De Belgische standaard

2411 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 27 May. De Belgische standaard. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/st7dr2q85v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

n JilHBJSEÏÏfiaSx ] I re&f «oMaêsa: |»M4 &»S»S3 IMWte &-TJ | ■MlsSrâïi g«fi mut télUUat] la I HMaiif ïr, ï.ïi ■ «Misfeta B4& ■ aeuu&%. i«*i ButU* 'tUa* i X uud ir.iuso t MiaUa s.90 I»sî35tsî 1HH» i.T=HùiA5.1 »l i I ^ DE BELQISCHE STAHDAARD * ^r-mTRA C H T "; 'j A.A.R T~ A A '§>^felf^®fôesfcuur5d^*T,*a^a^ 1£é<sf@f&§ OPSÏSL *a 3 3 H S * g vny.A e îiSÇB-'iliJ » jSia ' :.r;r. i-g r;i. ■'-.'.Sii-s S8»k*»8-à:+:iei4iÇ ) <s.£3 ■'. Ai r«j*l HSCÉJfJSPT* *"?*<"'' SS- ï •* '• *v ' S.i»^ ?t, a» ».»•**» HtsA*ma»hM*» • M W. I.. Dnvfesrs. P. Bertrand Van âer Sohelden. Dr Van de Perre, Dr. J. Van de Woestyne, Jn*I FilMaert, Dr L. De \Voïl, I. siHaona, G. vVat^E, Ad,. H. Hilarîoa Pistai d Siici. « Toen de dagen van het Pinksterfeest daar waren (5o dagen na Paschenj, bev^n-den aile leerlingen zich op eene piaats te zamen. En plotseling ontstond er uit den hemel een gedruisch a!s van een voorbij-gaanien hcvigen wind, en vervulde geheel hct huis waar ze gezeten wai'en. En hun verschenen verspreide tongen a!s van vuur, eu naraen boven ieder hunner plaals. En vervuld werden alien van den II. Geest en ze begonnen verschiîlende talen te spreken, naar de Geest hun ingaf zich te uiten. Er waren echter te Jeruzaîem Joden gevestigd, godvreezende mannen, uit elk van de vol-ken, die onder den hemel zijn. Toen nu dit geluid ontstond, liep de menigte te hoop en stond onthutst, wijl eenieder in zijn eigen landtaal hen hoorde spreken...» (Epistel.) Deze zending van den H. Geest over de Apostelen en de andere leerlingen van Jezus was de plechtige openbaring, waardoor God aan al de volkeren toonde, dat Hij het werk van Christus op aarde — de stichting der Keik — bevestigde eu met het zegel zijner goddelijke almacht bekrachtigde. Die zen-ding was de heilige bruiloft der Kerk met haren goddelijken Bruidegom, den H. Geest die haar van dien dag af door aile eeuwen heen op wonderbare, maagdelijke wijze zou bevruchten en tôt geestelijke moeder maken van aile loekomende christene volkeren. Zij was dus een heugelijke gebeur-tenis voor het geheele menschdom, als zijn-de het bezegelen en tevens de eerste be-vruchting van Christus' werk. Zij is dit ook niet minder voor iederen christen in 't bijzonder, want ook in elke zifll, die in Gods genade leeft, daalt de H. Geest werkelijk neder en neemt daar, te zamen met den Vader en den Zoon, zijn verblijf als in een godgewijden tempel. {Euangelie der Mis.) Daarom spreekt de Kerk, na ons aan de groote geschiedkundige gebeurtenis van Sinxen herinnerd te hebben, in de overige ieksten harer misliturgie van de mystieke inwoning van den H. Geest in onze zielen, en smeekt zij haren hemelschen Bruidegom, dat Hij zich steeds inniger met ons zou vereenigen en zijne gaven rijkelijker aan ons mededeelen. Dit vraagt zij vooral op ciichterlijke en hartroerende wijze in deît vennaarde seguentia : «rVeni sancte Spiri-tus «, die al onze Pinksterwenschen zoo heerlijk samenvat : « Kom, o Heilige Geest en daal Op ons neêr, en zend een straal Van uw godlijk hemellicht. JKom, der armen Vader teêr, Kom, Genadengever neèr, Kom, o Glans, die 't harte richt. Beste Troost in 's levens last, Oazer ziele zoeie Gast, Zachte, frissche Hemeldauw. In den arbeid schenkt Gij rust, Die den brand der driften bîuscht, En de tranen droogt in rouw. Dring', o Licht, uw zaalge gloor Tôt in 't diepst der zielen door Van geheel uw christenrij. Woont Geinons niet met uw machl Dan ontzinkt ons aile kracht, Dan is niets van zonden vrij. Wasch weer wit wat morsig is, Make uw regen 't dorre frisch, Heel wat ziek is en gewond. Buigzaam maak wat is verstijfd, Warm wat koud en killig blijft, Recht wat zijnen weg niet vond. Deel uw christenschare nu, Die haar hope stelt op U, Uwe zeven gaven meê. Leven laat ons xijk sandmgd, Sterven zalig en verheugl, E 'uwig blij zijn in uw vrtè ! » G:ve de H. Geesl, dat wij ook, in dezen tijd reeds, spoedig mogen blij zijn in zijnen vrede ! Do m Franco de Wyels. i Oo Toesiand i | Oflorbeukifig Daar den Bijo of naar Petrograd r» . i Op 3 April spraken de Engelschen voor de eerste maal van nesteling in de Hindenburg-linie. Op 20 Mei geven ze de plaatsen aan ? waar ze deze linie verorerd hebben, in haar f eerste gedeelten. Hun vordering sîrekt zich Iuit op een front van 20 klm. Op 16 klm. zijn ze de eerste Icopgravenreeks van de Hmden-burg-linie voorbij. Verder brachten zij het i niet. Er zijn dus twee geYolgtrekkingen te | maken. Met aile macht drukkend tegen het j duitsche front kwamen de Engelschen ertoe, \ na 4a dagen aandurenden stri'd, de c'u'tsche | stellingen binnen te dringen, echter niet te { d jorbeuken. Sinds 20 Mei, is de tegenwer-; king zoo hevig dat van vooruifgang geen ? spraak meer is. Het duitsche front in een • aanloop willen doorboren schijnt dus wel " een uitgemaakt praatje te wezen. Zooveel te , meer omdat op 'tOostelijkfront de lamlîn-| digheid der Russen ons meer benadeeligt dan 1 een afzonderlijke vrede. We zullen dus ' genc»odzaakt zijn maanden naeen, aanhou-I dend het duitsche front op heel zijn lengte \ te behameren om het uiteen te schokken en ' weerom den viiand tôt een a strategischen » "5 aftocht als dezedcor Hindenburg uitgevoerd, i te kunnen dwingen. De aftocht der duitsche ! legers is het gevolg geweest van de drukking : der Engelschen gedurende zes maanden. Alsze voortdoen in samenwerking met de de Franschen mogen we een tweede editie van de Hindenburg-list inzien. Jamaar, wanneer ? Dat zal de tijd uitwijzen. Intusschen om maar te zeggen dat we de krachtinspanning der Italianen wel naar waarde inoeten schatten, maar geen over-dreven resultaten ei van hoeven te verwach-ten. Wat bijna ontnogelijk is op ons front, is onoverkomelijk op het Italiaansch front, 1 waar men strijdt op een hoogte van 2 tôt ■ drie duizend meters en het front afgeteekend is door be!ger. ea dalen. Een rer'en te meer om de jongste prœstatie der Italiaoen (in-beuking der vijandelijke linie op de Karst-vlakte en 't gevangen nenien van negen duizend Oostenrijkers in een smeete) toe te juichen. Indien de Russen nu aan't werken gingen dan had men groote dingen kunnen voorzien maar ja, het Oostelijk front gelijkt tegen-woordig aan een plaats waar de Russen hun weg schijnen verloren te hebben. 't Geraakt tijd dat de stoompletrol, weer in beweging komt, want Keizer Wilhem heeft verklaard dat een opmarsch naar Petrograd in de mojelijkheden van den dag *Iigt en... we vernemen het met al te groote hardnekkig-heid doorhouden bericht dat de duitsche vloot naar Riga en Kronstadt stoomt om er geen geloof aan te hechten. En in die i oogenblïkken lijdzaam moeten aanhooren ! dat het russisch leger thans met noodlottige ! lamheid is geslagen I Zeppelins boven Engeland, Gister hebben vijf zeppelins deEngelsche westerlijke kust overvlogen en zooal overal bommen geworpen. j î X'i | Ooplogs BELGISCH FRONT | - ; 25 Mei, 20 uur.— Gewoonlijke artillerie- ! ' bedrijvigheid en bommen naar Steenstraete. j FRANSCH FRONT I | 25 Mei, i5 uur. — Op de Chemin des '' Dames groote artillerie-strijd N.-W. Bray- \ i ' en-Laonnois. N. den Molen van Vauclerc ! - <1 werd een duitsche afges!a<?en. Wij hebben j | l een aanval uitgevoerd op het bosch vau ! | Chevreux. De kr'jgsverrichting gelukte ten î voile. Iq de streek van Gourry hebben wij î krijgsgevangenen gemaakt op den Ooster-j oever van het kanaal. Schermutselingen Z. ; O.Reims enBezouvaux. □ Het Ontslag van Tisza r Het ontslag van Tisza de Hongaarsche b \ eerste minister wordt bevestigd. De reden n | is niet gekend, maar men is overtuigd dat ■- | hij tôt ontslag-nemen gedwongen werd om-t £ dat de Keizer van Oostenrijk van geen e f duitschgeziude bestuurders meer wil weten. 11 De oorlog ter Zee. ç \ Het troepentransportschip ,,TRANSYL-VANIA" is in de Middellandsche Zeegetor-f pedeerd geweest, 400 man zijn omgeko- a | men- a | Frankrijk en Engeland verloren in de ,] \ laatste week onderscheidelijk door torpe-g | deering 1 en 18 schepen boven de 1600 ton i s en 2 en 9 onder deze tonnenmaat. Een Japaansche vloot in de Midellandsche Zee. Lord Robert Cecil heeft in het Lagerhui» u verklaard dat een Japaansche vloot, lichte I schepen de Middellandsche Zee is ingeva-ren om mee te helpen in de Zeeverrichtingen. é De zegepraaî der Italianen. i I De zegepraaî der Italianen, is een meester- • | stuk geweest van krijgskunde. Niet alleen B | zijn de Oostenrijkers verschalkt geworden s t door Cadorna, maar ze hebben zich laten > j verslaan in de streek waar zij de sterkste i verdedigingen hadden opgesteld ni. in de s i kuststreek, waar een ontwikkeling van ge-r s vechten normaal kan gebeuren. Men voor--1 ziet dan ook belangrijke gebeurteniisen. ' j Uup : II De Toestand op 26 Mei 8 aar * i •• * ! Parijs meldt : Na een hevige beschieting p | N.W, Bray en Laonois hebben de Duitschers - > driemaal aangevallen in den secteur N. • ; Chemin des Dmmes. Spijts bloedige verlie-1, zen, kondert zij in onze voorste linie dringen. 3 i Door tegenaanvaSlen werden zij uit het \ het grootste gedeelte teruggeworpen. Wij 11 namen 55 krijgsgevangenen, 11 Gedurende den aanval van 22 Mei om " ' Vauelere hebben wij drie kanons buitge-1 l maakt. In de streek van Chevrenx hebben 1 ; de Duitschers bloedige verliezen geleden ge-^ : durende den laatsten aanval.Twee bataljons werden lieelemaal vernietigd. Wij verloren I l min dan dertig man. _ J ffeLonden meldt : De artillerie-strijd was , ! heel bedrijvig langs heel het front, bijzon-| ; derlijk weerszijden de Scarpe. Wij schoten a j 12 duitsche toestellen neer. Zes onzer vlie-t \ gers keerden niet terug. 21 De buît der Italianen 10.245 krijgsgevangenen. | ROME meldt : Op het front der Alpen, S van aan zee lot Plava, woedt het gevecht in j aile hevigheid door. Onze troepen mieken ( nieuwen vooruitgang en behaalden schitte-' { rende uitslagen. II 10 245 krijgsgevangenen waaronder 3iê c officieren, vielen op 23 en 24 dezer in onze c handen. « ! MEN SPREEKT YAN VREDE I . j Bi] de beide part ij en spreekt men van I vrede en deze vredesgcruchten duiken weer hardnekkig op. ! Wanneer Wilsôn ons onze oorlogsdoel-| einden vroeg, gaven wij hem teu antwoor-I de: hersteliiogen, restitutie enwaarborgen. ! De jongste gebeurtenissen in Rusland heb-t ben deze oorlogsformuul door aile Bondge-nooten duide'ijk doen omschrijven en allen zijn akkoord. Terestchenko, de Russische Minister van Buitenlandsche zaken heeft aan de Ministère van België en Servsë eea telegram | gericht waarin wij o. m. lezen : «Vertrouwend in de eindzege van het l recht en de vrijheid, het herboren Rusland, zal den oorlog doorzetten niet met een ver-overings- of begeerlijkheids-doel, maar om aile volkeren het recht te verzekeren over hun lot vrijelijk te beschikken en hun een vrede te verzekeren, gewaarborgd tegen allen nieuwe aanslagen.» Geen spraak van vergoedingen. Tôt daar, maar in de jongste miuistereele verklaring S werd gezegd dat de geledene schade diende I hersteld. | Denzelfden dag omschrijft de eerste fran-] sche minister Ribot de oorlogsdoeleinden : «Een vrede gesteund op de rechtvaardig-I heid, wedergaaf van de door Duitschland \ veroverde gewesten, wat geen landaanhech-î tingen beteekent ; een vergoeding voor de I geledene schade, wat geen oorlogsschatting is maar een restitutie. Vrije ontwikkeling -, van aile volkeren, het duitsche inbegrepen. Denzelfden dag verklaarde Robert Cecil 5 sprekend in aame van Engeland : We oor-logen niet met het doel veroveringen te doen of oorlogsschattingen te leggen, we oorlogen om een duurzamen vrede te be-werken, gesteund op de vrijheid en het we-: derlandsche rechtschap aller volkeren (door | een statenbond.) ] Dat is nu eens duidelijk gesproken. j Duitschland dat eerst sprak van vrede ! hoort nu onze klok. Zij klickt helder. Zal 1 Duitschland redematig en eerlijk antwoor-| den ? Duitschland hoeft maar teverklaren: { België aïs voordien met schadevergoeding, | EIzas-Lotharingen terug aan Frankrijk, S Trentino terug aan Italië, vergoeding in gelde î voor wat het vernietigde en we kunnen | aan de vredesonderhandelingen begintten. s Het woord is aan Duitschland dat nu e ailes vermag 1 w r. Braziliaan en Mof. | -~-«§0§»— | | Menigmaal werd mij, deze dagen, éndoor ) | Heeren van onze Regeering, én door ofïi-[ cieren, én door vrienden, 't volgende vraag-f je gesteld : I ,,^el Mr. Schoenaers, gij die pas uit î I Brazilië gekomen zijt, zeg ons ééns, waar-! op zal die ruzie van dat land met de mofferij uitdraaien ? Vriend Lezer, 't antwoord op die vraag boezemt ook U belang in ; daarom zend ik ze aan den koenen en dierbaren ,,BELGI-SCHEN STANDAARD". Duitschland gaatvoort met de Braziliaan-sche schepen te torpedeercn, of wel eerbie-digt op de wateren Braziliës goud-groen paviljoen. Ik begin met het tweede deel van het dilemma. In dit geval houdt Prazilië den statuquo, aangebracht door het torpedeeren van zijn handelschip de „Parana". Dus afbreuk der diplomatische betrekkingen met Duitschland en het behouden der vijftig en zooveel Duitsche steamers, welke de Brazi- liaansche zecsoldaten reeds iu besbg gcno-J men hebben 't Zou kunnen geb"urei] dat de moffen in de zuider Staten-Paraï à, San!a Catharina en Rio Grande do Sul, alwaar a zij 35o.ooo iu gelai zijn, den kop dreigend r opsteken en op hun poot spelen. Dan zal , er dapper en lang gevcchtcn worden en, " wijl de braxiliaan er zij ne zegrpraal he-vecht, zullen de Piuisen, die schier in aide steden den handel in handen hebben, de plaat moeten poetsen. Iets, wat voor de Bondgenooten, na den ooriog, vau 'i grootste belang en winst zoude zijn. • Eerste deel van het dilemma. Wordt cr ïl ' • nog een braziliaansche bodem door de on- derzeesche sluipmoordenaars gezonken, dan r verklaart Brazilië onmiddellijk den oor!og. . ' En zoude die Zuid-Amerikaansche fie-utj publiek ons een niet te versmaden handje r' kunnen toesteken ? m Gewis ! Ten eerste : de braz liaansche Jr vloot, die ongereer 60 bodems telt, waar- onder een twintigtal hedendaagsche kruisers ,n en destroyers alsook twee splinternieuwe dreadnoughts, de ,,Minas" en de ,,Sao Paulo", zou ten minste den weg hustchcn ^ Europa en Zuid- en Midden-Amerika open , houden. 'tWare ons het toekomeft van e overvîoedige îevensmiddelen verzekeren ; gt aan — koffie— cacao — suiker — vleesch. . Ten tweede : Biaîliles léger is geens'.ins ^ teverstnaden. 'ils samengesteld ais volgt: 'j (ik houd deze inlichtingen uit het militaire x_ rapport v;n April 1917 ) |e 1) Het effretief leger. Dit telt op zes g maanden 100 duizend, op tien maanden g 200 duiz vid geoefende, wel gewapende en x door een degelijk offleiereukorps aaige-jl voerde soldaten. r_ ; 2) De nationale schutterij — ik had de te eer een der bestuurders te zijn van het re schuttersregiment van Petropolis — Deze 3_ krijgsinrichting, de tweede lijn — a segun-j_ da linha — genoemd, dient als reserve >oor )r het leger. Zij telt, in vredestijd, 5o duizend * knappe schutters ; in tijd van oorlog 200 1 duizend. Ie ! 3) De staatsbrigaden. In Brazd ë b. zit jl elke der een en twintig staten die de Bra-ziliaansche republick vormen, een eigen • effectief legertje, hetwelk bestaat uit ruite-^ rij, voetvolk en mitrailleurs. Het geiniddeld-Cj \ getal der brigadensoldaten is 5ooo per staat. [e • In oorlogstijd wordt dat getal verduhbeld ,n 'j en vormt dus een algemeen cijfer van 210 î duizend. u Dus zoude Brazilië's teger, op het eiude ; van 't jaar 1917, 610 000 strijders ten { dienste der Bondgenooten kunnen stellen. - î_ Een mij nergoede braziliaansche vrienden, \ de opperbevelhebber der Nationale schut-; terij, Escobar, eea flink officier wiens han- • j den jeuken om dén mof te lijve te gaan, i schreef mij oniangs, na de diplomatische ; afbreuk met Duitschland : i)r " « Wij kunnen, op het einde van dit jaar een dik half millioen geoefende krijgers le velde brengen, om de sluipmoordenaars ; van het menschdom te helpen bevechten. ' ï 't Ware heerlijk indien onze artillerie, aile ye kruppkanonnen, kônden mecarbeiden en den vuigen mof met zijne eigene kcgels den snooden mond stoppen. ^ Met de blakende vreugde der vaderlands-liefde, die onze braziliaansche ziel over-stroorat, met de fierheid van eenen geest die reeds gedurende drie jaren denkt en strijdt voor de Bondgenooten, zie ik ook ons dierbaar Brazilië optrekken naar hct veld van eer, medewerken tôt het verplet-Jt teren van het God- en menschtergend Q Duitschland. » Jos. Schoenaers. n LEEST EN VERSPREIDT DE BELGISCHE STANDAARD I Vî ^ ^ 6711 Zondag 27 en Maandag 28 „ 8i «*i/

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods