De Belgische standaard

297 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 29 June. De Belgische standaard. Seen on 07 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9882j68z6g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Mxtaprij* Woor soïdatea : Voor z auuttiâ if. I,sv - Vèor % laMtndsa fr. 2,5s ~ Voosr 3 maandea fr. 3,75 fiiat soldat eu in 't Uuad : Voor I maa.sd fr. 1,75 — Vaor a irmandea fr. 3,50 — Voor 3 sna&adea fr. S,as Hiet soldaten buiteo 't laad < Voor 1 aa*Mïd fr. a,50 - Voor a maaadea fr. 5,00 — Voo* 3 maanden fr. 7,50 —1 ■■■ 11 «H" iiinriMUHTÉ MHM9EHaamHmm«awaMMaiKflMaH»MM«aMMMMBBalallRBaBHHiala¥ifiaBliaHIIIHB £OM9BB Aaakond'igîag ea 1 o,sg £r, de regel — Reklamesa s 0,40 fr. de «gel. — Vlnohtcïiagea ; 3 saiasschingea we a ftgeli 8>5o fr. Voar allé mededealiagaa ssich t« wsadsa tat • Viï<Lâ >£A COQUILLE, ^eediîk, DB FAHXB, LIEFDE EN SOLDATEN ! Er wordt nu ieverig gearbeid om or.se moedige en ja soms verlaten jongens tôt echten mannenadel op te tillsn. Die bewegiag geldt tevens als een genees-middel tegen onloochenbare kwalen die stilaan in onze soldaten-middens waren bfcfâesgesldpen. 'k Heb aommigen zien schuddabollen bij dese, volgcns feea, droeve noodzake-lijkheid.En nochtant, al is er niets te veront-sehuldigen, veel tcch is begrijpelijk in dezen toestand. Sinds dagen, maanden, jaren zijn onze koene iongens ait bun mit*des wegge-rukt. Al wat z* beminden is nu ver, heel ver van bun hart, en niets verbindt hen meer aan 't liefdevol verleden tenzij van tijd tôt tijd een zielloos en onbeduidend kaartje en soms ook niemendal. Besseft mes wel wat cens ontbering het is voor een soldaat-familievader niets meer te verncmen va® zijne teergeliefde jonge echtgenoote, zijne duurbare kleinen waarvan er soms wel een is dat vader nooit moctat zegeiien, noch zien noch den vaderkus geven. Ea tocb zijn ze nog altijd dezelfde menacheia van lijf en bloede, dezelfde haftstoehtige twietigjarigen. Zij bemin-nen 't vaderland, ja, maar kan die en-kele, meer afgetrokken liefde de andcre heelemaal vervaegen. Wie menschen-zielen kent moet dan niet zoeken naar de wereld, noch des duivel, noch het vleesch om te begrijpen wat een beko-ring is in tijd van oorlog. En daarom.c. veroordeelt niet te ge-makkelijk maar zalft en brengt in de plaats van hetgeen die jonge hart en minnen iets wat min of meer de leemten vullen kan. Al wie met soldaten in betrekking komt moet s® kunnen bec innen; moet hun 't hart raken onder de ruwe oor-logskorst.Overhedea mot ter?, buiten de nood-zakelijke eischen der tueht hunne jon-gfesu b&ninnen met vaderlijke en lief-deïijke geaegenheid. Waat Belgen samen hun bloed vermengen om een-zelide liefde daar moet zooveel mogelij k gelijkheid bestaan en daar mag niemand m gesloten kring leven* De welgevulde, soms te goed gevulde beura moet gemak-kelijk open gaan om hulp en troost te bieden. Overhtden moeten nu meer dan ©oit begrijpen de verantwoordelijkheid van 't voorbeeld dat ze geven. En bovenal ge«ne overdrijving ea geen pessimisme I Er zijn in ons leger soldaten wien de verlatecheid dezer oorlogsdagen de eogen heeft geopend op een wereld die ze niet kenden, soldaten die leerden denken en gelooven. De overgroote massa onzer soldaten kent den weg nsar het groote beelmid-del aller zieleswaleo : Het Heilig Sakr v ment der Biecht. De overgroote metr-derheid onzer soldaten hield dit jaat zijnçn Paschen. Daarop gaan we fier en dat is een btter teeken van den toestand dan sosnmige uitzonderingen of zwart-gemaakte statistkken. Wie de soldaten steunt door ocge-vejnsde oprechte liefde is een echte-vaderlander en doet goed werk. I. L. 1 moet yeramerins wwaé in den toestand We veronlrasten ons niet meer over kri-tieke toestandes. We hebbeE er gaea redea ] toe ook, want iedermaal de schijn van ge-vaar ons aDgstlge sogesblikken sou dossa beleven indien we aiet verhard waren, tegsm tljdelijkea tegeespoed, komt steeds 's aode-rendaagt een onverhoopt vertrouwsB 1b. ssh nisuw geschapen tqpstasd ons stut en steun faven. De Keeteriog ep 't Italiaanseh froat Zoo geb-urde 't met de krijgsvsrrichtia-gen op 't ItaliaaBSch froat. De verwikke-liîigen haddea io esoige dsges tijds zulke verwarring teweaggcbracbt d&toa^erkwikke-lijke vooruUzichten openkwsmea bQ 't var-nemen dat de oostenrgksche opmarBCh geen rust kende. Tcen woelde 't rnssiscb afifensief ios, dat onder meer uitslagen ook het Igroot succès meëbracht het itaUaatiscb. Iront te oûtksteE. In zulke-m&te dan nog dat Cadorsa zijn leger weerom ppkçappan kon m tegenaasvallend doen warkîjD. Dazs fcegeïsaaisvallen faebbôn geleid niet alleea tôt het sîopzetten vaa de ^i»8t«Er^kâche opdricgerigheid maar ook tôt het bemeesteren v®n àen Toortgesproieri staat van De Itallaacn schieten met oegemeane œacht ia de laalste dsgoa op en vor-derra sta^g op de keele lhd« tusscbta de Âdigo en de El enta. Niet langer ciaa gis-terea veroverdea as Rachui (Arsavallei) en de bergrug der Lemerle sttrkte. Op hua rech-tetvleugel bereifeten zlj de onmtddellijke us. byh«id vao Arsiero «0 op m Ziwn-Gemeenten-hoogvlakle namen zd bezit v&a do noorder-hsllingen vati tiea berge». Hierlict de v^jand honderdea doodea achter -ia de onl ruimdg loopgraven. Het geeft dus des in-druk dat ditmaaî ,de Oostearijksr aan 't wij-ken is gegaan ea de verbiijdeadste hoop mag gekeesterd dat het hierbij niet klljven zal. Een gimstig verloop ia 't Oostea BfcKselfde toestand teekeat »ich af op het Oostelijk front. De strijd woedt met gun-stig verloop voor oiûzen bendgecoot. Niet aosdcî seniga onscekerhsid haddea wa den tegenstoïmloop door de • uitgchers in den coorder8seîoE uitgevoerd ^evolgd, maar met den dag is het geblcken dat de Rasaeu hier de baas waren vermits aile verwoede tegen-aanvallen zich tsger? den Russischen dam te brijzeltn liepen. De krijgakans blijft al Rus-sisebee kaaï ea moeten we eesigea stllstand in 't offeasirîf baeâ«n, de gevechten die onop-hoMdelijk geleverd worden getaig«sa genoeg dat van opgevsa geen spraak is en dat het lokken vaa alierlei duitsche réserves naar bUr toe een krijgskuniige zege is van bslang lnmiddels wordt zuidelijk heel Bukovina gezuiverd en wijl Noordelijk strategische voordeelen worden behaald weegt de ver-overipg van Bukovina swaar in de ro#msjen-sche twijfelachtigheii, die Bukovina gr&ag Inpalmen Wou, maar het van Ruslaad nieî kon verkrijgen omdat het ia OesstïErijksch Dfczit bletf. Beiofte wordt thaus aanbod. Het Baadsel van Ver due Zya de krljgsverrichtiagaa Zu'd en Ooat 3m obs te verheugen, de jongete gsbsurte-ilssen om Verduu kanuen we1! eenige be-Eommereis bar en. Niet in den zin van de in-îeming der fraasche vestiag maar in dese ^t de mathodische dulische doorwerking ;ich, spQts allgîlei hindsrBissea er. verîle.zeu, cch heendringt door onze liaias en ésn voor ien onze stellingen bimeestert. Na Douau- mont ®n Vaux, eu Thiaumont en Flaury. Hal j fort vm Samvillc is bedreigd. Hst is duide-l^jk dat de Diiitschers met op dusdasigs wij» ze te werk te gaan er toe komen moetea aile belasgrijke stellingen in te nemen. Dit kan nog weken aan dures, het is misschlen ook maar een kwestie van dagea. Zullen wij het laten gebeuren in dien zin? 't Is te zeggen, sullen we de Daitscher mees-ter laten op het gewichtigste front —het Westelijke — en hem in staat ;stell«n steeds voordeelen te behalen die wellswsas geen strategisoh gevolg daarstellen kannen, maar loch nadeelig op den zedelijken kant inwer kan moeten, wijl we hem in 't Zuiden en 't Oosteiu bsdwiogea In sfwachtiag dat we fhern schteiruitsisan door eea gezameiilijke aetie op aile froaten ? Heî wordt ^0 vraag van den dag. Welwe-ters spreken van Engeîsch oflessief als ovsf 'n doodgawoae zaak. De toebereidssîen die gebeurcn brengen hun redenesrkïacht op hol. De toestaad is er oaa? deze toebereidselsa aan esa oflensief aan te passait. Hat is een gissen. Al het ande-re is loutere inbeslding1. Wij zijn niet in't geheim der Goden en Jotfre is mans genoeg om alleen zijn iîjzieht, — dat een gtheim bli|!t — te dragen. f > Nieuvsjas m en ïoor onze Soldaten Een belglsch muséum. Ailes cindigt met muséums I Te Haver is er ook een opengekomes betreffcBûfl 00s leger in het aacschijn v&n dsa Daitscb. Een kieie mussximtje is het ^aar, wa e*n duitsca vliegtuig zim dat neergeschotea j werd op den Yzer, iwee 77e" kanons buitge- \ msakt te Lulfe m waarvan mm niet kon \ î scheiden in den aftocht vas Antwerpan ; een -daitsche saucisbalioe ; duitschs halmea, ! mutsea, sabeHs, gewerea, «eo oftdsrxeescfee; mijn, opgevischt langs de kust en die wc lang*E tijd hîbbeii kunnen bewoaderen aan dm ingang van een Panne-lusthuiu ; dulrsche busses voor gaâE«en ea vechten, obushulsels, kogeis m dies meer. 't Zal al ean heei in-drukje gevea aan de Belges van da&rachter 1 Engeische troepen in RusIaDd. Op 20 Jual werd @ôq volledig uitgaruste Btitsche legerafdeeilDg te Archange! ont-scheept. De troepen defiîeerden door de met vlaggeu versiarde straten naar de statie wsar Z8 it gesreind weîdsts voor Peîrograd en het russiEch front. Een Britscha gepantserdo automsibie! werd aan 't russtach hcofdkwai-kwier mes geestdrift oetvangen ejs de Bagel-schen, die meenden in 't sneeuwlaad ijstaar-tjes teontvangen kregen Nsvy-cut igaretten tes geschenkc. Rd8sen in Frankrijk, Bag-ilschen in Rus-land, dat is in militaire ta*.! : eenheid van front ! Plakkateo Duitschers zijn razende plakkaten^man" nen. Ze toonen dat in Beset-Beigië waar aile bliade muren met plakkaten bsklijsterd wor-dan ; ze toonen dai ook op den Yser. Te Dik-smuids hongen ze een pl&kkaat oit om de groote duitsctie xsga op zee ! I ! te melden su iaatstmaal wat meer zuidwaasts een pkk-k^at de Belgep te vragen si# goede ksma raden ztc>i over te «Qij auit msasche- lijk behanddd wordsn » stoad er voor het I laatst. En de Beiges kwamec over in vorm van een tiental obussen die heel 't kraatr en nog eenige Duitschers in ds lucht schoten. Men moet immers altijd @en uitnoodiging beant-woorden,h—Mm—, , j, 'aiii—iif ■■■■■■ wi ié < LEEST EU VERSPREIOT BE BCLtltCHC STAMAAR» DE NEUTRALEN De voedisgsnood in... Hellaad. De opstootjes te Amsterdam en Rotterdam, de af'/aardiging door huisvrou-wenbondea van vertegenwoordigsters bij Mioister Cort Van der Linden, en andere sympt^men mser, toonen aan dat « there is something rotten in Hollasd ». Dat de bîadsn niet overdrijven als aij meedeelen dat Hollasd aile slag vanj eetwaren in kolossals hoaveelheden uit-| voert »aar Duiischksd viad ik beves-tigd in volgend briefuittreksel van een alleszins betrouwbare Hollaader : « Wij moatss hier bruits brood atan tegeja-woordig, wit brood krijijt men snkd als mes ziek is, ea ik moet U zeggan dat sinds drie wekes mijae m&s.g heekm&al van slreek is, Ik kaa er ni«t teg«n ea ala 't nog ianger voortduurt moet ik baslist se.h doktor r&adpkgeo. Da aardappal«n die msn tegenwoofdi- te eten krijgt dèa^ea nog niet voor de varkens en 2îjs koiosgail duur. Alits stijgi in prijs. Hst vlessch is echt laxe-artikel en de visch ook. Ze voeren hier verd... allés ust en laten hua eigsn volk ailes dunr betaltn ». Zoolang âm hacdelsiui vxijc hatîd werd gelaten is het begrijp* lijk dat gij hunne waar afzetten waar er 't œeest aao verdiend is. Wij, Belgen, mogen ook ciet te hard roepen want een groot deel der uitge-voerde Hollandscbe eetwaren gaat naar bezet België. Mijne zuster schrijft mij dat zij 't huis (een doïp tegen Antwerpen) < zulk lek-ker Hollandsch wittebrood kan koopen tegen betrekkèlijk matigen prijs. Uit de allerlaaiste berichten blijst dat, de Duitsch-Hollansche grens, voor een geruimes tijd vjor aile uitvoer fan eetwaren zal gesloten worden. Strenge maatiregelen zullen genomea tegen den smokkelhandel. Arme Duitschers ! Zoo sulien ze hun-nen riem nog een gaatje nauwer moeten toegespen 1 Een Italiaansche Zegepraal la ons overzîcht toonden we aan dat een kenterisg in den strljd was waar te nsmen, Thans wordt het bericht bevestigd dat de Oostenrijker» op hun heele front aao het wankelen zijn gebracht eu dat ze op op verschillende puntea btgeven hebben. De inneming van Asiago door â-z Itali-aaen wordt bevestigd. De vreugde is alge-meen in Italie. Het geield op 't EogeM M Op tienplaatseu drosses de engeische patrosljes in de duitsche loopgrachten. De artillerie waa zeer bedrijvig van weerzijden Dp het heele front. Ds vijandeiijke stelliogen werdsn op verschillende puaten erg beschg-iigd. Tuischen Postières en Montauban de des we vier achterwaartsche liggende mutti-tiedepots in de lucht vliegen. Mioister Briaud heeft bij generaal Douglas fiaig verschillende dagen doorgebracht, Mgr Robert-hugh Benso h Benson's Isven. Bekeerlngen als die van Benson — 't gaat lier niet over eene zedeacrisis — broelen apgen tijd, weleess jarea en jaren. De bekeerling werd van jongs af opgeleid n eeneo godsdieast die voor heaa de eenige rcare is : zijne ouders hebben do kiem jn zijne de! greplant ; de le&rasrs, de oversten, de jfanschffi omaa^iEf? spandac ammen om de ge-Efiaide vrncht — of 't onkrûid -■ weelderig :e doe<i opsebisten ; de afudiëa, ia dien ïin ingsricht, zijn ©ver de jonge pl&nt gegaan ils een k?8t.wekkinden zoœer, zoodat het iei onwsarhsid diepe wortels hesft gescho-tan en opgroeida tôt btstanddesl van zijo sigen wezes. Eene levensopvatèiag buitea sijasn godsdknst !s voor hsm asas osmoge-[ijke, ja oodankbars zaak. Qsat't zoo gemskkelijk 'n boom uit zija aidden te rukkeo an feem ta herpiaeten op «eemden grood ? Voor Bensoa was die ovarplaatiag in het ïatholi#k midden neg lastiger, daar de Angli-iWtfh de RitUaHstee misschisa miuder literst vijandig gesfeld zijn îjegens 't Pausl 3om « de erfïljsnd van Eagelands macht en ufster ». Die bekesrlisf is prisster ; die prisster is sooa van een prosestantschen aartsbisschop, primsat van EtfgelaEd. Hoe zwaar moet de waarhsid drukken om te feaanss opwegen tepœ dis talrijke invloe-îen ! Nt !ar;ge dagen van laage studie, ziet hij 3e valschheiû in van zija godsdieagt. Wat doen ? Zal hij, boven op 't graf zijg» vraders, de ioodsfelok luidsn van 't ideaaJ dat den over-îedsne, gaascb zija leven bezielde ? Zal hij sijn godsdiecstig ertdeel publiek van de hand ITijzen ? Langs den eenen kast, stijgen iammer-klachten op van teerbâminde moeder, broe-iiers,sus tara ; zijne vrienden kijken hêdenke-lijk op ea schudden 't hoofd ; zijoe neest«ri die h«m zoo sauw aan 't h.<jrt liggen, treuren en kiagesa 3>m 't vsrlorec schsap. Sinds zoo-ml jaren resds, ieafde hij ia dise godsdisnst — ea als prieskr. Wat raad ? 't Lichi straaît voor zija oogea-bij ziet dai zija leven tôt se toe varlorea ging, vermits hij ten dknste stoad der on-waarhsid ; ssijn priestersebap — 0 wee — j's geen prksterschap en zija streven dos nut-teloos. Gaat hij tôt 't katholicisme over, hif zal daar «oo alleen staan ia zijn eigen l'and, niet enkel zijn oude vricaden zullen hem verlaten, maar ook nog de katholieken hem wantrouwea ea daarover klaagt Benson en hij alleen — dat de kathoîiekea weinig wiendschap en genegsnheid koesteren voor de nieuwe bekeeriiogen. Och I laat het ons bekennen dat het zoo ge-makkslijk aiet gaat zijn Ieven te breken als B?n stok op den knie en dat wij met eerbiedi-m bewonderiûg moetea opzien naar die hel-ien die, sondsr aaszslen, zich jelf met lijf en bloed elachtoffsren voor de waarheid. * « * R >b« ^ Hu> < B tison ichrsçf in een Ameri» kaansch tijdachrift 'n resks artikels over sijne bekeering. » * De overweldigends invloed die Benson's ?adar op 't zieleleven van sijtj goon uitoe-ieBde, gaat meieiUjk om aflijnen. « Voor mij »ras vader alks, schrijft Benson en bij zijn if&terven, mocht ik ontredderd a!s ik was, ie woord«n naspreken « 't was of 't dak der wereld door 'b stormwiad wierd afgerukt ». Robeit's vader was aartsbisschop van Can- 2de Jaar — N' i44 t3g5) Vijf Gentlemen het nummer Ponderdag <9 iutii 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods