De Belgische standaard

541 0
29 October 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 29 October. De Belgische standaard. Seen on 31 January 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3j39020c34/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

!• Jaar ■ Nr 181 Vijf centiemen het nummer Vrijdag 29 october lUlft De Belgusche Standaard Door Ta&i en Vol* Voor Qod m H&arrî m ^and Abonntmtniaprija root 60 (M bi) voonitlMUUBft t Vsor de lolditn : 8,60 fr. V wt de ntot-mlfetaB — I» 't 1**4 ».60 tri t bmtUm 't l**d : 6.00 tr. ,t«n meer exempiareo na tlk ntunoMH: wordea gcvrttcd, wordt dt tboanemc&t» oriic «uwicr. ' 4 ■Mtnnrdw : ILDSFONS PEMTXRS. Vu*» QpafUTa : M. S. B1XPAOUI, L. DUTKXKS, â V. VA* aiAMlXUV. B. VAN DMM MOHXLDMM, Juuî FTTJJâURT j VVUr ZWiJ iOt i Villa MA COQUILLE, 2eedi(k SE PAN M Et .«Akondlgingetî ; o.a| fr. 4e regd. — Reklsunen 0.40 h\ d fege'i Vluchteliagen 11 inia&achiagen vas â i cgeis, o,|o fr Onze Congo en de Oorlog. 't Was door art. 11 der algemeene over-eenkomst van Berlijn bepaald dat,met het 00g op de beschaving der negers, het Congo-gebisd buiten aile gewapende twisten zou gesteld worden. 0 z Mioibter va» Buiteclandsche Zaken, M. Divigaou, in gemeen overleg met onzea Munster van Congo, M. Renkin, en het Gouvernement, zond een telegram op 7 Oogst 1914, aau oaze vertegenwoordiger» te Parys eu te Londen, met verzoek ervan kennis te gevtiû aau Frankr^k en Engeland, telegram meidènd dat in Belgisch-Congo %Ue maat-Cegeien genomen waren voor eene verdedi-gende houding. Dit telegram werd door een uitvoeriger schrgven bekrachtigd ; tevens werd er in S'evraagd of Frankrjjk en Engeland een zelf-houding zouden aannemen in bun Colo-jïën vaa Midden-Airika. Oiize Minister te Parjjs bad over deze • -aii een onderhoud, daag» nadien, met den i^corzitter der Fransche Rspubliek. Deze :prak zich aiet uit maar legde een beslisscn-ie verklanng af: «De beseberming van ?farikrijk strekt zich uit over onzen Congo, ieigië heeft dus niets te vreezen ». Op 9 Augustus echter liet het Fransch ï..uvernemeat weten dat Frankrjjk de ivereenkomst van Berlin zou eerbiedigen, n dat een voorstel in dien zin gedaan was an Dulttscbland, door bemiddeling van den ipaanschen Minister. Duitschland gaf geea aatwoord ; Enge-aad ook aiet. Op 16 Augustus 1914, had onzs Minister s Parys een onderhoud met de Margerie. )t'ze verklaarde hem dat Fraakrijk wilde srugnemen het gedeelte van Cameroen at, na de internationale moeil\jkheden te .gadir, aau Duitschland werd afgestaan, en mgs waar dit land tceaicht had gekregen ver onze Congo- en Ubangi-rivier. Hien weiaig later, op 17 Augustus, kwam erst het antwoord vaa Engeland. De Duit-:he froepen hadden in Oost-Afrika het deel an Centraal-Afrika aaDgevalien dat staat ader de beschermiog van Engeland.Hunner-ijds hadden de Engelschen de haven van •uitsch Oost-Afrika, Dar-Er-Salaani, aange-allen, waar eea groote telegraphische post as iogericht. Duitschland gaf maar geen antwoord, wel verstaan indien het te antwoorden had, ant ik tw^fel ot de Spaansche Minister de '■aa% niet heeft uitgesteld omdat h\j het jtwoord vaa Engeland verwachtte dat dus irsf op 17 Augtistus toekwam en dat niet rookte met de inzichten vaa den Beigi- , ;he'. Mi ister, uit oorzaak dat de toestand : •rat. Jerd WrtS. De Dultsch«rs immers waren 5 xiiend cpgetreden. Ook op 26 Augustis ( / M ster Rsnkia een telegram van *r ;nd*r-gouverneur van onzea Con'/o, f . Tombeur, dat de Duitschers langs het , jstcB onzea Congo haddea aangevallea, | m lljk de haven vaa Lukuga in Tanganika. | idden-Afrika zou dus, niettegenstaaade | overeeakomst van Berlin, niet gespaard | yven van den ooriog. | Duitschland heeft in Afrika vier coiocies : | «goland, Duitsch West-Afrika, door Botha | heel veroverd, Cameroen bijaa geheel be- | i 2e tsrd door de Fraaschea met een krach ti-1 , ulp van de Belgen.en Duitsch Oost-Afrika 1 ( tf e laatate colonies palea aaa onîea \ ] v . H t is ons aiet oiiverschillig wie ! j ; <ils gebuue hebben. Kwade gebu- | ( 1 makoîi allicht ruîie. 't Is al zoo moeiiijk 1 , >r brave msnschea goede geburen te blij- I ] a. De Duitschers zouden ons dus algauw I het. Noordea ruzie hebben verwekt om \ zen Corgo, dien ze smakf Itjk vinden, in j 'slofekea. Ouze Belgeo hebben ons dus ( ti «oeden dienst bewezen met di-; twist- r t4 rs van onzen Congo te verwijderen. t e hopeo dat ook dezen die in Afrika j edea, niet zullen vergeten wordea. Mâar Duitsch Oost-Afrika heelt voor ons 1 B er bel'ang, niet omdat wij in Afrika een c bi i'iiitfg - «àij grofidgebied' WénsChen"; ze'CÔBgo is ruim genoag. * ^ Joch oaze Congo ligt te veel iagesloten. . § i is gelijk een groote boerderij, waar de j h pacbter maar aénen, en gemeeaBchap-pelijkcn uitweg heeft, in Oasu den Congo-stroom, en welke hij buitendien slechts be-reiken kan over 't grsndgebied vaa andere eigenaars. Daarbij wil het nu treffen dat het rijkste gedeelte van onzen Congo, de rijke mijnea.in Kataaga,- den Zuidhoek,- gelegen zijn, het verste van dea eeaigen, eigea uitweg, den Coagostroom. De uitvoer was dus zeer bemoeilijkt. Maar de Duitschers, nog iodringender en k'.everiger daa weekluizen (als ze eria zitten, krjj^t ze er maar uii) legden een spoorweg aan door hua Colonie Tau af dit zuidergedeelte van onzen Congo, van het Tanganika-meer, naar de Oost-Afrikaansche kustjopdea Iadischen Oceaan, aaar Dar-es-Saiaam. Welnu die spoorweg moet de onze worden. De Engelschen hebben immers reeds Colonies geaoeg, meer dan genoeg; zjj zouden er geen nieuwe meer kunnen bevolken. Zij hebben er trouwens belang bij dat wij, zulke vredelievende men-schtn, bun gebuur worden. Zij zouden ons trouwens gauw bij den kraag nemen moes-tea we wispelturig wordea. De slimmerikkea hebben een eiiandje, zoo nielig ia schijn, Zanzibar, veroverd. Naar dat eiland kuaaen ze een onrlogschip zeaden en de haven van Dar-es-Salaam biokkeeren. Welnu hier ook hebben onze jongens zoo fijn gevochten. Dat geeft ong weer wat ge-wicht in de schaal. Tcçp ik in Zuid-Afrika was, had ik ze Wilien bezoeken. 'k Heb geen veroveraarszucht, maar eeriijk gesproken, din spoorweg bekoorde me. 'k Weet nu wel dat de Engelschen hun neusje zullea optrekken. Immers hun droom, de droom van en sinds Rhodes, de spoorweg van Zuid aaar Noord-Afrika ! Maar och die zaak zal wel te regelen zijn; de Eagelschea zullen ons gevea wat we vragen. Die spoorweg is nu wel het ideaal nog niet voor Katanga. 't Ware beter dat we een haven en spoorweg hadden aan en naar den Atlantischen dan naar den Indischen Oceaan. Immers de uitweg naar Europa en Amerika ware veel korter. Die spoorweg ligt er, en de haven ook, maar niet op Duitschen bodem. Wel op Por-tugeeschen bodem, Angola. Maar ! de Portu-geezen zija goede geburea en we houdea ze ten vriend. D' Vandkperre. Velksvertegenwoordlger. HERINRICHTING De oorlog had de Belgen uiteengespreid zooals de wind het stof uiteen stuift: de eenen waren in Frankrijk, de andeien in Engeland en Holland, aaderen nog ja 't léger : de fa-milies waren van elkaar getrokken : vader, moeder, kinderea, ze wisten niets van mal-kander.Dat bracht ongetwflfcld veel stoffalij-ke eileade, veel zedelijk lijden mee. Werken rezen ten allen kante op om de oagelukkige Belgen bij te staan : geestdriftig en liefderijk werd ong voîk in den vreemde oathaald ; zij werden als kinderen van den hulze opgeno-tnenDat was de heldhaftige liefdadigheil, te-weeggebracht door het grievendste, onver-iiende lijdtn. Nu de oorlog een oorlog van loopgrachtea !s geworden en nog lang dreigt te durea, nu îlkeen zich bepaald op eene plaats heeft neer-jezet, nu de fomilies veeial, weer terug ïijeen zijn, nu de maatschappij zich meer eu neer aanpast op dat ooriogsleven, au is het )ogenblik gekomen ong af te vragen,^wat er foor ons volk la dezo ootlogsmaatschappij, can gedaan worden. Het is een groot princiep, in zake volks-rerheffieg, dat elke mensch moet doen wat îij kan om door de wereld te geraken en dat le besturen en bijzondere liefaadigheids-aaatschappijea eakel het te kort van krach-ea moeteu aaavullen. Ellende voorkomen is ieter dan ellende helpen. Het oogenblik isgekomea, dat elkeen zich îoet afvragen in hoeverre hij kan bijdragen m die princiepen te verwezenlijken. De vluchteiiagen moeten in zichzelf veer- l racht genoeg bewaren, eigeowaardigheid 1 enoeg bezitten om eakel daarde liefdadig- jj eid in te roepen,waar zij niet verder kuaaen. | i De roilde gevers en oadereteuneri dte wer-keu moeten berekenen hoe hua ne giften het meest ellende zullen verhelpen en wij spre-ken hier natuurlijk van godsdienstig-zedeiijk, zoowel als van stoffelljk tekort ; want in deze tijden van beproeving ziet men best van welk belang de godsdienst in ons leven is. De sociale werkers moetea zich afvragen, of er geene mogelijkheld bestaat hunne wer-king van voor den oorlog te hervatten, Wat Summigen er doet vaa afzlen is het gedacht het zal misschien niet lang meer duren, 't is de moeite niet om ietg te beginaen. 't Ware te wenschea; 'maar als men zoo blijft peinzen daa doet men niets en als het dan nog eens wat duurt ? De hulp verleead, d« dieasten geboden in oorlogstijd zijn dubbel duurbaar aan het volk: *t zijn deze tijden waarvan het de diepste herinnerlng zal bewaren en zoo dikwijls zal herdenken ; de beelden van hen die alsdan helpend optraden zullen steeds op den voor* grond der verbeelding komen. Ik heb de vaste overtuiging, zoo elkeen zij-ne aandacht langs dien k ant wil richten, dat wij in zake maatschappelijke werklng, ieta zullen tôt stand brengen dat den vredestijd zai herrinneren en minstens zooveel goed als 1d vredestijd zal tôt stand brengen. Heriarichtea dus en aaapassen op de tijdsomstaadiheden. F. V. D. H. ( 't Vervolgt ) ÏOOR OHZK SOLDATES BEN KKBSTOBSOHBNK Derdê huchryvingtlUst. Overdracht Fr. 3604,30 E. H. Oilis, aalm., A. 133 ao.oo Aimé Doize, onderwijzer, We»t-Vleteren 3.00 René Sockeel, bakker, Crombeke 5.00 h. De Rycke, „ 5.00 H. Boerhave, onderpoitontvatjer, Watou, 5.00 Dr E, Vandewynckele, Leysele, ao.oo M. en Mme Timmerman-Muchez, 5.00 Simonne en Jeanne a.oo Schreven reeds in en kwameo op vorige lijst : E. H. Dejoûfhe, pastor, Houthem, 20.00 E. H. Vandenbussche, onderp. „ 15.00 Naaialoos, „ ao.oo M. Jules Patfoort-Vandewallt, landbouwer, „ ao.oo D« familieVandenberghe George 4.00 Naamloos, » 10.00 Tolbediendea, » 7*oo Gebroedcr» Saelen», » 5.00 Naamloos, >• S-oo H. Oesieur (Yper) » 5-®° Vermeerscb Jules, hurgemee»ter, Houthem, 3.00 Baes René, echepen, ■> 5.00 Ameloot Jules, 1» 5-°* Butaye Jules, raadslid, >> $.oo Butaye Ach., officier op rustgeld, „ 5.00 Peeters Cam.. bakker, » 5'°° ; Dezille Honoré, onderwijrer, „ 3.00 ; Terlinck Jules, gemeenteseeretaris, „ 5.00 ; Claeys Désiré, jacbtwachter, » x.oo Penseel Henri, winkelier, >> ^ 3.00 Remi Vanoost, id. >> a.oo ; Cornette Eudoxie, landbouwster, „ 3.00 Vandermeersch Sophie, id. „ a.oo Vandewalle François, landbouwer „ i.oo Palfiet August, timmerman, » i.eo Van Veuren Henri, landbouwer, „ 5.00 Feys Florimond, id. ,■ 5.00 Desiere Isidor, herbergier, „ a.oo Lepez Camille, landbouwer, „ 3.00 Decorte Emaric, id. „ 3.00 A. Blieck, id. „ a.oo R. Lampers, id. „ 5.00 Patfoort-Geremie, id. „ 5.00 | Blankaert Désiré, rentenier, „ x.oo I Vcrmoortele Edmond, landbouwer, „ 3.00 Waeles Louis, herbergier, „ 3.50 Verriele Georges, landbouwer, „ 3.00 Bellenge Eugénie, wiakelierster, „ x.o» Ghyselen Karel, landbouwer, >, 5.00 Vanhee Remi, id. „ 5.00 Lootvoet Richard, beenhouwer, „ 5.00 Sitoor Aug., herbergier, „ 5.00 Bourry Jules, landbouwer, „ 3.00 Ghyselen Jules, id. „ 3.00 VermeerschCh.-Louis,id. 3.00 Debleu Henri, id. „ 3.00 Ollevier Alf., id. «, 1.50 Peereu Désiré, id. „ 5.00 Rubben Remi, beenhouwer, „ 3.00 | Totaal Fr. 3819.30 f Leve de Konins eu aeljxiL beldLen leger. j DE OORLOG j L&sbtste Berichten. FRANSCH FRONT Parijs den 2y Oktober Ten Zuiden Loos hebben wy door ons vuur sterke vijandelijke patroeljes teruggestoten ea uiteengedreven. In CHAMPAGNE, in den loop van den nacht, hebbea de Duitschers eenen nieuwen aanval gapoogd tegen onze loopgrachtsn van la Courtine. Deze aanval, oamiddellijk tegeogehoudeu door het vuur oazer infanterie en onzer mitrailleusen, is volkomen mislukt. Een duitsch vliegtuig werd door een onzer vliegers te Jauloonne neergehaald. De twee inzittenden werden gevangen genoaiea. Het onbeschadigd toestel is een biplan voorziec van de iaatste nieuwste uitvindingen. RU8SIBCH FRONT Petrograd 26 Oktober Uit het ambtclijk bericht biykt dat de ge-vtchten rond Riga on Dvinlis een uiterste hevlgheid hebben bereikt. Tôt nu toe vor-derde het Duitsch offensief geen stap. Op de Styr en meer zuidwaarts ontwikkelt den strijd tea onzea voordeele. Wif'verover-den nog verschilleade dorpen ea sloegen dea vijand achteruit, OP 'T ITALIAANSCH FRONT Rome 26 October. De llnkeroever van de Ponale-stroom werd door ons bezet. 7>astenrijksche tegen-aanvalien werden afgeslagen. Op de Isonzo woedt een schrikkelijk artiileiie-vuur. VenetiB werd door vllegtuigen gebombar-deerd. Men meldt dat de Paus tegen deze daad verzet aangeteekend heeft. In den Balkan DE FEITEM VAN OEN DAG Men zegt dat Rusland zich voorbereid om een expeditie-leger naar Servie te zenden. De servische oppergeneraal Putnik heeft om gezondhoidsredeasontslaggegeven.Mepzegt dat de Entente een krachtdadige voetstapzal doen bij de Grieksche regeering als Iaatste poging. Men gewaagt vaa Roemee sche-Bul-gaarsche ea Qrieksch-Bulgaatsche onder-handeliagen. Men bewesit dat Bulgarije geen munitie meer heeft. In de beschleting vaa Dedeagatch veaden 15,000 Bulgaren den dood. Het bombardee-ren van Varna door de Russische vloot werd door het slecht weder uitgeateîd alhoewel de Turksche kruiser Goeben eu twee torpilleurs in de havea vaarden, Mea zegt dat de ont-scheping te Saloniki vooftduurt, aiaar dat Italie achter blijft. De Krij gsverrichtingen (26 Oktober). De Serben hebben na een bloedig gevecht Koeprulu heringenomen. Dit zal de aan- ; sluiting met de Fransche troepea vergemak-kelijkeB. Zij hebben daarentsgen Pirot en Negotxn verloren. In de EgeischeZee Het Ergelsch transportschip Marguitte werd getorpedeerd. Slechts 99 koppea zou-dèn omgekomen zijn. là de Zwarte Zee. Volgeas de Idea Nationale zouden 400 eteomschepen te Odessa geresd liggen om een Russisch leger in te schepen. Onder voorbehoud. HOE 'T ZIT IN OEN BALKAN AmbteJijke berichten lezen is een zwoe-gerswerk in een doolhof. Ze zija altijd met twee brillen te bezien. Daarom eenige op-helderingcn.De toestand is aiet zeer aaamoedigead. Seivifi Wordt aaagevallen langs drie kanten te gelijk : in 't noordén (Duitsch-Oosten-rijksch leger), in 't oostea (Bulgaarsch legei) in 't noord-westen (Oostenrijksch leger). In 't noorden werd de Donau-stroom en . | g c;e Save overschredeo, de Sarben werden tôt t wijken vejplicht. la 't oosten rukten de Bul-| garen, Servie bianen langs den Timok-pas | en iangs Macedoaië. Laugs den Timok-pas wilien ze aansiuitiag verkrijgen met het Duitsche léger, langs Macedduie beoogen ze het i«.fsnijde,a vaa aile veikeerswegen met Sdloiiiki. In 't uoord-westea overschreden de Oostenrijfers de Drlua bij Visegrad en be-oogea, met eea aanval ia dea rug van 't Ser-visch leger, ook eene omsiageltng. Hoever stastn de zakea ? Noordwaaris gtag hét den Duitschers zoo gemakkehjk niet vaa de haad a!s ze wel hadden gedaent. Ze blevea stroppen voor de hoogtea achter Beigrado. Daarom hebben ze de Doaau overgestoken te Orsova, kruispuot tussenen Servie eaRoe-meaie. Hier kunaea de Serviers geen tegen-staad bieden oaidnit ze xa deu rug gegrepen' worden door de Bulgaren, De aa.jsIuitiog zal dus wel geschieaeu in dô'eerste dagen. in 't Oostec hebben de fcuigaren Ushttb bezet. De bcvoorradmg vaa. 't Servisch léger is atgosaedsn. Vooralsau kaa de drukking der Fransche troepen tuss-dea Strouaiitza aa Krlvolak gten erastig bezwaar voor den Bulgaarschen optoent ziju. Indien de Bondgeuooten hier 300,OuO maa in 't veld staan naddea, dan zou vaa ten bedreiging mogea gesproken wordea.la 't Noord-Westea overschreden de Oos-tenrijksrs de Drina bij Visegrad, slechts vijftig kilometers af van OujiUe waar de, spoorweg naar Kruchevatz loopt (met ver. takkiag Nisch-Belgrado). Het doel iigtk'iaar voor de hapd. Zooals da Bulgaren a?ie08ter wildeu zija van den spooi weg ia \ Oosten zoo wilien de Oostenrijkera mees^er 2yQ vai| den eeaigen spoorweg in 't N'XJrd.Wt,steI}> Biponder Tekgr„ (28 Oktober) Sedert 4 dagen hebbeia dc aanVallende légers geen stap vooruitg>ang gedaan> Heden nog hebben aîrlotelijke of bijzondere berichten niets te meS'den. OOSTr.LIJK FRONT 0p dit oogenblik zal het duitsche offensief tegen Riga ea Dvinks wel zija hoogste Punt hebben bereikt. De hardnekkigheid die de Duitschers aan den dag leggen om deze beide steden in te r.emen wordt tea overvloe-de gerechtvaardigd én door hunne belamr-rijke strategische ligging en door den moree-len invioed die vaa een gebeurlijk verloren gaan van beide steden zou uitgaan. Doch ook daarom js het ts voorzien dat de Russen aile krachtets aullen inspannen om ze ia hun be-zit te houden. Daarbij het behoud van de; Dviaalijn is voor hen de zekere waarborg dat hunne legers staande onder het bevelhebber"-schsp van Alexieff en Everis met aile geajak een midden- en zuideroffecsief kunnen be-proeven wijl hunne bewegingen gerugsteuad worden door den uitersten noordvleugel, waar stechts een doorbeuken en niet eau om-singsling kan beprotfd worden dooi de Du'tschers. Nu het een zeketheid is -dat Hindenburg voor deze krijgsverrichting sterke troepen-inachten tea zijnfcr beschikking kreeg waar-door de Duitscheis zelfhun front in GaJÂcie iiigavaarbrachteu, springt het dadelijk in; 't 00g dat tegen Riga eu Dvinks een van diej krijgsverrichtiagen zal plaats ^rijpen, die door haar omvaiii» ea geweld de iaatste ge-vechten iregeu ds Russische vesfi.:gen zal te na komen. De vraag rijst nu: zullen de Russen dit ni^uw gevaar voldoeade kunnen afweren? We zijn geneigd bevestigend te antwoorden ii dien we inzien dat het munitiegebrek etn einde heeft genomen ea dat in dp iaatste maand de herinrichting van hun leger wJ zai zijn gebeurd. Er vast op steunen mogen we toch aiet, omdat we wetea dui de Russische taktiek, met de oamsttlijkbeid rekent vaa het land. W AJ&M™AANBE VOLEN™~*^ Lezingenvoor Brankardiers opde Voor-linie een boekje voor aile Vlaamsche solda-ten prijs 0.35 fr. op ons bureel, fr. o'4o bij de verkoopers en o.50 fr. in den Handel. < VJamingen gedenkt » een prachtboek-je met photos en teekeningen, fr. o.75 op on« bureel en b$j onze verkoopers,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods