De Belgische standaard

330 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 18 June. De Belgische standaard. Seen on 29 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ks6j09x095/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

2de Taar — Nr 5 (3^) Vijf Centiemen het miram^r Zondaçï Î8 en 9 Jum 1916 DE BELGISCHE STANDAARD -jr-tr-Tfi-Q~R A CHT B A A R T 9 /nAÇ HT""—■—^ ^**a8i,w SUcfelfs? <# 'isTTv^^r® e» ": —T|^"^ v PlitiM. * /T\ j__ -S . Jy« l_" (I K? <i» r *». a v «r* *7 t ï à-v^-^rrvwfv » »esfc OpsMlcrë : M. E. Bhlpaïrb, L. Duykers, B&BVk&tH} Va_N csft SeSELDSK, D» VAK DE PiSilï, D* J. YàIï DE WoXS'fjftfB, JOTL p'iLLIAKk*. ftbon£ieK«ntsfcïij8 ; Voor aoldaten : Voor t m?&nd fr. 1,35 — Voor s Ki*aden Êr. a,«a — Voor 5 wtftaadoo tr. S>75 îSfiet soldâtes iu '1 Land î Vocr i ra&aEri fr, 1,75 — v*^r a masuderi fr. — Voor 3 ^^asdea fr. 5,25 j^iet soldat tu buiteo '• l&cd ? vocs î maand fa. 3,50 - Vcor 8 &ma&ûe;3 fr, g,00 — ^oor $ aaa&aGen fr. 7,50 '.^t-iggg «r ^p<-a-j5<3ssiQ^sme»fvssr^ nr.iirr*'gy-'-■yMCTWiffi'c>>"xzsœjcxtc&Bt&sxPiHMiaMùs«fc^aaîggfcàcweaaaaBtfgiaKaagaaBMMWMMMaMMSi Aftakoaà'!gifige& t ut3S if. de regel — Kekl&mss 8,40 fr. de regel* -» VittohteiiûgeE : 5 œistudtiogeh vsa » regel» 9,30 il. Yôer ai)* tiededeelia^en s.îch t» i?stsdfc« fcst î ' ut - A COQTjîLLB, Zeedijfc, DE FAHSK. De goede meeiiing. Ds wereld ocrdeelt doorgsans naar het uitw«aiiigs# naar den schija. Om een mensch die groote dadan vmicht, die op de een of andere manier er toe-komt den kop te verheffro bovea het ge-meenebest, luidt hare uitspr&ak : « 't Is een groot man. » Zij ziet riet ora naai de. bedoeling die de toetsstecn moej: zij r der dadea en het laat haat koui of geid, eer, genot ofwel fcaastecliefde, gloriî Gods eaz., de drijfveer ïs van ismands handel en wandel. Zij kan tastbafe fciter beoordeelen : inzichtcn beoordeelen ligi buiten haar bëreik. Geheel aoders gaat het toe op hei geestelijk gebied. Daar is de daad vat weinigtei en de meeniog bijna aii«3 ; daar is, van meiischilijk standpunt ui< de zuiverheid vaa meeaing da krocs wasria 's menschan werken gclouîsrr' worden; ten aanzien van Goû is sij d« maat met dewelke aile handsîmgen ge-meten worde». 't Is jamœer dat in dcr huidigen tijd die waarheid te zeer ver geten geraakt. Sedert maanden Hgger de soldaten in de loopgrachten, %i\n si tenprooi aan alleïfcar-de OEtWiirgec. loopen z\) gevaar dag-ic, dag-uit, lijder zij in ganscb hun weîjen, in hua licbaaK en in hun siel.... en ai hetgeen zï) uit staan is dikwijis van geener waarde om dat er goeds meening te koit scbkt.Zô iijden, meestendsela zotidcr loos of v«r dietsste, is bijna îijden g«3ijk het teck-iooze dier,raet ditverschiî dat de mïnsc'c meer iijdt omdat het met rede en ver-stand begaafd is ; zôi lifdlen is eeneo schat vas verdiensten voor het andci leven door eigen schuld laten te Icoî gaan, 't VVare nochtans zoo gemskke> Ijjknuendan b.y, dagelijka het voor-nementemaken aile toekcmstig lijdea uit te staan met oriderwerping en gela-tenheid om Gode zoo méér eer en glorie te schenken. En zslfs is het r iet noodig rechtsireeks Gods glorie voor inzicht te nemen. Er zij a loffelijke in?ichten ge-noeg die ondergesebikt ^ija aan en ten langen laatste tcch altijd neerkonien op de eer van God : t willen lijden om Bel-gië weer vrij te mak§n en het bedreven oarecbt te hersteîkn en zich sel?e zoo htt werktuig maken vaa Gods recht-vaardigheid » : is dat gs«m praktisch aa zuiver iczicht ? BeireureEswaardiger nog dan het ge-brek san irzicfct is het slfcbt inzicht, Ook dit puât raakt den prakîiachen kant ten opsichte van den oorlog. Ean oorîog, ook rcchtvaardig van aile stacdpuiitea uit beschouwd, is niet toegelaten wsn-neer de zuivere meening oritbrsekt, D^n oorlog meemaken om de gelegenbeid te vinden zich rijk te stelen, vechten uit onverzoenbaren haat teg#n den vijand, ooilogen met het hzlcht in 't vijandelijk land, bij de esrste ^elegenheid al de çe-weldenarijen, ook de mee^i onrtcht-matige uit te halea dis de vijand, totn bij er gelegenheid tae bad, bédreven heeft : dat ailes is uit zljn aard strijdi^ met de aaasteDliefde, is îaakbaar onkr?s-felijk en zondig. Hun, die door woord of schrif dedriften aanvurendoor i: zich ten, als hierboves, voor pïi;zcrswaardig îe doen doorgaan, do:,r zulke insichten niet af te keuren en te V2roordeclan,ma2 den Daarn van kristen r.itt gegeven oi zôo wel, raoet ten katechismus ter haad ge-! À 1 j sfcrld werden, Bestond het « 00g" voor ioog, tand voor tand » bit dt J )d?r>, uit d. Kïistelijke W^tgeving w r len die worden door Kîisîus. zelf gescbrsjst. Dat elksen dan trachtc al zij ne wer krn te verrichten met eere goede mee-miog, Dat de B.-lgiscbs sttijder waaiieei bij naar de loopgrachten sîrompfdt dis zijo Gcthsemari geworden ziin, ziefc ■ herianére dat bij, lijder, en irijne saalj ; iets g^meess hebben met den Grooter Lijder, wieos volseling hij is en Dezei : zaak. Dat de soldaat die gclijkenis aar [ den Msester zo3 gosd mogelijk voltrek-, ka : < lijden, lijk Kristrus leed met bel inzicht uit te boeten voor de zonden er ,Goîe gîorie te schenken, stnjden liji Kristus strted,mtt bet inzicht zijn volt te veriossen, vrij te makes : kan ei schooner idtaai geworden ? De krister soidaat sal uit het voorbeeld des Ver-lossefs moed en krecht putten en alfcos-wel sijn kruis Svvaar is ea de weg steil, bobbeii ', zal hij, lijdecd maar gclaten, voortstïGrnprlea den Calvarieberg op. KEIKOP. DE VLAAMSCHE GEZINDEN in. den Oorlog. Ksr.t U iets grôOf»ch«r dan Met haîidek» . d;-r Vla's.msehgeïia.lsa <eg4Bj0ver d5 Duit , gchsrs ? N'uts toQ nitsUk^d vaît in de eschie dénis aar t- -wi^er, Het Vkfemscbe voik houdt aan zijn» hco ^tschool aïs esn me.-gch asn ds perel vas ztja 00g. Het Van cK&el sien en uitïijkeî door en bij middei van desea spiagîi var hoogsr lever'. Het wordt eerst gezond gevoîd door daz: ■ sterke spijs. Ails volkerta heb'sea eeaa eigece Hoogf school, aelfs htt klrice Yslaad, met zija hon derd disisand zi-, iec. Daarn aar streven ^lj sinds laag en onvar poosd. Nu k: mt de Duitschsr die het land be?el ea de i?c3tuu ïîijkc œaehi in bezit h<sc.ft or *®gt : « uw leed heeft lang geaoeç gaduurd, Wat België « siet gsf, verlean ik U ; Gcul wordi vervlasmseht » Maar de Vlame.i schudden lut hoofd. — U t/ilt dua van dîzsn weidsad elat vo^r uw ?ûlk ; d&tgcna ^aaraan U dersteo hoa-ger had : aw faooger leven ? — N'.8P, tlet vau eea vjj&ad wordt eea gift aanvsard. O z<t R '^eeîlng alleen, op nieu?» terug op d« plaaîs 'an waar uw on-recbt haar deed vertîtkks®, vcrtcag ors iftei; te doen aaQvaardt-a. cobegrijpoli.ke maaiiea, die u » recto yersm&adt, uwen selfraoord nitt wilt tegergaan ? En de Vit mon sebudden kuppig fect hootd. G-js^ewerderi voorvcchi-rs ais P. Prede* r!cq, da îiï! dsr VcsvÎAatnscfciQg van Gçi,t WtJgcïi te docsfrsn e!ï wordt geT^îDgsn ge-vcïri naîir Dultschlard, D.? msfst- gezashe-bbci.dô woordvoerdtrs io Bol^ië "Q teveus Itdeu der Commi83ie voor g, Vsrvlaamachia^ d«r G^ntsche Hoage-sebo ! s'ufen aaa von Bi 3log eene vt&ag ~m tb v-iTlsamschis^ ts stakec. Vaa de Bti-.isehi R^eîkg allées «»ill«c we dat fiît ui!ga, wasseer ors laad w*er de vreda kcr.DOis zal. Voorwaar een rwona ea e jel vo!k ! Schooa vols, i HARRY BAELS. | LëES 1 1% VE8SPREI8T j DE S£i.«l«ie-C STAK9AÂIIB De EQoelscM en Diitsclie ! iloten in den oorlog. Men gçraakt maar riet uitgepraa overden zseslag van Jutîaad. întegea-, deel1 Tedere dagf brengt nieuw materiaal e: ieiten aan d'e de belaKgrijkheid dei , vletenmacM in een scbel licht plaatsen Gister was bet micister Asquifh die ei opdrukt® dat de duitsche vlcot door haai . vîucht den ondergang was entloopen ei | Duitschland de grootste nederlaagvas , dezen oorlog spaarde. Over de verliezen door Duitscblanc ■ in dczen seeslag geleden zal m«n, den , kelijk, nooit de juiste toedracht wetfiï . aangezisn Duitschland er een heel duit . sche methodf op nahoudtom dezsverlie zen te verliezen.fîchter hsbbea we tôt et toesekerheid onstrent hst verlies van dei Lntzow, Pomm^rn en SeycUitz, de krui sers Elbing, Frauenlob, Wmbaden et Rostock en dan vijf destroyers. De slagkruiser Derflinger zou ^ezoa . ken sija aan dan inkom van Willems 'haven. Het zal dan ook van geen bc-laâg ont bloot 3ijn eecs «en toestaad op zee sis i te gaan der twee mogendh^den die i? 1 den oorlog ter zee, d<« grootste roi spe-len : Duitschland ea Engelancl. Welke zijn de verliezen die beide via tes reeds ondergasn hebben en in welk* verbeuding -hebbsn deze verliesen df ' machtder wederzijdsche vlotes gewij 'zigd. In "e teeks slagpantserschepm (dread ; aooghts) heeft occh Duitschland, nccl Eag^îaad schade geleden. Reeks : slagschepen {kruiser») ENGELAND Invincible 17.25010» Indefatigable 18.750 „ Queen Mary 27.000 Totaal : 3 met 63.000 ton DUITSCHLAND Potnmerm aS.ooo ton Lutsow 38.000 „ Blucher 15.500 ton Seydlitz *4.600 „ Hierbij tnaç geroegd de in de zee van Marmara lig j?ende Gœben 22.640 ton Totaal : 5 met 118.740 ton Reeka: iichte kruisers ENGELAND Amphion 3,440 tan Aretbasa 4.478 „ Tolaal : 3 met 7.918 ton DUITSCHLAND Karlsruhe 4 8»a ton Magdeburg 4,478 „ Koln 4,»8o „ Mainz 4,280 „ Emden 3,598 „ Dresden 3,3^6 „ Konigsberg 3,348 „ Nurnberg 3,396 „ Leipzig 3,390 „ RostocV 4,830 ,, Wiesbaidea 5,600 „ Elbiog 4,300 „ Tota*l : 1a met 49,518 ton Dit zijn allen moderne slagschepen. Vôof den oorlog was de kracht der vloten als volgt : Pantserschepes ENGELAND Gttal 35 m: ! 810.000 loi DUITSCHLAND Getal 19 «i-.t 450.350 ton Siagschepen ENGF.LANO Getal 10 met 2l5-8oo toa DUITSCHLAND Getal 8 met 186,130 ton t Totaal voor Engrlaad : 45 met 1.633.900 ton Totaal voor Duitschland : 37 met 636.370 toa Maar buiten de sa verliezen ondergin-i gen beide vloten ook nog verliezen ir r s de reeksen bunner oudere eenbeden (ge-. ; beuv/d in de laatste 15 jsar). Pantserschepan ENGELAND 1 King Edward VII 16.350 ton Triumph 11.995 » Russell 14.000 „ Totaal, 3 met 42.345 toa DUITSCHLAND Pommera 12,977 ton Totaal, 1 met 13,977 ton 1 Oepantserds kruisers ENGELAND Naval 13.550 ton Argyle 10,850 „ Good Hoope 14,100 ,, Monmouth 9,800 ,, Defence » 14,600 „ Warrior i3»55o „ Black Prince 13.350 ,, Ilampshire 10,850 „ Totaal, 8 met 100,650 ton DUITSCHLAND a Scharnhorst 12,420 ton Gneisena» 11,420 » Yorck 9,350 „ " Friederick Karl 8,858 „ 5 Prince Adalbevt 8,858 „ Totaal, 5 met 50,906 ton Lichte kruisert ENGELAND Patbfinder *,94» ton 1 otaal, 1 met 2 904 ton DUITSCHLAND Bremen 3,200 toa Undine 3,673 „ Ariadne 3,6x8 „ Totaal, 3 met 8,490 toa De verliezen sijn hier dos in 't nadecl van Eageland. Maar het moet ingezien dat Engeland een meerders reseivemacht in schepen had dan Duitschland en dat Engeland gedurende den oorlog een meerder santal schepen bouwde dan Duitschland, Verhouding 83 per bonderd tegen 34 per honderd. OUDERE EENHEDEN In deze reeks zijn de Engelsche verliezen gevoelig geweest en dit is groo-tendeels te wijten aan de Dardanellen-expeditie.Engeland veiloor : De Bulwark {1899), de Formidable [1898), de Irresîible (1898), de Ocein (1898), de Goliath (Î898)en d« Majef-tic (1895) stlsook de Abmkir, de Hogue en de Cr asy, van de reeks der oudere pantserschepen : de Hernies, de Hawke en de Pégase. Maar mettege*"staâude datbesitEss-geland nu nog 31 pantserschepen en ai gepantserde kruisers vaa deae reeks ter-*ijl Duitschland er maar respectievelijk 19 ea i bezit. Uit dit ailes blijkt dat de Engelsche vloot in geeneo deele door den joagsten zeeshg in minderwaardigheid is ge-isteld en dat de meesterschap cp zee f bun nog steeds toebehoort. Een oponthoud in Iet llïsssisnh Off?nsiftf H»t m jet one i r geenea d?ele verwonderea indien in het ootsaglijk Rustsisch offeRsief osn stifsïaïià van eenige dagea zou yoor-vallea. De krachtiaspaneicg die de Russea in den laatsten tijd aan den dag bebbea ge-, legd a'soasde des grooten vaorsproag diea zs hsbbea bewerssteiligd, ëal wel zond«r twij-fel eeserz^ds huose eetst in lijn gestelde troepsn verœosid bebbea eG asderzijds de aQoâ/akÊlijkbeid hebbsn doen iazien van de veroverde gtellisgen te verBterkea, ten einde van daaruit 6ea nieuwen aan val, die tôt in de puotjss sou \«azen geregeld, in te zetten. Dit is ten andere het gewoon verloop vaa aile dusdaniçe krijgsvflrrichtiDgea. HerinEe-rea we ans slechts d? verschilbiEde tijdper-ken waarin het, duitsch-oostenrijksch offea-si6Î tege^ Ruîland afgespceld werd, den Bal-kanveldtccht die verschillende ocg«nbiikken va;a opoEthcud k^Dde en ook wel den strijd oin Verdua. Hst had sens Eooit geziet e kunstgreep ge-weest ionien bet Russisch offecsief £op een front vaa bij de 300 kilometers geen onder-breken bai beleefd. Zoowcl mateiieele als menschelijke krschtea mocten b» eea zeker tijdvezloop herse ept worden om tôt aieuwe daseu ov r te g&an. Ea zoo moet de laconische isdeeling ;def berichies op^evat worden. Het feit alleen dat sbeds er wordt op gewezen dat het rus-sisrch ofîërsîêf voortgaat i3 ruins voldoende om oî s ver trou wesi te staven en onzea moad hoog te honden. Hat had wellicht vcortvareaâ gewsest, na op de beidd vleugels eea vooreprong te heb-bec bereikt vaa circa 50 silometer.geea voor-zorgen te nemçn pm zich door een gebeur-lijk opschietea der Oostenrijkers ea Dult-schers t® latsn verrasssn. Het eerste oSaosiel noeft da Russ«n daar-is geleerd. Ze werkea nu meihodi8ch door gelijk het nsoet en alieen de vsrzekerlcg dat ruîn: artillerla engedrilée maoschappeu voor-handsn zijn, verzekerinç dia reeds ettelijke œalen ia de berichtan voorkwam, is op zich ^ zsïf £6i>oeg cm oes te tooncn dat de Russen dltmaal mets aan het toevalwillen overlaten. De tOîsta?îd vaa za»:en hetfï dan ook ia de laafste da^en «reea merfesiljke veranderinf ondargasa. Het gaeft den iadruk dat van wege de Russan eea groot raacceuver wordt op îouw gezet ovr het offaasiçf zal bc-felisse?:.De vijaad raaet ook in dit gsdscht verkee» rea want s ;dert esaigs dages vermeBigvnl-digî hij sijn aanvallea zoid en ooord sa tracht hij te wegea op zijn ceoi#r. AUe« ten zijnea nabate ccbter wact tst nu toe ontrulmde de Rusgeerdaimbreedterreia dat bij veroverde. Blij ?en we io de berusîing at in de aaaetc dagea groote dingea gaaa gebeurea die den doorslag xuliea gevea op 't Oostelijk -iront. Nieuwe Aanvallen om Verdun 16 Jum, 15 uut, Op den Linkeroever der Maas vielen de Duitschers meermaals de loop-gracht aan, door ons gisteren ver-overd. Ze werden iedere maal teruggeworpen, in onze handen 180 krijgsgevangenen latend. Op den Rechteroever zette de vijand een geweldig offensief in tegen ©nze stellingen van Thiaumont van af den kam 321 tôt den kam 320. De stormloop liep dood in onze mi-traljeuze-vuur. Een aanval langs het Caillette-bosçh bleef ook zon-* , der gevolg.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods