De Belgische standaard

1612 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 July. De Belgische standaard. Seen on 15 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/610vq2tb65/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■ïjaar N .4 i(7oi) d ■ aiida^ t en aanda^ 2 Tuli 1917 CO- d.': t. I lanel !), ; m afstand I scc. —. ! Sale* tt, r-ique ) I. •I7ïD-;[i* --el !) 12k aj, ; . , s- is nr 2$, l':' i oo m. W aa deafc M! 'rc^CeJ se ■*e5@8 ' t '• il.hfl.ll E. DÉ BELGISCHE STAnDAARD ©| > l "> T SJ, |ï 3E 7j>% i] 31 II $ 8 F t/A 1 *®.\ -■ ■"\j | « M* C#$Kifl9 'M 11 * f i "S K » £ |fi T% I Skis® xï.'îk. a- î 1 I SXCb&Mljtif* $ ? • " •!'.'< 8<?rî"K-S K ser-n, Sû ^TrTRK^U^BAAR^ ^E5aaBeaaawessaaW^ ®ti«&«P»Be6fcuup4ej»: ~ I r«l. M.*»*.» : h. ït oindre. 12 D»fa«. Pi Bertrand Y&a in N»U«, Dr Vn i. Prn., Dr. I. V« d. Woesiyn., J..1 FlM«ri, Dr L. Ds Wolf, I. Si»*», 0. W«tf«, A*. H. Bwb, Hibrlon 11»». I ■ gggaeag'iw mi ■ i —EWB*aMBM—m—■———i—MM bver t opbeuren T onzer Jongens I Indien ik deze enkele regelen hier ne pchrijf, dan is het niet om kritiek uit 8fcefenen, maar wel omdat het soms nooi ■s recht voor de vuist te spreken. Want 1 Btarakiersterkte onzer makkers hoog houd blijît onze plicht, katholieke vlaamsc ' * gtudenten in oorlogspak. ' ■ De ontwikkelden die de toestanden > ■tlaarder inzien, die een zuiverder ide "ftezillen dan de groote massa eu die t( ' look iri. donkere als in heldere stonden i ftorlogsleven te midden onzer jongens m 1Bnaken, vermogen loch zooveel op 't ian "1er huimer makkers door een woordje < J fceuring, en hijzonder door 't voorLeeld. *■ "t Is te verstaan ëat onze mannen ï ^■den Yzer denzelfden gloed van geestdi J ■niet meer voelen branden aïs in de eer ■Dorîogsdagen. Dsie gare winters eu ail '■bande ontberingen, stoer Yerdra'agza ' Bdoirstaaii, hebben in 'i gemoed onzer je ■gens wat verandering teweeg gebracht. ^■'tHoort ons, studenten, in de eer "fcaats met al onze krachten,verdubbeld J< Be menschenkennis gedurende den cor ' Bpgedaan, tegen aile wilsverzwakking in 'Bgaan. En ik ben overtuigd, dat indien '«sa toi de har ten der makkers richten, i ;»etl jbeter daaria de ontroering kunr îBjrengen dan aile officieele toespraken :Bvlu»scliriften over vaderi&Rdsliefde.. ■ Doch, indien wij op or-ze vriendea t "Binvloed hebbr,;, slaaa 'wij et ook niet al y 'Rnogcnd bij ; de officieren moeteij een haï ' K toesleîî en 1 ■ 'ils noodzakelijk de voedl< g van de f : Bdatcn pauwkeurig te erzorfen : 't is hoo; '■Boodig de jongens uit ds ioopgrachten ■hunne rustplaaisea râet gedurig lastig ^wailen met al te stipte eischer uit het 1 Hserneleven. Zoe sebreef Maurice Barr ■eeaige dagen geleden ; die woorden z .B)ck op ons toepasselijkc Men vertelt daî Napoléon zijne mant ■liad hooren morren over hunue keuks 1BOamîddellijk liet hij zijne officieren 0 ; Ihisden, nam een sneeuwbal ('t was wint lovsrharidigde hern aan den hoogst gepla ^Bte en beval aan dezen den bal in a wangen rond te geven. Toen de laatste ol Bcier het overblijveode van den half weg§ ■smolten sneeuwbal in handen kreeg,\roeg ftroote veldheer : Blijft dit nu als deel vo ^dea soldaat ? I Die les moeten we nog immer onthoudf i We twijfelen niet aan den goeden ^ van de hoogere overheid ; maar vragen t Izc streng toezicht uiîoefene. I Maanen die reeds diie jaar aan den Ys Sr|pal iti aile gevaren stand houden, liebb Katuurlijk in de kantonnementen meer ri noodig dan soldaten in rredestijd. I Zi| trekken blijmoedig vier-en-twinl ■ir«B wacht op tegen den Duitsch in gu in versti klsend warm weder omei ■t gevaar er dreigt, maar zij verstaan n Hwaarom er in de rustplaatsen voor- en c ^'Wag moet geoefend worden. ■ Er œoet gehoorzaàmheid in de rang hi ;rschen, er is oefeniog noodi^, maar m I Hoe dikwijls woidt de zondagrust, r ncohtans door de belgische wetten wor ycorgeschreven, in onze kaptoanement onderhouden ? ! I Vorgeten we loch nie; dat van onze sold ■p reeds zooveel werd gevergd. Naar ru Se; ontgpahaÎRg dorsten. hun îichamen ■uane geesten a!s ze teruflrkomen uit 1 |P-'Pgravfn. Hunne harten zija te winm l^-.goedheirl en rechtschapenheid, (goe ■^kigheid en toegevenheid^ zijn er ni Mo ' ig ; voor barschheid ziillen ze raissebi* maar nooit bukkon ; —■ de Du P(' sers weten 't ai te goed. I 1 ïs OQftdat' di»; jongens de heldenscha ik^en die België moet veroveren < bouw^n, dat wij ons aldus met hi ■flans eentoaig leveu bekomrneren. A. V, DE POLITIEKB SOHERMEN , i NA STOCKHOLM ? î • Het gebaspel vaa Stockholm is thans zc r goed aïs afgeloopen. Op plechtige en lui* r ruchtige wijze werden de afgevaardigde van Duitschland, Oostenrijk en Bulgari, onderhoord door Troelstra en Branting. G j)e miel Huysmans heeft hunne verklaringt aaugeteekend. Ze waren eensluidend in hi inhoud en eensluidend in gedachte. Na g aal harrewar allerhande is geen enkele afvaa ^ • diging van de Verbonden socialisten na; Stockholm gegaan. Het spel heeft zich di Ee_ afgespeeld ïusschen deneutralen, die 2I ha jj£_ rechters in de zaak aanstelden en tussch< ! een zekere volksfraciie van den vijand. H | is een polsen geweest van de vijandelijl aQ î inzichten, want Scheide œann zoowel a ,-£t Haase en Adler togen naar Stockholm m g^c de toestemming van den keizer en de goe g„ I keuring van den rijkskanselier. Het do ^ra ' springt in 't 00g. Stockholm is afgeloope Wat nu? Wat na Stockholm ? >11- , Er is geen twijfel meer mogelijk. Na 1 ste verklaringen van Yandervelde dieuitPetr >or grft'^ deed telegrafeeren dathij, voor 1 [0g Belgen, het gehaspel van Stockholm ni te goedkearen kon, maar de fransche sociali we f ten uitgeuoodigde er heen te reizen, w voor gevolg had de gekende stemmieg eij de socialistische vergadering te Parijs ; 1 en de verklarihg der russische socialisten d een vergadering der internationale vroege eel maar die vergadering dan beperktcn tôt i er- l landen der bondgenooten;n»oeten we Ionise i(î. bfsluiten dat de socialisten der ^erbondei ; landen ook een onderhoor sullen bekgge ol. met de ncuîralen als rechters. la dien zi Fst wérdeh reeda êa door Troelstra èn do< ilî ' Yandervelde maatregelen voorgesebreven. t>/f ^ Het oogenblik is gekomen om duidelij ta. te zijn. ès, | ijn j en | 'n, | Jt- 1 îr) it-11efi- ie" de or n. vil "jt ], .Stockholm iseen afgedane zaak.Mag ( ,( î, \ r.u propaganda in Rusland gemaskl worde ^ i voor een zelfde verhoor van wege de vei ist ? bondene socialisten zonder de andere Be f gische partijen te polsen ? We stellen d ig vraag en verwachten antwoord. ur aj| — ^ _ — tl ' VA N EN VOOR [D ONZE SOLDATEN ei „ ,, Wat is de « Soviet ». lie De dagbladen ^spreken aile dagen te en overïloede vaa de Soviet, terwijl zij daai s tisede de bijeenkomsten van arbeiders e a- j soldaten bedoelen die in Rusland gehoude s* worden. 3 _ Wat is de Soviet ? ;n De Soviet (in het Russisch : Raad) i j. een vergadering die tegeawoordig uit mee et dan 2000 leden bestaat, gekozen onder d ; fab*ieksarbeiders en door.,het garnizoen va ~ I Petrograd. In het begin van de omwenteling 8 zetelde dit arbeid°rsparlement bij voortdu ; î renheid. Heden komt het op geregelde tijd ln | stippen bijeen. Het heeft een uitvoerend ko s miteit gekozen dat, daar het zelf nog t 1 taliijk was (90 leden), zelf een bureel vai I. het uitvoerend komiteit hseft samengesteld bestaande uit a4 leden. Dit komiteit kom drie maal per week bijeen. o Naast dit bureel zijn nGg « comraissies 1 i* werkzaam die zich bezig houden met binnen n landsche politiek, met buitenlandsche politiel je met sociale wetgeving, arbeidersbeweging a- en organisatie,enz. Aan het hoofd van iede n re commissie staat een lid van het uitvoerent in komiteit. e. Solos ran de week. r" : Gespeeld door Vandendore Pieter ('t Op *r signoortje) tegen Dezagers, Govaert ei 1S Scheer allen van G 72 67e c.; — door Gon 's stant Bonté tegen Roggeman, Depistel ei !n en Roelens, allen van G 178 3e o.; — doo Bt Victor Dhondt tegen Jan Buysse, Valee {e Tanghe Maurits Vercruysie, allen van G 4: 3e c.; — door Baqeet Hector tegen Wa deisch, Pitteviis en jjVanhuIlebusch, allei i" van C 101 i*e c. -, :'i eîmIIt" mm~ le I. P01TERIEREIE. ie Zoo haastig pletst de zomerregen et neer in het zwarte reievlak s- weefteen gordijn voor 't tegeldak at der gevels, die voorover zegen. [n Hoor 1 in de rei pletst allerwegen ia het onophoudend drup-getak, 18 aîs rolden van een eikentak gestadig eikels 't water tegen. ï6 ^ De reie zingt, de reie lacht ; de scbadnw van de lindenboomen, s door regenperels, rimpelt zacht ; en zij aan zij plechtstatig komen r twee zwanen, en hun blanke pracht zie 'k dansend door de rlmpels loomen. II SPELEMANSREITJE. S ; Stil, tusschen hooge kaaien, de kleine reie rustig droomt : en zie, een ver verleden doomt » uit de verslijkte kronkeldraaien. Geliefden tiegen, handen aaien, j geheim,als wie voorvreemden schroomt; ; het groen getak naar 't water stroomt : en ziet, beneên, zijn weerbeeld zwaaien. \ De gevelapitsen, wit en groen,] ! stil over 't water, nijgen, dat stil weerspeelt hun blij gedoen ' tôt waar zaalrugde brmggen zijgen, , die lachen, oud, en grijs, en groen... | Daar voelt gij Brugge '« droomziel hijgen \ III. DIJVER. » •- Steeds rustig vloeit het groene water [- en sleept met zich het blaadrenvaal e als waar 't verloren goud-gepraal verworpen midden vreugdgeschater. | I De huizen met hun bloemgeklater ; staan eenzaam allemaal l en klagen in hun doodentaal ; de vreemde zede en 't vreemd getater^ f Doch ginder 'tbelfort opwaarts schiet, | getuigt van vroeger kraeht en leven, j en steeds nog uit zijn transen giet n \ den zang, dienklokken weven '• | zoo zacht-weemoedig als het lied Q \ der blaadren door de rei gedreve*. a : 214.1». p De school op het front. s 1 r Wedercm is er een maand verloopen : c daarom herinneren wij AL de lesgevers er a aan dat zij gehouden zija voor den 5n der volgende maand heî maandelijksch verslag . in tedienen. Wij hopen ^dat niemand ten . achteren zal blijven. A. DEWULF,^ B Villa St Jozef, ï St Isdesbald, COXYDE. 5 >\Ooi»'lo0ss idjziïrt^mr i ' De Duitschers vaîîen een onzer voorposten aac r 29 Juni, 20 uur. — De vijand viel ee * onzer voorposten aan N. de mijlpaal 16 va j den Yzer. Hij werd door ons vuur teruggf , worpen. Gedurende den dag hevige artilU l rie-sîrijd en bommengevechten omhet Veei huis en naar Dîksmuide. " 1 !j FRANSOH FRONT 1 j 29 Juni, i5 uur. —- Op de Aisne groot r ' artillerie-beiirijvigheidgevolgddoor duitsch r hevige aanvallen die allen verijdeld werder î i In de streek van Cerny was de stri d br - zonder hevig. r0p den linker Maasoeve i I bereikte het kanongeweld een uitnemend ! hetigheid. Een sterke duitsche aanval o een front van 2 km. volgde en koa in onz eers<e Unie binnendringen. Een tweede aav val mislukte.. ' De Belgische zending in het Amerikaansch Senaai s | De belgische afvaardigiitg is in plechîig f zitting door het Amerikaansch senaat on 5 vangen geweest. M. Mancheur, hoofd dezt | afvaardiging hield de bedankiegsrede : H I drukte zijn dank en bewonderîng uit voc j de Amerikaaasche natie die België van de | hongersnood heeft gered. De toestaed in Ras!and. Minister Vandervelde in een artikel va | de DAILY CHRONIGLE verklaart : «D l foestand is nog troebel, maar hoegepaam J niet meer te vergelijken met wat hij wa » voordien Op het front is de tucht weeroî \ ingevoerd ; men mag thans metgerusthei zeggen dat Rusland op den goeden weg is De kamers zullen op 3o September t Moscou bijeengeroepen worden. De oorlog ter Zee. In de week eindigend op 24 Juni heei Engeland 21 schepen boven de 1600 en onder deze tonnenmaat verloren. !! In de Fransche Kamer, Gis'er, is in de Fransche Kamer he débat begonnen over het laatste oSensiel Men zetelt in geheime zitting ; 28 onder vragingen staan op het dagorde. Wat zal Qriekenland doen ? Griekenland heeft dus zijn nationaal mi nisterie gekregen. Thans wordt het in d Entente-pers vrijuit gedrukt dat Griekea land in den oorlog zal en moet komen Turkeije neemt zijn voorzorgen en heeft dei IGriekschen gezant te Konatantinopel aange maand te vertrekken. Mïnisterieele krlsis in -Italie ? Met hardnekkigheid wordt het geruch van een ministerieele krisis volgehouden Men is niet t'akkoord over de buitenland sche politiek. 1Juiï PARUS meldt : De viel nogmaals onz stellingen N.-O. Cerny aan. Na verschillend vruchtelooze aanvallen konden jze onze eer ste linie binnendringen, maar werden e terug uitgeworpen. Z.-O. Gorbeny vielen d Duitschers, binst den nacht, met bijzonder aanvalstroepen, onze stellingen aan. Geei hunner pogingen om een uitsprong onze linie tusschen Laon en Reims te bemachti geu, gelukte. De aanvalsbaren werden terug ge worpen. Op den Linker Maas-oever duurt de artil lerie-strijd aan. ! Qriekenland breekt met de centralen ai De Grieksche regeering heeft aan haa gezant in Zwitserland onderricht gegevei te Berlija, Weenen, Sofia en Konstantino del de afbreuk met Duitschland, Oostenrijk ? Bulgari je en Turkije ter kennis te brengen fit hetft à 1 Ooflog gtviM ? Dit is de tweede vraag door generaal Pëtain gestelii. Hij beantwoordt ze, natuur-met te zeggen dat hei Duitschland was, ' maar hij|bf;wijst het ook, wat trouwens niet 11 moeilijkis. Hij herinnert wat zoovelen reeds R v66r hem zeideu : dat geheel Servië verant-woordelijkwerd gest;ld ?oor den maerdj- aa den rijkserfgenaam, wanneer niemand nog weet van waar de aanslag eigenlijk kwatn j; dat Oostenrijk naar geen toenaderiug of I toegeving wilde luisteren ; dat Rusland Ivruchteloos tusschen^kwam om den oorlog te voorkomen. Duitschland wilde den oorlog en Duitsch-5 land was het die Oostenrijk .vooruitduwde. j. ! Duitschland bad den oorlog sedert jaren r gewild en er zich op voorbereid. Het w i!de e \ Rusland in Azia werpen en Frankrijk v<r-p f pletteren, om in Europa heerschappij te e i voeren. En dit ailes wil Duitschland nog. 1 Zoodat de onnoozelaars die vragen : «Waar-om strijden wij ? » of morren : « De vrede 2011 al lang moeten gesloten zijn I » ertkel ' de woorden van Duitschland in den mond t, hebben. Aile volkeran in dezen oorlog betrokk'5n, e de Belgen zoo goed als de aoder n, s'rijden eenvoudig weg voor hun bestaan, \oor hua ;r vrijheid en o.nafhankeîijkheid. IJ D.st is klare wijn, eu [dien ^moet men r j het vcl^ voorachirikea. Niet de bondgenoo-11 ten, niet ËPge'an:' Frankrijk, Iielië, RuS-aad,Aniciik af/ iderlijk hebbenien 001 log gewild,en nût vcorhiinne alsonderlijï e Lc-n langen is'tdalstrGOiueh bloeds vloeien — ik zal.nietoïitkennendafrdezebelangen be*taao , — maar allen strijden voor hun afzonderlijk be*ta;>.-', voor hun vrijheid eu otiofhanke-^ Iijkheid, en «egeîijk voor de vx.jheid ^ van de beschaafde wereld. • Dat is de waarheid die de logetimislen in damp doen opgaan. C * — * j- ; Se Toès^artd 7 j Hit Biinv allimtdi «Msiil. ! De Engelsche correspoudeatec bij het f groot Engeîsch hoofdkwartièr seinen aaa-!J ! hun bladen dat de Duitschers een nieuwen ' * teragtocht van af de Belgische greus tôt | over Lens beredderen. Lens zou reeds door } de duitsche troepen ontruimé zijn. Daarbij, | de Engelsche legerberichten melden, dage-» i Iijks, een weliswaar niet grooten vooruit-. i gang, maar toch een vooruitging die betee-. j kenisvol is, vermits hij aanhoudt en geen 1 î oponthoud kent Als het Eogelîch hoofd-" i kwartier zuîke.berichten toelaat^ dan moet men toeg;even dat we in de omstreken van ; Lens weerom een harnieuwing mogen hopen ' • vaa den Duitscher» terugtoent op de Somme ' i en de Aisne. IDaaruit mag rnen besluiten dat de Engel» schen, zonder twijfel, de voor'zetiing vaa ' | het ofFensief op een krachtdadige wijze be-• j oogen. Voor ons is het een verheugend tee-; ] ken ; r i S s 1 r t 1 ! , j Meer nog : Noordwaarts Yper neemt het . kanongeweld in beteekenisvolle matp fni» pn

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods