De Belgische standaard

1087 0
05 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 05 November. De Belgische standaard. Seen on 27 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8c9r20sm3s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

4de Jaai i 237 5U08! X Dinsda? t 3mber 1918 ABQMBHMTa V«or Soldâtes x 1,85 h •»*sîii*U 9,3e S maaadra j,7< Slti Soldat** i» t l*nd ïmaaad fr. 1,7 Pf'maandeB 3,51 Fimtaedcs 5,9 "1 <■■■ Bnltce t :asd X maand fr. a,5 » ma*3d«D s,o 3 maasdas 7,5 DE BELGISCHE STAnDAARD I Opstil '% Il I Beheir Villa filLet Charmette» 'j Zcedijk | DB PANNE ""O" |ï| ' "• »-- S-OB- digingtn : B0,«5 fr. dt r«g«l lî': n K RECLAMER I volgen* o*er-! «cakomat ! S*ichthr-B kstuurdfr ILDRFONS PRETERh VASTE MEnF.WRRTfERS : M. E. Beînaîre. L. Dnvkers. P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Vanrdeïérre, Dr. J. Van de Woestyne, Joui FïlKaert, Dr De Wolf, 0. Wat<ez, Adv. H. Laels, Hilaiion Thans Naar den vrede De voornaamste voorwaarden van den wapentsilstand met Turkeye 1. Bevrijding der gevangene Armenianen. 2 OnmiddeHjk ontwapening der Turksché troepen. 3. Afstand van allé de garnizoenen van aile Tripolilap.nsche en Cyrenaisclie. forien. 4. De verbondenen hebben het recht aile krijgskundige plaalsen te bezetten, gebruik te rnaken der havens en van den Tunnel Taurus. 8. In Persie zijn de Turken verplicht hun troepen onmiddelijk terug te trekken, en Traits-caucasus te ontzetten. De spoorwegen worden onder ons toezicht gesteld. 6. Aile briefwisselingen met Duitschland en Oostenrijk verboden. De eerste voorwaarden van den wapenstilstand met Oostenrijk- De « Times » meldt dat de eerste vereischtec van den wapenstilstand zullen zijn : 1. de vrije beschikking over net geheele «poorwegaet.. 2. uitlevering van aile krijgsgevangenen. 3. aflevering van aile oorlogschepen en onderzeeërs. De toestand in Turkêye TeConstatinopel is het voiop omwenteling Duizenden soldaten doorkruisen de stad en leven vau hetgeen bij debevolking nog testelen valt. De verdeeling vari Oostenrijk-Hongarije. Keizer Karel I staat voor de iristorting van zijn rijk. Voor 't oogenblik is bij nog schijnbaar du regearder, maai feitelijk is het zoo niet. Allé de verschillende volkeren hebbeu zich afge-scheurd van het oude Keizerrijk om hun zelf-standigheid uit te roepen. Thecken, Slaven, Maijars en andere kozen reeds hun bestuur en plaatsten dus de regeering voor een voldongen frit. Dat Keizer Karel I zal gedwongen worden de ge-noemde besturen te erkennen lijd* geen twijfel. Zijn laatste nota aan Wilson gerlcht, is daar het beste bewijs van. Het zal heel belarigrijk zijn eens na te gaan hoe de verdeeling gescbieden zal. Alswamieer men aile de stroomingen van de verscheidene volkeren nagaat,dan kan men zich loch een bijua juist gedacht vormen van de veranderingen die aan het rijk zullen worden aangebraeht. Op de eerste plaats hebben wij de Slaven, in twee rassen verdeeld : de Theeko-Slaven en de Youngo-Slaven.De eersten zijnde Slaven van het Noorden, de andere zijn uit het Zuiden. Op de tweede plaats hebben wij de Ruthenen en de Latijnen. Het spreekt van zelf dat de Latijnen, die de irredentegrondgebied bewonen,zullen overgaan naar Italie, en de Polen naar Polen. De Zuider-Slaven, Yougo-Slaven, hebben al-tijd Serbie als hun moederland aanzien en zullen zich dus waarschijnlijk bij dit land aanslui-ten. terwijl de Noorder-Slaven, de Thecken reeds een zelstaudigen staat hebben gevormd. Blijven dus nog de Hongaren en de Duit-schars. De Hongaren hebben huo ei- en bestuur sedert lang,en Karel I zal'i»:)l da k fiin'g b'ijven. De Duitschers vr.agen hii-; rs'uitinj bij Duitschland en zullen dit misse'; ion wel verkrij-gen tôt het oogenblik dat de algemeene vredes-bespreking de verdeeling zal beshssen. Per crucem ad lucem Wanneer Dante door de siraten van Florence ging, wezen de menschen hem met den vinger, zeggende : « Ziet dien, die door de duistere rijken heen, aanschouwde den glans van 't Paradijs. » Dit beeld schoot mij te binnen toen ik gisteren, door de tragieke duisternis der Yzerstréek, aanlandde in de zonnige dreven van Ghistcl en Varssenacre om het overheerlijk'î Brugge tô.bereikm Brugge, dit Aardsch Paradijs, dit in steen verv/e-zenlijkt ideaal ! Biugge, ongoschonden, ongedeerd ! na vûr jaar verworsting en gruwel. 0 Gode zij dank ! die onze vurige gebeden verhoorde, opdat de kroon, dç glans, de heerlijkheid van West-Vlaandc-ren zou ge^paard blijven. Maar wérd de juweelstad gespaard, wal gezegd van de streék die vier jaar lang het tooneel was van hardnekkig en bloedig geworstel ?Geen woorden zijn in staat den tragischen indruk weer te geven van die eind^looze vlaktes moddér, riefbewassen plassen, waar hit ï en daar eenige pui-nen uit oprijzei. - - scheepsgebouwen «il een modderzee. >omen?... er zijn er geen meer, ten zij skeletten, witgepeld, krom-gebogen, stukgeschoten. Gewas ? — geer spierken te zien ; enkel de jtreurige rieter zoo doodsch van kieur als het slijk waar uit zij opstijgen. En dan die verwoeste verlaten dorpen, waar geen licht meei brandt, geen leven meer lacht ! De dorps kerk — een st.uk muûr. De jwoningen — vormlooze puinen. Verwoesting, ellende gruwel : dat is nu het Veurne-Ambacht de Yzerstreek. En komt men daarna ann de zonnig dreven, in al de pracht van hun najaars kleurendos, in al het geurige van Gezelle' Bamisbosschen, dan ga .t het hart open ei dankt rnen God ons land zoo schoon ge maakt te hebben in zijn eenvoudigen luis ter. Want ja,a! die lachende dorpen, naar mate men Brugge nadert, zijn ongeschon den gebleven, of ten minste in vroegerei welstand hersteld, en de torens en tinnei van Brugge, in de verte rijzend, wakéi over al het omliggende in de veilige vred van vrijheid en Yoorspoéd. a Pér crucem ad lucem » 3= Veel heef ons land geleden in deze droevige worstel jaren, in den bloedigen strijd voor plich en fier zelfbestaan, maar zooals op het eind van de droeve baan langs Pervyse ei Schoorbakke, de aardsch-paradijzisch lan n pij dreven wachten in najaarskleu renpr'cht, zoo lacht ons vroom en zelfver getend volk toe een toekomst vol licht ei luister, vol vergelding en triomfglans ii de erkentelijkheid der wereld en 't gevoe len van volbrachten plicht. God zegene Vlaanderen ! M. E. BELPAIRE. De Panne, 3i October 1918. UIT DEN ZAK. II jelang' zullen de butgecs nog moete: wachten om te mogen pec spooe va Popecinghe, langs Ypec. Roeselace, Tho tout, Bcugge en Oostende teizen ? Een tcein pec dag gaan en keete wace votdoende. Die spooeweg is zekec vec genoég va iiet feont vetwijdetd. Rijsel ligt nog dicht bij 't ftont, en e :ijdt teeds een tcein vooi butgecs tus schen Rijsel en Pacijs. Een beetje goeie wil a. U. b. DiBelgen op "'t kanaal Gent-Terneuzen en op den Weste 1 jken oever der Schelde Everghem, Drongen, Afsné, ^wijnaerde» Beeverëhem ingenome De Wapenstilstand met Oostenrijk Belgisch Front | Onze troepen zijn vooruitgekomen lot op 1300 | meters van Selzaete. Ertevelde viel in onze handen en we liggen | thans op den Westkant van Gluysen, Everghem en Drongen werden veroverd na | hevige govechten. Afsné, Zwijnaerde en Sever- p ghem zijn in onze handen. Meer Zuidwaorts | liggen wij op den westelijken oeverder Schelde. j i De havens an Oostende en Zeebrugge L0NDEN. De havens van Oostende en Zee- , brugge werden ontruinrd, zoodanig dat het ver-voer van troepen en van levensmiddelen recht-streeks zal kunnen geschieden. ITALIAANSCH ERON i ROME. Onze legerszijn Bellune, opde hoog-vlakte van Asiago, binuengerukt en niettegen-staande den hevigen tegenstand van den vijand veroverden wij den berg Tomone et Lisser, We overschreden de grens en onze ruiterij bezet Pordonove alsmede verschillende dorpen. Tôt hedenontnamen we aan den vijand 80,000 krijgsgevangenen en 1600 kanonnen. De Troonafstand van dèn Keizer* Uit Geneve werdt gemeld dat de troon-afsîand van den Keizer als een veldaan feiP mag beschouwd worden en dat de officieele bekendraaking enkel en alleen uilblijft om de gemoederen in Duitschland niet te hevig te schokken. Uit den Haag seint men dat de Beiersche minister de rechtmatige eischen van Beie-ren op den Keizerlijken troon heeft bekend gemaakt, ingeval de Keizer er van onder teekt. Heeft de onderzeeërsoorlog (lit gewoed ? Un Madrid wordtgeseind dat een En-gelsch transportschip op weg naar Malte een Duitsche onderzeeer heeft gezien die duikelde zonder aan tevallen. De toestand te Budapest. Gister werd de toestand veel kalmer. Gedurende de laatste dagen kon de oproer slechts gedempt worden door de wapens. Men telde i4 dooden en een honderdtal gekwetstén. Nu heerscht weerom de vol-ledige kalmte. Aile werk werd hernomen. De nationale raad heeft Se regeering in handen genomen. De buît der Verbondenen. Eenige getallen zullen volstaan om de overwinningen der Verbondenen te staven. Van af i5 Juli tôt heden namen we 7.990 j officieren en 354-365 krijgsgevangenen ; f we mieken 6.217 kanonnen, 38.622 mi-) trajeuzen en 3907 mijnenwerpers buit. \ Gedurende d^ maand Oktober vielen î 2,472 officieren en 105,871 krijgsgevange-; nen in onze handen en we bemachtigden 2,064 kanonnen, 16,63g mitraljeuzen en 1, g3 mijnewerpers. De wapenstilstand met Oostenrijk is geteekend Den 4 Nov. om 18 uur eiedigen aile vijande' [ijkheden met Oostenrijk. Vandaag, 5 November zullen de voorwaar-den ervan kenbaar gemaakt worden. Dankbetuigin : aan het Ame?ikaansch Rood-Kruïa M. Henty P. Davison, vooezittec var het Ametikaansch Rood- Kcuis, weee dooe den Koning veceecemeckt met he oede van Leopold, de gcootste ondec-scheiding die .van Tgegeven woeden, orr hem in naam van geheel het Belgisct volk, dank te betuigen, vooe al het goedt dat zijn week heeft gedaan vooe onz< soldaten en bucgeclijke bevolking. Croatie — Slavonie en Walmatie onafhanke lijke staat, Te Agcam hoofdstad van Croatie heb ben de Kamecs de volledige scheidinj geëischt van Ccoalie, Slavonie en Dalma tie met Hongacie om een onafhankelij ken staat uit te maken. Na Ludendorff komt Groenera Volgens een telegcam uit Amstecdan zou Gcoenec Ludendocff opvolgen. Duitschland's laatste troef. De Duitsche pecs tcachl op aile ma niecen de openbace meening tegen d< Halsbucg familie van Oostencijk-Honga cije op te jagen; om zoo de Duitsch Ptovincies van Oostendjk naac he Duitsch Keizeccijk te doen ovechellen. Dat zullen wij (de Vecbondenen) ni( dulden, meen ik. Een te kort aan yeld in Duitschland. Het Duitsch Gouvernement komt een beslissing te nemen waarbij de [coupot» van de -oorlogsleeningen als gangbare mun worden aanzien. De betalingen zullen du wettiglijk in coupons mogen geschieden Die maatregel is genomen omdat er te kor is aan banknoten. Russische schepen aangeslagen. De Engelsche zeemacht heeft in de Kas pische zee, de Russische kruisers « Kars en « Ardakan » aangeslagen. Britsche mai: schappen hebben van de schepen bez genomen. Duitschland en de vrede. De « Kolnerzeitung » meldt dat de Aarli bisschop van Keulen een schrijven a a Z. H. den Paus heeft gericht om te vrage dat Z. H. zou willen aandringen bij d Verb indenen om den vrede te wille sluiten. Voor onze Vluchtelingen j Ondcrstaâri'5' bri f werd ;>.a ■ aile Mi isters ^estuurd. Vo saarne steuricn wij de vraag v m het Vlaamsch Belgisch Verbond. LE HAVRE, 26 Oktober 1918. Hoogweledele lleer Minister, Op veczoek van verschillende leden van ons Vetbond, weze het ons toegela-tei> Uwe hooge aandachtop het volgende te vestigen : 1) WanneCc de ambtonaars, bedienden en wetklieden Fcankcijk zouden moeten veclaten zondec hunne familles — zooals het gecucht de tonde doet — om zich te vestigen in het vtij-gemaakte gedeelte van het Vadecland, zullen hunne onkos-ten gcootec woeden, dooe het feit dat zij, om zoo te zeggen,tweehuishoudens zullen hebben, wat hun MINSTENS vecplich-ten zal dubbeie huishuut te betalen. 2) Wanneechet oogenblik zal g komen zijn dat de vcouwen met hunne kinde-cen hunnen man in België zullen kunnen gaan vetvoegen,zullen deze vtouwen alleen staan vooe den last van verhuis, vecvoec, enz., wat in de tegenwoo. dige orhstandigheden zeec lastig is. Het Bestuuc van het VLAAMSCH BELGISCH VERBOND dueftte v.chopen dat de Regeecing zalks niet uit het 00g zal vecliezen en de noodige maatcegeien zal weten te tceffen om : a) ambtenaatrs, bedienden en wecklie-den, desgevallend, scha leloos te stellen v:oz het verlies dat zij, na ceéds bepcoefd te zijn, ten gevolge » dec nieuwe omstandigheden, nog zouden te lijden hebben ; b) dé vcouwen behulpzaam te wezen, wanneec vooe hen het gelukkige oogenblik van den tetugkeec ngac het Vadecland zal aangebcoken 1 zijn. Gelieve, Hoogweledele Heec Ministec, met de hechaalde betuiging van onze tcouw aan België, de vetzekecing onzee eecbiedige gevoelens te aanvaacden. Namenshet Vlaamsch-Belgisch Verbond : De Algemeene Sekretasis. Ti n r* nrr nr\n Oostende Oostende lag nog diep te sluimeren en reeds was de zon bezig heel 't Oosten in vurig rood te kleuren ; in gewone tijden waren de volks-wij<en nu al wakker geweest en vol leven, maar na de vier jaren Duitsche verdrukking die ze heeft ondergàan en die ze maar even komt af te schudden, is de havenstad heel anders ge-worden. Doodsch in de straten, onzindelijk en hier en daar speelt de lucht door de geraamten van huizen die in puinen liggen, stuk-geschoten ■ofstuk-gesmeten ; de menschen geen bezigheid hebbende, niets dat hun aantrekt buiten huis, slapen lange, 't Was een manier om 't leed te vergeten ~als de gehate vreemdeling er was, en nu nog blijven ze slapen, uit gewoonte. Straks als handel en nijverheid weérkeeren zal 't leven van voorheen hernemen, maar nu is 't nog altijd oorlog en te Oostende heeft hij wreed gewoed. « Zuster, kunt gij mij de Blankenbergsche straat niet wijzen als 't u beiieft f » Zoo ho°rt meniemand in den sebemer vragen, en twee i nonnen blijven staan om den soldaat, die hen i heeft aangesproken, den weg te toogen. « 't Is hier dichte bij, zegt een derzusters,wij gaan langs daar op. Als gij wilt meekomen... « Dank u, en al pratende gaan zij hun gedrie-ën, door de holle suite, die'tongewoongerucht opvangt en in de verte rollen en weerklinken doet. Dinu !o Vtiké uinnn î min ,Y»nôl onrol? flCH

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods