De Belgische standaard

635247 0
21 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 21 September. De Belgische standaard. Seen on 28 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6q1sf2n14p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

4 Jmz M 200S1^ Zaterdag & 1 September i 0 i- & . i Â80HNSHBHÏSS , Vaor SoidfctsQ ï tnascd 1,35 fr. s m*»cdeB a, 50 3 maaadeJi 3,75 Niet Suidâtes in "t ltad 1 1 miïEd fr. 1,75 a m**cdea 3,50 3 mafciîdîc s,as ■«OM Buit«a 't iaad 1 ma&nd fr. 3,50 3 mttnden 5,00 3 mautdca 7,50 —e— | i DE BELGISCHE STAnDAARD Opïiii ! 3 en Oshesr Villa Lis Charmette* iîeedijk DE PANNE —o«« Kl^ie aankon- Sgingtsn : 0)35 fr- de reg«l —0— RECLAMEN Volgens o?er-esnkomat^■0— Stichter-Bestuurdkr , lILDEFONS PEETERS VASTE MEDEWERKERS M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van dePérre, Dr. J. Van de Woestyne, Juui Fiiliaert, Dr? L. De Woli, J. Slmons, 0. Wattez, Àdv. H. Baels, Hilarion hans —..—I, Mil m , - ■ ■ ■■m DE TOESTAND Het duitsche vredes-voorstel aan België tsexteiiencte ait uetucnie aoKumeni kunnen we thans nog volgende mede-deelen.Wanneet op 18 Juli de Vetbondenen hun tegenoffensiefinzettenden en 't bewijs gaven dat de tweede ovétwinning op de Marne, ditmaal de dagetaad zou wezen van de beslissende zege, zag men in Zwit-sedand een tiental Duitsche heeten aan-komeiijdie zoowat ovetal vetblijf kozen De bisschop van Munich ging naat Lu-zetne, de socialisiische leidet Scheide-mann wetd te Lugano opgemetkt, het centtum-lid Etzbetget was ovetal té zien en zekete bâton Toetting kwam zich te Berne vestigen Die bacon, van Beiet-scjie afkomst is gettouwd met de zustet onzet Koningin. Hij behoott niet tôt de i eigenlijke diplomatie, maat even als al ! de andete genoemde heeten moest hij het vredes-offensiefinzetten. Het militait: offensief was gelukt; men zou doot een vtedes-ofFensief ptobeeten den toestand j te cedden. De'bisschop van Munchen en zbecgec moesten de katholieke Zwit-: - csche middens bewetken;Scheidemann i etTtoelslta moest hetzeljde doen bij de socialisten. Bâton Toetting wetd spe-ciaal-gelast het Belgisch gezântschap te Betne te bevvétken. Zijn zending moest hietin bestaan : België doot het ovethan-.dtgen van tedeLijke vtedesvootstellen (natuutlijk doot'n Duitschen btil gezien) tegenovet de Bondgenooten te compto-mitteetèn. Bâton Toetting wetd dage-lijks op of tond hetgezantschap gezien. Men besptak den vtede en den ootlog en duat -Toetting geen officieel afgevaat-digde was konhij vtijelijk ptaten. Maat de uitslag liet zich niet lang wachten. Begin Oogst kwam baron Toerring met vaste voorstellén af, die door het Belgisch g zantschap in ontvangst werdeii genomen, en rond den i5 Oogst te Havre aankwamen aîwaar ze dadelijk in bespreking gebracht werden om nog denzelfden dag der be-r idslaging aan de verbondene mogendhe-d n medegedeeld te worden. Men was dus verwittigd dat Duitschland een groot wederofîensief zou inzetten, en 't verwonderde zelfs dat het aanbod van Oostenrijk zoo lang uitbleef. Wanneer het opénbaar werd gemaakt, achtte men in de diplomatische kringen dat het bekendma- n van de Duitsche vredesvoorstellen aan (îelgië, hetschoonste antwoord zou wezen op' tOoslenrijkschaanbod.Deduitsche voor- j stellen sluiten immers aile onderhandelin- ■ gen uit, vermits Dui'tschland het goede ■ recht van België, ten voile niet wil erken- j non. En zoolang dit niet is. gebeurd kan er van overeenkomst geen spraakzijn. Duitschlands doel is geweest dên gebeur- • lijken aftocht zijner legers volledigte dek- \ ken. Belgie een3 onzijdig, de bedreiging in l den rug ware verdwenen. Na Belgie vertrapt | le hebben wilde het (hans ons land doen J d cnen als uitgangpoortje !.. 't Is een slechte j b -rekenaar geweest en 't feil valt tegen h m uit. De bestorming der Hindenburglinie De aigemeene krijgsverricntingen op het front Leic-Aisîie sijn herbe-gonnen. Binst generaal Mangin on-verpoosd, oostelijk de Aillette, de ; geduchte versterking- van St Gob.iin die de even geduente Chemin des Dames beschermt door een trage vooruiîduwecde vverking aforokkelt en zoo den wegbereid om langsdaar , heel het duitsche front tussenen de j Oise en de Aisne^in aftocht îe doen gaan, — zijn de engelsche legers ten aanval getogen der Hindenbur.{linie op eea front van 25 J im. met het s doel de verbindingen tusschen 1 Kamerijk en St Quentin af te snijden < en deze laatste stad voor den vijand 1 onuithoudbaar te doen worden. Het 5 feit dat de Britten op zulk beperkt 1 front met twee legers aativaUen, kan , voor de meening pleiten at hier een doorbraak wordtbeoogd, of in aile j geval een zulkdanigen vooruitgang in 't midden derHindenburglinie.dat deze linic voor den vijand van geen 1 groote vvaarde meer zou wezen/ De Hindcnburglinie lGOpt van K'i-merijk op St Quentin evenwijdig op drie klm. van den grooten steenweg die deze twee steden verbindt De Engelschen wareri tôt op 6 klm van dezen weg gekomen, Na hun aaaval van gisteren zijn ze overal in de Hindenburgliftiè geraakt çn berich-ten zelfop een punt te Bellicourt den steenweg Door dezen vooruitgang zittsn ze ongeveer 5 klm. in deze linie Van dit oogeoblK' af is de Hindeu-burglinieernstig bedreigd. In 'tNoor-den iszehaar steunpilaar van Queant kwijt; in 't Zuiden staat Mangin om doortebreken en in 't midden bedret-gen Engelschen en Franschen St Quentin die de middenpijler is van het stelsel Want ook de Franschen hebben in dit r.ieuwe offensief hun woordje meegesproken. Voôr St -Quentin liggeri ze 4 klm. van de stad afmaar ten Zuiden zijn ze de stad al voorbij. De eigenlijke Hindenburglinie is dus op drie punten aangetast, de Bondgenooten werken met 200.000 man noordelijk en met evenveel man j zuidelijk St Quentin Het front meet ; hier slechts m 't geheel 45 klm t Nupens de beslissing mogen we 1 de beste vooruitzicbten koeatercn < De vijand alhoewel verscholen in ' zijn linie, die aile wapengeweld trot- < seerde, heeft onder den eersten scho< < van de Verbondene legers een ge-deelte van zijn stellingen moeten < prij-geven. Indien nu on?e krach'in < spanning aanhoudt, dan mogen we ' logisch een grooter succès verwach- ' tende zijn j De omsingeling van St Quentin 1 is begonnen, binst in 't Zuiden en in l 't Noorden wij op 't punt staan de < twee steunplaatsen te deen begeven, 1 I dereen houdt het thans voor ze er-neid dat,indien de vijand in de eerste < dagen geen geweldige teRenweri- ing op groote schaal beproeft.hij op heel ; het front reddeioos verloren is. '.v Sociaal nieuws De HoUand-ch1 Ri;;scIioppcn hebben liet samengaan van kalholieke vakvet-eenigingen met de ptolestanlsche en socialistische, in sommige gevallen goed- g gekeutd. Geene vetsmelting maat tijde-lijke samenwetTung voot een bepaald doel. Haveloch Wdson, die in Engeland aan 1 't hoofd staatdet zeemannen en daat t eene hevige anti-luitsclie ptopaganda 1 voett, gaat naat Patijs komen om zijne gedachten te vetspteiden in de wetk- ( lieden-middens. , 1 Benaudel, bestuutdet van de "Huma- ] nite ,, (Socialistisch Dagblad) en leidet ^an de majotdaits, heeft zijn ontslag 1 aigediend als bestuutdet. 1 __ s 1 Btanting, deZweedsche socialist,doet îchoon wetk voot ons. Sptekende voôt x neet dan 2000 petsonen, zegde hij on- L iet 'meet: Ik ben gelukkig het hoog- x noedig militatism van Duitschland te s tien klop ktijgen. Zoo zal de weteldoot- c ,og niet vetloten zijn, maat het begiu j ; ;an betete tijden. » Ja zoo is: het, het mititatism van Duitschland moet vetnedetd en vetnie-tigd wotden om nieuwe ootlogen te vet-mijden. Die vetnietiging mogen wij niet vetwachten van eene tevolutie, maât van de zegenptaal onzet wapenen. Uit een artikel van Karcli7iaal Bourne 1 i De katholieken moeten ttachten de \ schie chtistene ptinciepen ovetal te doen | i lootdtingen en aannemen. " Ons Vlaandeten ,, voegt daat deze j ( jepaste wootden aan toe: " Het doet ; ieugd aan 't hatte een Ptins det Katho- j Lieke Ketk aldus te hooten speeken. Wij, j, chtistene wetkets, Aveten wel dat hij, uit | Ittacht van de leeting waarovet hij een j iet bewaatdets is, niets andets kan ] spteken, doch zoo dikwijls wotdt die ] A'aatheid vetdtaaid dat het noodig is j fan tijd tôt tijd zulke vootbeelden te ]5 :oonen. ,, jc Sinds het begin van zijn bestaan, heeft 1 ' De Belgische Standaatd ,, gewezen op i ie noodzakelijkheid onze maatschappe-ijke intichtingen te bouwen op de ech- j ;e chtistene maatschappijleet. Wij vetheugenet onsovet dat et meet ^ ;n meet op die noodzakelijkheid gedtukt votdt. i SPORTNIEUWS FOOTBAL. Tusschen de Verkenners van Z 290 en Lanciers. Na eene puike overwinning, die ze behaald ladden op de 8e Kompagnie van ons regiment, lierven ze wel een match aangaan tegen 1 Lanciers. Als beginnelingen moesten ze niet jnderdoen tegen bovengemelde eenheid, want ie uitslag was 1 — 4. Eere aan den aanvoerder van den Football-ilub der Verkenners, Fc.Covelier, divisiespeler, iie met zijn ondervindingrijken geest van foot-Dalspelen, zijne mannen goed wist te leiden. Us back, leverdeFr. AerTts, puik spel. Da nog eugdigegoalkeeper, Alf. Van Waile,deed waar-ijk zijn best.'tWaren kanonballen diehijtegen-bield. In 't algeheel, de gelukwenschen aan ie Football-club der Verkenners, waarvan we 10g schoone mateben zullen te zien krijgen. Zondag aanstaande, match tegen dezelfde uenheid, om den overwinnaar te kerinen en te vieren. Welke club verlaogt een match aan te-gagn tegen de Verkenners van Z 290 ? Zich venden tôt Fr. Covelier, E. M. i O o- ï® 1 o- c?' s t.l I ci I rtes t\ NIEUWE VOORUITGANG Patijs 19 Sept. 20 uur. In de stroek van St Quentin gaan wij t.og ooruit. Ten noorden de Aisne geweldige ar-illeriestrijd. Opde Veslc ten N.^0. van Cour-andon werd een vijandelijke aanva! afgeslagen. Londen 19 Sept. 2O uur. Gisteren hadden wij en geweldig bombardement tusschen Gouzeau-ourt en dtn weg Arras-Kamerijk; rond 5 ure iel de vijand aan nabij Ti-escault en vooral ten f. van dit dorp ; hij werd afgeslagen. Een andere aanval ten N. van Mœuvres werd ok afgeweerd. Op sommige plaatsen kon de tjand onze lijn bereiken, maar overal werd ij er weer uitgédreven, met groote verliezen. De Engelsche troepen gingen vooruit ten N. an Punteau. Het 4e Australiaanscii leger heeft ij ne aanvallen hernieuwd en is erin gelukt de oorposten van de Huidenburg-linie in te emen. Deze legerafdeeling samen met de eer-te Anstialiaansche affleeling zijn meester van e voorposten van de Hindenburg-linie op ge-eel hun front. Meer Noordwaarts, hadden schrikkelijke ge-echten plaats ten 0. van Ronssoy en Epèhy. In den sector van Villers-Guislain, heeft de 7e afdeeling verschillige honderden "krijgsge-angenen genomen, is erin gelukt 'net bosch an Gauche in te nemen, en heeft me» groote erliezen een vijandelijke» tfgenaanval afge-ilagen.Gisteren morgend hebben wi} onze stellingen mnnen verbeteren ten Zuiden en ten Ojsten f fan Ploegsteert, en daar verscheidene krijgs-;evangenen genomen. Vijf minuten Engelsch daags TIex»d.e Les Wanneer ge sj in ons klankschrift vindt, ult ge dit geluid wéergeven als de Fransche h van chose, c/iat enz. Het Eug. woord SHOGK (schok) dat in het lankschrift sjok geschreven wordt zult ge dus itspreken gelijk het Fransche woord choc. Leesoefening. iHAKE. SH0P, SHIP, SHAPE jeek, sjop, sjip. sjeep, chudden, winkel, schip. vorm, >HUT, FISH, FINISH, FEATURES jvt, fisj, flnisj, fi&tsjaz luiten, visch, eindigen, gelaatstrekken IREATURE, PHYSICIAN, TRANSLATION rit s] 3, /Izisj'n, translG&spi chepsel, geneeskundige, vertaling fATION, NATIONAL m&sj'n, net,sj?n'l: atie, nationaal. SHAKE HANDS WITH HIM. KEEP THY 7 sjeek haiulz widh liim. Kify dhij k geef hem de hand. Pas op uvv 1H0P AND THY SHOP WILL KEEP THEE jop and dhij sjop uiil kiep dlùc aak en uw zaak zal u onderboudei >HE SH0WED ME OVER THE PICTURE- jie sjood mie oora dha piktsjs- ij liet me het muséum van schilderijen ÏALLERY >Etteri ;ien. i'IVE MEN 0F THIS PARISH PERISHET ijv men ov dhis psirisj p&iisjt ijf m.annea van deze parochie kwamen on N THAT EXPEDITION. n dhat ekspidisj'n. n difi nnrlprnfiminff. BELGISCH FRONT. In deft nacht. va P7 tôt 18, v ij:. ! :ij- n --riva! op e- n 0.1 " r p •s'im i - deu f= ctor van Nieuvvpoort ; die aanval wesd afgesly :<mi. Iii den moigend \an '18 Srp:rmbn% 2ijn sterke vijandelijke aanvaistroep^n erin selukt onze stellingen van de Kippe in te nemen, maar legen den avond waren onze tro'p -n weer meester van de stellingen. We namen dei tig krijgsgevangenen en twee mitralj uzen. Deziî laatste dàgen hevige artillcriestrijd. Laatste uur Parijs 20 S"pt. 7 uur. — Geaurendo den dag hebben wij aangevailen, ten Z.-O; Si-Quentin. Wij gingen vooruit en namen Conteseoui t, die geheel in ons bezit is, Castres en meer ten Z. kwamen wij lot tegen Benay. De vijandelijke tegenaânvallen, 0. Joy, werden met schrikkelijke Verliezen af^eslegen. Handslagen ten W. de Maas en in de Vogeezen hadden geen gevolg. MACEDONIE. — Onze -vootuitgang bedtaagt 20 klmi in de diepte. Nieuwé * Bulgaatsche sttijdmacbfèn, k .nden onze vootuitgang niet sttemmen. De vijand steekt de dotpen in btand om zijn aftocht ie dekken. Wij bezitlen al de punten, waar de Bul-gaarsche stellingen vroeger onze litiie be-heerschtën, Wij sneden de verbinding O. de Cernia-Prilep af. Secrciariaat vaa i fro i Dat is er gro'ot, broodnoodig voor onze jongens van den Yzer. « De Belgische Standaard » heeft dan het genoegen de stiehting van Het Secretariaat van 't front aan te k/pndigen. Al onzesoldaten weten bij ondervinding hoè degelijk onze soortgelijke inrichtingen werken, en hoeveel goeds teweeg brengen het « Secretariaat voor Staaisagenten », en ons « Studie-Secretariaat ». Nu doen wij een grooten stap verder en wij stellen, ten dienste van onze jongens van 't front en ten dienste van de burgers, het Secretariaat waai zij ALLEBHANDE INLICHTINGEN kunnen aan vragpn, b. v. voor wat aangaat milieu vergoedingen, vlucli-telingengeld, enz., enz., en waar zij alge-meene wenschen kunnen aan overmaken. Al wie inlichtingen vei langt, zal wel volgende. punten willen in achl nemen ; 1. Het Secretariaat is « kosteloos. 2. De brieven moeten geteekénd zijn en 200 volledig mogelijk aile gepaste aandni-dingen opgeven. -3. De brieven inôeten : t) een letter en 2) een cijfer aangeve.i, b. v. L>. 87. 4- Op die brieven wordt enkel in « De Belgische Standaard » geantwoord ; mt n verwachte of men vrage dus geen antwoord per brief. 5. Wij geven ook geen inlichtingen ten bureele. Ailes moet « schriftelijk » gedaan worden. 6. De antwoorden verschijnen in « De Belgische Standaaid », als 't past 7. In die brieven geve men enkel en alleen de vraag om inlichtingen, de klacht, enz., zonder de minste briefwisseling an anderen aard. - 8. De brieven gëricht aan het Sécrétai i:iat van 't front, moeten volgend adres dra^c n : « Secretariaat van 't front, De Belgische Standaard, De Panne. Zoo voegen wij een nieuw werk b'j de menigvuldige bloeit nde werken van « 'e Belgische Standaard » ; dit ailes ten b:^te van onze duurbare jongens van den Yser. Onze leus is en blijft « ons volk dier n »,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection