De Belgische standaard

1130 0
05 February 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 05 February. De Belgische standaard. Seen on 24 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3f4kk95087/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

l ste Jaar. — N° $ Vijf centiemen het nummer Trijdag 5 enZaterdag 6 Feb. 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : ViL-LA M A COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelfngen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. «DcBelgische Standaard» verschijnt driemaal te week. Vaderlandsch Lied Wijze : Vlaamsche Leeuw Vol trots en veinzerije Daa ,de ons de vreemd'iïng uit: 1 " Of buigen zult ge of bersten, Verlaagd tôt oorlogsbuit!" — Doch aarz'len zou geen Belgie, Al nijpt zoo wreed de nood ; En dreigt en vloekt de vijand, 't Verkiest toch eer en dood! Refrein : Nooit temmen zij de Belgen In schande en slavernij : Wij blijven als de vaderen Op eigen bodem vrij ! Met duizendtallen rukte De vijand op ons aan : Hij roofde, en brandde en moordde Al wat hem dorst weerstaan: Noch kind, noch vrouw, noch grijsaard Vermurwde 't wreede hart ; Doch nimmer sloeg de wanhoop Ons neder in ons smart ! De roode haan al kraaiend Vloog rond op dak en kruin, En zege zong de vijand Op 't Vaderland in puin. Doch 't blaak'rend vuur der roovers Wordt voedsel voor den moed Die in ons ziel doet branden De wraak om 't broedersbloed ! In 't nulpgeschrei der ldeinen, 't Gesnik van rnaagd en vrouw, Herkennen wij de stemme Van 't Vaderland in rouw. Maar doen zij 't harte breken In weedom en in pijn, Toch zweren wij het plechtig : Vrij zal ons Belgie zijn ! Ja plechtig dat wij zweren Op onzer broed'ren graf ; 11 Geen Belg en wijkt lafhertig Noch legt de wapens af ! " — De Heer zij ons genadig ; Hij sterke ons hart en hand In 't lijden en het strijden Voor Vorst en Vaderland ! ' J- M. 1 *<r1 •iiiMffmT-TTrrwrr«ri ~ rr Tf^uwi«-tr'i7 "r"-' . • Oorlogstijden en 8odsdienst. Geen tijden hebben er groote r beteekenis, van uit godsdienstig en zedelijk oogpunt, dan die van den ooriog. \ Tempus acceptabile.... Ontdekkingen en Wetenschappen, kunsten en letterkunde maken niet zoo zeer de groot-heid uit van een ! ;dvak : slechts dit tijdvak mag waarlijk groot hceten waarin de mensch het stoffelijke niet a 'een in dienst zijner zin-nen en geneugteus iiécft weten te stellen, maar vooral er zich boven verhei't door het betrachten van onstoffelijke kiealen, en het minscnatten van zinnesthîèlind; en zinsgenot. — Oorlogstijd is guristig voor hooger zedelijk leven. Het is waar, eenerzijds moet het erkend worden, dat de ooriog oo.k de ergste uitspajt-ting meebrengt van de drit'ten en van de laagste zinnelijkheid. Zoo heeft de hoogste berg de diepste af'Toriden. — — Berooving en doodsgevaar doen den mensch van zijne dagèlijksche beslommerin- j gen en bagatellen opkijken naar de betere taak die Maria koos aan de voeten van Jezus, naar het aanschouwen van 's levens eind-doel.... Nu plaatsen zich in scherpere verhou-dingen zinsgenot ea zielsgenot, zinnelijk en zedelijk, vergankelijk en eeuwig. Het einddoel was vroeger hetzelfde als nu. Men wist het, men had het in de catechis-musles leeren opzeggen, maar het scheen van zoo weinig praktisch belang, het scheen iets voor later, men leeiaé allengs meer en mcer voor gemakkelijkheid, voor genot, voor zinnelijkheid, voor zoncle. Dan werd de kerk methaar zedendicipUne een last die n et meer paste, in de norme van de beschaving des t;jds;'t werd aile dagen meer een ouderwetsch respestabel iets, zonder moderne beteekenis. De natuur werd vereerd, hetgeen toelief zichzelven te vertroetelen. En men dachl ziohzelven God uit, meester van de natuui » en van zichzelf en van de naïeven die nog slaafsch aan een Meester geloofden. Zoo zakte de vredesebbe. Nu is de giertij daar van den ooriog. 0, hi brengt geene nieuwe waarheden aan, maai zijne donderstem doet het hoofd draaien naai waar men niet zien wilde. Men springt of uit de wufte bed-rust van het genot om vaar dig dienaar op te treden van een ideaal. Mel één slag groeien velen, ook van de eenvou-digsten, op tôt grooten onder de menschen Velen voor wie het woord ideaal een raadse is, weten zich nu in dienst van idealen tôt hel-den op te werkèh. Ontbering is lief gewordei: j omdat ze gedragen wordt ten bate eener ide-ale zaak. Sterven is niet meer de bekommer-nis, maar de wijze waarop men sterft. En vrijer van zinnelijken ballast, stijgende in zuiverder spheer der idealen, voelt de de mensch nu de behoefte aan klaar en zekei begrip van eigen bestaan en levensdoel, en van hetgeen zulks in het dagelijksch leven te beteekenen heeft. Nu klinken de gods-dienstwaarheden dieper, ontzaggelijk. Nu klinken de oude woorden der zoo dikwijls, zoe dagèlijks gezegde gebeden als waren ze nieuw, en we staan verrast over hunne diepe beteekenis. Want nu ontdekken we hun een draagwijdte nooit te voren vermoecl. Nu spreekt de t.ong geene formule's meer, maar woorden die oprijzen uit het innigste gemoed. nu stijgt de ziel tôt God. Wezen wij waardig van die groote vreese-lijke tijden die God ons vergunt ! Weg de zondeschandalen want de stonden die wij be-leven zijn heilig. God is nabij in den vlam-menden braambosch der oorlogsverwoestmg. Geen smet op de lippen, geen smetvuur in 't 00g, geen smetstof in het gesluierde diepste des harten, Want ons volk zal er om lijden. Nu is het de tijd der loutering. — En d'aarom is die vreeselijke tijd, een groote tijd waarin streng plichtbesef het minste is dat elke bur-ger van elk ander verwachten moet en mag; waarin het zonde is tegen den Geest der hei-Ijgheid, het hoofd af te wenden van die groote vraagstukken die daar nu oprijzen zoo vree-selijk helder verlicht; waarin het voor katho-lieken, voor Christenen, een lafheid en een verraad is, zich niet méér dan ooit tôt God te wenden, voor hen zelve, en voor hun volk en land, Floris Prims. (De stem uit Bel: i2.) (jje stem uit ceigie.; Noorwegèn en Belgie. i M 1 't Noorweegsch Dag'olad Tidens Tegn (13 j j Jànuari) antwoordt aan een Duitschen corres- j pondent die gepoogd had Duitschland's han- ! ( delwijze tegenover Belgiëte verrechtvaardigen: j «De schandige onreclitvaardigheid tegenover j België moet zelrs niet gediscuteerd worden ; ze j valt te zeer in 't 00g, Ze kan door 't publicee- ; ren van geen enkel document worden vermin- 1 derd. Zij werd voor 't aanschijn der wereld gepleegd, en door den kaaselier van 't Keizer-rijk geproclaineerd. Niets kan klaarder zijn. Onze opvatting van rechtvaardigheid wordt zoozeer gekwetst, omdat de gruwelen van den ooriog een land teisteren, dat gansch buiten het conîlikt stond ; orridat dat land verweest c en geruïneerd is; omdat het, desniettemin, ge- c dwongen wordt nog verder deel te nemen aan { den ooriog, door zijn vijand opgedrongen ; \ eindelijk omdat ondanks ailes, België nog be- \ dreigd is hare onafhankelijkheid te verliezen. Dit ailes is schandelijk onrechtvaardig, niets t kan duidelijker zijn. «Nog iets : wat al meer en meer blijkbaar ^ wordt voor iedereen, dat is dat er geene groo-1 tere onreclitvaardigheid bestaat dan de nationalité^ van een volk te verpletteren. De actu- l eele geschiedenis van Belgie zal in het bewust- s zijn der volkeren blijven als het typische beeld c der verkrachting van een volk begaatd met de Y hoogste cultuur. Kan ons gevoel van rechtvaardigheid anders dan luid opkomen tegen het- \ geen wij zien, hooren en weten ? t « 1k hoop dat een dag zal komen waarop \ zulke schanddaden niet meer mogelijk zullen t zijn. Maar wanneer? £ Dat zal afhangen van de protestaties die er r tegen zuilen opstijgen, niet alleen buiten S Duitschland, maar ook in Duitschland zelf.» E . \ Leve Koning Albert ! J , M NETHEID. ! J ONG EN S., verzorgt uwe schuil-plaatsen in de loopgrachten ! De militaire overheid heeft het rechtvaardig geacht dat iedere Kompagnie, elk op hare heurt,op deverschillige plaatsen dienst doe.— Zoo korrit het dat velen van u, zelden dezelfde schuilplaatsen weêrvinden. Dat is geen reden om deze schuilplaatsen te venvaarloozen. Ge moet aîlen uw best doen om deze schuilplaatsen en hun omtrek zuiv&r le houden. Ge moet het van uwe mak-kers eischen. Ge moet ail en uw bést doen om het oorlogshuisje van den soldaat aan den Yzer te versterken en te verbeteren.Watgij voor uwe mak-kers doet, zal u zelf ten besie komen. Oorîogsnlews. De vijand schijnt aan al offensief optre-den in de streek van Soissons en Beiry-au-Bac verzaakt te hebben, om ons bijna uitsluitelijk bij La Bassée en in het bosch La Grurie aan te vallen. Zijn aanval ten noorden de baan La Bassée-Béthune heeft hem zeer vele verliezen vcroorzaakt : In het bosch La Grurie werd een aanval bij Bagatelle teruggesla-gen. Een onzer loopgrachten echter werd erg beschadigd : wij hebben hem zonder verdere nadeelen verlaten. Een andere aanyal werd afgeweerd ten zuiden Ieper. E11 te Béaumont-Hamel (noorden Albert) hebben wij den vijand, die ons wilde verrassen, op de vlucht gedre-ven. lioeveeî r? deze Ooriog- maandélijks kost. c t > Om tegenwoordig ooriog te voeren, is het 1 n niet alleen genoeg mannen te hebben ; er 1 ;e moet bijzonderlijk veel geld zjjn. Volgens de ] 11 cijfers te Londen en Geneva gegeven zou de ooriog niet min dan 7 milliard per maand ; kosten, zonder rekening te houden van de ( stoîfelijke schade, van het gémis aan profijt, ; van kapitaal, intrest van leeni.:g, enz., enz. 1 Volgende landen zijn er in betrokken voor: Engeland lmilliard 200 millioen ( | Frankrijk 1 » 200 » 1 i Rusland 1 » 200 » j s" ' Duitschland 2 » 000 » 1 Oostenrijk 1 » 000 » 1 '• België, Serbie OAA c îr Monténégro 200 8 -e De gemobiliseerde landen ( e- Zwitserland, Italie 200 » i- Roumenie en Griekenland d r" Een Turksche Nederlaag 1 i 14 in Persie. c n 11 Wij vernemen dat de Turken, na hunne ne-3t derlaag in Erzeroum eene andere komen te on-dergaan in Persie.Hun rechtervleugel die Azer n beidjan ingenomen had, is door de Russen J verslagen geweest. De Turksche troepen vluchten naar Moragah. 1. 3)e Duitsehers oYer^troomen l de om^treKen van )\ntwerpen J )- We lezen in de «Métropole» een brieî uit c 1- Antwerpen, waarin gemeld wordt dat de Duit- ( t- schers rond Antwerpen hetzelfde pogen te 1 d doen, wat ons zoowel op den Yser gelukte : I e het land overstroomen. £ r- Reeds had het Belgisch Genie de onlstreken 1 t- van Antwerpen gedeeltelijk onder water ge-bracht. De Duitsehers ivillen nu driemaal zoo- p veel land laten overstroomen. Over de Nethe, 1 n bij Grobbendonck,hebben ze een groote barra- 1 ge geworpen, zoodat aile erin vloeiende rivie- J :r ren en beken reeds overloopen. Ook langs de 1 n Schijn, op 't grondgebied van Deurne, van 1 Borgerhout, van Antwerpen (Dam) is er reeds 1 veel water; vele kelders zijn volgestroomd, en ( vele bewoners hebben hunne huizen moeten < verlaten. < Laatste Berichten. IN I y 0 rnSOm miA*. -Îi3ui • De artilleriegevechten nemen toe in bevigheid. Verscheidene vijandelijke aanval!en,van minder belang,veroorzakenaan ,î y de Duitsehers gropte verliezen in evenredigheid met de gebezigde krachte .. 3 io België is de zware duitsche artillerie meest geweldig op het front van het belgisch leger, bijzonder langs den Yzer, op de plaatsen, die sedert eenigen tijd in onze handen'zijn. Onze artillerie brengt 1 de vijandelijke batterijen op de baan Dixmude-Keyem tôt stilzwijgen. 1 Rond Ieper, hevig geschut op zekere plaatsen. Van de Leie tôt de Somme. Eene afdeeling van een duitsch . regiment heeft bij Cuinchy een engelsche voorpovst aangevallen en in 't e begin zelfs achteruit gedreven. Na eene reeks tegenaanvallen hebben e de Engelsche troepen het verloren veld wederom veroverd ; ze zijn zelfs verder vooruitgegaan door het bemeesteren van vijandelijke loopgrachten. - In de krijgsverrichtingen van 1 Februari, langs de baan Béthune La Bassée heeft ons volk zich op eene bijzondere wijze onderscheiden. 1 De. gebruikte Duitsche manschappen waren ten minste 1 1/2 bataljon 1 sterk. Zijne twee eerste àk 11 vallen werden afgeweerd door ons sterk - geschut. Na een derden aanval echter gelukten zij erin bij onze loopgrachten te komen; maar een tegenaanvai met de bajonnet verzekerde ons de zegepraal. Enkele Duitsehers keerden naar hunne loopgrachten terug ; al de andere werden gedood of krijgsgevangen genomen. Tusschen de Somme en d'Oise, en in de AisnevaHei is er buiten den vijandelijken aanval op Beaumond-Hamel, die niet hernieuwd werd, en een vruchtelooze aanval op St-Paul, bij Soissons, niets bijzonders ^ voorgevallen. In de streek van Perthes gaan wij stelselmatig vooruit : Ten N. a W. dit clorp hebben wij opnieuw een bosch bezet. 1 In Woevre liep een vijandelijke aanval ten W. het bosch Le Bou- rhnt CN O Trnvonl on niets llit. >. vy. iixv^to Bsschuldiginqen tegen Ouitsland (Reuter). De beschrijving van den vlieger-aanval van Maandag 18 Jctnuari, in het Duitsch oîficieel rapport, als een aanval op eenige versterkte plaatsen, is geheel onjuist. Geen der aangevallen plaatsen is ook maar eenigszins versterkt. Eenige, zooals Brancas-ter, Thornham en Holme, zijn slechts dorpen, andere, b. v. Sheringham en Hunstanton, klei-ne badplaatsjes. De meeste Amerikacinsche bladen laken Duitschland in scherpe bewooraingen wegens den schandelijken aanval. De «Tribune» verklaart in een artikef onder het opschriît : «Schande voor de beschaving», dat de overval onbeteekenend en zwak wâs en dat men er niets anders mee beoogd kan hebben, dan Engeland schrik aan te jagen en hoera's te verwekken in de straten van Ber-lijn.»De «World» zegt; «Soortgelijke aanvallen zijn erger dan nutteloos, hebben geen militair doel, terwijl de schandelijke slachting, die zij aanrichten, in de geheele wereld verbittering wekt tegen Duitschland. Duitschland zal niet besehen, wat zulk een overval hem'kost, voordat het tôt een vrede korrit. Wat denkt het te doen tegenover den grooten haat, dien het kvveekt? Hoe lange ja-ren zal hetduren, eer hetgeen het thans doet, vergeten i.;? Duitschland kan niet volhou-den, dat de aanval een wraakneming is voor den aanval der Engelschen op Cuxhaven, daar deze een bepaald militair doel had. Volgens de «New-York Times» hebben der-gelijke aanvallen als militaire operaties geen zin of beteekenis. Zij geleken vrij nauwkeu-rig op de aanvallen der Indianen op de neder-zettingen der blanken in vroegere dagen van de Amerikaansche geschiedenis, toen huizen werden verbrand, menschen gescalpeerd, vrou-wen en kinderen met de tomahawk afgemaakt. Duitschland en het Hollandsch vee. De Gazet van Holland onderzoekt een ver-slag door de Amsterdamsche beenhouwersve-reeniging opgemaakt. Dit verslag doet de schade uitschijnen aan de hollanders gedaan door den duitschen opkoop van vee. Het hollandsch vleesch kost nu meer in Holland zelf, dan in Duitschland. De prijs van het ossenvleesch is sedert de maand October meer dan 20 0/0 ver-hoogd en het kalfvleesch van omtrent 70 0/0. De Gazet van Holland voegt er bij : Het vereenigingsbureel besluit dat: de neder- r iandsche k week,zooals hij sedert jaren bestond, maar een bepaalden uitvoer voor Engeland en België voorzag, en eene zoo toenemende vraag van Duitschland niet kan volhouden zonder dat het land er zelfs door lijde. — In deze î voorwaarden, oordeelden de slachters het noo- 1 dig op het vroegere gebruik terug te keeren, en den uitvoer maar toe te laten aan de landen die 1 ons vôôr den ooriog beesten kochten. t d We leven voor den koning! r- We lijden met den koning ! p We strijden en sterven voor den koning en ons land ! j In Duitsch Zwitserland, heeft het i. geweîd Kardinaal Mercier aan- gedaan,demeeningten gun-n ste der Belgen doen keeren. is Een Zwitser schrijft uit Zurich aan den XXe !r Siècle. « De openbare meening in Zwitserland tegen-,s over België was, sedert het begin van den oor-n log, in twee scherp afgelijnde kampen verdeeld: n het gedeelte van Zwitserland dat Duitsch .. spreekt, had zich ten voordeele van Duitschland uitgesproken. 't Gevolg hiervan was dat n het fel geneigd was alleargumenten van Duitsch-ir land om de verkrachting der Belgische ij neutraliteit en de geweldenarijen der Duitsche g legers te rechtvaardigen. De Katholieken van Duitsch Zwitserland oordeelden niet anders, en n zelfs verheugde zich een Katholiek dagblad van e Zurich, de «Neue Zuricher Nachrichten» om-n dat de Duitsche vlag boven Antwerpen wap-perde en sprak den wensch uit dat het daar t mocht blijven. !- Integendeel gingen in 't Romaansche Zwit-,r serland, aile sympathieën, zonder uitzondering, ir tôt België, van 't begin af. Maar sedert eene maand of zoo, komt er eene r_ kentering in de gevoelens der Duitsche Zwit-n sers ten opzichte van België, vooral bij de Katholieken. Kardinaal Mercier's brief en de r. maatregelen van Duitsche zijde genomen na n 't uitgeven van dien brief, heblîen ginder een n diepen indruk te weeg gebracht, ook bij de j. protestanten. Getuige daarvan eene voordracht t, gegeven te Zurich in December 1.1. door dichter Cari Spitteler, en die een grooten weerklank vond in 't gansche land ; hij zegde o.a.:!!... Een Zwitser die er zou aan meewerken de ongelukkige Belgen te diffameeren, zou een schandige, zoowel aïs eene lichtzinnige '• daad begaan. Want, moest het ons bestaan eens gelden, dan zou men wel aantijgingen van denzelfden aard te berde weten te brèngen. De laster is, eilaas! ook een oorlogswapen.» Van een anderen kant zijn talrijke comitei-)r ten tôt stand gekomen om de Belgische vluchte-lingen ter hulpte komen, in een aantal Cantons n van Duitsch Zwitserland : Argovie, Bazel, IS Bern, Luzern, Soleure en Zurich. In 't Ro-r" maansch gedeelte zijn er hulpcomiteiten in de Cantons van Freiburg, Geneve, Neufchâtel, Tieino, Valais en Vaud. Overal wordt er even r" mild gegeven. g Zij verminderen de hoeveeMd brood. it Een telegram uit Berlijn meldt dat de duit-:e sche overheid begonnen is met eene nieuwe )- regeling voor de eetwaren. :n Al de gemeentebesturen hebben aan de bak-ie kers bevolen eene mindere hoeveelheid brood te bakken. 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods