debestuurlijke schei-dir j blijft aanprijzen. Fier a vast hebben wij den «Belgi-schen S.andaard» te midden onzer strij-ders geplant, tôt teeken van eendracht en m t de nàtioi aie leuze in zijne wappe-renic kLuren. Tôt de laatste Duitscher uit ons land g.;schopt is, zullen wij geen ander pplamick voeren dan die van den haat tegen don overweldiger en wij zet-ten aile rechtgeaarde Vlamingen aan, dit vooïi)2eld te volgen. Eert kranig woord van Stijii Streuvels. In zijn actikel, waarover ik in een vo-rig nummer s^rak, houdt Stijn Streuvels zich niet tîvreden met de aan België ontrouwe vlamingen voor de openbare opinie te dagen. Hij is met ons over-tuigd dat zij, die een woord spreken of een daad plegon om de nationale eens-gezindhéid te breken, geen vrienden zijn van hun land. Daar is geen verschooning voor hen. Zij zondigen tegen het licht. Wij keeren hun den rug of trachten ze terug te brengen tôt de waarheid. Dat doet Stijn Streuvels met hun het duitseh gevaar voor oogen te leggen : « Duitschgizinden kunnen het onder maatsc/iappelijk en sto/felijk opzicht eene weldaad nownen en een geluk om in den schoot der Germaansche Nalie opgeno-men te. word.en, — maar mijne heilige overtuiging is, dat we in dit geval en niettegenstmnde aile mogelijke rechten en vrijhedatï, het onwederroepelijk met ons Vlaamsche zelfstandigheid uit en amenis! Hit is memeer dan eensop-gevallen, en het verwondert me, hoenie- ! mand van le.. Vlaamsche leiders er open- j lijk op wij ze n durft wat voor ons be-teekent : het Duitsche gevaar. Het komt er toch eigenlijk op aan, nietwaar beste broeders, ons-zelf te blijven of liever : ons- zelf ta, ivorden ! Want daar ligt het hem juisl, wij bezitten wel ons eigen bloed en al de natuurlijke, eigendomme-lijke hoeùanigheden van ons vlaamsche ras, wl rvan de laal de stèrkste, levende eige:ischap is en uiting, maar 't geen ons echt r ontbreekt is eene eigen hoogere be-schaving, die den stempel slaat op heel ons we- n en bestaan en die ons be-kwuam ,1oetmakenop ons best vooruit te komen met hoogen naam in de rij der voiler en <:<m Europa. Dan ook zullen we eerst ons zelf zijn en geen vreemden ; in 'oed mser le vreezen hebben, inlegen-gendeel, vit den omgang met àndere be-schavîngeii zullen wij ons profijt opdoen en onze eigen beschaving voltrekken. Van een Hollander zal men nooit een Duitscher malien, al heeft zijn taal de-zelfde, verwantschap met de duitsche als de onze en al hoorl hij ook gelijk wij, tôt dezelfde Germaansche famille ; — omdat | de Hollander er bovenop is en het zoo ver j heeft gebracht eene eigen beschaving te \ bezitten die door hoog en laag, bij heel \ het voix is doorgedrongen. Wij echler j waren nog maar begonnen er naar uit te zie -, er naar te verlangen onze eigen | zelfsic;ndigheid uit te we) ken toi een hoo- \ ger plan, Aan Franschen invloed zullen f wij vi el beter weerstaan, omdat we langs I die z jde, op natuurlijke wijze reageeren en in onzen aard zelf en in ons bloed ' geïm:nuniseerd zijn tegen iets datons eigeu wezen vreemd is. Maar gooi ons nu cens de heele duitsche kultur op den kop, we worden door den grooten stroom meugevoerd, erin opgeslorpt zonder dat we maar zelf s eene beweging doen kunnen om weers'tand le bieden — de nieu-we generatie van ons volk zal reeds met . ,'iet Duitsche vereenzelvigd zijn !,, i In een woord, Stijn Streuvels bewijst dat het duitsche gevaar voor de vlamingen grooter is dan het Fransch gevaar ! Om te eindigen vraagt hij dat de leiders der vlaamsche beweging een woerd zouden spreken tôt hun troepen. Er zou daar heel wat over te zeggen zijn. En om te beginnen : Wie zijn de leiders der vlaamsche Beweging ? Was het niet steeds het ongeluk der Vlamingen dat ze geen leiders of geen leiding erkenden ! Maar voor dezen onder hen, die een leiding aanvaarden, heeft Streuvels in dit geval gesproken als een leider. Ik aan-vaard de leiding zooals ze in deze woor-den kan worden samengevat : Het Duitsche gevaar is het grootste gevaar. Ons eerste en hoogste plicht is dit grootste gevaar at te weren. Dan, maar dan eerst spreken we van : rechten i Dr. A. Van de Perre, Volksvertegenivoordiger. Het verbruik van schietvoorraad Had men de krtjgskundige deskundigen, over een dertigtal jaren, moeten zeggen dat een leger kon buiten strijd gezet bij gebrek aan ammunitie dan hadden ze, wellicht, ge-schokschouderd, in de meening verkeereud dat's lands voortbrengst wel kon voistaan om een leger te bevoorraden. Nooit ock zon het in hiin gedacht gekomen zijn dat een over-vloedig gebruik van ammunitie, als thans het geval is, zoa verbruikt en verspild worden met meesteudeels een niet te bemerken voor-déel. De gulzigheid van het moderne wapen is sterker gebleken dan aile wijsheid en voor» nitzicht. In den Fransch-Duitschen oorloer van '70 heeft geen Duitsche batterij in een slag meer dan honderd schoten uit ieder van haar stuk-ken algevuurd. In de Russisch-Japaanschen oorlog ^vas dit getal reeds meer dan verdubbeld en als eene zeldzaamheid werd toen aangestipt dat eene Russische batterij bij Toesjitsjao 522 schoten uit ieder kanon had gelost ! De duitsche artillerie verbruikte in den oorlog van 1870 ongeveer 8I7.000 schoten. In den Russisch-Japaanschen oorlog werden 954.000 schoten gelost Wat is dit, vergeleken bij thans 1 Wein'ge cijfers werden daarover gepubli-ceerd maar uit de medegedeelde gegevens blijkt dat het ammunitieverbruik een reuzen-sprong van belang heeft gedaan. Een ambtelijk fransch bericht meldde dat op éen dag (17 Juni) 300.000 schoten gelost werden. Dit is bijna zooveel als wat de geheele Duitsche veldartillerie in den geheelen oorlog van 1870 verbruikte ! En de duitsche staf er-kende dat gedurende acht dagen meer dan ' een millioen granaten op haar stellingen rond Atrecht terecht gekomen waren ! En wat dan gezegd van de 7oo.ooo obussen, die in4uren tijds tegen de R«ssen geslingerd werden. 'tls om te ijzen. Nog eene vergelijking zal voistaan cm de reusachtigheid van dezen oorlog te bewij-zen.Het gewicht van de 300.000 fransche schoten is op zijn minst geschat, vier millioen en half kilogram. Meer dan 300 groote goede-renswagens zijn noodig geweest om die daar-heen te brengen. Vier duizend wagens met 'n zesspan zouden er noodig voor gebleken zijn. Hoe duur zulken oorlog kost, is versGhrik-kelijk. Elk schot uit een veldkanon mag op 30 frank gerekend ""orden. De kosten zouden dus op éénen dag te Atrecht tien millioen geweest zijn en voor de Duitschers op de Russische linie een en twintig millioen frank ! Is 't dan nog te verwonderen dat het geld gevraagd word met hoopen ? ■MMlIMMMHMr KULTUR LESSEN. Van den dag mijner aankomst te Berlijn, tôt den 1 dag van mijn vertrek, bestond er maar een gesprek over het altijd zelf du onderwerp : de deugtUn van Dnitschland en de zonden van Amtrika, Onder den 1 dwang van een Staatsbestuur dat zij aanbidden durf- J den de heer en de dame, ze niet afkenren. Had ik een 1 enkele vraaq gesteld, ik had, ik voelde 't, de grond-vesttn van hun wereld, doen wankelen. Duitsche < Kultur, Duitsche ktinst, het Pruisisch landbestuur, ] Bismarck, de Keizer, de overrompeling van België, . het vernielen der Lusitania zijn al zoovttU dingen die Duitschlands wijsheid en eerlijkheid bewijzen! 1 Mrs Doty £ Amerikaansche dame. — Indruk uit Berliin op haar reis van don Haag, waar ze 't Vrede-Congres bij- woonde. ( J Kultur - Lessen. rioe meer ik er ov : ader k. hoe meer ik in mijn meening gestaafd word dat het Duitsche volk duizelig en dwaas is van glorie en pretentie. In verscheidene artikels kwam ik daarop neer. Om de hardnekkigheid waar-mede ik mijn staudpunt verdedigde ; en om mijne overtuiging tlat Pruisen en zijn onder-hoorige slaven-staten geen echte beschaving bezaten, werd me zelfs 't verwijt van haat-zaaier naar 'thoofd gesmeten. Op echte beschaving en haatsaaierijkom ik wellicht eens terug. Thans weze het voldoende e<<nige staaltjes van Duitschen waanzin in 't licht te stellen. Van tijd tôt tijd een uittrekseltje, zal zeker mijn beweringen niet verflauwen. De groote opleiders en opvoeders hebben, sinds Pruisen oeder de geleide der Brande-burgers ziin rooftocht begon over heel Duitschland, zulke ideaal-brutale grondbegiu-sels in les en boek, in school en kazerne voor-gezet, dat 't onmogelijk is geen rilling door i 't lijf te voelen zinderen als men ze te lezen of te hooren krijgt. * Hebt ge de onbeschaamde, onbeschofte i verklaring gelezen van den Duitscher Cari < Schroeder in de New - York World ? Heel dwaas en heelemaal zoo dwarsdoor Duitseh. 1 Ze dreunt als het plonipe gestap van een van fierheid kroppenden uhlaan. Ze is de zang-naâperij van die andere Duitsche meesters in oorlogsmuziek, die zoolang en zooveel reeds hun volk opzweepten met hun bar- jj baarsche liederen vol hoogmoe en onmen- | schelij^heid ! «Indieu al de volkeren der aarde, wilde en . beschaafde, samenspanden tegen 't groote Duitsche volk, nog zouden zij het niet over-winnen, want zoolang er een Duitscher, man j vrouw of kind overblijft, zal hij worstelen S ten einde toe. Ge ziet het bijgevolg, dat de ze- ; gepraalons verzekerd is. Wanneer we onze ji vijand m zullen hebben neergeduwd en hunne ! goederen verbeurd, en dan een vreemdeling, 1 hij zij Engelsch-, Franscheman, Italiaan, af ] Amerikaan of van gelijk welk ras, nog de stem 'S wat hooger dan een zucht durft verheffen, ? zullen we hem breken als een stok op den grond. Na vermolmde kathedralen en andere afzichtelijke gebouwen vernield te hebben — reken daarbij de tempels van Indie en andere heidensche strekeu — zullen wij andere f racntkerken opbouwen,op een andere wijze groot en prachtig om onzen Keizer en de groote daden van ons volk, verdelger der rot-te rassen, te verheerlijken. Wat sijn wij Gode dankbaar, dat hij onzen grooten en niet te evenaren keizer en zijn volk verkoos, om die groote zending te ver-vullen. Heeft Darwin niet gezegd — hij moet 8 dat gedacht bij onze groote leeraren gehaald | hebben — dat de best-aangepaste alleen moet overleven ! Zijn de Duitschers de bekwaam-sten niet ? Daarom zeggen wij Duitschers : dat aile doodaas verga, Duitschers alleen zijn edele menschen. ,, Welke zotte hoovaardij over zijn volk, niet waar, en welke afschuwelijke krachting voor anden wereldlingen. Zijn ze dan nog Ameri-kanen. Hij schrijft dat onbevreesd weg met den grijns van afkeer op de lippen, in de hoofdstad dar Vereenigde-Statea. Zijn pen spuwt nu dat spog in een New-Yorker dag-blad en met een wilde driestheid werpt hij dien zwadder uit, na het in zee - zinken der Lusitania en nâdat zijn zoogezeid edel volk, zooveel Amerikanen in 't diepe water, den dood deed vinden.Datheet wel : onverschrok-ken en onvervaard weg iemand tergen en den duivel aandoen. Hij weet toch, dat Amerika den oorlog niet zal verklaren. Amerika's we- jj reldhandel heeft er te veel voordeel bij en | daarbij .... de gedachtenwending dier ver- | schillige saamgepakte en doormengelde vol- 1 : keren is ver ... va.11 naat eenzelfde punt te 1 keeren. Wilson, al wou hij het, zou ze niet îeszelfde begeestering in hart en verstand < iunnen steken en door die elektriseering, f lien ééngn wil van een heele natie kunnen 1 loen ontspringen, die met een heilige woede < len toegebrachten smaad wilde wreken. 1 Smaad kregen ze nogthans genoeg naar het c îoofd. 't Honderste deel ervan was genoeg 1 im Amerika's oorlogdeur uit de klink te 5 ichten en aan aile krijgsgetuig der oorlogs- ; l tarner, doortocht te laten tegen Spanje. j 1 )uitschland moot dan wel machtig zijn in 't j j mder werelddeel, waar ze nog liever de j s »ogen en ooren sluiten, gebaren niets gezien, c >f gehoord te hebben, en zich omkeeren om I \ Laatste Berichten. 1 't geworpen kwijl van 't gelaat te vagen. Wel | kwamen er behendig voorzichtige protesta- 5 ties in plaats van oorlogs1verklaringen. Zoo- I doende krijgt Amerika toch iets. Met pp | 't schip te varen der protestaties en lang- I moedige negotiaties, als twee vijànden in \ 't worstelperk vechten om dood, wordt het j sterker en rijker. Ondertusschen liggen Van 5 der Bilt en zooveel anderen in den doodslaap in 't diepste van den oceaan met de laatsc verzonkenen der Armenian en wordt Pier-pont Morgan bijna in de andere wereld ge-schoten. 't Woord van dien eenvoudigen | werkman tôt Wilson heeft me geslagen <we zyn tevreden over uw staatshandelingen en hopen dat ge ons de oorlogsramp zult kunnen vermijden. » Ter overweging geef ik ook dat diepe, alleszeggcnde woord van Roosevelt : «In ons land zijn geen Amerikanen en Ger-mano - Amerikanen, maar wel Amerikanen jj en Duitschers ! THEO LOO. Oorlogsnieuws. j WESTELIJK FRONT. Het bombardement van de fransche stel- | lingen blijft aanhouden en neemt met den dag in omvang toe. Waar het zich eerst beperkte tôt plaatselijke frondgedeelten, heeft het thans zulke uitbreiding genomen, dat dagen en nachten door, het kanon onophoudend bul-dert van aan Atrecht tôt het uiterste punt in den Elzas. Men kan zich indenken welken overvloed van munitie geslingerd woidt op de fransche troepen en men staat efifenaf in be-wendering voor den moed en de halstarrige daadvaardigheid die zij onder dit helsch vuur en lawijd aan den dag leggen. Niet alleen blijven ze manmoedig stand houden maar iederen duitschen aanval die geregeld nu eens op 't eene, dan eens op 't andere punt voor- ; valt wordt met bewonderenswaardige hard-nekkigheid afgeslagen. Komen de duitsche troepen er toe eenige meters loopgrachten te | winnen, dan wordt tegenaanval op cegenaan- jj val geleverd totdat het verlorene gedeelte te- \ rug ingewonnen is.Daarin ligt, onsdunkens, £ het beste bewijs van den onverzettelijken wil | geen duim-breed grondgebied af te staan. | Doch dat er op deze beschietingen allerhan- \ de, eene ernstige actie moet volgen blijkt f meer en meer zeker. Het bombardeeren is • eene voorbereiding. Gerust mogen we aan-nemen dat de laatste maatregelen getroffen . worden die een algemeenen aanval, met bij- j zondere heftigheid op eene zekere plaats,moe- ! ten voor bereiden. Wachten we gerust deze | nieuwe duitsche waanzinnigheid af. OOSTELIJK FRONT. Hier schijnen de zaken zich zoo prachtig niet voor te doen, al is 't dat nog steeds het oponthoud van de Duitsche troepen rond Krasnik volgehouden wordt. Maar wat we in anze laatste kroniek voorhielden tegen aile indere meeningen in, is thans aan 'tgebeu-:en. De Duitschers, verplicht stand te hou-len langs Krasnik zoeken eunen nieuwen uit-iveg, meer noordwaarts, omde omsingeling in van Warschau én van den uitersten russi-ichen reehtervleugel te betrachten. Het feit lat deDuitschers de'Narew-rivier overschre-len hebben bewijst meer dan genoeg dater net overleg en ernst gewerkt wordt. Waar le Narew overschreden werd, wordt niet juist rermeld, doch we mogen wel aannemen dat ;ulks is geschied in de omstreken vati Ostro - , enka, daar in de laatste tijden zulke her-lieuwde aanvallen bij Prasnysz plaats gre->en. De Narew loopt in rechte linie met War- j chau zoodanig dat de duitsche troepen op ! 1 lit punt paralleel op 85 kilometers ongeveer, j an deze stad staan. Kan nu dit oprukken, i niet stopgezet worden, dan zou een welsla-gende aanval op het midden-front van Polen, wel Warschau in gevaar kunnen brengen. In 't uiterste noorden ook rond Chavli en in de richting van Riga begint de duitseh storm-ram te beuken. Zonder aarzelen mogen we aannemen dat Grootvoi st Nikolaas wel de noodige maatregelen zal getroffen hebben ora in dezen nieuwen toestand te voorzien.Moest dus een achteruittrekken van 't Russisch leger in Polen ons in de eerste dagen aange-meld worden, dan mogen we dit aanzien als het uitvoeren van een plan dat reeds voor-dien werd opgesteld. We mogen niet vergeten dat hier cp dit front het grondgebied niet op 't roorplan treedt maar wel het gaaf houden van het heel® russische leger. ITALIAANSCH FRONT Aan de heel schaarsche berichten die ons van ginds toekomen, kan nochtans deze betee-kenis gehecht worden dat het oprukken van het italiaansche leger thans met groote moeilijk-heden te kampen hee?t. Het ware van nu reeds voorbarig aan tê nemen dat een nval in kracht in Oostenrijk, 't zij langs Trentin, 't zij langs Carniole in 't korte zou kunneri werkelijkheid worden. Het blijkt al meer en meer zeker dat hier ook de loopgrachten-oorlog is aangevan-gen en als we inzien de zoo groote krachtin-6panningen die er noodig zijn op ons front — dat in 't platteland gelegen is — om een. of ander voordeel te behalen, dan mogen we wel aannemen dat er een buitengewone ontplooiing van ontzaglijke machten zal gevergd worden, ginds, om een vooruitrukken te betrachten,wijl daar de natuurlijke ligging van !t land daarbij een bijna onoverkomelijk beletsel daarstelt. Voeg daarbij dat steeds nieuwe troepen uit het Oestelijk front gelicht, de Oostenrijksche krachten komen aanvullen en dan lijdt het geen twijfel meer dat hier ook uiterst traag zal kunnen vooruit gerukt worden. Intusschen donderen de kaconnen maar steeds voort op de hooge 'Upenbergen, maar, in de grillige wending van het italiaansch front zelf, ligt een groot bezwaar, zoodat we ten slotte mogen aannemen dat het hier op een stand-houden zal blijven voor 't oogenblik. De Paus en Mgr. Mercier. Het zoogezegd interview van Latapie is nog niet vergeten. Na een eerste logenstraf-fing van Kardinaal Gasparri heeft deze thans een ander punt van dit interview in zijn waar daglicht gesteld. Latapie beweerde dat Z. Heiligheid zou verklaard hebben dat Mgr. Mercier nooit zou gevangen gehouden zijn door de Duitschers. Mgr. Gasparri zegt dat de Paus onmiddellijk verzet heeft aangeteekend tegen de duitsche handelwijze tegenover onzen Kardinaal. Hij houdt tevens staan dat de Duitschers Mgr. Mercier niet altijd met de noodige waardig-heid hebben bejegend en hem in het uitoete-nen van zijn geestelijk ambt zijn tegenge-gaan. Hij zegt daarbij dat de Nuntius gepro-testeerd heeft tegen de gewelddaden opzich-tens Mgr. Heylen en Walravens. Van heel Latapie's beschuldiging blijkt dus niets recht staan, en veelbeteekend mag het heeten dat deze bladen die rond dit interview zulk gerucht mieken, nu eenvoudig de te-rechtwijzing dood zwijgen. GOUDAANVOER. Te Amsterdam kwamen op 10 fuli 200 kis-ten goud ter waarde van 10 millioen kronen în "bestemd voor de Amsterdamsche Bank ait Weenen to$. Deze geregelde Oostenrijksche aanvoeren /an goud worden vrij belangrijk en kunnen slechts gerechtvaardigd worde* door twee ifleidingen: ofwel Oostenrijk brengt zijn foud in veiligheid, ofwel dit goud ig bestemd n ruiling van waren of ammunitie.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods