De Belgische standaard

616 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 22 August. De Belgische standaard. Seen on 05 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zc7rn31814/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Abonnembhtïn Y»or Soldâtes z uâud i,as fr. ç a m**nd«B a,jo s matstâcn 3,75 ,1 Niet SolckUo . ta 't lmd t 1 umj]4 ir. 1,75 ' a mtanden 3,90 Sm«cn4en 5^5 ; Boiten 't 1*b4 '■ 1 ma*t«l it. 3,50 • mundes 5,00 3 nwandcn 7,50 —0— Opstel en Betiesr Vill* " Ma Coquille " Zctdijk DE PANNE —0— Kleine nuikon- digingen : 0,15 fr. de regel —o— RECLAMBN volgeni oTcr-eenkomst -r VASTE MEDEWERKEPiS M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Sr^elden, Dr. Van de Pérre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr. L. De Wolf, J. SImons, O. Watfez, Adv. If. Baels, Hilarion Thans " Starkadd „ en " la Flambée- « Wecst geeust jongsn^... 'Jet lust me niet een diep zielkundige veegelijking vooé te beengen, waae ge lockt niet veel van lezen zoudt. — En ge zo«dt gelijk hebben. — Ze waee ovetbodig. Maar ee is iets dat ik u toch zeggen wil, z 00 ko et mogelijk, opdat ze weten zoualen dat « Staekadd » niet is eene enkele legende-histoete, op min of meet deamatische wijze in Hegenscheidt'a veezen opgedischt,... vvel een vloed, een welven deinende, beuischende vloed van ons allée zielen,... zielen vol van de anbewast-tiecende, én eoeeende, en slecvandô, én geoeiende, an zwellende stem dee Nooedzee, onze zee! Dat hebt ge misschien niet alleen begeepen, toch wel gevoeld, gij die het heeelijke laaienvan De Geuytee'a veetol-king hebt gehooed... Ge hebt het onwil-lekeueig gev»eld toen de helbeonzen stemme onsopzweepte, zon- en zeewaaets, op de vleugelen van Staekadd's ziel en liefde... Dat was kunst, diepe, echt gevoelde zeekunst, zooal» we die soms deoomen bij de euischende gotven, als zé woelen daae v66e on», in den huilondAl winteewind, of ondee de gloeie-zingende zonne... Dat isônzê kunst, beeed-geootsch en innig toch, ats ônze zee..., wild en weee kabbelend-teee als haee deining... Dat is onze fietheid, o«ze keacht, onze eeuwige kcacht, vol welvende, knac-sende liefde met haat omzeomd ten dage van oneust en knagenden weemoed; vol blakende liefde die « gloeit en gloeiet » ten auiveee, klaee zonneJoud... Het andeee is niet 6nze kunst. Het is vteemd, heel veeemd, heel gezocht zielsnvôrweingen... Het stuk zelve, een echt-behendig uitbuiten van afgescheaap-te gemeenplaatsen, vol scheuegaten opgestopt met gemakkelijke wooedkea-meeij en gevoeleeige tieaden ; het geheel dooespekt met luchte-lichte flietlooneel-tjes en veouwenneevositeiten... Lief, 0 heel lief, ja !... En wie zou et zijn heime-lijk teaantj# niet afgeveegd hebben. als Meveouw Felt in een plotselinge ziels-teaktie haeen edelneedigen « amant » aan de deur van haee ka*iee laat en eouwmoedig en passievol in de aemen van hacen, steaks nog gehaten, thans weei kcuchtig heeeschenden man valt, omdat hij veeloten en wanhopig een oogenblik het hoofd bukte. -. En moet niet Felt's tycannische liefde dec menschen hact beme*stecen, ovecweldigen met gapende bewondeting als ge denkt dat hij, om de heôle liefde van zijne vcouw te winnen. ee eene maiteesse bij opnam, en in ministeciecombinaties knipte, es schul-den maakte. Datis vooeons vceemde, onnatuuelijke liefde. Dat kan echt zijn ( als ik zoo iels echt aoemen duef ) bij kunstmatig opge-smukte zielefiguuttjes, bij hystedsche, nietdônkennegenotmenschen, nace vooet-beengselen van ovetbeschaving en vee-fijnd gevoelen... Zoo'n liefde loopt niet beeedec dan de viec affceus-blauwe boudoiemuudj es in een mode en kasteeltj e met mooi uitgehakle Lenôtee-paekjes... zea'n liefde delft niet diepee haee voeen dan in het laagje zaan dat op de eoze •Hrezentjes diee menschen weed gelegd dooe peecieuse gevoeleeigheid, en aige tobde haete-dweepeeij ! Zoo'n liefde stijgt niet hoogee als de slaapkaniee van Meveouw, of het salongewelf waae peij-kan inoet de luistee van eigenwaan en eig«nliefde... Uat is onze liefde niet !... Onze liefde is bteed, als de eindee det zee, waae ze stille woelt en wentelt ir blauwedge weeelddeoomen vol heime lijke diepten... Onze liefde is hoog al: de steeeen in den hemel, en wae« als d< gloeiende zonnehaaed... Ze scheoeit ei beandt, ze lintelt en glooel, en gonst ei zingt, met voile vuue, met vollen glans met vollen adem in de oneindigheid vai steoomende zeeleven om ons heen. Dà is zeeliefde, en onbewuste zuiveee zee kunst die in ons allen ligt, diep, en di< nooit sleeven zal, zoolang we haae min nen, die onze zee is, onze Noordzee; di zee van Staekadd, de zee van Fleewig, di zee van Vlaandeeen, én Vlactndeeen' keachl !... Dank u, De Geuytee, dank u, gij dii wist onze zee ons is, en het ons getoon< hebt in de bruischeiide weeveling vai Staekadd's gemoed... Dank u, gij di< wist dat in ons zou oplaaien dezelfdi weekende tooen om Feoth zijn daad.. Feoth, die was gewoeden een still< veedige zée van kalme gedachten er lieeinneeingen,.. dat in ons zou geijnzer dezelfde zeugende haat vooe Saemund den valschen,... dat in ons zeu spele meien dezeltde feissche jeug-I van Helgt en haee lichte zonnige lietde. te lich toch vooe 't zeezwaee, zeezwangee« hae van Staekadd, den held,... d*t in ou* zot weenen de ellendig-dwalende, euw afge stompte liefde van Hilde, en haae mede lijden om nen aemen, atrmen keachte-loozen Ingel, Saemund's weektuig,... er dat ons zo* oveewalmen het noodlot me donkeee wanhoop, en dwaeeelend waan-zinnigheimweenaaede immeezwellende immee koozende, immee omaemendt zeebeuid. Dat is het weevelende deoomen, he dommelend dweepen in d« zee van on; haet... Dank u, Helga, dank u, Hilde, ei lag in uwbeidee teedeee veouwelijkheid een zoo heeelijke, voile glans van waae-heid, dat ondanks de aemoede van een ooelogstooneel, gij toch scheent eijk. koninklijk eijk, in de kleueig «chakee eende sympathie van ons ailen, die naai U luiateeden, geeoeed... Dank u allen, gij Saemund, gij Ingel, gij Feoth's keij-gees en Feoth's volk, gij allen zijt stem-men dee zee, onze Noordzee!.. W. HOLLEVOET. Sociaal nieuws Als prote»talie tegen de haudelwijze vai Legien, (schrijver van de Duiische-sooialis-tische syndikalen en tevens van de lnter nationale Gommissie van syndikaten), dit wat te kcizergezind is, wilde de vereeniginj vaa d« sdioenruakers zich afscheuren Slechts met 2 steiarnen meerderheid w«rc de 'afscheuring verworpen. Er zijn dui menschen di« b ginnén klaar te zien. Het is nu zeker dat de leider der Duit sche goei*listen Saheidemann, verklaan heeft : ir. ëat er van afslaan van EUas Lothariug«n geen spraak kaa zijn ; 2é da zij geene sckadevergoading willen verleenei aanBelgie. Die verklaring heeft ten mitisle de ver dienste klaar le zijn. We weten nu waara en wuaraan. Op 17, 18, 19 September wordt er t Londen eeue vergadering gajiouden van d werkersvereenigingen van de Verbonden landen. Goaipers de Araerikaan, zal er zijn Wij zuilen onze lezers op de hoogte hou den. IBranting, Zweedsche socialist, is vai meeting dat «-r met de duiUche socialiiter niet te onderhaadelén is. ! - DEC TOKSTAND Berekeningert» Ons offensief op 8 Oagst înge^et tusschen Somme en Oisti heeft juist vijf dagen in voile geweld geduurd. Franschcu en Engelscben vi#l-len Dinsdag aan op een front van 34 klm. De Duilschers liadden i l divisies in lijn, 8 vôôr het Engelscli en 3 vôôr het Fransch front. Al deze legerafdeelingen waren dadelijk in den slag ge-wikkeld. Nieltegenstaande die groote mâcht gaan de Rondgenoeten ohweel•sta;WIÎsr^^l■ voor-uit. Op 9 Oog&l vverpen de Duilschers iwee nieuwe divisies in den slog. '1 Helpl niet om dea vooruiltocludei Boiidgeuootfâu leslremmen. Op 10 Oogsl worden vijf versche divisies iu den slag gebraciit. De Engelsclian en Fransolien gaan 110g \ooruit, inuarop dit oogenblik zou d« strijd waaischijniijk een vastlegging van front gekend hebbes hadde, Generaal Humbert den aanval niet begonnen op een nieuw front, dat door negen duilsche divisies was bezet. Onder de drukkinj moet de vijand '13 klm. diep achter-uit wijken en Montdidier laten schieten. Nu ziel Ludendorff in dat het ailes of niet is. Hij werpteen nieuwe versche divisie in den strijd om Roye te redden. Op 12 Oogst nog twee nieuwe divisies om Roye en Ghaulnes, op 14 wordt voor Chaulnes een nieuwe divisie opgemerkt, eindelijk tegea den avofld vereen-zelvigl men de 121e deitsche divisie vôôr Damery, in de streek van Roye. Binst d# vijand aldus zijn machl ^ebic-kt om'Roye etHibatiliicas te redden, ten einde geen haasiigen allocht te moelen voortzelteu, dringt Generaal Humbert stiiiekens vooiuit op den noorderoever d#r Oise in reehtstreeksche richting van Noyon. Ludendorff die het gevaar van den vooruitgang \oor delroepen op den zuidelijken oever inziit, w«i pt op 18 Oogst drie divisies in den strijd tusschen de Matz én de Oise, maar z« komen le laat en door den vooruitgang van Humbei t inhunflank bedreigd, wordendeDuitsehersver-plichl hun front ten zuiden der Oise, dus tusschen d« Oise en de Aisne, op een breedte van 15 klm. te ontruimen. De linkervleugel van generaal Mangin gaat 4 klm. vooruit binst de rechtervleugel van Generaal Humbert boven de Oise nog twee klm. erbij doet in de richting van Noyon. De krijgs-verrichtingen verloopen dus op normale wijze. Na vijf dagen geweldigen strijd geleverd in voile teld, na zeven dagen stellings-oorlog is Ludendorff verplieht een na e.u al zijn belangrijke steunpunten prijs te geven. Hij heeft gedurende dit offensief vijf en dertig divisies gedurig iu lijn gehad, waarvaneen vijftiental Roye moesten beschermen en 't middenfront gaaf houdén. Spijts deze groote macht kon hij de drukking der bondgenootea niet stop zelten. Voor 'i oogenblik zit de loesland er volgerdei wijze voor : Roye is op de drie vierden omsingeld, de Franschen hebben Lassigny bereikt en be-dreigen Noyon langs 't noorden en 't zuiden. De vijatvd heeft getoond zich op dit front niet te kunnen handhaven met 3S divisies. Heeft hij nog divisies beschikbaar om den opkomenden vloed af te dijke*? 'iSchijnt twijfelachtig, want hij irekt zijn front recht in de Vogezen voor de Aiserikanen die daar 00k nastelen, en op de Leie tusschen Meteren en Meersghem waar de Engelscben in een plaaîselijke krijgsverrichting twee klm. bijwinnen op een front van 9 klm. Hij schijnt dus zijn overige front te verzwakken om de groote nederlstag tusschen Somme en Oise te voorkomen, maar dan brengt hij dit overige front ie gevaar en onze reserve staal klaar om in te grijpen. 't Zijn dus gewichtige dagen die wij thans beleveu. Niemand kent de inzichteu vau Foch, de vijand mirisl van gl, maar we zijn er van overtuigd dat h«t er in de eerste dagen zou kunnen gaansluiven. KUNST OP DEN YZEIi s Op Vrijdag a3 Oogst, om & uee namid- I- dag in de Militaiee Leeszaal 65, Maekl DE PANNE; Henri Meuse : VERLAINE. ■ Jufveouw De Clerik zal enkele liedeeen zingen. Ingang veij. Van en voor onze Soldater De Amerikaansch J 'S&cu Uit een brief van een Bflg die dient in ht Amerikaansch leger : <v Onze instruclie duurt 3 weken. Daanr zuilen we naar Frankrijk of Italie gezondei worden. Wij zijn hier om zoo te zeggen bijn: iiltijd builen, eh w< ku: nen eten gelijk dijte deivers. We hebben niets te kort. Oordeel liever ovei onzen kost : 's Moi'gens : pannekoeken met siroop, pa laiton met saucissen of ander vleesch, brood ware (nelkerijboter, koffie (die niet veel weerc is) eu ingelegde pruimeu. 's Middags : soep, patalten en vleesch, een 0 ander groensel, fruit, thec of koftle, een stui koek of taart en dessert. 's Àvonds : Wel 's avonds krijjen wij dik wijls den overschot van 's noens.Bij elke maal tijd hebben wijaltijd brood en boter en van df beste uit. 's Zondags is hel altijd kermis : kie-kens en crème à la glaco. Wij neman wat er zooveel we willen. Wij worden het niet ge-geven lijk bij 't Belgisch leger, hier wordt ailes op lafel gezet en ge moet kiezen. Van de solde zal ik later spreken ! » Menig piot zal lekkebaarden als hij dat zal lezen ! Eene kleieighcid die vdenonzer jongecs zou verheugea. '1 Kan gebeuren met den besten soldaat; eeci oogenblik van zwakheid kan iedereen overko-menenindit oogenblik doet men al dikwijls iets, dat men enkel» minuten later beklaag1 gedaan te hebben ; men geraakt in een boet-compagnie, of men doet enkele dagen gevang Daar ziet m«u in dat ailes slechts opvliegendheid oubezonnenheid is geweest : en de jongen keer terug naar zijn eenheid, goed als te voren. He ware dan 00k rechtvaardig dat de uitboetin^ der straf zou eindigen met het einde der stra zelve, maar dit schijnt hel geval niet te wezet bij onze soldalen. Die blijven iu dergelijk geva nog beroofd van de IS centiemen dagelijksch< oorlogsverhooging der soldij eo van het bedra$ der frontehevrons 'l zij 10 centiemen, in '1 ge heel 25 centiemen of de kelfi der soldij. Ei oprecht, dat is niet wel. De jongen heeft ziji straf uitgedaan, de straf is vergeten. Hij i: weer soldaat, geen gestrafie, en heeft wee: recht op het beetje vet of boter, op het pijpki tabak of het glaasje bier dat hij met hetgeei men hem afhoudt zich zou kunsen aanschaffen Bovendien, die strafopvatting kan slechts na deelig inwerken op het gemoed zelf van dei soldaat. We trekken daarop de aandacht vai onzen Minister vaa Ootlog. Duitsche menichlievendheid. In de New- York Times .\au 18 Oogsl verschijn een bijdrage gel«verd door den duilschen ser géant Karl Anlon Schwartibligh, die in Hollant deserteerde. Hij schrijft : « De Amerikaanschs krijgsgevangenen wor den behandeld als wilde dieren. Te Kistruei bostaat een kamp waar de Amerikaausche sol daten opgehoopt worden Binst de wachl di 1 ik er deed kon ik bestatigen dat men die osge 1 lukkigen in echte beestenhokken opsloot : g«ei bedden of linnen ; Voor aile eten eene onnoeiae lijke soort koolensoep, geen brood. Durfde ee: krijgsgevangene klagen, dan werd hij veroor deeld om drie uren lang, onbeweegiijk in d zon te staan. Iedere beweging kostte de stak kerd een kwarl uur lijden meer. De krijgsge vangenen moesten 18 uren op 24 werkeu aa de wegenis. Velen viele» uitgeput langs de 1 weg; dan troefden de duitsche bewakers er 0; met stokken. Amerikaausche negers moeste nog tienmaal meer verduren. Ze werden behau deld als slaven ». En dan durveu de Duitschers zich bij de Neu tralen beklagen over het lot hunner krijgsge | vangenen in de Verbondenelanden! | Laatste uur Nieuw Offensief tussche i Jde Oise eu de Aisie l j 4 klm. vooruit - 8000 krijgsgevangenen r Parijs 20 Oogst 20 uur. Artjlleriestrijd in de streek van Lassigny en Dreslincourt. Tusschen i- Oise en Aisne hebben we .het dorp Vossens , bezet. d Parijs 21 0»gst, luur. Z. da Avrs hebbeq we Beavraignss iug«uornen. In d« krijgsverrich-if S tinjen gister tusschen de Matz en de Oise ge-k | leverd namen we 500 krijjsievaugenen. In den morgen zijn onze legers t«n aanval - setogen tusschen de Oise en de Aisne, op een - front van 25 klm. e Spijts een hevigeu tegenslaand van den vijand - zijn wij op heel hel front vooruitgegaan. Op 1 onzen linkervleugel bezetten wij het bosch van . Ourscamp, Caiiner en Carlspont. 5 Op ons «airidenfroot hebb«n we LOMBRAY > ea BLERANCOURDELLi bezst en voet gevat op de hoogvlaku van Vassens. Op onzen rech-I tsrvleugel vërDr?i'd«n wij Vezaponin, Tartiers, OislyCourtel. Wij ïija op 5»heel dit front gemiddeld 4 klm. vooi uitgegaan. Ruim acht duize«d krijgsgevangenen vielen in onze handen. Sinrfs {isteren hebben we aldus tusschen 1 Oise eu Aisne niet min dan lien duizend krijgs- - gevangenen genomen. t De bedrijvigheid in den Leiesector. Londen 20 Oogst 20 uren. Gister avond vol-| vo«rc1en wij een plaalselijke krijgsverrichting t tusschen Oud-Berkin en Outtefsteen. Op onzen rechtervleugel hebben wij onze Unie tut nabij den weg van Ojd-Berkin op Outterstsen ge-^ hracht. Een 200tal krijgsgevangenen bleven in I onze handen. Verleden nacht viel de vijand viermaal vruchtel#os onze posten aan N. O. Chilly. Tegen den morgen hebben we nog voor- £ uitgang gemaaki tusschen de Lawe e» df Lei« O. den weg van Paradis op Merville. n n s r e n Rond de Wereld II Een nieuwe spoorweg in Frankrijk n Het zal onze verlofgangers algauw mogelijk zijn het eersle deel hunner verrereizen watrap-perals gcwoonte achter den rug te hebben. Op min dan 100 dagen lijds, heeft de Nord-Compagnie ergens eene nieuwe lijn voltooid, van 210 klm. lengte. Daarvoor moesten twee , groote bruggen vervaardigd worden, en 365 meterstunel geboord. Het werk is af. Donderdag laatst huldigden Clemenceau, en Joffre met den frsnschen Minister van Openbare 11 Werkeu, A1. Glaveille den spoorweg in. Clemenceau bra«ht eene dankbare hulde aan de 0 werklieden die het g«vraagde werk met zooveel vlijt afgedaan hebben. Nu, de dapperheid der Franscheen Engelsche soldaten heeftgezorgd dater builen die nieuwe, u nog eene betere baan wederom in voege kan ga- bracht worden : de oude van Amiens Boveaus- 8 St-Just. t- >- Spanje is uitermate beleefd met den duilschen 0 gezant. n De " Mundografico " van Madrid, eee blad, P voor wat de uitgave aangaat in den aard vançls» n fransche " Illustiation " heeft eenige porirelten opgenomen die een nogal groote opschudding verwekt hebben in de Spaansche meening. Men 1- ziet er op een spaanschen torpedoboot nr 8 dea s- al te vermaarden prins Ratibor, die het zink#* ' van zooveel spaansche schepen op zijn geweten 4de Jaar -*• Nr 174 Doadti .Iag 22 Oogâi 1&18

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods