De Belgische standaard

238 0
06 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 06 November. De Belgische standaard. Seen on 13 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hm52f7kw1t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Door Ta ai Volk DAGBLikB Foor- 0od an H&ard an ti&nd A h tene^oatifprtlt ?oor 50 attjmner* (£ bi| ToorsitksttUajj i V<MJ? â* *Qld#SOB : e,60 Ir. V wj ie e>at-iiold*t9a — la "t la»* J.50 fr» S bxJt«m t 1**4 : è.00 fr. tbâitn taser «xsmpUren *»n «lk aaromer worden gevr***d( wordt d« abonnement» »rili saittder. Bestaurctaï : ILDEFONS PEUT ERS. V*Mê» opttensr* : M. B. BMLPAOtB, L. DUTOII, V. VA* GBAMBH1LEH, M. VAN DXR t€H*LDB*, Juul VTLL1AJCRT | i m m mu ■ w«wn> Voor sile mecbdeelingen zich Wendea tôt t Villa MA COQUILLE, Xeedijk 8E§»Aii£, j Aanfeondigingen î o.«S l?. i« regsi. — Sckkrncn ; 0,40 6r, d- r*gel, j Vluchteliagen i s inlasschiagen van a regsi?.. o.jo k. r** ' j ■ Eeii HistOiische Dag voor Finland Het is gewaagd, te midden van der stotm, den stuurman te vervangen. Hel • is evenmin gewenscht het bestuur vac het land te veranderen tijdens. den oor-log, Maar er komen omstandigheder voor die sterker zijn dan 's mensehei wensch en wil.De nood dwingt somtijds, Dat was het geval voor Engeland. Hel libfraal ministerie maakte plaats vooi een nationaai gouvernement. Het is niei bewezen daf. het er beter om ging. Ir Frankrijk heeft de minister var Buitenlandsehe zaken, Delcassé, ontslaj genomen. Hij was nocbtans de man dit het Luidig Fransch-Engelsch-Russiscb verbond mede in het leven riep, en vooi een groot deel dus de internationale poli-tiek beheerschte. De reden van zijn ont-slag sullen we eerst later te wcter koraen. Ook zal de toekomst slechts lee-ren of zijn aftreden ganstig was voor de algemeenheid. In Rusland ook zijn verscheidene mi-nisters afgetreden. Dat is evenmin te verwonderen. Immers sinds geruimen tijd was er de toestand minder geruststellend. De Russen konden niet meer bogen op over-winningen, En zoolang het goed gaat, heeft men vele vrienden ; gaat het slech-ter dan verlaten ze u zoo vlug als de ratten het schip dat verzinkt. De mensch is nu eenmaal zoo weinig rechtvaardigheidslïevend aangelegd dat hij anderen oordcelt, beoordeelt en ver-oordeeit niet naar zijn daden, maar naar het al of niet gelukken zijner pogingen. Een groot man voor de wereld is niet hij, die recht handelt, maar hij die daden bereikt, onaangezien de middelen ge-bruikt om er te komen, of de omstandig-heden waarin hij verkeerde. De Russen waren verplicht achteruit te trckken ; ministers hadden het dus te ontgslden.Zal het er beter om gaan ? we weten het niet. Een zaak is zeker : de Finnen zullen er goed bij varen. De Finnen waren sinds jaren verdrukt in hun taal door de Russen. Tijdens den oorlog heeft de nieuwe internationale politieke richting er merkelijk vooruit-gang gemaakt, om aan ieder nationali-teit zijn voile recht ta laten wedervaren. De nationale verzuchtingen der Finnen zouden ze willen bevredigen. Welnudenienwe ministers zijn deze richting erg toegedaan. De Finnen hebben zich door een woordvoerder tôt den nieuwen minister van Binneslandsche zaken, M. Kbvostoff gericht. Hoe stout he 1 en dat tijdens den oorlog ! De Russische minister vond dat zoo natuurlijk, dat hij blijkbaar de Fin* nen is te «emoet gekomen Hij verklaar-de dat hij een vriend was van Finland en een voorstander van volledige vrijheid voor ontwikkeling door eigen kultuur, : voor godsdienst en taal I Maar Finnen 1 Wat zullen mondiale mannen treuren om uw lot, nu ge geen mondiale taal . meer zult bezitten ! Wat gaat er van u geworden ? t (*ij, Finnen, beleeft een historischen dag I den dag uwer zedelijke bevrijding I Weest gezegend ! Dr Van de Perre. ' ...... * Geen troost matikt 'i hart zoo licht Als hennis van gtltwetm plicht Als 1t op is by den Pruis Van klop is in epn huis j HERIBRICHTIRG. i III Boekenlszin^. Niemtnd had oolt kunnen Termooden dat len oorlogstljd ten tijd van vorvaling voor de let soldaten zou worden en dat die vijand al ran roozeer te duchten valt als de Duitscb. De or- boog kan niet altijd gespannen zijn : de »ol-3en daten hebben rust noodig en ontspaEniDg. len Voor de eenen zal ontspanûing zijn : kaart-(js> spelen, ringen maken, frutselen aàn 't een en _jej ander; een niet te rerwaarloozen gedeelte Qor locht tijdverdriif in 't boeken leiec. V6or de . maand Januari van dit jaar, kende ik in het ne niet bezette deel vanBtlgie f?een enkal boek-handelaar. 't Waa toen dat wij eene boekerij /an inrichtten : bij toeval geiaakten wij achtei lag een ge vlaamsche boektn ; fransche konden die wij genoeg krijgen in Frankrijk. sch Siadt éien heeft elkaea zoowat kuaacn oor zien dat de soldaten ltzing verlaogdec ; bock-}li- handelaars hebben zich hier neergezet; boe-nt- ken worden ak geschenk aan soldaten g«-ten stuurd door verschillende werken. ee_ Doch welke boeken ? 't I* al Franschc Lectuur en al te dikwijlt helaas, van onbe-duidende, van zedelooze schrijvers ; en is het geen vadcrlandsche misdaad de driften te m~ ontsteken eoaan te vuren, in e«n tijd dat | ailes zelfsopoffering en versterving vraa^t. | Tegen de indringing vân zuika lectuur moe-er t ten wij eene sterk# inrichting stellen, eene [)e f bibliotheek welke de beite, d# schoonste er_ werken bevat en voor de belanghebbenden gemakkelijk toegankelijk. Om de schoonste, •h- rijkste bibliottek in te richten en om niet nutteloos krashten en geld te v«r«p)lien, is er samenwerking noodig. Ik vind het nitt k«-past de basis en werkingvan zulk tene biblio-iig theek hier uiteen te zetten en in dit blad te iat besprekeo, maar iangs de Redaktie van de er- i Btlgischt Slandaard om, zouden zij die zich lar met de boekw ijan bezig houden, in betrek-;n. king kunnen komen, tij^ Mjer vlaamsciie lectuur zou voor oos volk ;en genaakbaar moeten zijn. Verdienstelijkwsrk re- wcfd Weiuige weken door den Heer Frans Van Cauwelaert reeds verricht; hij gelast s zich in Holland met het aankoopen en Ter-. senden van goede boeken. U1^ Ik vlnd nochtans dat er hier achter het *e front ten tekort beitaat. Waarom is er geen >ve botkhandel waarin enkel ledelijke werken de zouden verkocht worden en vlaamsche zoo-j wel als fransche? De uitstalllng ran een kt : boek doet ceo boek koopen ; een boek bestel-en len in Holland zullen er wel sommigen doen, maar de groote hoop niet, zij moeten het b^j der hand hebben. li_ Reads werd een begin daarmede garaaakt in De Panne : 't zijn echter al fransche boe-ÏQ ken (allen zcer zedelijk). Men is In briefwis-seling met het werk van F. Van Cauwelaert v voor Nederlandsche. ze Willen wij in die onderneming slagen, dan moeten wij een ernstigen boekhandel l-ebben, j !n wel bestuurd met schoone uitstelling, in eene ! -r , voornam: straat. Z6o of niet. . Was cr ooit eea guastlge gelegenheid om >n ' zulk een boekhandel te doen lukken, dan is ut ' bet wel nu. Een Btlgischt Boekhandel moet l- 1 er dus kornen. r- 1 F.V.d. H. n ; ' \ OP-EN-WEG n 3 Ik beeld raij in dat ze in heel Duitsch-i[ ; land, inzonder te Berlijn en dààr nog 't u meestin de «Wilhelmstrasse » eeuwig-s godsch in hun vuisten laehen,lijk lachen f ; kunnen dat ze er bij hutzen, plompe boe- f n relummels als ze een van hun arbeid- f I makkers hebben beet gehad. Tôt nog toe 1 liep de Duitsche diplomatie 'n verkeerde f i straat op, hun koppige legersprongen S I kwamen eeuwig en ervig 't midden een j put een einde nemen. En zie I Ze krij- f j gen 't in den koker, Bulgarije aan het achterwiel te doen steken en Servie ; tusschen 'n nijptang te duwen... Griekenland en Roemenië blijven als bonden koes in huû hok... en Frankrijk, Engeland staan plots beteuterd als kin-deren die uit een slaap ontwaksn, en uit een droom rijzen. Door beide landen ; ^ zindert er plots als 'n rilling van kootts . de die « crisis » heet. i ai Gelukkig dat uit dit gevoel, het zalige De redmiddel kan geboren worden. Hebben »°1- de Duitschers ons overvloedige bewijzen ,D8- van lompheid gegeven, toch hebben ze "en 8ro°te gave der eenheid en eensge->elte zindheid. Ik weet het wel : de macht, de ,r de vuist, het zwaard, de dwang zijn de het getuigen van dat éene oorlogsplan Maar >ek- kan er dan, in Gods naam, uit de vrijheid geen eenheid spruiten. Groothartigheid, den geestesbreedheid teelen die edele ge-daehte, die op dit rampspoedig oogen-llcQ blik, de eenige goede is : allen moeten sek- wijken, aile oneenigheid, aile wrok, aile boe- weerzin, aile valsche hoogmoed, aile Rt" misplaatst, nationaai gevoel voor dit lcj ' enkele noodzakelijke doel : de strijd en nbe- i de «egepraal. het ^ Wij, Belgen, hebben dat verstaan en te \ we mogen er fier op gaaa. Daarom is er dat | bij ons geen « eriiis ». Onze eenige be-| geerte is de overwinning, en we ver-5 schuiven hardnekkig tôt later de andere iste , z*ken. Théo Loo. den j ——^ ste, 1 fOOR OUI SOLDATXN jj*" Vitrée lmchrfving$lijst I te Mgr D*wacht«r liet ons met een ehèque i de van 250 fr. volgend briefje geworden : !lcfî Geachtb Bestuurder, 1k acht fut my een plicht ten bijdrage te eturen tôt het Kerstgeschenk voor onz* sol-0,k daten. Rierby cen chique van L. 10 (250 /.) f Quntch totgmegtn. aus j A. Dbwachtbr, Vie. Gen. Z. E. Kard. Mercibr. rer" j 1 November 1915. | Oyerdracht Fr. 4793.05 Mgr Dewachter, 350.00 son De e.E. Heeren Aaltnoezeniers : Van- î6n gramberen, Keupgena, Peeters, 3 ait. 50.00 30- ! Dr Helsmoortel, III/3 À. 5.00 jçn i M. Sansen-Vanneste, Poperinghe, 5.00 Frans De Turck, uitdr. B. S. Houthem, 3.00 Cnarcuterie Laevens, De Paane, 5.00 en, " Uw wilgeschiede 30.00 b^j E. H. S«uvagie, aalm. 3 B. art. 3 D. 5.00 | E. H. Debrabandere, rustend pastor, , S Adinkerke, 10.00 ? Uit Veurne, i.oo OC- | Michel Dehaeck, Rousbrugge, 5.00 is- | Ben. Dehaeck, „ 5.00 erj I Pierre Dehaeck, „ 5.00 T»taal Fr. 5161.05 j lan ! I tne I _ In de Dardanellen >m ï ! Aangezien Minister Asquith het nu zelf )et heeft gezegd, mogen we 't ook wel open-baren. Heel de Dardanellen-actie is voor ons eene mislukking geweest. Wie ons hier van over maanden las, heeft kunnen bestatigen dat wij in de Dardanellen, geen vertrouwen hadden, omdat, na de eerste mislukking door | de vloot.men de doorbraak wildsnbetrachten I , met enkele duiaenden mannen. Wellicht \ steunde men op den tijd en op.. 't gebrek aan \ ' ^ amuaitie bij de Turken, maar naar de iaatste S revelaties had men wel kunnen inzien dat ' ;n f zulke steun een steun was op drijfzand. e. 1 De Dardannellen-doorbraak was een groot- j ^ f s«he ta&k ; onnoodig was het dus er aan te Îi beginnen met onvoldoende krachtei. Het i 1 enkele voordecl dat de expeditie heeft aan- i 1 I gebracht is gew«est het immobiliseeren van f :n i een turksch leger, dat anders geveelig had ? ;n | kunnen optreden in den Kaukasus, frétgoen 1 | ons toch niet belet te meenen dat het Dar- 1 danellen-leger, op ons westelijk front werk- 1 ... zaam, heel wat beters had tôt stand kunnen ! e brengen. i Van nïi af wordt de Dardanellen-expâditie Is een onderdeel van den strijd in den Balkan. f ' A DE OORLOG len rts Laatste Beriehten. BELGISCH FRONT l^c Bg. Gr. Hk. 4 November >en * ;en Kalme nacht en morgen. In den namid- ze dag hebben de vijandelijke vliegtuigen in Te_ den sector mn Nieuwpoort heel bedrijvig de geweest. de FRANSCH FRONT iar Parijs, 4 November 15 uur eid Levendige grenaden-gevechten in de loop- id, graebten bij Ryssel. Artillerie-gevechten in Champagne. Door în_ een krachtdadigen tegenaanval hebben wij ' het grootste gedeelte van de verloren punten •en bij de hofstede Chausson herwonnen, niette- ■^e genstaande de vijand onze troepen bespuitt» Ile met brandende vochteo. dit en In den Balkan De ontscheping en TeSaloniki duren de ontschepingen voort er zonder incidenteci. DU wordt offîcieel beves-)e- tigd in datum van 4 November. er- Ge«n Russische ontscheping :re Engelsche bladen hebben gemeld dat de Russen ontscheept waren ta Varna. Zulks is onwaar. De Grieksch« minister Zaxmis gevallen Volgens duitsche en engelsche beriehten zou Zaïmis door de Kamer in minderheid zijn gesteld. Dus eene miuisterieele krisis In 't zicht. ue BU8SISGH FRONT Petrograd 3 November te De groofste bedrljvigheid heerscht rond il- DVINKS, waar de Russen de Duitschers /.) achteruitsloegen en een belangrijke stelling innamen. ÎR Op den Yzer Donderdag ramiddag was het plots een .05 gfoote beweging in De Panne. Sedert weken •oo haddei we geen duitsche vliegtuigen mear geiien en na kregen we er xoo maar drie, 00 visr ineens. .00 J 00 Iedermaal is bestatigd gsworden dat zulks oo de voorbode is vaa iets dat op den Yzer ge-oo keuren gaat. 00 Het voorspel was reeds ingezet op Woensdag, j 00 wanneer de duitsche artillerie tôt ver aehter 00 't froat, Veurne en andere dorpen beschoot. : oo Moeten we na aannemen dat iets te ver- ; oo wachten is? Wie weet. In de Iaatste dagen 00 heeft men groote bedrijvigheid van troepen ™ btmerkt rond het Praetbosch en het bosch : c5 I van Houthulst. Dus altijd rond Diksmuide, I waar men het bezit van « den Gang ran den . Dood » stseds met heftigheid betwist. Deze gang heeft tôt nu rseds tal vaa levens gevergd, maar beteekent ook een punt van belang. Hij isslechts deitig meters lang, een loop-ilf gracht van eenige decimeters breed en waar-in de jongens onmogelijk bewegen kunnen | en 't geweel nitt kunnan hanteeren. Laatst- i in maal vielen de Duitschers dezen gang aan, ^ :n gewapend met revolvers alleen ! n f Bom-aanslag te Veurne. )F i ! Vier, vijf Duitsche vliegtuigen na uit zee 4 )t f over De Paane gevlogen te zijn, zwenkten in : I den achternoen Veurnewaarts op en zonder | nut of doel smeten er een zestal bommen. Een l ^ ervan kwam terocht in den omtrek van stad i 1 waar jufvrouw Van Hee juist bezig was met j het schikken en ordenen van een uitdeeling î e voor vluc'ntelingen. Ze werd door een bom- f (t | scherf'zoo erg getroffen dat ze een uurna- l J. | dien overleden is. n | Een soldaat werd mede doodgeslagen. d 4 Jufvrouw Van Hee valt als slachtoffer van n haar naastenliefde. Als beste medeievoraar-ster van jufvrouw De Grave was ze steeds > sedert 't begin van den oorlog in Veurne ge-o bleven om hulp en troost den vluchtellngen te schenken. EÎeîden werden daarom Ridder e van 't Leopolsorde geslagen. | Veurne vernam deze ramp met een te be- ] ^ 1 ; grijpea ontroering daar Jufvrouw Van Hee • als een engel van troost aanzien werd. ; We bieden de tamilie onze kristelijkste er | rouwbetuiging. f" | OP 'T WESTELUK FRONT \Th 2 ig | Een aanvalspoging der Duitschers in Champagne (streek van Massiges) die tamelijk hevig moet zijn geweest en voorafgegaaa van verstikkende gassen. De vijand kwam er toe ir op eenige punten voet te *atten. Deze dait-p. sche hardnekkigheid in een streek waar Bij zulk eene ontaageiijke kloppmg oplnpen, kan or maar gewetea worden aan de stijfhoofdigheid ^jj der duitsche officiersn die kost wat kost m de eer willen redden. Want ieder offensief »_ | wordt nooit doorgedreven en wordt dus een oorlogsfeitje van onbenullig belang. i De Champagneatreek echter blijft «jen kra-ter waar 't aaudurend smeult en jammer mag Ihet geheeteu worden dat ons eerste oifensief is blijven stroppen voor de tweede duitsche Unie die nog sterker is ingericht dan de eerste en daarbij dit voordeel heeft van eene natuurlijke verdediging. Verbeelt u eea krijtachtigen heuvelketen verscheidene kilometeos lang. Daarboven op zitten de Duitschers genesteld, al oader 3c tegeû de helling liggea de franschen. is We staan hier dus voor een allermoeilijkste taak, maar het mag ook een won der van in dapperbeid hceteu hoe de Franschen daar zoo ;n maahaftig standhouden. Het moet ons dus w niet veiwoaderen dat dt Duitschers daar j8 aanvalien, zij hebben aile voordeelen voor zich. Ze kunnen bestormen zonder recht-streeks te kunneQ beschoten worden. Dit duidt er genoeg op hoe bcwonderenswaardig de Franschen daar vechten wijl zij steeds iederen aanval met evenveel welgelukken ' afslaan. g CP 'T OOSTEUJK FRONT. Een feit houdt vandaag onze aandacht gaande. De Duitschers hebben gepoogd de Drina-n stroom te ferceeren bij Friedrichstadt die ligt n tusschen Riga eD Dvinks. Het is dus aan te lf nemen dat op dit punt de Russen dea linker-oever van dea stroom hebben moeten prijs-geven. Kan uit dit strategische nadeel een 8 gevaar geleid worden voor Riga en voor s. Dvinks ? We gelooven het niet, omdat zoo-lang de stroom niet isgeforcierd aile kracht-I ontplooiing feitelijk onmogelijk is. Ea moest j de stroom op dit punt in Ouitsch bezit zijn, dan moet nog een onmiddeliijk gevaar uitge-weerd worden, als de Russen over voldoen-n de reserven beschikken. De Russen staan im-Q I mers op de Dvinalijn in dezelfde positie als h | wij in Oktober '14 opden Yzer. Rlga.zou hier Nieuwpoort en Dvinks,Diksmude verbeelden. Q' Om beide steden te doen vallen, forceerden e de Duitschers den Yzer te Tervaete, dus door I i een frontaanval. De Yzerlinie bieef nochtans Ibehouden. Friedrichstadt ligt hieromtrent in deïelfde positie van Tervaete. Dit kan de hfcrdaekkige aanvalien der Duitschers en het doel dat zy beoogen ver-klaren. Hier meenen ze ook door eenzelfde krijgsverrlchting te gelukken. D« ondervin-dlng had hen echter moeten leertn dat men-schelijke berekeningen niet altijd uitvoer-| baarzijn. î I II 'ALI A AN SCH FRONT i f Het begonnen offaoaief duurt aan, maar r op dit offensief moeten niet zulke verwach-i i tingen gebouwd worden dan we wel zouden i s koesteren indien een degelijke pogiag op een t ? ander front geschiedde. We hebben hier f i immers rekening te houden met de natuur-' î lijke beletselen van den grond. Bergen Tan ^ duizenden meters hoog veroveren is geen " | kinderspel en vracgt veel tijd en mannen. | Ook is ons gevoelen dat het h^er slechts | geldt eene aandurende drukkiog op de Oos-i tenrijkscha légers cm dezen te verpl chten . \ zich met reserven uit andere fronton gellcht j te versterKen tes einde m ^t goed gevolg te _ s kunnen weerstaan. Hst Italiaansch offensief ( is dus ingezet m«t dit doel : het immobili-, • 8eeren van grootere Oostenrij'ksche leger-j krachten dan tôt bu o» het geval was om idaardoor het Servisch front eeniger mate te verlichten. i9 Jaar — N* 108 v Vljf centiemen het nummer • Zaterdag 6 Novemoer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods