De Belgische standaard

471 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 27 May. De Belgische standaard. Seen on 27 February 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/348gf0nj95/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

_ j. •*> VTf m m ZateMag 27 Éei 1916 DE BELGISCHE STAnDAARD w PGMbl UpolCUGYo • ITlt £-* JLvjsjuxrai^iïji a-fc ^ w «. * Pj Bertraw» Va» dkb. Schbldkn, Dr Van db Ferre, B' ]. Van de AboacemeBtsprii?-: Voor soldaten : Vopr i maand fr. 1,35 Veor a luaasïdca £r. 3,50— Vacr 3 ®*e£iû«i ir. «,75 a» Kiet sold&ten iii H iand : Vocr i v£a.mû fr, s,75 — V&or s ra&r.ndta irc — Voor $ sjranûea fr. 5,«s ïnây *UUl-i riJUJLclAËAT Aaakondi^iogen s] MS fr. deîregel — Kfklamecjt 0,40-Ur. de regel. — Vluohtelingess : S mlasschingen van a regel» 8,5e fr. Voor aile medadeeliugea zich te Jseaden' tôt : Villa' MÀ COQUILLE, Zeedijk, DB PAHHE. Een verdoken vijand ASUil ï wi y.wis.uM, tyuui De i *rS y mas.it joogs.: larens bruta-d wcf HalîUfcîûg betaalt oas lsgar zija zwaren te voor m en vrijhdd, eu dwingt de bewond< ring der werald &f. Het bloesd dat Vla&ndt reas grond zbo edelmôcdig daorwéefct, werd gepîeagd tôt 's lands gïootheici is de îoj komst, in herisneri&g aan 's i&ssès groethei in 't çerltsdsa, ia voile beœustzija van *t g« Vfirgde — en m&nnelijk voibrachte — offsr het zal rijkô vracbteu dîagsa van zieieaads en moorsdan vooruitgaag — de eenige war voornitgang. Maar cevecs dis hearlijke bladzijdeu, rijs eene donkwe schadu # op, «lie iederen da dreigendsf warîJt. — « Het is so^s om er b te wesneti, » sebretf me oïdangs iem&nd, ai werkzasna is ia esa hospitaal.ver van 't froat En 't is i>iet va» zwa&r gekwetsten, va deerlijk vermmkte jonge mmnna, dat a eprgak r-'RS, maar van soldaten aangetas daor afac'nuwelijke, sehaudelijke ziekfceE « 't lu seras om er bij te weenea ».... Ja, ht sefeijat dat ous iand nog niet diep genoeg b< prosfd wor-t door al de puinen die cr cpge hoopt werden, dcor het sneuvelss van d bloem gijner verdedigers. Nevens dea vijan dieu wij allea sien sa kenaen, dis o»s sedei bijns tw/ee iarea dsu bUterea îijdenskelk aa de lippea houdt, is er ecn ander, die no sluwer, nog wseeder te werk gaat, die mee siachtoffevs œ&akt, een vijand, die 't maske draagt van plezier eït gsnot emigon zou den zeggen van liddo, indien het gesae hei ligschennis was van dat heeriijk woord. Wij weten al te gosd wat er gebeart. D oorlog sleept zich voort, in onveranderlijki eentonigheid van ailed&agschs bezigheden loopgrachten, piquet, rust, eiercitie, arbeid Ds hooge zidevervoeritig der eerite maaûdei is — ten miosto ia «chija — vooïbij; gewom slscier, neerdrukkende vsrçelicg zijn ia di plâats gstraden — ea verveliag is aen slecht ra&dgevgr ! Verstoken van aile familielevei viettn onze jôngens niet waaraaa huam lsdige uren te bsstedsc. Ds herberg is d&& dis se lokt ; %t knoasa nist altijd op hui stroo blijvsn liggea, oi in r«gen en win( rjsddwaïaa ; ït moetea tcch 00k eeas al: rîascsches lavea, in egns kamôr sitten, èei schija van welzjja genieten. Het is slechts t< betfaaren dat er overal geane cantines zijt waar onz$ jongens eene piat kunnea drin ke», eene pijp rooken, kaartspelen — dîu zouéen ze miuder fetrokkea zijn naar saden lokalen, «-aar se vrouwen visdea es drank.. En dan ? — Ze hebbea er eesig plezisr geno-ten, zsasgeaot geproeld, hua man-zijn h oveîspsl esidroiikeiiscbap doen geldaa... ei dragen er ds gevolgsn vaa voor gacsch hui leven mes 1 Erg«r nof als zt op verlof gaaa ~ 'l zo< Wol verdisid ïeirlof, ù& lange maandea vai Ïïdiâ isvau. Vol blijda fooraitiichîsa ver trîkkeu zij — laat oas zeggen n&ar Parijg. -Gedur«tide eenige dagec zulian ze deel nsaaeî aan 't baschaaîd levin vaa een groote s!ad ziclî wesr aiensch voaîsn. Ze gaaa ; sn, sten voudiga jongaiiS, op «cas ioagel&isa in 8en< onbâkerade wsreld, ïerbîind door al de uitsr lijka begoocheiingsa der groote stad, lataa zi zich meeslepaa doo» 't zoogezagd plesier de) Boulevards, der café'», dtr daassaka. Er ii liciit «a muziek, luidruchi%e vroolijkheid, er vooral sijn et vrouwen ovçral te vindan ; ver kidtlijk gë«la ;de,atsrk g«parfumeerde vrou went >?itr gglaat wit is vaa de poudre-dô<riz da oog«a aitificiecl veigroot, de lippen rood ga?erld, — armaalige wesecs, die hunm schsonheid, of wai er van overbiijft, aan dei a^rste <ieu teste verkoopoa, voor eea stul b«o,).i aa e«n bad. Aau ho«velen habbiin zi rchda ^ûîMd ? Wat blijil er van de «ouv ojct io dis rarsipzaligen dia ulats meer vaï 't ievsn keoîssE àau fc<i loulcr beestelijke ? Zoo ver de;jken de maotieiî, pas vri Uit de locpgrâchtec, gewoonlijk niet; zi Voor ï întaad {?. s 50 • Voor a isu.snûec SS'° ~~ ■/0°® -.y ^—ji-mEïimîfiT J I voclea «Dkel het prikkelesde der doortrapte ! j gianea aanhitsbg, ea — zd volgea de verleid ; ster. Kart is de rocs. Zs komso weg, besaitcrc in hUEiïe zitl, en bijaa aitijd oûherroepeliji ^ i bfsmct in hua lichaam — wact die wszeai aan wie se niet dan eeciga uren dierlijk geno' vroegsn, hebbea hua dea toi der ondeuge i dosa bttalsis. Bijna zonder uitzondering zijn ' ds vro«weB die vaa ostucht Sevan door ge> sl&chtsziektsn aaagetast, en geven dete ovei | aan dç onvoopsichtigea die tôt hua gaaK. Et: ' | wie Vieet niet Wât die îtokten een lan^duri^ ^ 1 hjden, aan ongsaeesb <re elîeade naslespan s i en weiken varie» nafelank van droevigs ver | aiitwoordelijkhsid ? De saaa, die ia een onb«' 1 | EonEfeû oogenblik, eingaag had met eea diei » i gsvaariijke vroawan «n bssmet werd, zaldie 'i I ziskte overbrsDgen — soms na jsren sefeija-a | bare geneziaf — cp 't br&v# meisje, dat hi; • | gekozsn hesît otc met hem als zijn© eerb&ï* Q i vrouW, door 't leven te gaan, sa de moedas r | van zijae kiadeeen te worden ; ja, op dezt t kinéeren self, ocscha'dige blosikens, dis gansch hua Uvea daerniswaardige marte-'i lsars zullen zijc, omdat hua vader in sijac :• jeugd, niet wijs genoeg was om aan een« oa zuivsra bekoriog te weeista&n — omdat hi; 8 aaa makkers en vrieaden, ia eea uur vac d dïonkeîischap en sinrieijprlkkeiing, wilde î toonefe dat hij eea iaaa was... W^ant da&r zit het dikwijls ia : se vreezer uitgelacftea tû worden indien ze kui'ch laver sewillea man zijn — uit meLScheiijk op-zicht... m se meenen dat, iadien ze de lessss van huane moeder oader de vaetsn trap pelen, indien atij veïkfeôf hebben mat slechte vrouwea, en over uitsp&ttingen VAa drank en gaslachtsleven kuauem boffcn, dat ze dat) user man zlja seworden, en hunne manse' lijke krachten vermeerderd... En toch is dat zoo verkeerd 1 Een mat toont zich niet waardige* van disn naam omdat hij onbtsscbaamd weg zijna dierlijkstc instincten involgt; sijae maanelijkheic neemi niet toe, omdat hij zgae krachten on bezonnen verspilt in scbandelijk gsnot met kenaissen van een uur, bij toeval hier 0 daar op dea ho«k eeneï gtraat opgeraapt. Nsea, bij aileen is waarhjk een man, die wil genoeg toont om zijna driften in toom te Ihouden, en zijae eer, zijae gezondheid, hel gelak van zijn toekomstigen haard, niet prge geeft aan den eerston deh besten lokvogel, die 't eakel op 2<ijn geld heeft gemunt. Hi; ailesa is esn maa, dli jtijna opborrelendi i jeugd kan bedwiagea, zijae lieide-behoafteta bedaren, totdat hij in wettelijken echt mag treden mat eea zoïgvulàig uitgekozan meisje, | dat hem sen onbezoedeld hart brengt, en wij i hij echte, durende liilde zal schenken. — D« - oathouding vaa den jaageling, is voor des Igehuwdes maa de waaiborg van 't geluk, waarvan ackoone, kloekc kiaderen het pand zija. De reinheid in 't levefc is de grootste » kracht voor een m&n. Nooit zal 't genoeg ge-I aagd worden. T r\TT\rr/nr»n . AV. UWIIVLUO* I ^ *■ ■■ " • • n un—Tr miMi n rirnu : Eea Belgischs iren gefasilleerd te de DglMers 5 I Aiisterdam, 2S Mei. — Msn seint aan de f « Teïegraa! » : s i Mejuffer Gabrieila Petit,vaa Molenbetk-bij ' Brossel, die ter dood varoordeeld was, den 12» Maart, onder betichting vaa bespiediog laagahcen d* IJzeren Wogenw is gisteren*ge-> | fusilleerdgewerdan. Het krijesgerecht heeft 00k de volgende 3 veroordeelingen uitgesproken : ' Louise de Bettignies, zoader beroep, van 1 Rijsel, ter dood. j Marie-Leontine Va)' Houien, van Roubaix, 1 I eu Georges de Socver, vaa Audeaaerde, tôt ! j I5 jaar dwaogarbsid. De doodstraf uitgesproken tegen Mej. L.de j | BetUgnies is verannerd in eeuwigdurenden ) dwangarbeid. I manBûeD ir. 7,50 : Het Offensief tegen îtalië ; Het kan niet meer o.> tkend : Hî . \ Oostenrijksch offcsisief heeft te a draag : ; kracbt diè, in eerste opzicht, wat al t . | beperkead omschrsven wesd. fHet ontruimec een eerste steliis op eaa enkele piaats vaa eéa front hed ' \ geeu bstèekenis ; zelf hït ontruimsa va' | een tweede Unie stan goisd uitgelsgô. wor ' I den om een of andsr reden, mur hs ' I vsrloren gev« n vaa de twesde stelliag o ' | csn heel front is onrustbarend. | Zulke krijgsvttnchting voeren d , | Itaïianeri tbans uit op het Tientin-frord ; [. van aan de Adigo-valiei tôt de Branla £ Het is eene teiugtrekking ia regel onde j [ dendruk vanduizsr;uen zware kanonnen Dit feii zou ons kunnen onrust bars 1 | indien ws nog1 steeds ia de onzekar : \ heid niet verkeerden, of het al of nie i uiigevoerd werd met een vootop geze Idoel ofwel uiisluitend als geieidelijk ge voig van de opdringskracht der Oostsa rijk8cke iegers. ia 't serste geval wari het eene tacti sche versichtisg, in 't and^r geval ces | bekeatinis van piaataelijke onmachi | GcnOïgsamc teekeren zijn daarvoor r.oj inieivOûrhanden; ecbter de medcdeelinj van den italtaanschan generakn staf da taiïijke kanonisec moesten vernietig • ; worden, zou weliicbt eene aanduidirsj : | kunnen wszen van onmacht indisa w : t niet zeker wisteB dat de gevecbts-voor j waardcu en toestanden ïa de Alpen hee Ikmaal anders zijn bij deze op 't Weste lijk en op 't Oostelijk front. Het gaat e , niet zoo gemakkelijk om zware stukkei | i te verporren op die ontaaglijke hoogtei j | ea *t kan beat aangenomen worden da | de Italianea zich liefst zulkdanig verlie ; l getroostea dan eenig nadeel ia tactiscl [ » opzicht door koppigbcid aaa hun plan ntn te brengen. De strijd echter teeken zich op kritische wijze tijdelijk af. Oos tenrijk wil Italie uitputten oi lam slaai vooraleer het algemeen offensief de Bosdgenootea wordt aangevangen. Het dagorde ï&q den Kooisg We zegden gistereû reeds dat de Ko ning tôt sijn trotpsn een dagorde vas aanmoediging bad gericht Hicrondei die dagor Je die in de huidigs omstandig heden eene groote beteckeais verkrijgt « Soldaten van lacd ce zeeleger, door me gaestdrift de wapess te hcbbim opgenomei omonzea erfvijaad te bevechten en oazi nation&k vsKuchtingen te verwezealijkoo na ia isonderdçn gevechtes te hebben blijl gegevea van tmldcEmoed die légers vei slaat, Is het pleit nog niet Deskcht ; aader s&crificiê8 zuilen u gevra&gd worden, ei ik betwijfitl het gceusisins dat gij nieuw^ proev«H vaa kracht en daad zult kveren Het hsala i&ad oadorsteuat u ia uw striji door z\]a kslmte en vcïtrouwcc. Mij»; w«r.-schsn volgen u in den strijd die daagt. Opmerkelijk is de zinsaede : « on onze nationale versuebtingen te verwe zenlijken. * In den Balkan. SALONIKI 24 Mci. — Ailes bepaal zich tôt sebermutselingen en gewaagdt fransebe ruiterijritten die door de vij-andelij^s iijjnen dringen om vee er levensmiddekn te rooven. Gister werd alzoo een heel park beesten (5000 scha-pen en 500 ossen) door eea fxansch détachement buit gemaakt. Wij zijn ver af vaa een offensief. * V VUS «UJC mCUSUCCAlUgCU Siui IV twçuuvw. «.Vfc o V w* *s»5sssiaîK2HRHiK!s«s^ '> rwi^igriang^?ymî»»^aBBig^^ ! Sîaaîsmiiiislfir Mlafirt MIUUIWJ.U&UJLMIU1 WU11WUWUA % * t en 2ijn iiefdadig werk voor onz " | Ooriogsinvalieden. si i III. ,y 1 Wat nu de eigenlijke berscpslessea aaagaat, ziekii •j | op welke basis ze iogericht werden, en nog zijn. 2 | worden iu vijf hoofdgroepen verdeeld : i) de houtb "* | werking ; a) de metaalnijverheid ; 3) de electricitei' I4l de landboutvkunde ; 5^ de handelilessen. Tôt de eerste groep behooren de schrijnwerkers, < timmer lieden, de meubelmakers. de speelgoedmaker de kloefenkappers, de kuipers, de borstelmaker» en c houtdraaiers. Tôt de twaede : de smedsn, de werktnigkundigei de paswerkers, de stokers, de loodgieter», de zinkb werkerg, de machinisten, de biikslagers, de kopersl f ï gtra, de ijzerdraaiers en de machinestellers. | Tôt de derde : de electricien*. ^ Tôt de vierde : de laHdbouweri, de hoveniers, c ^ boomkweekers.de bloemisten ea de hoenderkweeker Tôt de vijfde : de behanger», de schilders.de schoej ( ! makers, de kleermakers,de bakker* ex banketbakker j- de koordendraaiert, de boetieerders, d* klakkeom; kers en de haarkapper». Deze bloote lijst van de itielen, die hier aile aang< leerd wordea, theoretiich en practisch, door deskui digen en yakmannen, bewij»t ten overvloede hoe en - 6 stig en degelijk bet werk ingezet werd en volgehoude ^ 5 wordt, dank zij vooral de aaahoudende zeUsopafferin vaa minister Scbollaert.die dagelijks zijnrondt maal in otiiea thui», met vaste haiid wenkend en leiden 5 -w 3 S zoo grooten als kleinen met woord en mot daad. y ï ^ ; De hierboven meegedeelde uurrooater duidt aan i • welke verheuding de iseroepilessen staan tôt de alg i f aaeene leergaDgen der lagere «chool. Men verlieze ecl y ■ ter »iet uit het oog dat het daar enkel de theoretiich e | lessan geldt ; de practiiche leergangen in de onde: ï scheiden stielen worden den leerlingen '» namiddaj veritrekt, en na een tijdje, naar gelaag kennis en vo: | deringen, kunnen zij, oog in hunne hoedanigheid va Sleerlinge», reed» eenige centiemen daags verdienen. Wanneer ze veldoende theorische kundigheden oj i gedaan hebbea om bepaald ali bedreven stielmanne j I over te gaan aaar het werkhaie.doen de jongens daai j. ; toe haane aanvraag ; wordt ze door de overheid aat ^ geaomen, zoo mogen zij den gantche* dag gaan wei ken en verdienen, den eenea wat meer dan den and< ^ ? ren, van één tôt twee fraak vijftig centiemen per dag Het gewonaen loon wordt iedere week op hun «paai t boekje bijgeschreven en ik wil het de leztri van « S Belgùche Standaard " vertrouwelijk in't oor fluiste j ren (op voorwaarde dat zij het aaa het klokzeel nit ^ hangen), dat sommige joogen* aldus reed» eea aardij spaarpotje hebben bijeengegaard : een appelke tege den dorst. Nu, dat er na den oorlog voor velen no e dorstige tijden zullen aanbrekt*, wie durft er aant twijfelea ? Heb ik wat vergeten ? Och, ja, het voornaarast nog. Ik heb het reeds gezegd : Staatsmiaister Sche 1 laert i* eea staatsman van kop tôt teen en als dusdi 1 nig ligt het in zijn aard de toekomst te voorziea. - ' Wat zal er vaa oaze iavalieden nà den oorlog g< ; worden ? Gaan ze dan, heelemaal aan hua zelf overg< ^ ! laten, de ongelukkigsten niet worden onder de ong< lukkigcn, de tallooze engelukkigen oie deze afschu*< lijke oorlog in ons ongelukkig landeke zal gemaal J hebben naar ziel en lichaam i ' Ei, ikben niet, zooals men ia 't franseh zegt, " dat k le secret des dieux ", doch zooveel meea ik toch 1 mogetf verzekeren dat het insicht van minister Scho i I laert is zijn werk der Ooriogsinvalieden voort te ze 1 ten ea uit te breiden na den oorlog. Hoe ? Door welk i middelen ? Op welke basis ? Och, te klein eea klerk voel ik mij om op al die vn j gea te antwoorden.tooh wat ik weet is datstaatsministi s Schollaert uiteraard eea man vaa de daad is en di ¥ hij kaa wat hij wil. Hier zou ik kunaea uitecheidei Eén woordje nochtans over de verkleefde en liefderi 1 ke zorg aan onze jongens besteed 00k ia liehamelij opzicht. De meesten oader hen volgen gedurcade «e mia of meer lasgen tijd de zoogenaamde " meeam therapische " behandeling ; deze dienst staat onder c geleerde leiding van doctor Lebrun en werpt ia c meeste gevallea verblijdende, ja soms wonderliji ^ uitslage'n op. Voeg hierbij, om ietwat volledig te zijn, dat mea i den Belgischen Thuis voor Ooriogsinvalieden te St Adresse het aangename met het nuttige weet te pare l en dat onze jongens, in de lange winteravondea voo i al, vergast worden nu cens op een cinematogrofiscb vertooning, dan op eea tooneel voorstelliag, dan wee op een liedîravond, enz., enz. Waarlijk, " des gùten Zùviel ", zooals oaze " bo< zemvrienden de Motfen, h«t zoo goed kuaaea zej gea. '*3 "v>5 s, Màianvj Ziet I Hier hebt ge nu, beste lezers vaa de " Bel-gische Standaard " een saai, dof ea kleurloos over-zicht van 't zoo heeriijk liefdadig Werk der Belgischc ç Ooriogsinvalieden te Ste Adresse, bij Le Hâvre. Wie er meer van wetenwil, kome eenseea toertje doen in onzen thuis : voorwaar het loont zich ia aile opzichten de moeite met dat doel eeas naar hier over te steken, :r ;e " A thing of beauty isa joy for ever " e- heeft een engelsch dichter gezongen in een onsterfe-: ; lijk vers. Slechts christeaea in merg ea in bloed kunnen de verre draagkracht, de indiepe beteekenis van le diea versregel beseffea ea waardeerea. >, Ho ja, een " schooa iets " uitgewerkt door " «ea le schoon mensch " moet eea eeuwige vreugdc zijn, zal het altijddurend geluk uitmakea en die reine sferen *> van 't oavergankelijk hiernamaals, wîar lange dsgea | gevuld met rijpe dadea van zelfsopoffering en men-l" | schenliefde het onbeschrijflijk blijde Alleluja zullea ^ «itjubelen ter zaligmaking van hem, die ze hier bene-1 dea zal beleefd en bewerkt hebben. * f Staatsmiaister Schollaert, heil U 1 Ontvang hier, ^ aamens uwe kinderen, de oorlogsvemiakten van Ste t Adresse, de aitdrukkiag mijaer daakbare ea «erbiedi-t 6e gevoeleas. God zegeae en beware U... | V. NAVEAU. Het veroveren en verliezen van het Douaumunt-fort. u t. In onze telegrammen van 't laatste uur 1- j hebben onze lezers gisteren kunnen b*stati-e ! gea dat de Duiischers, met ongekende hard- - ! nekkigheid te werk gaaide en bij middel 1 ; van twee versch toegekomen Beieische divi- i sies, die bijna heelemaal opgeoffeBd werden, a i de puitîen vai het f )rt van Douaamoat wser-| om hebben bezat. Het veroveren van dit be-\ l&sgrijk steuopunt, — in dien zin dat het |a heel het oorîogstcrrein be-strijkt en dat van daaruit de artillerie-werking, onberisptlijk, kan werden geregeld, — heeft naar é<n \ dag en 4éa cacht geduurd. Het moat oas . , in g?eaen deele ontmeedigen, waat de strijd ■; ; woedt nog te hevig om dit verloren gaan e &ls bestestiig aan te nemen. Het hsen ea - j weer golten van den strijd brengt van die t veirasslaeen mee, die eenige uren Iater i weerom woieden goedgemaakt. Dit mogen 4 we 00k voor 't heroverea van bat fort inzien. s { Wat echter het meest duidelijke bewijs is e dat de Daitschers ails echec, hoe klein 00k, ; ia des Vcrdua-scctor willea vermijden omden e i gsmoedstoestand van 't Duitache volk niet - S al te zeer te schokken, is het ontxagltjk po-! gen dat ze om 't veroveren van het Douau-; mont-fort aan den dag legden. s. i Twee versche Beiersche divisics — dus .. ' de beste troepsa van 't Duitsche leger, — i_ I werden opgeoffsrd. J Het verlies van 30.000 manaen op één t | dag kan het bexit vaa dezea puinhoop niet |j vergoelflkcn. f; Het opsebieten der Puitschers Westeiijk : de Maas duurt inmiddeis aan. We hebben * ; wel gelijk te gewagen van eea beslisaenden l" f strijd waat de worstelint duurt nu reeds t* | over vler dagen en kende geen raatpoos. In e : dsï5 Iaatsten dag droogen de Duitachers in ^ het dorp Cumlèrcs aan de Maas geiegen. Het t. ■ doci springt in 't oog : door 't inbsuken van .r * 't fransche front Westeiijk dea stroom den it algemceaea aan val toelatea die op den Oos-; tenlijken oever moet worden doergedreven. !* ? We voorzien aog een strijd over verschil-i lende dagen, strijd die hardeekkig langs bei-de kanten zal dcorgevoerd worden om al of B j niet. De vierde maand is ingezet met een op-e s bfuischiajï van vnur uit de hel die vlamt om ;e Verdun. Wat er gewerden zal blijft nog ;« een geheim. Maar wat zeker m?.g geneeml is dat de Fransche groo'staf er zijne bert-n ftening op nahoudt den Duitschers hunne e wauhoopsdasd zoodaoig duur ia measchea-levées te doen betalen, om dàa maar het r algemesn offensi«sf in te zetten, wanneer da bestaiiging zal aija opgedaaa dat de beste e duitsche kr&chî sich tôoi Verdun ten on- domme heeft doodgebload. .. Ea gezi^n de verwoedheid waarmee den L strijd wordt gsvoerd kan zulks niet lang meer uitblijven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods