De Belgische standaard

984 0
30 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 30 October. De Belgische standaard. Seen on 03 February 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/bz6154fj5t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

fil ' I ^ 39f| I Y»*f »v UtUSU il ®**8d ttf, Ï.SS mundai ï-Sc S mtt»4«s 3,?I 4iat &ald».taa i Ja "i land s a»à'<ï fr. 1 75 3 imw-dr." $.Jo , fmMÉdM S»«S Sultan 't laad 1 l m«.*Ed fr. 9.50 : MMlEdtB g.90 V<fs UP-8TSL m 8BEÏBS «uju « Ma Coq ailla Zn*»ïJ* 0B PAHNS Klelnc MLukon- digSttfc*a s 0,961. A» ragal &ECLAMBÏ» ?clg*n« overeen-kamit. *■ VaM Medewerkers : M. E. BeSpaSre, L, Duykers, P. Bertrand Van der Sçhelden, Dr Van de Pe^re, Dr. J. Vaa de Woestyae, Juul Filliaert, D L De Wulf, J. Sirnons, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans »*>ptti«sip«aiirii i.'HBnTg^muxaa^ â v.- sitôa-MMi De He^opbouW VAN Belgiê. Zonder het éludé vaa den huidigen war-boel opgtiost te hebben komt reeds ter dege bij aUj volkeren, de kommer over den heropb®u»v raa het land, op den voorgrond. Dr Van de P«rre schreef er over in dit blad ; bij besloot dat de taak met te onder-schatten >ait eu dat wij overtaigd moeten blijven y» a bet reuzenwerk dat te wachten staat. Jan mer liet de censuur zija tweede artikel ni*t door. Na den oorlog zulien wij niet alleen dee- lenen stui ken van gewesten en nijrerheden te herbouwen of herin te richten hebben, maar gant oh het land met het complex zijner tairijke vertakkingen weike tôt den bloei en de wel «art van een volk bij dragen. Mcn kan zeker roordeel of zekere huip verwach- ten ian maatregelen genomen ttgen het indringen ma den vreemden handel, tegen de overrompeliag onser nijrerheden door buitenl&nGsche inmeugiogen werking, ncch- tans de er^stige en duurzaamste kracht, én om te wee siaau, èa om op te bloeisa moet komen uit îi^eu ij ver, uit eigen ontwikkeling en oigar saue van allé onze nationale werkkrachteu. Ëen aigemeene richtiug aan- duidea, zi.i-gen voor een hoogere leidmg, woïke verbaud en samenwerkiug onder die werkkraci ten moet nouden, zai een zware taak sijn voor een gouvernement. E a dangende aoodiakelijkheid zal dus wezen, mannen met kennis en doorzicht aau het bcatuur, — Kamer, Senaat, Ministerie — te hebben. Leverde de poUtieke do.niag van voor den oorlog, ons die bekw*amheid? Ik durf het beiwïj elen 1 Vele Tfcrtegenwoordigera van ons pol-, meeti g, en soms pinieifStelsel, waren a&ngt. teide personen om de belangen van allen ta benarligen. Meusctien die zich kon- dendraaien eu piooien naar de vtrsclnilende «ihunner verscnilL.-.de klautea en die Uiî t even veei miuïa<tmueid en uiterïïjke b aiigsteliiag, vandaag de mesia van dezea m&cntigeii kiaut aau ki^eftien, en morgen dâ aL .tthesiâ , die maatachappij beiovfdea te behartigiin. W. s het soms niet onverstaanbaar hoe somniigs pc;rsanen bijaa sportaentig veraa- derde.'. , 0 a nu het een dan het ander département te bestnren? Het mai.- /elde ons aan dragers van groots gedac ûen, en aaa mannen ran wete^schap, stielmanne ï in organiseeren vau voort- ' brengstmid4eien, specialiteiten in de vakken welke het complex der aigemeene welvaart niimaken. Ik vraag mij af, of daarom de wending welke in de laatstc jtren onser politiek te bestatigen 'rie!, en welke persoueu ait zekere organixmen, ait zekere klaaseD, nit zekere nijverhede 1 als vakmannen naar de Kamer ▼an Vflk» ertegenwoordigera zond voor de dcgehjke îidediging van belangen, of die wending Met verder mai veal nut zou wor-d^.i doorg dreven! Of de toekomende om standighet :n welke ons zuiien brengen in een laod, i doen hergroeien met al sijne nqverheid ta&ken en weikinrichtinge», niet m^er >"iast en voordeel zouden trekken uit een Lesiuar nseer steunend op économisé te groepeering 1 liet bel if» 1 lf tnzer christelijle demo-c, a» ?, e nrctdere erkeauii g en besere Wi.ar«^(Srii 5 «an sterke orga en, welke door «e af at^rdigiog va buriné vakmsmuen krachtige 1 i in§ en dotlm&li^^ huip kui-sen verschaffcn. Het samcnstrengelen vaa aile krachten i > i IWIHi <11 ni Wi»f>n I II I ~ SKiXXrwf*v~ rrœ. r «nu we.- «o Te stale tôt de macht die België zal doen herworden. Mochte ons land daartoe de kundige en sterke ieiding vinden. J, R—. N. B. De zedelijkç waarde van een volk blijfi naluurlijk de eerste factor vo r zijn sto&elijken opbouw- VAN KH VOOri ; J ONZE SOLDATïSN ( Een Belg die vijftig Duitschers levert I | Tnsschen de op de Aisne krijgsgevangen f genomen Dnitschers bevond »sich olgens , Parijzer oorlogscorrespondenten, eeu Belg, 5 die geweldigerhand in 't duitsche lefer was | isgelijfd geworden. Hij vertelde d&i op 't j, oogenblik van den aanval hij zich -n t vijf-tig Dnitschers in een schuilplaats bevond. | De Duitschers wisten niet wat doen en had-; den niet veel goesting om weersîand te I bieden. Dit ziende, sprong de Belg buits-jSwaai-? de een zakdoek en wenkte aldua ee Fran-I sche troepen. I Vijftig Duitschers werden aldus zonder , complimenten gevangen genomen. Dat is £u ; eeu s eeu welgelukte Poets weder P s ge-weest.! ew_ Een dagelijksch '• incidentje " op 't Belgiscb front | " Niets te melden ", zegt ons : «cht, Maar dagehjks gebeureu dingeu •; meer dan 't rermelden waard zijn. Zo » o. m. volgsfcde p^troelje-geachiedeaig « - en rd in den van 21 October, Noordeln I): •»-> muide. " Een patroelje, onder 't gc-isi :2e van luitenant Kervyn de Merendré, h. •; betel gekregen de duitscho stellinge; t gaan verkennen. Zij overschrijdt den Y r, en van obusput tôt ohuspnt komt oor de f'uitscbe iuricbtiiiKea. Edoch, de ken-ning was opgemerkt geweest. Hier en aaar slu'pan dui'schâ sch^mmen weg ea p het zelfde oogenbiik opent de duitschc a illerie haar «uur. Het schijEt oj mog lijk erder te gaan. Plotseling weerkiiùkt de stem v ser-geant Shoder : " Vooruit ! " Ze rpen zich vooruit, oyerklimmen de dniiso ?er-gterkiagen en zïtten weidra in de ijande-lijke stellingen. Het regeot obus.-; oni-oai hen. De verkenners doen hv^ wefk voort. Geen Duitscàer te zien. Es toch moeten ze krijgsge^aBgenen mee'hwbben, heeft de kolonel gezegd. Dau maar erder gezocht. In een verloren hoek van een ge-eimenteerde schuilplaats oatdekkea z twee evende Duitschers die hun armen, opgehe-vea, om erbarmiag smeeken. Ze wordeo als twee zskkeu opgebracht. Op dit 00- nblik be.nluit de overste d«s verkennirîg rerder door te drijven, maar een hagel gj ,.>aten ontploft te alïen kante. Een duitsc -e patroelje heeft hen verr&st. Een bloedig ge-vechi volgt midden de uitbarstiflg^. van granaten en obussen die neerkletter *n Na eenige oogeablikkeu kiezen de Daitschsrs het bazenpad.Onze maanen zitten hen op de hielen, gletsead in 't slijk. De nacht is spookachtig verlicht. Een Duitsche? blijft steken in 't «Kjk van een obuspu*. Hij werdt eruit getrokkenen met deaod^ran opgebracht Wij verloren geea enkelen man ; eu de kolonel had zijn wensch." LEEST EN VEESFEEÏOT DE BELQISCHË STANO-U 1 Ûo^ioga ^Iding^jri î FRANSCH FRONT 3 28 Oktober, i5 uur. — Kalme dag op , ■ het Aisne-front. Wij drongen eene duit-| sche loopgraaf binnen Z Forges. (Linker Maas-oever.) PARUS meldt : N. de Aisne groote ar-tillerie-bedrijvigheid in de streek van Pinoc-; Cha*ignon. Een machtige aanval tegen I onze stellingen N. de hofstede van Froid-: mont mialukte. ; j Op het Italiaansch front woedt de strijd bitter door. De ontscheping op de Livonische kust ] Uit Petrograd wordt gemeld dat de . Duitsche troepen, in grooten getalle, ont-scheept hebben op de Livonische kust in't \ «icht van Werder. Het westelijk gedeelte | van 't schieretland is in hun bezit. De weersîag van den oorlog in Spanje Het ministerie Dato heeft|gezien, de laat-ste gebeurtenissen, het noodig geoordpeld zijn onfslag te geven. De Konia? heeft het aan»»ard nsnarrD>>to m"* het oprich'en van een nieuw min?sterie gelast. Brazilie verklaard Duitschland den oorlog In aigemeene îitting heeft het bra^ilisansch parlement dea oorlo$ tegen Duitschland var-klaard Brazilie heeft verachillende duitsche schepea metende samen 2 25 000 ton in hare havens aan en kabel. Ze zallen ons te pas komen. De polîtieke toestand bij de bondgenooten Het italiaansch ministerie heeft zijn oct- «la* moeten indienen. Vaa nu af is het zeker dat de tôt un tan xa! door- gevoerd worden> WaarschijalijkJ wordt heden Orlando. minister van binnenland, aanggstel-J om't nieuw ministeiie te vor-men.Het Engeisciï bericht bevestigt onze bebaalde voordeelen Londen 28 Oktober. =•» Wij hebben onze stellingen verruimd in de streek van den den spoorweg Yper-Roeselare. In den nacht van 26-37 hebben de Bel-gen in een handslag geslaagd N. Diksmuide. Gister mor^eu ?ielcn zij aaa in aansluiticg met de Franschen Zij doorwaadden het overgestroomde gebied enrbezetten de pos-ten van het sehiereiland van Merckem in de streek v«n Vijf-huizen. ITALIAANSCH FRONT F De Oostem ijkers op de Italiaansche grens Op een front van 5o kilometers hebben de Oostenrijkers en Duiîscheis hun offen-sief ingezet Na drie dagen hardnekkigen weerstand warea de Italianen verplicht een gedeelte van dit front te ontruimen en moesten zich op de grenzen van hundand terug trekken Heden wordt gem^Id dat bloedîg wordt g^streden om den vijand het indringen op 't Italiaansch gebied te belet-ten De toests d'is «rastig Hst offeasief wordî gelererd vau aan Tolmino tôt asn zee, i UIT DEN ZAK Zou er mlddei zija om aan de [schoolkin-deren te \eurnt en eldets nog in West Vlaanderen, ten ! i ste d* ieidagen per week P beschaafd Nedterkndgch le Iceren praten,lijk dat gebeurt in de " Schoolkelonie, rue de r la Santé Paris, » (Zie Nr van 19-10-17). —Mogen wejbeieefd vragen dat ze op het jnlichtingsbureei betreffende Belgische sol- ■ daten (Ministère van Oorlog — iste alge- ■ meen bestuur) gelijk ze deden tôt over een 1 vijftal maanden, in 't VJaamsch souden ant- ■ woorden op VIaain#che brieven. 't Is nu al Fransch... 1 — Mogen de jongeus van de Etappeu vragen dat de verhuizingen niet meer zouden geschieden 's Zondags 's mor-gens, — en naîuurlijk 00k niet op Allerhei-ligen ? Oy Zondag 3o September, op 6 Cies waren er 4 aan 't ferhuizen, 1 eaar 'twerk ! en 1 na^f't bad. Enkelen onder deze laat-" steu ko«den de kans vinden van mis te - hooren. Een Moi onder if apis Het eerste deel an A Student in Arms is mij 00k onder de hanien ge^ailen en ik zou er weer wat l zeaswaardijrs wiilen asn ontïeeuea ~ des te lijver daar miin arti- •• kels niet onop^emerkt bleven. (Mag ik t» r-loops aaasiippë'j hoe aanmoedig^nd het is, voor obs, wtrfeers op Vlaamsch sc.ciaal gebied, w.innetr wij door briefwisseling i" nauwer voeling omeu met degeaen die wij willea opbeu ;n en voorthelp«;n ?) De zelfie ho< a igheden die 't tweede deel van den « Student » keomerken, vindt meu iu het eer&te : Zijne waardepring van de maunen,, van 't volk, van de taâie aan-houdir.g, de off.; raardigheid, de dappe e blijmoedigheid vsn het volk ; doch wat ëen Belgis&ben lezer sooral aal treffsn is d« lof den Eoge'lscheii fficier toegezwaaid. Een heel hoofdstuk is wijd aau The Belvoed 1 . jx Ci.; yiïJ i£.Wa JknpUviit » o'î bij 't 1. ïen i ;r ladzijden rees voor onzen geest de gesî&Ue a een zeer s geîief-itn » Vlaamschen officier op wien voorieker a wat in 'i boek stt■ st, toepa»seli|k zou sijn, maar er is spraak /au officiers in 't sdge-meeo, en dit is ^etnigenis van iemand die " 'l leg< r i ni sis een simpelen soldant, aïs een N G. 0. (onder off'cier) en als eei.' officier, lie aaizel niet te zeggeti dat in de overgr<;ote metrdedieid vaa ge-vallen de belrekk ;g tusschen du officieren en de mannen buitengewoon goed is. In d« meeste compagnies of pelotons is de officier 1er van zij >1 mannea en omgekeerd, De mannen verrichten han werk blijmoe-dig, en zijn terreien. Naiuurlijk grommen iij Dat kan niet i ders. Maar er is geen bitterheid of wantrouwan. Ds mannen vertrouwen hun officiers, en de officiers vertrouwen hun mannen, in eene maat die 't burgerlijk leYeit niet kent. i " Dit is moeilijk te begrijpen, het werk van een soldaat is *00 weinig intéressant ; lange, eentonige uren van dril en lichame-lijke oefeningen, onderbroken door slamenr en hard werk .. Alhoewel dit Ieven gezond is, is dat niet genoeg om den goeden geest toi stand te brengen. die over 't algemeen heerscht ; en ik b< 1». ver-ck^rd dat, feite-lijk, die bevredigeude toestand le danken is aan de tradif '.aneele goede betrek- kingen tusschen officiers en mannen Wanneer eea officier strict is, wcten de mannea juist w ' ze te doen hebben ; zij weten wat van nen verwacht wordt, en ^ wat nalatigheid zal vo jrtbrengen. Zij heb- bea een hooren standa'ird, eu de bewnst-heid dat zij dien hebbcu, verhoogl hua ztlf-. eerbied en huaue tevredeaheid. Zij zijn te vreden met hunne offfcieren en met zich-k zelven ; er is esprit de corps .. Dsze stipt-ic heid is die van den officier, die in zichzelf e en in zijn mannen gelooft, en die daa om zich niet zal te vreden houden. dan met het { hoogste resultaat. Zulk een officier is nooit _ vijandig tegecover zijn mannen ; zetfs als . hij het strengste is, is het enkel omdat hij j niet kan verdragen dat zijn mannen zich-. zelre niet waardig blijven. De maaaen we-1 ten dat; zij erkennen dat hij zijn eigen lof niet zoekt, maar den gemeenen roem. Hij 8 is naijverig op de eer van zijne compagnie, t niet omdat zij de sijne is, maar 00k omdat zij de hunne is Zulke officieren zijn . taîrijk in het BriSsche leger. Men zou het s met waarheid kunnen zeggen, dat de offt-c cier in 't aigameen, een hoog ideaal heeft Yoor zijn mannen en voor [zichzelf, en dat • hij er aelden in misiukt hunne loyale mede-we kit g te bekomen." 1 Dit is ! ooge lof 1 oor de Engelsche offi-s ciers ; het komt, mij niet toe te orsdeizoe-I ] ken of d« off.ciers van ons le^er aan Zuike | ! l'o ge be «veegredenen gehoorzamea. i' ('t Vcrvolgt.) M. E BELPÂIRE Het Offensief in de Vïaanders k fc ' 9e Btlgen driugan ic Luyghem Verkenningé n !n de richting van Woumen In den nacht van 25 tôt 26 dezer hebben ! wij e^n rit tegen onze stellingen vefhinderd, Op 26 heschoten wij steiselmatig de vijan-! debjke sfelliiigen tusschen Diksinai^e Wou-l men. De vijand beschoot Oostkerke In den ; nacht van 26 tôt 27.ua eene uitzendiug van gaz in de streek N. Diksrauide, dro. g een ! onzer verkenningea in de duitsche stellin-i gen en bracht een iwinti^tal gevangenen : op. Heden hebben wij de fransche artillerie : ondersfeund die 't offeusief voorafging in de • streek van Merckem. E»în B Igisch détachement. na doorwading der overstrooming, i koa voet vatten in de vijandflijke stiliing ia de s'reek van Luyghem. De Duitschers werktun swak tegen. Dezen morgen, heeft het Belgisch détachement dat in aanslaiting werkt met het F ansch lejfer vooruitgîns; gema^kt in de streek van Vijfhuizea. Verschillehde krijgs-gevangenen yiden in hunne handen alsmede tahijke mitralieaîen en 3 mij îenwerpfrs Een onzer patroaljen heeft de Blanckaert doortrokksa en eeu 20 tal krijgsgevangenen opgebracht, Dj artillerie -strijd ^as heel geweldig. fie Franschen bez«tten Merckem 28 October. — De Franschen vielen aan om 5 uur 's morfens tusschen den weg Yper-Diksmuide. Op een front vau 4 klm. werden al de doeleinden bereikt op een gt-middelde diepte van 2 klm, Wij bereikten den Westelijkcn rand van het bosch van Houthulft eu veroverden het dorp Merckem alsmede de gehuchten Ashoot, Verbrande-mis eu Kîppe. ÛUJ* LONDEN âeidt : gedurende den dag sijn de ^p^raties der Fraasche ea Belgische troepen N. Merckem met welslacen uitge-voerd ^geworden- Het gf hachte Luyghem werd ingenomsn en bijna heel het iaham v.in Merckem is in de handen d. " b. ndge-nooten.We vernemen 00k nog dat de Belgen zich opgeateld hebben O. den Blankaert. | SDE Jaar - Nr243 sooj Dinsdag 30 October I917 . . —„. I ... -- —- . y v.,a:-^-T3rwarprrr? o^-^assi—i—x. .'g'.. -t

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods