De Belgische standaard

1553 0
06 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 06 November. De Belgische standaard. Seen on 23 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/z02z31q25x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

4de J&ar â86 lïoç) Woensdag C F /ember-1818 «SSBXSilIKSM j Vtui SslâtUi ) I BWfcEd 1,35 fr, g mtifîdtu 8,50 S B«*nd« i.js i sjxi^uTj v-5| • W;«> soiôtoï ,J la 't i&id :? t asàBd fr. I,7J i fa'ittMadM s.3o -»mwui<i .a 5,35 ; —0— liait CM 't IkBd ^ 1 m*«*a fr. 3,50 ; i; ma&adti |,o« j S maudra 7,*» j -B- i 'À DE BELGISCHE STAnDAARD H——A—a upstlfi II Bafiair Villa Lt% Chtrmett*» !??" Zeedijkî DB PANNE •orÇîr** g'ïVT.-. r-iïon- digingra : >,•35 fr. de r«gtl RECLAMER velgen» over-■«nkomst Stichthr-Bbstuurdbr ILDEFONS PEETERb . — » -— w ~ ——-—■ VASTE MFDFWERKERS : M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van de Pérre, Dr. J. Van de Woestyne, Jv.nl FilHaerf, Dr L_ De Wolf, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans Onze Toekomst IV- Finaïitiee&e Ooriogspoiitiefe Voor duizeude j tren ieefde er in \Oosten eer koning met nai e Midas. liij was rijk, zoo rijl als de zee diep is, en zijn kelders vvaren opge-propt met zakk«a goud, edelgesteenten en Ijt uitgewrochte kunstjuweclen. Op een avond as . het souper liet Midas zich met de lift naar zijnc kelders zakken en, binaaa gekomea, ging hi zich midden zijne schatten op een rocking chair een Londrês zetten rook«n. De cigaar moest wel lekker smaken voora dat het souper naarBelgische» keuken vervaar digd geweest was en dapper met echt Fran schen bourgogne overgoten. Het licht van al dit goud, zilver en edelge steente in den glans derelectrisciie gloeiiampei was echt feëriek. 't Begon laat te wordea ci tijd om terug naar boven te stijgen, wilde hi va» Mevr. Midas geen bedsermoen oploopen Bij den uitgang gekomea... aai... Midas voa< zijn sieutel niet meer. Hij had goed al de zak ken af t« tasten van zijn redingote ea gilet niets te doeu. Tôt overmaat van ongeluk.er nx een cturt-circuit opde elektr-ische lijn ontstaan zoodat bij vruchteloos op den belknoop dunei kon : 't rinJr«ide niet boven, en niemand kwan hem ter hulp.Om kort te makan, Midas eat tas in zijn kelder en bleef er \ast zitten dagen aai een stuk. Hij, de rijkste man ter wereld verginj ▼an honger en dorst midden een zee tan goud zilver, edelmetalen eu kunstvootwerpeu. Wat moet die mensch toch inwendig kwaai geweest zijn, inplaats tan in al dat metaal -waar hij zelfs geen beet eten mee koope kon om zijne grollende rnaag tôt zwijgen t brengen — zijn forluin niet tôt eetwaren e andere ruilbare voortbrengselen gestoken t hebben. •Van af dit voorval dagteekent dan 00k di economische vtel zoo waar in hare toepassing Een man rijk aas geld isatm ; een man die arn is aan munt, maar wiens vermogea de wereh door Terspreidt ligt en rond loopt in voort brengselen en ruilhandel, is een rijk mensch. Wat met Midas voorviel, gebeurde iate nog meteengansch volk, met Spanje dan nog Toen Colombus de nieuwe wereld, rijk aai mijien, ontdekt had, dan dacht Spanje er bo ven op te zijn en zeker tôt de rijkste koping dommén ter wereld te behooren. Al wat beenei aan'tlijf had, trok er op uit om goud te zoe-ken. 't Was erger dan de vlucht naar Egypten De gazetten uit diert tijd schreven zelfs dat oj: den dag dat die ontdekking in het Staatsblaci verscheen, geen een maa met den noenestonc eten gere«d voad omdat de vrouwen heel des morgea aan 't kommeeren gew -tst wat-^n eu reeda aan 't inpakken. Heel Spanje troK naai Amerika en ondertusschen viel de handel, nij verheid en landbouw aan 't kwijnen en eindigde met le stei'Ten. Kortejaren daarop was er geen land ter wereld zoo rijk aan geld en goud als Spanje en tevenszoo arm aan eigen pio ukten. Een tijd lang was het mogelijk tegen klinkende munt het levensnoodige aan te koopen ; maar kort «adieu toch onderging Spanje het lot van Midas ; en de eeonomisten besloten : een hnd rijk aan geld, maar arm ami grondstoffen en exploitalie is een dood land ; en ve> der : eene groote staattschuld maar degelijke nijverheid en productiemiddelen zijn veraf te kiezen boven ye-htek aan de eersle grondstoffen èn rijkdom in geld. «r ik die twee voorbeeldeu aatmaal, - • f kel om er een besluit un le trek- '-in legenwoordigen tijd. - sufc sole, vu 3 pieu s oder de z'.ù .vD ^eschiedenis vao Spauj • : ^et y-îrnieuwen m»t Duitschlanci er aiiadsa-njke». Healemaal omslotea dooe de Jo uge-nooten, moesl Huitscoland vier jaar îacg op eigen kosteri leren. Import wns er niet mogelijk, locb niet op groote schaal, en de m»nities vverden uilsluitend geleverd door de firma Krupp en een consortium vanKaltgeselschaften De Koning te Brugge |,m ans nummer van 28 Okl. gaven ivij een voi .edig verslag over het bezoek van den Ro^ in te Bi ugge Het doet uis genoegen hieronder de wooi deo zelf van den koning te kunnen aanhaler Aile rechtgeaarde Vlamingen heeft het ver heugd dat bij t e pleclitige iulrede des Koning te Brugge, al de redevoeringen in 't Vlaamsc 1 waren. Maar met nadruk heeft onze Vorst d beteekenis van dit feit willen doen uitschijner 1 Namelijk, toen hij de troepen op de Groot ' Markt in wapenschouw had genomen, richtt hij zich alleen naar het standbeeld van Breydt en de Goninck en groelte de Vlaamsche helde ' van 't verleden, zooals die van h«den het voc hem hadden gedaan. In zijne redevoering sprak hij de volgend woorden : « Bruggelingen, ik druk u, in naai - van '1 Vaderlarid, mijne bewondering en mijr 1 erkentenis uit voor uw manmoedig gedrag. G 1 lmbt u waardig getoond tan de belden die d j geschiedeuis uwer aloude stad opluisteren. E . gij liebt eenen schaamteloozen dwingeland g< 1 toond dat een volk, dat nijheid als zijn oppe - ste goed aauschouwt en zijn rechten met c , wapens in de hand weet te verdedigen, nii s onder 't juk kan worden gebracht. » , Heil «an onzen Koning voor die woorden v< 1 mannelijke terheid ! Dank dat hij bij de eersl i plechtige intrede in de verloste hoofdstad va t Westvlaanderen, in kloeke Vlaamsche tonen t< 1 ons volk sprak! Dit feit is beleekenisvel e 5 opent de blijdste vergezichten op de toekoms j Eec vraagje aan den £linl«tc vau Oorlotf, ten voorde«le o»ze 1 jongens e Sommige onzer hoogere officier en schi 1 nen bitter weinig gédaan te hebben aa psychologie eu menschenkennis, en schi nen evenmin te begrijpen dat de moed d( . soldaten best door eenvoudige menschei j middeltjes kan hoog gehouden worden. 1 1) Waarom, als zij uit de slaglijn kome . en op rust gaan, de mannen van de stree niet voor een paar dagen laten naar hu r gaan bij hun vader en hun moeder e broers en zusters ? 1 En als die toelating bestaat, is daar va ■ j hoogerhand niet op gewezen geweest ?) hc • kornt het toch dat de jongens er zoolan 1 : moeten op wachten soms. !Onze bureelratjes zoudén eens moete duchlig op de teenen gelr.-pt worden. 12) Als 't zijn kan, waarom onze daod vermoeide jongens niet in goe kantonne menten geherbergd? Ze hebben nu al lan, genoeg op verniclde dorpen en in stukge l schoten pachthoeven moeten huizen, en ii den modder moeten ploeteren. Ze hebbei er zoo'n deugd aan,eens weer onder de men schen te koinen, én het gewoon stads- 0 dorpsleven een paar dagen mee te léven Ws moeten niet bang zijn onze Yze soldaten een weinigje te bederven. Da kan hun niets dan goed bijbrengen. We kennen genoeg onzen Minister va] Oorl#g,om te weten dat dit vraagje niet il doovemans ooren zal valien. " ofte zoutmijnen die de noodige stoffen tôt ver ; vaardigen van munitie uit den schoot van be ■ moederland moesien halen. Al wat handen ha I moest dezout- en koolmijn in, ni. omdat zou 1 de basis uilmaakte der nieuwe gaz en explosi | tieve formuler», en omdat kolen naar Holbn, j moest".!! uhgevoerl ia ruil voor eetwaren. Zoo wjr kwam het, dat 't gebruik der kolen voor d evolking ia den wint<?r 1917 op 2 en half kili j per huisgezin en per dag bepaald werd ei t maanden lang 't gebruik van zoul verboden. BRIDJIA. • 't Vervolgt. i i De Keizer van Oostenrijk wil afstand ; doen van zijn troon. — ^juaoe BJi»» 1 - j In Italië : 3oo.ooo krijgsgevangenen en 5.ooo kanons. e e ,1 Baigisch Fron^ n In Vlaanderen hebbe» de legers gezamenlij- ir ken vooruitçang gemaakt. Larigs de Hollandschegrens, ten N. Gent heb e ben we een vooruitsprong gemaakt van 15 klm. a Wij zijn in d« onmiddellijke nabijheid van e Gent. ij Vôôr h#t Franco-Amerikaansch front is et e ten 0. der Schelde een bruggenhoofd kunnen n aangelegd worden in de streek van Welden. s- In de streek van Pottes hebben deBritten mel p- een aantal troepea de Schelde overgestoken. ;e Een duitsche tweedekker schoot met zijne 5t mitraljeuze op de markt van Sas-van-Gent. Drit personen werden gewond ; het vliegluig werd )1 neergehaald en kwam terechl in de vijandelijke ,e lijn. n fcJNGELSCH FRONT n LONDEN 4 Nov. 7 uur. Onder onze drukking t. is de vijand verplicht geweest zijne stellingentt verlaten Z. Valencienes, maar steeds door onze " troepen achtervolgd hebben zij Villers, Pol, Jen r laiu, Gurgies, Estreux en Onhaing moeten ont-ruimen.r FRANSCH FRONT j- PARUS 4 Nov. 7 uuc. — In Argonne n heéft ons 5e legetkotps gezamentlijk me' ■ het Amecikaansch legôc met volmaaki ' goeden uitslag den slag gewonnen.Stoc-!I mendechand hebben wif de volgende l_ doepen vecovecd: Toges, Bellevilte. Quatce-Champs, Noicval. Alleuse en n Chatillon-suc-Bac. t Meec te N. vetoveeden we heel hei :g boschvan Voncq enGhesne. Acgonne is nu heelemaal bevcijd. Delbruckis deeerste minister niet n Een ofïlcieel telegram uit Berlin looehent de e benoeming van Delbruck als eerste Pruisische £ minister. De Toestand 5 i - I Ze hebben veel gesproken en geschreven * sedert een jaar, zelfs sedert twee jaar — 1 van « het begin van het einde ». Maar het - einde bleef altijd achterwege, en werd al-f tijd verder en verder geschoven. We gelooven, steunend op de gebeurte-r nissen, dat we tegenwoordig het einde t dicht nabij zijn. De macht van de Centrale Mogendheden w«rdt reeksgewijze aan stuk-1 ken getrokken en ten pletter gebracht. 1 Duitschland ziet, een voor een, zijne bond-genooten afvallen en den vrede vragen. Zal het hoûgmoedige, hoovaardige, stomme Duitschland, na al de laatstledene neder-" Iagen op |krijgskundig, politiek en diplo-j matisch gebied, nog niet willen inzien dat t het den slag niet zal kunnen thuis halen ? Ze hebben in den waan verkeerd dat zij, j « de Ubermenschen », den strijd moesten . winnen omdat zij de macht waren ; maac 3 die waan moet ras aan 'l verdwijnen zijn: ) i rondom hen is 't niets dan neerlaag en 1 | capifulatie. I Op 't Belgisch front zullen zij waar-schijnlijk een paar dagen trachten stand te houden op den vaart Gent-Terneuzen, en ten Zuiden van (ïéat op de Schelde, ITALIAANSCH ERONT ROME : De oorlog tegen Oostenrijk- Honga-rije is geeindigd.Sedert 24-10 heeft het Oosten-rijksch léger 300,000 krijgsgevangenen en 8100 kanonnen verloren ; het Oostenrijksch leger te gansch vernietigd. De .Italiaansche voorwacht ' heefl Scutari bezet. I Keizer Karelvan j Oostenrijk zou aftreden Volgens het « Berliner Tageblatt» zou Koizer Karel eene vergadering gehouden hebben met zijne ministers en met de hoofden der verschil-lende partijen ; daar zou hij verklaard hebben afstand te willen doen van zijn troon en naar i Zwitserland te trekken. | Volgens eene Wespiphalische gazet, hebben I de vijf kinderen vau den Keizer Gœdelboc ver-: ^ laten en zijn te Weenen aangekomen. i J Uit Budapest wordt geseiud : De aartsherlog ' | Jozef vergezeld van den zoon van Frans Jozef | hebben d jn eed van trouw afgelegd aan den I Hongaarschen nationalen Raad. 1 De Socialisten en j de Duitsche Keizer I Uit Baie vernemen we dat de Reichsdag zijne | ziltingen weer zal hernemen. | Vandaag, Dinsdag vergaderen de Socialisten ï om eene beslissing te nemen betreffende het | aftreden van den Keizer. be Tcheco-Slovakken op de algemeene vergadering te Versailles | Bénès, de minister van Buitenland voor 'de ; | Tcheco-Slovakkun was aanwezig aan de be-| sprekingën in de algemeene vergadering van g de Verbondenen te Versailles ; hij vertegen-| woordigde er het Tcheco-Slovaksche goever-s nement. die loopt langs Audenaerde, Eyne, Asper, Gavere, Eecke, Seeverghem, Zwijnaerde. Langs den Westkant van Gent zijn Afsné en Drongen, na hevige gevechten, over een paar dagen, in onze handén gevallen. Zoo onee troepen nog een stootje vooruit kunnen komen in 't Noorden en in 't Zui-| den van Gent, wordt de Artevelde-stad I onhoudelijk voor den vijand. En eens meesler van Gent, kunnen onze troepen weer verder vooruit, door zijdelingsche bewegingen, naar den Dender toe, en naar de Schelde. Zal Duitschland niet eerder het voor-beeld volgen van Oostenrijk en Turkeye : wapenstilstand of vrede vragen ? Zoo Duitschland zich hiertoe beslist, dan moeten onze voorwaarden voor hem eene duchtige les wezen j en Duitschland wete van nu al dat zij de overwonnenen zijn en wij de overwinnaars. We willen geen opgedrongen machfsvredo ; maar willen o°k niet dat Duitschland nog ooit bekwaam zij zijn booze laffe listen uit te voeren. Op 't Italiaansch front wederstond de vijand tôt op 't oogenblik dat de wapenstilstand werd geteekend : De Italianen namen Revereto in, mieken meôr dan honderd duizend krijgsgevangenen en namen 2.200 kanons ; de Italiaansche rui-terij drong binnen Udine. | Over Ons!rnrijk lôtc-en aile slasr tegen - | ; i' „ i- < H !( W / U r !) .iitt, 't i-; tiai graaf Tisza, Icidi 1 van d« Oos-tenrijksche ojrLgsparîij, wel en waar vermooid is ; Andrassy heeft zîj 1 » !>nîslag ingediend, eu Karniiji riep daariia de repu-bliek uit. Flotow is be'asî met het minuterie van jj | hiiiMiiiimdsche zaken. Een radioielegrsun i gericlit lot aile de volkeren der wereld kondigt ons dat het Hongaarsehe volk de vreedz.ime omwenteling heeft gewonnen, en dat Hongarije nu een demokratischen en onafhankelijken staat uitmaakt ; het Hongaacsche volk werpt aile verantwoor-delijkheid van den wereldoorlog op zijne verdrukkers. In Duitschland begint het 00k leelijk te st...: De vereeningen der werklieden hebben te Stuttgart vôôr het koninklijkpalels, hevig geprotesteerd, en de alzetting ge-eischt van den koning van Wurtemburg. De Keizer zelf stuurde aan zijn kanse-lier een bericht waarin hij meldde dat hij verlangde zijné meening te laten ken-ne* nopens het wetsvoorstel over de her-inrichting van het Duitsche Rijk. In aile geval zal èr eene heele omwenteling gebeuren in de inwendige inrichting van Duitschland. We meldden gisteren reeds dat het mili-tair kabinet van den Keizer onder 't bevel, enom zoo ie zegen onder de voogdij, komt te staan van het ministerie van c orlog. We zijn niet gewoon profeet te spelen ; wij houden ons bij de droege opsomming dezer feilen. Ze spreken Iuid genoeg door henzelven. .w îmmriaiBaimcKMr»» vu ■ m —m II ■ m 11 «11 > .» Irt jVlemopiam. JULES DECLOEDT, kotporaal uit Oostende ; LEO VERMANDEL, soldaat uit Ant-werpen ; EMILE GILSOUL, soldaat uit Rivière ; JULIEN GEERAERTS, soldaat, Boom; CARLOS LETZER, soldaat, Antwerpen; allen te Bourbourg begraven. Eene onverbiddelijke ziekte maaide hen in korte dagen uit ons midden weg. Ter-wijl onze moedige soldaten den weg naar hunne haardsteden openbaanden,lagen ze te zîeltogen. En hun geliefden die ze reeds vier jaren met moed en geduld afwachtten zullen den troost niet hebben heu terug te zien. Op hun lijdensbed gekluisterd, zweefde voor hun koortsige blikken de gedachte aan het ouderlijke huis, nu eindelijk uit de gehate ijzeren klem verlost. Mijn geliefde jongens, wat al lijden hebt gij in uw angstige doodsuren niet door-staan, gij die vier jaar moedig uw vader-landschen plicht gekweten hebt, en die al uw ontberingen zoudt vergeten hebben, in den eersten z»en uwer geliefden ! Wij leden met u, wij weenden en baden »puw graf 1 Wij troosten ons bij de gedachte dat gij met zooveel ondérwerping aan Gods wil het offer van uw leven hebt gebracht. Een troost zal het zijn voor uw gelietde oudérs, vrouw en kinderen, te weten dat gij in voile vriendschap met God van hen zijt heengegaan, en dat gij dit ellendig leven met het eeuwige hebt verwisseld, gesterkt door de H H. Gerechten. Op den vooravond van Allerheiligen en IAllerzielen,zullen we nog op uw graf bloe-men komen strooien en bidden. Wij weten s dat gij een beter leven zijt ingegaan waar | de dood niet meer heerschi maar de eeuwige onsterfelijkheid in Gods schoot. G. SGHERPEREEL, aalm., Z 126.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods