De Belgische standaard

416 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 04 May. De Belgische standaard. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/f76639mg18/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

AfeOmiBUBNTBM * O— V or Sclds.Ua I truand fr, 1,25 S mtaaden 3,30 j ssftaQdea 3,75 ~p— Hi»t SfvYl**'--» ■ 4 in»* - dec 3 S-, 3 raaacdea 5,9$ ■ 0— Baiten 't land: I maaad fr. 8,50 I maaadea 5,00 Gpstsl t Bthesr Villa. " Ma Coquille Zeadljk DX PAWNJfi Klaino aankom- digiagen : 0,251. de regH REOLJlMEN volgena over-eenkomat Midaverku* i tff I. Salaire, fe, Daykers, t: Bertrui Vaa itr Ssk«ïd«», Or fu de Psm, Dr. I. fan d« WesStyEs, Jaal rilliMrt, O? L. De Wolf, I? lisseas, O. Watte*, Aàw. M. laels, Mllariea Tkans Non Possumus In de « Nation Belge, s vaa Zaîsrdag; 27 Aprll, aooiig! eea kathoiièk sa socialisten nit tua priachp ra« klasseustrijd op t< geven j hij son v&n zijaen ksnt, de chris ttne bsginselea op sij sckuivsn, osa hand si hand te gsan op gro&dsbtg van het weliiji ras vaderland «a werkende klas. H«t antwoord der Frs&sefcs socialistan la reeds gegeven j diensslfdeîî sag kondigdei d« bladen aan dat de Frvnsche socialistei den hondersten verjaardag zouden rier-ï , Tan den Duitschen socialist, Karl Marx, ds verkondiger van den klassenstrijd. Wat sailea de Belgische sadaiUten doen ! Z'jt er van overtuigd, sij zulien geen duis® braed afmjken van knn eva&gelie ; dach. selfs wannssr zij bon princiepen willer prijs geven, dan nog aatwoordeh wij dsî wij fast kontrakt niet aluitan. Waï sie apos tekn serUjds aan de Joden aat^ooradea " nea pessferaua „ '* wij mogtn niet „ dat is 00k ona antwoord. " Wi] aaoges niet „ omdat wij het reefat ni«t hebben, Qoda rschtsa in het maatschappeiijk le»en te verajacheren. ' Wij mogen niet ,, omdaf de gedsdieast, debasis moetiijn vangaagcb •ns danken en hasdelao. " Wij Eaofes niet ,, smiat wij enkel difnaren siju van God en sijn meeaîerschap gesn eokel oogenblik van ona bésîaan niet oaoges ontkannen. " Wij «ogsn îiict .» oifidat God d« Schepper, iiear en B«8tuurésr is vsn Hemgi en aarde. Hcm wcgaijfgran ait is ssa»t-Mfeappij is Heaa looch^nen sis Schsppar ®r B«staurd»r dsr aarde " " Wij mogau niât,, — " Niewand fssa; dat Zalks eehfikkêlijke fcoratelîeîî teoneu ors baazeer de cbiiatene gedaebtd in d« maatschappij veid hssft verlorsn en boe ie ge«st van vsrwarsldiijkiBg, het laïcise^rsc van de ®*atschappij, 00k ingang h«efî gevoadan bij isesachen die «en christelijk lev«n isidan. Wij kebbsn raeds in vorige artîkeîs $1 op geweian dat de p@gingeii ?an «sse Staatamannen, «ose £ociaiew«rk«rg ta uit-«Initeiijk het stoffalijke, do uiîwendige wereld beeogden : wat saasr stoffeiijk walsijn, wat betar ®t®n, beter alapsâD, vol ledigar rnst. De tijd is nn gekomssn het inwendige leven van ons volk, het sieisleven in ai sijna nitetralinges in famille @n maatschappij te herstellen en die hersielling k«n allsee gedaan werden in Chrisins, in zijne leerisg Allen hebben door onwetendhei^ gez»n-digd.Hoevelen waren er nog die in ailes den vinger Gods sagsn, hoevelen die nag in d$ie oorlogsraœp vin G»éa insioht«u spraken ; hoevelen dfe nog baden reohtziunig en met ▼•Iledig vertronwan, in dsss wereldbepree-ving ? Men denkt, men eordeelt, men handelt, men maakt bsreksningen, men bonwt piannaa, voor deMtmtscbappij, voor de Staat, voar eie " Socié é dts Nations „ dech waar wordt er nog r^kening gehead®n van Gods rechten, van Ziia aibestier ? Schijnen die geiachtsa niet e@r hst mono-poliam te sijn van eensge eesvoad'sge bej sarde lieden ? De Be'gische en Ffassche Bischeppan hebben d«?,e !aatst« tijdsn herhaaldelijk ea tagelîjk 4<swez@o ep eaî tsk^rî éat God wordt aangedaan. Mccht d«ze fcorlog de volkeren terngbrengen tôt Ghristas. Doch wij allen hebben ons leven te her-lien, on» ohristen-sijn eene wsrteelijkheid van alken dag, van eîken ortfsnblik te ■aaken, dit le-/en mee te éedzn umu aaderen. W'.j âmusen dan gecn >g«rwsl z^ggen «an oaa christe.> ideaal, « Non Possumns F. Y, D H. j DE TOESTAND u . ■ ■ De politisée gibeuMsssf ia RusW, ; Engelui es Hollud. ■ | Het nieowt is voor 't oog«nblik raeer ran » I politieken aard. Imaaers de betrekkelijke i | sùlstand ep het frent van Yper tôt Noyon ; blijft voortdaren. Niemand eohter b»slnit ' ! daarait dat de vijand aan een op§e?en van 11 sij» begossen eSeDsitf denkt. 0«tgetwljf«ld î | soçkt hij de kans «m op een niea^e plasts > I een nieuwe slag te slaaa. Het i<i selfs onsaa-' 1 gelijk dat hij stilbiijven zon. Hij beschikt, I naar zekere berekenlngen, neg over resar-? | v«n geoosg om weer e«n slag te wagsn. " | Mets nesaat aan dat hij voor 't ©fleosief 1 f rnisn 160 divisies bijeenfesasseld kad, 't sij 8 ongeveer t^fee tiillioan raan. De daensche ; en sweeâsohs bladen, die er jnisie nareke-• ningen kn^nen op na hondsn, sohatten, dat ' hij tôt nn, ruim vijf honderd daizend @an 1r, bniten geveoht h«e!t, Esn asilliosa en balf 1 » man is nog voldoende ssa te knnnen voort- > l beaksn, Waar bij sijn pofen hernisnwen 1 ë sal kan met zekerhaid niet gezrgd worden. ' | Maar v»or oeg is aile tijdwinst gond waard. 1 ! Oppalitiek fabisd sijn de gsbinrtenissea I in RUSLAND op 't voorplan te plaatsen. '|Wat er d§ar eigenlijk osagaat, kaa m«t ! ge.-a sekerhdd ges«gd worden. Men spreekt 1 van eene nieuwe offiwcnteliaf die tea doel | heeit het keij^rrljk te hsrstellea Te Pëtro-; § grad zou d« revoSatl« gelnkt zija De zoon s | ?aa Tsar Nikoiaas sou tôt ksiser en Groot-1 ?orot Michel, broader ?ssn den Tsar tôt rsfent &«n£tsi*ld zijn, 't Zou niemand jros-. p im 7erw»ad*r«n> Ea, al sija ds berichten j ! heel schaarscli enspreksais «lkander tegen, II we seogen aanneiasn dat kst soo is, 't Ware 5 i ds ?erw6£*nlijkiog van hst onvermijddijke : H gsvolg der opeenroigea^e revolutUs siads J | M«art 1917, rsvoiuties dis een blindslaande : | onbevoegd- en onb#kwaanaheid in de bs- ' | îCidiag van 's ia&ds saksa hebben getooad. |Twse pafiid*a, dg gematigden of Okt»-: ! bristea enKaâetten, «lie wel een vrijzigin; I la zake regeerlng, maar geea smwentelinf |wca?eht«a, ble?en steeds tegen d@ s verre- , gasaés nitdonifhsdsa der M«xiMall«t*n g'sksnt. En van op het oogenbîik dat het j doel der Maxiraaiîsten : een federatief Ras- • ians, door ds afbrokkeling vaa Lîthaawea, \ Koariand, Livoaie, Estkoaie, Pokn, Finland 1 ea Ukrania, do®r de oBb«àwaamhi»id der I Msx'mâiistea z«if schipbreak ked, sulien j de se pariijtn al hua iinvloed g«b?uikt heb* b«n on »ok Midden-Rusland uit de klau- | wen der Maxi«alisten ta rukkta. Eanige | dagen gedald en we sulien ra#l aisuws var- f aemea. r In ENGELAND is h«t geschil met 1er- | 1 land ver vaa bijgelegd te sija. Het heeft | een nog groottrs scherpte verkregen bu lord | Gareon, de leider der Ulsterianea sich viar-1 kant tegsn de Nationaliste (partij van Dil< I lon^ an Sinn-Faisers heeft vcrklaard. Het | is te verwonderen dat het stokken-in-de-1 wialen steken van Ulster go® lang is aitge-1 fols yen- De wet op den âieestplfcbt is w«l ge-ste^é, mttëX tso uitvoering is nog geen 1 apraak. De Isren bLJjven g? sich tegen verzet- 1 tea en i'dereen m*t akkoord oœ te ï-^ggan | dat Lloys (^orge nog haxds so^en zal te j Ikraken hebùen, bijalâien ra«a tôt gsen ?er- i gîhjk komt ia de eerste dagen. f Van HOLLAND, aœper ®f niets mser ' Een teeken dat de drakking van Dai-sch land haar g«?o!g«n ncefï gehai. Voer 't oavermijdelijke he^ft Hoîland toegegsven. De Mibiater van buitenlanësche zak«n zeg-m ismers : W.; zuilea eus recht haa^havea maar 00k tôt het uiterste gaan om den oorlog te vermijden. Uns® BELGISCH FRO^T Bommfngsvcchtea naar Nieapsort en Diksmaide, De vijand blijft stil. Parijs 2 Mei, i5 aur. — Ean duitsche • aanva! in da streek van Thenrus, N. de » Aisne mislukte. An4ere aanvallan N. Cha- | vignon en N W, Reims haddan gean ge- » ITêig. Wij plaatsten hier en daar handsiagen I en brachtea een ao-tal krijgsgevangenen op. | Parijs, 3 Mei, 7 aur. Nag ai groote ar- I tillerie bedrijvigheid Z. an N. ds Avre. j 'i Verleden nacht hebben de Fraascha troa- î ' ! pan ean merkaiijken voeraitgang verwezen- . | lijkt in hst bosch vaa Hangard. la de ' : morgen verorer^en wij het bosch van Baune, ! j Z.-W, Mciliy-Reae^al, en namsn een 3atal j '■ krijgsgevaagenen mst 5 mltraljeuien. Nietss anders te mslden, l Londen 2 Mei, i5 uur. — In de streek | 4 van Viilprs Bretoaneax werd de artillerie-1 strljd hsrig doorgezet. î Londen 2 Mei 7 uur. Een vijandeiijke ! rit tegen onze stalliagan vaa Hebuterne ge-; pleegd werd afgeslafan. ' El ers, artillerie strij UITMUNTEND Parijs 3 Mei, {bij monder telegram). — In de hoogfT® refseriogskriagen aanziet saea den toestand in krijfsopzicht aïs ait- ï muatesd De Toestaod te Petrograd l 2 Mei — Naar kaîsts berichten luid^t | is de politieke staai van zaken te Pstrograd | niet veranderd. Maar de toestand in bevoor-1 radicgsopsicht zi«t er eliendig oit De Rus-1 sische hoof4stad is 15et hongersnood be-1 , dreigd Bsnden dsorloopen stad en plunderen 1 ailes. De Oorïog ter Zee. Esn Am«rikaand troepen-transpsrtschip fi is getorpedeerd en gasoaken gewoest, al de | «pvareaden wersien gared. — Eîen fraasch eaderzeiër is door b^fsmg 1 ) met ean stoomsohip gesonken. \ I r*" ( ' * ■ " ^ VAN EN VOOR ! ONZE SOLDATEN Xen g«pautserd« Smokkelauto | Een der voerwaardan door I uitschland 1 f aaa Holland gastald, om voorts op " vrc-f dslievcnden,, voet te ieven is hat afschaffsa < ? dar maatre^elea ganonaan tagan ds Duit°> I scha smokkalaars op da Hollandgehe Oost- 1 igrens. Onderstaande, sal onze lasers een gedacht geven wat hier en daar al uitge' met«n wordt : i Men meldt van de Hsllaadsche Oostgrens 1 > aan de Msb : Het nieuwste op smokkelgebied is het 1 smokkaien ia sea gepantsarJe auto. Eea 1 deser aachtea bralds mat razende vaart een ! Iswaargdadea greete aachtaut» over den Berg su Dalschsnweg in de richting van de 1 duiischs grens. | < IH t gsvaarte was gepantserda en bestand | i tegea de kogsls dis soor de.grenswaoht 1 ■ f) souttan a%«sckot«n worden. Links van de I ■ uit grassodea aa aarde bestaande gréas-1 < varsperrlng bevinàt sieh eea groet hek, I < dat ia e«n oegweak door het gevaarte werd I ' verbrijseld^ |i Het bewoog zich toea eea m«ter of vijf | o?er de greniea, waar 't t»t stilstcan werd | gebracht. 11 De inzittanden ha^lden eea groot zeildoek f £ 1 1 vcor den dasr, daS oft-r dsn aulo wa^d uiîgesprîi^- ; Ê uig« uieo iater k^ramça een3$« aa»a-, nçn ora den kosibargn inbond wîç î? d gta, <"ie bes'onS ait em gros!* parïij lïer<-n drijfrkm&a, ter wa^rée vgn feond~rd da -send frank. Verders wordt 00k Bug gameW dat ts Maastricht een school is iagsrïcht om h«t \ smokkalen aan ta l«eren 1 | De goedo trouer van Belgiè doar «an Duitsoher bewezen Die komt mat dsn dag sieeds schosnsr ta i voorschijn 1 Echte Duitgchars verdedigsn thaas Bcigië's goeda troaw. Wij hebben in dan tijd al aan woorsâje garapt over sek#ren Dr Mnihoa, gewssan bestuurder van Krapp, dia in een ®pen bri»f aan Bathmac-Hollw&g, de schuld van den eorlog ep dsn Keizer en zijn trawanten Isgée. Hij staafde zuiks met oaweeriegbare bawijzen. Na komt dis selfde Mulhan, B«l|ië's faade trouw te bswijssn ia een arttkel dat hij liet verse hi jasa in het Zwitsersch blad " La Gazette de Lausanne 't Komt hier®p aesr. V66r den oorlog had Bcigië, bij Krupp viar 28 cnt.-kanonnsn baatald. Die kanon-eea me'Sten dienen «m da fortea van J Aatwerpsn «e bawapcaen. Begis 1914 waren dia stakken geresd, maar de Bslgbche ! | rggseriag vraef aia arspp eea aitstai van | afleverisg, amdat de opbeuw dsr forten n^g aist voleindifd was/ Krupp gaf iae, ! masr vroeg !atar,op dringende su h«rhadda wijsa de kaaonnen te mogsn lerarea. Bslgië vrosg ultstd, M«n kwam U akkoori en op 't oagenb ik dat de ooriog nitbrak basalte d« Duitsche ragasriag sich da 4 kfiovansa, ter wa«rde vaa 4 faillisse, toe te &iadig«n. Indien Baigië, schrijft Malhoa, sinnsns was g^weast Dnitscblaad te compr<r<ait-tearaa, «f oek maar @en verjaosdcn had gahad daï Duitschland B»et slschts iasich* taa was bssield, dan z«u bat dis vbr kfisîeiijke Laaosaen bij Enapp niet hsëbse laten staan. — Dat spreekt. Hoe Spolier Solo-slim spaalt ! | Da&gs te voren hgd oasa SpsHer ap i waadere wijza dan daod oatsnapt ..iffîasr dit is aene aadara historié,die ia 't gshaim aaast blijvea tôt dat Pros bij sijaa Kiara «vesr is. Sinda dit v jerval was Spolier nijdig, en daar zijna varmaîiiagaa niet aaahoord cardan, beoioot hij zijn leed ta siijtan ia 't spal. Ais Bohamars-kiadsrsa lagss za in ds derde baie an haddan vaôr hua schailplaats esn groot vuar aaagalegd. De damp sloeg laag daor de lojpgraoht, doch, dit beletts oasa spelers, Spolier de B«k, de Platvoat, de Zwairte ea Camiel, aiat, luidruchîig hun spal vonrt te spalan. — " Wat doet g«, Mong ? „ vraagt da Platvoat. — " Ikka, staaalt PeSier «n hij bat zijn lip over sijn kin haagan, ah wel 1 soo waar mijn bsste Sseke mijn iiefste kind is, ik seg soio-slim ! " Een klakobus maakta nooit m^er effacé Na vael peiasan ea oasi«htif spelea, geraakt hij er door cast ean aokîsie vsa Hartén<aas sa twse kleintjas, aas, h@er en aan kleintja van da Kiaveraa. Zachiead ais of eau moiaastean vas sijn hart rolt, roept hij blijmosdig : " Ikke, Spolier vaa de ie Rio yan Z 3ia, heb solosliss gewomsen. M®sst het mijn Seake weien, se »iai vaa ha»r seîve van vreagde ! " en dan tr®ostend| tôt zijne msdespehrs : " kiuiten, weie l't is toch voor u allen maar een kleintje en voor mij .. aen groot 1 Matthieu. — Jaul Msersman van Z 91-92 Cis spsei-de er fan tegen J. Dawaale, Dupont ea Sas Bogaerts. i MINISTER HELLEPUTTE EN 1 " LA NATION BELGE " î '] Een gelukki^ toeval dsed «>es den heer \ miaistsr Hullapatta eatraoaten op weg naar jj zijn bareeisn, in het vaormalig Hotal des ? Régetss. Wij reroorloafdan ons,aa een paar | miuutcR, hat gesprek ta breagen op da ' vfs%mdgoorti%e iof«rtlka!st<7f»lka de «Nation î' B«igs » aaa oossn Mialeter van Laudbouw i en Opsabsra Warkea, dezar dagen, haaft Î gewijd, naar aaalaiding vaa zijn toaspraak ] op 's Koniogs f^estdag, tôt de gadMoraarda Vsmiakten van Ste-Adrssse. Het is immeis | eea strxatgehsim dat de staf vaa de «Nation , B*Ig$ » («lias « XX* Siècle ») hem niet ia \ hit hart drasgt ea er is geen œenech ia Sts-Adresss®, die bed^elds artikels niât heaft begrapen als a#a grova iist om minister Hellepatte bij zijn VUsœsche vriandsn ver- ! dacht te maksn. Wij wistsa das wal waar> aaa cas te hoadea ; nsaar da beroepsnieaws* gierigheid bracht oos ais vanzalf de vraag ! op de iippsii of wij a®o vrij œoektan zijn vaa den heer Minister t@ vernemen boa hij { dacht ovsr het gsval. " Wat wilt gij er aaa doen" I bemerkte zijae Exctlientia, met eea gebaar taa on* verschilligheid.<!Hat"is te batrearsm dat som-œige j&eoschan hanae peiiUek tan ails prij* , ze wiiiea dosa sexerlarea over het algamaen s belaag. Doch hoe wilt gij saiks balettaa ? H^t heeft troaweas niet veal bolaag." — '* M*sr, hesr Minisiar, vre»st gij nia Idat het ve^l miaverstaad kan varwakkan, dat de « Natiaa Bâilgs » —- zooals ia kaar ausamar fan 12 April — '«et wil doen door-gaan alsof gij haro poliiiek ea dasa vaa de « XX» Sièoia », bijtoadar op taaigab'edyjtot ds uwe haddst gaaaakt ea aaa^t aaamoe-digea ? J Zi»hier hoe vooraesmd bisd sich uitdrukt: " Da voir notra pclitiqaa coufirméa par les éféaemaots «t hoaeréa ds l'adhésioa de M. la Miaistre das Travaax Pukiics, c'est poor noue, on tsmpa qa'aa grand sujet d« joli, an ancAuragasaant pi4ci*ux . (" Het is voor oas om greotc vraugds en een k^stbare aan^oedifiag ta mogen vast-steli^a œaï onse poiitiek bevastigd werd d®or de gab3urtsniss?n ea vereord met de toetre* ding van den hear Minister van Opeabare Warkan.,.) " Gij wordt deode«9nvouïig ingepalmd of " geannexsard heer Minister. Het is a imoaers aist onbekaad hoeve@l verbitterieg des@ poiitiek io de Vlaasaschs kriagen en bijsoader op hat frsut hsaft gewekt ea het is klaarbiijkalijk met geen aader doel daa om de Vlamiafen tsgea u op ta jageu dat a soovael verdachtea lof werd toagezwaaid." — «'t Is wal megelijk; ik koester ochtar diea-aaagaaade aiet de minste vraes. De Via* miegan kennen ma en da lis*, 10e er waarlijk vaa een list kan gesproken worden, zou te onhaadig sijn om aenigan bij val ta hebben. Da î«kst vaa mijn galegenheidstoe-spraak is tea andere in vsrschillende bladen verschea@n, soodat ieder da juiste toedracht van het gérai kan jiagaan. « De Redactia van de " Nation Belge" weet overigeas bijster goed dat ik haar poli-tisk niet goedkear, Het spreskt vaa self dat ik het activisme uit ai mijn krachten bevecht. 1k hab aooit eea gelegenhaid laten voorbij-gaas em het te doen van het ontstaan van het activisme al, an hat was natuurlijk dat ik het eea s te raeer deed op hat feest van oazea Kouing. Maar ik ban vena van de taalpolitiak bij de treden welke de " XXe Siècle" en de «Nation Belge" volgen. Dase poiitiek is te zear in strijd met geheel mijn verleden, en is troaweng à» | 44c J§uyp 85 ^56; Zaterdag 4 Mei 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods