De Belgische standaard

571 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 20 April. De Belgische standaard. Seen on 05 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x05x63c426/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Abohnkmentbk ï ■ 011" Vcor Soldâtes I ttud fr. i,as • «aanden 3,50 | maandeu 3.73 —o— ïli*t Soldats* j ia "t l».>e l Ttî*»r < t,7 a Risi*.ad(fn 3 50 | maanda» 5,35 ■ O— Baiten 't land: Z maaod fr. 3,50 a maandeu 5,00 Opstsi t Sehasr Villa " Ma Coquille" Zeedijk DE FANNS Kleine aaakoa- digingen : 0,25 1. de regel RKCLAMEN Tolgena over-eenkomat—o— : .if 8. ïiipaîi^, À, kajàerf, £2 lertraaê Îh â«r iAdèa, Mi t'as ds P«ï% Dr. i. ^«eatyst, .Isa! VilUaeirë, Dr L. De Wolï, S, $î»eas, "O. Watts*, Ai?, Baek, Hilirin T?Maas Oaze Taaltoestanden. Dit artikel werd door de censuur voorbehouden om aan de bevoegdheid van hêt Hooger Persberek onder-w or fi en te worden. Het Iersche magstuk in 't EageM Lagerhais ; De wet iis derde lezicg gestemd Londen 77 April De wet betrrffecde het binnearoÊpâu vaa de manaea tôt 5o jaar, rrzl ook goepesselijk op lerland, is in derde Jiiag gestemd ggworden met 3oi sicmmea t<5fe?i io3, 4 I^rlasd kr>jg4 dus selfbestnar m*ar orier voorwaarde de wet op dea nieawen dieastplicht «an te nemen. Jo%a DiHcn, ds Iersch# leider, heeft de j wet tôt het uilerste bskimpî. De Beséieting van P&rijs R"îgel®sUg itérée dag zanden ds Duit-schers eeaigs ebasaea op de stad. Siads 16 deser bembardeerea *e eu 00k 's sacbfs. Op 16 dezer warea er dertiea deoden en vijt en neitig gekwctstcn. | Is Oostenrljk De aanstelliig van BUiiasi eea ; bôwp tid (Menrijk's | oïdtwarpg lia Duitse'tittl. Baron Bariaa heeft dus graaf C jersin als m!sis,er vojr baitenlandjcbe saksa van Oostenrijk vervangen. Veel 11 er geschreven geweest over de jongste gebeartsnisisn dis de hooge politle-ks kringen van Oosîenrijk hebben offissey. Nicmand kas het oatkeaaen dat Gicmea -ceaa een pafseGalijke overfrinning heeft behaald op pelitiek gsbied, Maar in dezen oorlog tellea alleen algeiseeae overwisnin-gen en 't is irfdis opsicbt dat we de s?elutie in de OjsieBrijkichs poiitiek, dis de h&nos-wisgvTan Burlca ts ksnnen gssf', moeten beschou-.vécu Is het een overwînning vûoï de Eatente? We mogea het betwijfelea, Dit sal geaoeg biijkcn ait ê® faleroBdaïSttaad® gçgs*ens. Waaaeer keissr F^aes Josôf, einde 1916, stierf ; was bars» Burian, aaiaictar van Bai-tsnlaadsohs aaken. fîij had graaf Barohtoîd TarvaEgen, dis s!ch tegsaoTer Daitsehlaai ts zeifistsadig hsd getoond, waaaeer vos Bûlow, ia ïssasâ van dit laaêsie laad, naar Italië was ger«isd om vredssoaderhaadelia-feu, te bctr&cliîen. Buriaa wea das te diea tîjds de vaas vsa Daitaohlaad, Waaneer de joags ksiisr Karsl dea trooa b«§te«g, moest ia eakele dagea, hesl ds klîek daltsobgsziadea ts Weeaea, de plaats raîmen vo«r schtf? Oostearijkschg poiitieks Imavnen, wasjî'ran Gkm Mârlisic sa Gs«ï--a!a ab de woordveerders mochtea aaf)siea wordea. Ssads'éisn beleefden we sera eTëlati® aasr mcar ssiiiitaadlgheid is de Oostenrlfksche puitUek eu 't ligt aog vçracfa in iederesas gchsagar» hos Cse»aia, ter geleg^ahgid van de vrctïgaeadsrhacdeliagen ts Brfst-Lîîowsk des daifschea woardyserdsr vois Kalmass Het schieten 01a hei s^Éadpnot raa Oaslsa-rijk — een vrede zoadsr aaahechtiag of ojriogsscbsttiDg — tefen dit v»a D&ltsch' luad t® slellen. Uit de oathaliiagea dosr Giemene^aa ter-wekt, kaa titans sfgdeid worden dat het Oostenrijk oader keizer Karel er eene voor de Entente saeer welwiliende politiek op aabield, dan het Oostenrijk oader keiser Franz-Josef. Giaaf Gïsruia dieat tbaas satsiag ia en werdt ?«rvaag«ii door denseifdsn Bariaa, wieas piaats hij iaaam.De m»a ?aa Daitioh-laad komt weer aaa 't bewiad. 't Is een radikak wijiigiag ia de politiek van Oostenrijk, dat sich met gebaadea haaden aan DnUschlaad g«cft. We moataa das aile pagiagsn om OosUa-: rijk vaa Oaitschland jaf te schearea laten | varsn. ; Van een aaderea kazat dieat er sobter op e asag#!wez«n ts worden dat fast âftreden ran l Gzsraia es het aaaetellsa van Barian c m nevsUcfetlgen tocataad opklaart. We watea ithaas 5s§t sekerheid dat Oostearijk en Daiischlsai esasgeaied zsja in 't leidea van hnc politiek an ëiaa oorlog, 't Zal «ns êen krsofetaf^rokkeliag sparea, die ws auders œ?.t fact 00g op eea aftohearea ran Oostca-> rijk, hadâen éoorgeaet ten aabate j&n ou s • self ea ten bats ?sa DuiUchlaad. ■«îS,viiSJDSSas»Art»fVk 'j 'iBRi>cA3iùeSi- t -.ïs+pic «•■£«,sew»' De Diitseks ZeppeMtbritha te Friedrichshafea mield Uit Zaricb wordt genseid dat de daitsohe fabri^ken van Zeppelins en Gotbas te Fried-| mbsfcsfen door brand T^raieli aija , Vesr-tig Zeppelins z«aden doer den brand ver-nietigd zijn. ! | 1 La m m tmtm 13 u r* \ l Het t geik hèt fklgisch fioet De Balgeo itsidbuen but front Hei getal krijgsfsyaagenen beloopt reeds 700 man Uit nieawa ialiohtiagea blijkt dat de daitschc aaa*aï bijioaderîijk hevig was tassehea Kippe (yoô: Mtrckem) ea Lange' marck. Op eea froat ?aa ses kilamîter, bezetten ie Duiîachsrs onze, vooruitgescbe-vea postes, maar dosr eamiddsShjk aitgs-roerde tegeaaaarallen w«rd de toestand weer in ereawicht gsbraoht. Ds zerenhoaderd krijg^fefaagenen bt-hoorden tôt sevsn versehiiiend® regiasaîen va a een marine-, van îw«e Pruisis^hs- en van een Beierscbe division Het ambteiijk berioht van 18 April a3 nar t nog : Tcagevolge der gsvschten dis geleverd werden îusashea de Blanckaard en We/-dendreef hebbea ws overal ousà vo®rnii-gesohovea stelliagen bsrbezct. Het ge al krijgsgevangenen bereikte reeds zeven honderd man. Wij mieken insgelijks een veldkanon, 2 mijnennerpers en mitral-\euzen huit. De vijaadslijke veriiegsa in diodes en g«kwetst«n zija swaar. D : ariiiisriestrijd daort &an. Vijaadslijle maait®rs hebbea yan ait zee Il sonder aîtwerksel Adïaksrke gëbonabsr-I iœrâ. | Présidant PuiiiCaté heaît ia .^isïsshsp g vaa Koainf Albert sa Prias Leopoid de krijgsiaistelliagea vaa oas front besoebt. Gcaeraaî Fooh was bij oas hcofÊkwartier | t'j gest ■BetokMp stilstani ep 1 het nienwi front Londen 18 April a 0 uur. Gsoursirtie dea aamldeg bleei de toestaad onf ewi|ïigd Dbîs nachÇ dr or was ds vijaa^eliïàe artillerie beel werkdadig tassch«n de Leye en Giuen-ehy. Het bambardsaafnt bidd iS dsa mor-gan aan in ds richting van Locon en Robecq Pia&tsiijks aanvallgn in àw senior van Marris warden afgeslagsn. Uit ni«uwe,verslagen blijkt dat de vijand gadarende de gwv^caîsn gis'.er geleverd tacschaa het bssch vaa Niep -ksrke (Nîsppa) an Wjîscbas'e, heel sware v#rliezen hseft geleden Z. O, den Kemmel-berg. De vijattdclijkc infanterie viel aan in dria opeenvolgtnda aanvalskolommaa. Op eea aakal pnat raoest oas front wijken, maar ia dea santiddag werd de toestaad terag inevenwièht gebrasht, Dris aaavallec la secter i'aa Belle (Bailieal) wsrdea verijddd. Gïster avoad was onse liaic ste?ig isg?richt ea oagsrept gebltven. G een Engelsch bericht van ig April ■ -wèrd afgekondigd, Patroelje-gevecnteiï es faaadsKi^en op 't fraasch front PARUS 18 April 2 3 uur. i In de strask Corbery hebbea? wij kïe ; daïtsdh detaofessmeaî dat poogde i«aa ts malien uîteeagesefaoîea. f V^&adelijke haadgkgei iîs Gkampagnt E ea op dea rsckter Mssaoever mislaktec< lN. W. Reims dro^gea wij de vijaadeMjkt I licies biaaea en brachten ces seker get» krijgsgevaagea^a op. ! i - E .a ploâtselijk off uskf j weerzijdi ? Avre Se vert goîde uilsSagen cp i Parijs. ig Aprii 7 uw. Giiter, ia dea BajTgen; âehbsïi csase tro«psa v-«erzijdea d Avre op fraat van 4 k'a fc«a (sia&tse-1 jk off^i sisf iugeset tassahea Theanes ea «a M iilly-Rîaefal 0#st«lijk ds Ane miefce<t wij aa^si«u!ijkea voortnitfa*g. Westelijk birditen wij bst bosch vaa Ssaaegat ea het do/p Gsst»l. M?er Zu w r s h-bb*;n w j ds haogUa vais d.e A ?ïe bi.sïèsstër^ Ratffl 5ôu kii|gsgîs<augenep, waartas> sehea • ea i5 tai feffioi rea, vUiea in onze haadea. Uit aienwe iulicbtiagtn blijkt dat ds DaïfscbiTS gednrsade kaa hQads'ag om Gtaïiè es, iware v^rliesen bebben geleden ''^""rntgfaawaaBiwi ^ a. De Prachtslag der Belgen Oeyijand tusschen de Blaekafird ea Lasgemarck bedwongen We gchr£?en dat we «as ieder oogea* bilk aan bst iaxeitea vaa eea aff«asief tegea het froat WoQsea-PosIcapalle moeb-ten verwscbtsa, issgar we voegden erbij dat de Daitscbers eea steentje van btlang zoodea ts siikk^c krijgea. E» gfsiar braoht het belgisck ambtelijk bsricht ODS ds tijdiag dat de B*?gen in dea secteur Blaakaard Spoorvreg Yper-Thourout, niât albenlijk het daiîsch otttm-sitf hsddea verij^eid, maar tKrzelfdeatiJde rai^ sea huséerêi daitsohe krijgsgevangenea Ihaddea geBoraea, ?a eea dais»ndîal Dait-schers ia t saud te hnbbea deea bijtca ea *ssa «ijfh®nd«rd gekwatste vijandea op de yerlalcn sisSlicgaa te bebbea opgtraapt. Op i5 Aprii bed^eii de DaUsobers de ; beeehisûa^ vau st-as iijjie begeneçn. Ze i daurde dea dag «a dsa luscbt doar. Gaaa iwijf^S iôopsus het iszickt vaa dea vljaad koa aog bistiau. ledar csgeoblik 7erwsckt> te oaen den daitseben aanval die ten doel moest h^bfeïD de grondstrispe, dis wij met d<: Fracscbea ea de EngeSsehea in ons laatste ofï-nshf om Yptsr vsrevsrd Haddea, terng te ïQœsia om oas ep osac onde liaie vaa Kaockg-Sieeastraat®—-Hct-Sas — Bresinghe terag te weïpsa Yper sou sise© te Noor-den bedreigd gewewt zija, gelijk het reeds ten saidsa bedreigd was. Maar hadden de Fraasohea en Ei'galgehen oas geholpen ea dit brokjd vlaamscben groad terag te win-nea, de Belgen sionden thans alleen om di! brokje land te verdedigen. la de eerste dagea van het offensief op de Somme, haddea se in kameraasischappe-lijken op»ff«ring8geest den secteur vsa Lsagssiarck vaa ds Er^elgchen o?frgeao-mea. Hier ea dsa? seifs werd de meeniag geopperi dst dese aitbreiUiag *aa het froat in wanferhoadiag wns m?t ense troepea* sterkt?. R«;eds voor dgze froat-overneming esa volîrokken feit was,besette het belgisoh ! léger het gi'ooîstc gedeehe van 't weste-t^lijk front in verhondiag van de leger* steTkte Dsae frontnitbrddkg kon dos wel CïBxg« o»ru?t baren, maar 't is de Belgea weiaig k«r»a«a met op hnn meed er inlk-da^ige specslaiies ©p na te henden. 1Z; hebûsa het dan osk getooad Om giF&tsgisohs redeaen had oa» iegerbe* velhgbberscbaa besleten eea gedeelte vaa onâ front om Merokea recht te tiekken, tea eiade den wearsiand degeiijker te Hakea. En jaist op dit pnnt wilde de vijaad zija | sterktsie pegingr plaatsen. Maar de onzea ' haddea tooh ban voerzorgea gesomen. Esa 4«c 73 j944 - Zaterdag 20 April 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods