De Belgische standaard

288 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 16 June. De Belgische standaard. Seen on 15 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/j09w08x84p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

l8t9 Jaar, - M° 77 " " L/' Vijf centiemen het nummer Woensdag 16 Juni 1915 De Belgische Standaard Dooi Ta ' an Folie DAGBLAD Fobr Crod en Haard en Land « SE SEfitSCHE STAKOJIAfiff » verschijnt dtgelijls Abonnem-'n^ prijs voor 50 nummers bij vooruitbetaliug. Voor «le aoUati's : 2,50 fr. V.oo: «?é u.. <- m — tH 't land 3.50 fr. j btùten 't lana 4.50 fr. Indin -r* ; ' r »«* tlk nr.mmr <orden gtvraagd, wordt d* abonntmtnts érif S M/If . «as. nat» lu 'fw m < iwh n > imtww i -, ni.n; Sestuurder : ILDEFONS PEETERS. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor VANGRAMBERE^, Bertrand VAN OER SCHELDEN, luul FILLiAERT. -sa aexaitse «crnssOfr-^MMaueM» Voor aile mededeelingen zich wenden lot : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DEPARE. J Aankondigingen : 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel. Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 3 regel:1, 0.50 fr. Z.'old&ten, ! I' Ile 'eihjâig 2 mijn vorig schrijven met ! den we si >t vvd ira d. Bnikanstaten aan on, v zij zouden strijden. Thans een wo jiiand. « Het tiiMilèlsblad » uit Holland, een \ gezaj an, schrijii dat indien Duitsc : 0 zou àanhechten tij- dens. de', oo.iog, Holland deze aan- : hechtii g als cm bedteiging 11 oet be-schouw- ■ en aan Duitschland den oorlog veik! r a. Dat is eet krai ige ver-klaring, en een vei vvittigir g voor "f Duits. a a 1, Ci zeker ten gunst. van Bcigië 1 vlo: Z;tl uitoeiVne . Maar diepi i i i de zaa i gaande, kun-nen wij mo . j b. selfen vvaarom de inpalmiii > van iieigie een bedreiging zou zijn, v, eer 2.* i. jàlmi tij is den oori ou g«. u n, en het geen ; bedreigi m-. „ ,- ou ijn na t. .11 odriu.. Integen. ei .. sci jut aan e ciùiden dat de aànhtclûing van België 'na den oorlog v\ , 1 mter gevaar zou ople-veren voor Hciand. Maar volgen wij de redeneering van « Het Ilûndelsblad », Duitschland i jloof. : dat het de on-afhankelijkh ; a Ho land zpu eeibie-digen. M, ar zegt « Het Ilandelsblad » de omstan ar_- en vcraudcieu zôo. tij- ; dens den oorlog v» it warin; er Ldgië iu-gepalm was, . r ,e\ ar zou bestarn dat de;- : biofte niet zou gehou ! en wor-den.Te verwonde; n is het dat er nog een eeriijk n .11 .1 de wereld b^ataat die aan het woord van Duitschland gelooft, na-dat dit kl d zij'; eerewoord tege over België \ rbrak Maar dat terzij geiaten, zijn de omstanoigheden na den oorlog zoo verandefd, indi n Duitschl;ui«l Bel-gië kon mpalrtie . (in b.-ide gevallon een louter veronderstdling) dat Du. schla .d zeer zeKer Holla d zou beurtig-in. Von Jagow, * e duitsc; ; 11 inister, ver laa;: ie het zelf aan de ri ei.gelschen riiinistër voor den oorlog. Ei^eland moçht ge-rust zijn dat het er Duitschland niet ora te doi i was Biigië in te palm ,n, vec-mits dat niet . 1 gebeuren zo derook Holla of a deelvan Hollar d te be-meesteErns i g zou-'lrn de HoKanders zich wel mo - in iu welken toestand o o zij zi< 1 1 b iaden moest de tweec 0 e; ' ste ug be> a: rheid worde 1, at 3e' ië door een zegevierend DuitscI 1 iagepalm i, -ullen zij dan al • . ..log-aan h t ..egevie-rende Du'ts 1 verklaren ? Ware het alleszins r .u. z io rder nu aan onze zij-de te vechten orn de^ twëede veronderstdling nooit |e zien verwc*z< lijken ? Moeil-.' s- via . .. die de lioK iridsche staatsiie 'en op te lossen hebber, Er wOrot d. çwiiiâ geschreven dat de Duitsc! .. -i . jmat n zijn. Zoo ver wii i .i. ... . Tegeuovcr de di-plomal ; , t ■ als blbiden. Wat ik weeti d. . hu 1 wij ze van oorlog-voeren, iri Engeland onze zaàk goed die-nen. T i sel. p ; . et ti'er1 een ze ; . . Uuid omt.stroo- j men de joi toe als vrijwilli- gers. '1 Is zu' i e 1 ;evvonne'i. Eu 1< ch wordt er v .. /oor en tegen dienstplicht geschreven. Men heeft berekend dat er in Enge-landomi ioenma Irai endi ;>tneinen. Maar ruim t ee millioen personen wor-den gel)ezig.l' aan 't vervaardigen van oorlogsmai laal en twee en half millioen zijn er or ..r s wapens. In raâm van : ha el wordt er in sommifj ' h\ \iU: t : j die-'St; i:cht ge-kant, idat e h lel 00k na den oorlog no o e n .. L) à is waar ! maarve u kl ië en Frank, j c, en Italie en Rus' do . Indièn Bel ë strijdt voor zij , behoud, dan is htt even/oo waar daî Er geland strijdt voor le eer-ste plaats in (Se wereld, dus vùor zijn behoud, ' n bij^evolg.... Tôt later. l)r A. Vàndeperre. Volksvertegenwoordiger. j Belgische Hoogeschooluitbreiding in Engeland. Zelis in het tijdelijke ballingschap is deze voortreffelijke en invlaamsche instelling niet onledig gebleven. Wel een bewijs dat daad-kracht het kenteeken is van het BeJgi-sche ras. De Belgische Hoogeschooluitbreiding thans te Oxford werkzaam en waar-van Jozef Muls secretaris is, richt een reeks cursussen en lessen in, gaande van 9 Juni tôt einde Augustus. Hieronder de volgorde : op 9, 23 Juni en 7 Juli zal Maurice de Cock, prof essor aan het Hooger Handelsgesticht te Antwerpen handelen over : « De fransch-duitsche oorlog van 1870 en het volkeren-recht. » Op 10 Juni sprak Sir Cecil Herstlet, en-gelsche konsul te Antwerpen. Onderwerp : « Th_ Siege of Antwerp ». Op 16 eu 30 Juin en I4 Juli zal Jozef Muls het hebben over : « Guido Gezelle (Na-tuurgedichten-Zielgedichten-Vaderlandschegedichten. Van af I2 Juni komt Prof essor Dr Jules Persyn iederen Zaterdag aan 't woord in cursussen over « De Historische betrekkin-gen tusschen het Engelsch en het Vlaamsch » Van af 14 Juni geeft Jozef Mais iedeien Maandag een wandelles- over sclulderkunst in het Ashmolean Muséum. Van at 12 Juli richt M. F. de Visscher, advokaat aan het Beroepshof te Brussel, iederen Maandag wandellessen in over beeldhouwkunst in hetzelfde muséum. Op 9 Oo^ t zal Heer Albert Mertens, professer aan de Leuvucsehe Hoogeschool, bij een bezoek aan Christ Churca handelen over « De schooiihèid en de glorie van Chris-tus Kerk.» Op 16 Oogst zal M. Ch. De Visscher, professor aan de Gentsche Hoo (eschool het in eene waudelles in Oriel Cullege hebben over dit college en bijgaande zaken. Voorwaar een werking die belooft. En Wederland. Hieronder geven we het veelbesproken artikél van C. Smulders, dat in de weder-landsche pers zulkeopschudding vervuek-le.Men herinnert zich, hoe hartelijk de Duit-sche keizer, bij zijn bezoek aan Brussel, het Belgische volk en zijn koningtoesprak.'t Was al ^riendschapengenegenheidvoordekonink-lijke familie, door banden van bloedverwant-schap aan het Duitsche vorsténhuis verbon-den — al hoogachting en bewondering voor et kleine België, door historische herinne-ringen met het Duitsche volk vereenigd. Het is haast niet te gelooven, dat de Belgische regeering, na al die prachtige toasten, in Juni en October 19x0 gewisseld, het nog noodig vond aan te dringen op een openlijke, in den Rijksdag af te leggen v-erklaring, ten unste van de Belgische neutr&liteit.De rijks-kanselier antwoordde dan 00k, dat zulke ver-' s ring overbodig was, en bovendien de militaire positie van Duitschland zou verzwak-cn. Immers Frankrijk mocht niet weten, bij cventueel conflict, aan welke zijde 1 et aange-vallen zou worden. Dit antwoord dateert van 1911. No( was België niet voldaan. En den 29e" Apni 1913 maakte een sociaal-democraat, in een zitting van deRijksdagcommissie voor de oorlogsbegrootingj zich tôt toik van de onge-rustheid der Belgische regeering. Het ant-vvoord van den heer Von Jagow luidde : De neutraliteit van België is gewaarborgd door de internationale verdragen, en Duitschland zal deze verdragen eerbiedigen. Een jaar later overschreden de Duitsche legers de Belgische grenzen. Ook Nederland mocht van Duitsche zijde herhaaldelijk geruststellende verzekeringen untvangen. Wat ze waard zijn, blijkt, behal-ve uit het lot van België, uit het telegram, door den rijkskanselier den 4en Aug. aan den uitschen gezant te Londen gestind, en aan sir Grey overgemaakt : i'Gelieve elk misverstand uit den weg te ruimen.dat bij de Britsche regeeii ig mocht bestaan ten opzichte van onze be-doelingen, door op de meest stellige manier onze verzekering te herhalen, dat zelfs in geval van gewapend conflict met België, Duitschland onder geen enkel voorwendsel Belgisch gebied ïîal anne- xeeren. De oprechtheid van deze verkla-ring wordt gestaafd door het felt, dat wij aan Nederland plechtig ons woord gaven, zijne neutraliteit volkomen te eerbiedigen. Het is ivident, dat het annexeeren van Belgisch territoi r voor ons geen waarde heeft, zonder ons tevens gebied toe te eigenen ten koste van Ned erlan d.„ . Beknopter, maar niet krachtiger uitge-drukt : de onafhankelijkheid van Nederland staat of valt met die van België, en houdt on-middellijk verband met de zegepraal der geai-lieerden.Deze thesis is niet nicuw. Integendeel, zij! is gemeenzaam aan wien de evolutie der pan-Germaansche idee gevolgd heeft. En zell's het groote publiek, dat weinig belang stelt in de internationale problème n, totdat het geweld-dadig wordt opgeschrikt cloor de oorlogsver-klaringen, had er de intuïtie van. Het is een van die waarheden, die iemand, men weet niet van waar, komen aangewaaid, die men inademt met de lucht, onbewust. Maar nieuw was het, die waarheid officieel te hooren ver-konden, op zoo klare, energieke manier. Hoe komt het, datze in Nederland zoo weinig sensatie maakte ? Vond men het maar be-ter den doove te spelen ? Zeker is het, dat de Nederlandsche lier, een toon hooger gestemd, heel wat krachtiger en fierder zou geklonken hebben. Nederland mobiliseerde en zond zijn legers naar de grenzen. Dat was voorzichtig en i voorloopig verstandig. Slechts voorloopig. ' Want Nederlands lot wordt niet dââr beslist. De Erinnyen doen elders haar werk op on-eindig groote slagvelden. Voorzichtig en verstandig is het, dat werk met een waakzaam 00g te volgen. Duitschland, op den oorlog voorbereid, i heèft terstond het maximum van zijn kracht ingezet, zijn gepantserde vuist zoo hoog mo-; gelijk opgeheven, zoo hard mogelijk doen : neerkomen. Men kent het resultaat. In het j Oosten een heen en weer golven der legers, ■ in het Westen stilstand, evenwicht van • kracht. Maar de niet-voorbereide bondgenooten hebben zich den winter ten nutte gemaakt, ! eai de macht hunner legers, die tcch reeds in September in staat waren het Duitsche offen-r sief te stuiten, meer dan verdubbeld. Men ; voorzag dat het evenwicht in den loop van ' Mei zou verbroken worden. Getrouw aan zijne stelling, dat aanvallen beter is dan verdedigen, en zeker ook om Italie van een.ingrijpen in het conflict terug te houden, besloot Duitschland tôt een uiter-i ste krachtsinspanning, zoowel naar rechts als naar links. Inderdaad gelukte het de Rus-: sen van de Karpathen te verdrijven. Maar wat geeft het inbuigen van een front? Wat geelt het, of de Russische frontlijn over Prze-mysl of zelfs over Lemberg loopt, als de Russische legers niet vernietigd zijn ? En naar zoo'n vernietiging ziet het er allerminst uit. In het Westen is het Duitscheoffensief, ten koste van ongehoorde verliezen uitgevoerd, op niets uitgeloopen. En nu Duitschland ge-heel buiten staat is tôt een herhaling van zijn krachtsinspanning, dringen de geallieerden zegevierend op. Daar was voorhetscherp toekijkende Italie het moment gekomen om in te grijpen. Duitschland en Oostenrijk, die slechts met de grootste moeite in het Oosten en Westen • stand hielden, zijn nu genoodzaakt nog naar het Zuiden front te maken. Met de onafwend-foaarheid van het noodlot nadert de triomf der geallieerden. De onafhankelijkheid van Nederland is gered ! Wat doet nu de Nederlandsche pers ? Slaakt ze een juichkreet ? Neen, zeer slecht 1 gehumeurd, met een bitterheid, die ze zich niet de moeite geeft te verkroppen, analyseert ze, weegt ze op de chemische balans het goed recht van Italie. Alsof welke staat dan ook niet het recht, ja den plicht had, het zwaard te trekken tegen de stikgashelden, die België schonden en de vrijheid van Euro-pa belagen ! Tegelijk verdiept zich diezelfde pers in be-schouwingen over de mogelijkheid en wen-schelijkheid, dat de vredesonderhandelingen op Nederlandschen bodem gevoerd zullen worden. Hoe minder men zich paait met die illusie, hoe lichter de teleurstelling zal zijn. Parijs, 14 Juni, 7 uur. In den sector ten noorclen Arras (Atrechl), gevveldig artilleriegevecht. In den namiddag hebben wij de hoogte ten noorden de Suikérfabriek van Souchez, die door den vijand sterk ingericht was, aangevallen, en stormen-derhand ingenomen. Wij liebben dezen morgen ten Zuiden Ilebulerne de duitsche loopgrachten aangevallen dicht bij de. baan van Serre naar Mailly-Maillet. Ons voetvolk heeft drie duitsche lijnen ingenomen, en een hon-derdtal krijgsgevangenen gemaakt. De krijsgevangenen hebben verklaard dat binst de gevechten der laatste dagen, de duitsche troepen zeer hevige verliezen heuben ondergaan. In den dag heeft de vijand een tegenaanval gepoogd, maar werd aanstonds tegengehouden. Onze artillerie heeft in Puisieux goed werk verricht. De Duitschers hebben getracht de loopgrachten te hernemen die we veroyerd hadden ten zuiden de lloevii van (Juenne-vières (oosten van Tracy-le-Mont) ; zij werden volkomen teruggeslagen en gt^urende de achtervolging zijn wij vooruitgetrokken. Soissons werd daar-na beschoten (120 obussen). Parijs, 14 Juni, 15.15 uur. Belgisch Front. — Onze troepen hebben een bataillon op den oostoever van den Yser geworpen ten zuiden van de îjzerenwegbrug van Diksmuide en handhaafden den gevvonnen groud. Zij hebben een vijandelijk blokhuis vernietigd in den omtrek van het kasîeel van Diksmuide. Fransch Front. — Ten noorden Arras, hebben verschillige infanterie-gevechten plaats gehad. Op het einde van den dag veroverden wij een duitsche stelling ten oosten van Loreiie. Door eene hevige b>_schieting ver-loren wij een deel der loopgrachten die wij in den namiddag ten noorden van de Suikerfabriek van bouchez gewonnen hadden. Denkt men dan inderdaad, dat de geallieerden de voorzichtigheid van Nederland op zoo hoogen prijs stellen ? Dat hun hart overvloeit van dankbaarheid voor Nederland, dat zich niet aan Duifsche zijde schaarde ? Neen, de d.inkbaarheid der geallieerden zal gaan tôt België, dat ten koste van goed en bloed Éuropa — ook Nederland ! — gered heeft van de Duitsche dwingelandij. België zal niet alleen opgericht, maar schadeloos gesteld en verheerliikt worden. En om het voor een toekomstigen overval te behoeden, zullen de geallieerden België in Jiet bezit stellen van sterke strategische grenzen. De natuurlijke strategische greus in het Oosten is, zoowel voor Frankrijk als voor België, de Rijn Inderdaad, door dezen oorlog zal België groot worden. Carl Smulders. Oorlogsnieuws. DE TOESÏAfiD. Uit vertrouwbare bron, — die voorloopig moet geheirn biijven — meenen we met ze-kerheid een heel err stige verandering, ten voordeele derbondgeii' oten te l'Unnenvoor-zien ; dit in een nabijdjnde toekomst. Zoo het voorziene gebçurt, z;d weldra or s Pelgische volk van vreugde opspringen en de weerkomende vrijheid met geestdrlft teganjubelen. OP ZEE. Menigmaal heb ik reeds de m^ening hooren opperen dat, mettegenstaande aile maatregelen, de duitsche duikbooten onge-stoord hun zeeschuimerswerk verrichten en dat dus de Enge schen niet opgewassen zijn tegen dit duitsche oorlogsmiddel. Zij die zoo redeneeren, denken in den blinde, want wij zijn niet in staat te oor-deelen of dez« duitsche blokka ie al of niet de doelmatigheid atwerpt, waartoe ze was bestemd. Het in den grond boren van irans-portschepen, het couleeren van. onweerbare visschershooten, bewgst niet dat de duitsche duikbooten ongehinderd werken, het zou veeleer bewijzen dat de Engelschen zek^r z\jn van de ondoflmatigheid dezer acties. Immers, indien de regeering do veili^heid der zeevaart niet had verklaard, dan had-den wellicht vele reeders het niet meer ge-waagd hun schepen den regelmatigen han-del te laten verzekeren. Uit bijzondere bron kwamen gisteren ee-nige inhehtingen, ons in deze zienswijze staven. Om bijzondere redens, komt het ons niet geoorloofd voor de werking der Engel-schen bekend te mak^n. Zeggen we alleen- ; lijk dat de voortreiTelykste maatregelen | op zee gerotnen zijri, om dat werk van de duitsche duikbooten, zoo niet geheel stop te zetten (hetgeen uit den aard der zakeo zelf onmogelijk is) dan toch op z:jn hoogst te vei hiijderen. Ja, maar, hoor ik een ander opwerpen, we lezen heele dagen van gecouleei de trar.s- ; portschepen, maar nooit krijgen we te ; looren, dat een duitsche duikboot in den jrond werd geboord. z Weeml mis. Wanneer een duitsche duikboot naar den grond gezonden wordt, doch wier bemanmng gered werd, dan wordt zulks openba ir gemaakt. Minîster Balfour' gaf onlangs in 't Lagerhuis zulke opgave. Doch m estendeels worden de duikbooten ten grondogericht en komen de manschap-ptan om! Waarom dit bekend maken. als men den vijand in den wan wilt laten ver-keeren, dat ailes nog op zijn best gaat ? Zoo kunnen we verzekeren, dat sedert 't begin van de duikbooter.-blokkade, reeds 18 duit-scheonderzeeërs tes gronde werden gericht. Daarvoor werden door Engeland speciaVj maatregelen genomen, < ie uitstekend werken.In de Dardanelleru Bekrachtiging van oqs, onder aile; voorbe-houd medegedeelde bericht, nopens het doorsteken der zeeëngte kwam ons tôt op heden niet toe. Doch zulks vernietigt geens-zins het bewijs dat het niet onmogelijk is dat ginds eene belangrijke actie is aan 't geschie-den die mogelijks eene beslissingbrengen zaL De toon van de berichten was dan ook in, de laatste dagen verweg optimistisch be-straald. En zegde Minister Churchill onlangs in eene redevoering te Dundee gehoudeu, niet : « Wij staan op enkele mijlen afstands. van een overwinning, zooals in dezen oorlog niet is vertoond en die aile verliezen zal jroed maken. Dit ailes saamgenomen, bewijst een zekere verstandhouding in 't vooruitzicht van een zegepraal, die moet aan 't gebeuren zijn. In-zonder na de laatste herhaalde algemeene aanvallen die met succès bekroond werden, mogen we vrijwel aannemen dat in 't korte; bevestiging van ons eerste bericht, alnbtelijk zal geschieden. Men voegdâ ons erlij dat eene ontscheping van verbondene troepen plaats gegrepen had nabij de landengte van Boulair. Zoo dit nieuws grond van waarheid kreeg, dan ware aile verbinding den Turk afgesneden. Intusschen neerut men te Constantinopef maar al meer en meer voorzorgen die schij-nen te laten blijken dat men zich aan 't ergste verwacht. De nood aan levensvoorraad is er groot en oneiudig veel duitsche huisge-zinnen verlaten de turksche hoofdstad. Anderzijds wordt gemeld dat de duitsche-duikboot U-23, kapitein Hansan» die de Majestic en de Triump torpedeerde, te Con-stantinopel is aangekomen, Duitsche Zeeschuimerïj Werden getorpedeerd op 12 Juni de vfe-schcrssloep Wciago, waarvan de bemanning te Hartlepool aan land k ''am en het stoom-schip Leuctra. De manschap zou gered zijn. Op 13 Juni werden gecouleerd : de visch-treiler Plymoutli van Grimsby ; het koolschip Crown of India en het Nooisch zeilschip Bellglade,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods