De Belgische standaard

1280 0
24 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 24 September. De Belgische standaard. Seen on 12 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/xg9f47j98k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

€ ' Jw - S «02 <«0731 Dinsdag 24 Soptember ibifi Veor Soldâtes ï mxacd x,as fr, j a mitnden 3,5a ' ;j 3 mnaade» 3,75 | —C— Niet Soldâtes ;j ln'tl*nd j'y ï œund fr. 1,75 ■ ' 3 maandeu 3,50 3 maanden 5,35 -^>— Bniten 't laod 1 maand fr. 3,50 | s maandcn 5,00 ■ 3 maandca 7,50 \ — | '■■y. DE BELGISCHE STAnDAARD Opstil IH Behear Villa te 1 Chtrm:U«i Zeedijk DE PANN.- -o— Kleine aanlcon- digingen : >,35 fr. de regel —0— RECLAMBN volgens orer-•enkomat ... ; • ' -s? ' ^ ^Sv w -w SîIC HTER-S iiSTOURDÎIR ELDKFONS PEETHRS VASTE MEDEWERKERS M. E. Beîpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van dePérre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr^ L. De Wolf, 1. Sioions, 0. Wattez, Adv. ÏL Baels, Hiîarion Thans T— ... ■ I ■ I —. - - _ ■HI««|| Il 1-rr^.tT —l.i>- ■ 1i lTl~ir iT~W «T ~nr T'Iilfr-f-TH rf"|-|—- 1 «-*■ nés vast voornemen ! Als1 moeder te bue! te- ^.uat, dan onderzoekt ze'van acht dâgen op voorhand haar geweten. Opgelet nu, want een onderzoek van geweten maakt den mensch prikkelachtig en nerveus. Ook 'k geve u goeden raaci: kornt moeder maar niet le bij of er vailen kletsen. Op den langverwachlen dag, haalt moeder haar beste rok en hoed uit de kas en trekt op ter kerke. Wonder genoeg ! Hoe overspannen het er thuis loeging voor de biecht, hoe kalm en har-monisch nu ailes draait. 't Schijnt me of een nieuw leven, eene nieuwe doening ontstaan is. Dit komt omdat aile onderzoek van geweten om goed te zijn moet gevolgd worden door een vast voornemen om beter te doen, door eene werkelijke poging om ons leven beter in le richten. Moet dit bij ons ook alzoo niel gaan ? Ons onderzoek van geweten hebben we ge-daan, de kuisch is af en de vloer net en reiu. Maar nu moeten de lapijten gelegd worden om 1 ermijden dat het siof weerom ailes aan-kieofi.Afftreken en afkeuren is gemakkelijk. We did ■' dit reeds zeventig jaar. Het is eeneeigen-seiiap van ons volk ailes over den hekel te ] , halen ; iedereen en ailes te besehimpen en voor ■ ih aap te houden. Maar opbouwen, daar ligt de kunst en dit is de sloier van aile welvaart. Vier jaar oorlog heeft ons lot een klaardereu iiikijk gebraeht in vele zaken. Zullen we voort-l tel als vroeger, den blauwen bril opzelten f om onzen plicht le ontgaan en niet le zieu wat J. oekomst \an ons vergt ? Of zullen we met | iu 1 blik de ioekomsl inzi-. s, de nieuwe we-gt opzoeken die ons leiuon moeten lot voor-sj! ed en Volks welvaart ? '>a ooilog komt vrede, maar wat zal de vrede 0 medebit gen ! NieûVve wegén moeten wo op. ùe loekomst behooi 1 aau de kieiue staten die bêv>usi en overtuigd van hun eerlijk veiiedeu, met nieuwe gedaciilen bezielu, een nieuwen schakel aan hun geschieaenis smeden willen, eeii schakel gestaald door het huidige lijden, getemperd door de geschiedenis, gevijld op den bank der moderne beschaving. Van de hoedauigheid der schakels, hangt de ■ sterkte der ketting af : daarom behoeft Belgie : sierke schakels, llinkgesmeed en kunstig ineen- t gewrocht. Binst het ijzer warm is, moeten we die scha- ' kels smeden. Nu ailes op een herworden wijst ► en aile vvegen openslaan totnieuweregedachten, • laai ons ter dege het slechte van voor den oor- jj loy nagaan, dieper nog in ons gewetensonder- « zoek treden met tevens de zalige gedachte van ! 1». r te doen en de nieuwe wegen op te zoe- S ken die ons land op de baan van voorspoed en ] onlwikkeling zullen brengen. « BRIDJIA ». 11111 "■ 5 IDIT DEN ZAK. [ Peut-on dire... | Peut-on dire que nous voudrions bien que nos \ amis catholiques belges nous disent s'il est vrai j lue des aumôniers font une propagande flamin- j Saule et défaitiste f Wij onderlijnen. Peut-on dire dat G. Hervé zijn neus niel moet n in ons huisbouden. I' ut-on due dat het belgiscii Leerschap zoo-ianig vai 'ijn lastertaal overlu is dat hij zijn ■ vh) oorgen houdt. lVut-dn dire dat dit heerke zekei G. M. kC|" :t zou moeten van buiten leeren, waardoor | 1 erbodetiden is.... Peut-on dire dat er ook Waalscb Activisme ? ^taatwaarovervrijwilligde fransch-belgische ! t>î;elteri zwijgen. Peut-on dire dat flamingantismeen défaitisme 1 I'1 des niet heelemaai hetzeifde zijn. I 'Vui-on dire dat laatst de gazetlen voi lof { l"1 e" over Pater Bazile Lucacin en zijn Roe- f r ■' scli v\erk. ■ ; I Van en voor onze Soldaten Huldc aan onze jongens Wij hebben reeds dikwijls gewezen op de schitterende roi die ons leger vervuld heeft gedurende de eerste dagen van den oorl )g. Heer Edgar Wallay, de gekende opsteller van de « Birmingham Daily Post » heeft onlangs in zijnblad er;n groot artikel geschreven, waarin hij groote hulde brengt aan onze troepen, om de prachtige hulp die ze aan de Bondgenooten verleenden ; hulp die Frankrijk en Engeland in de ge-legenheid stelde de duitschen vloed te strem-men. Na de krijgsverrichtingen uitgelegd te hebben, zegt hij nog, o. a.: « De Belgische hulp onderschatt«n,ware een onderschaiting zelf van onze krijgsverrichtingen. Frankrijk heeft zijne zege-praal te danken aan de gevechten dooe de Belgen geleverd op denMaas en rond Ant-werpen. lk geloef wel dat de 2 Oogst de grootste dag geweest is iu den oorlog. Ge-heel de wereld moet dank wijten aan het kleine leger met zijn gcooten Koning ! » Zieke 5oldat«n Er zijn tai van soldaten welke, door hun diensi in het leger, eene ziekte hebben opge-daan en onbekwaam werden om later nog hun beroep van vôor den oorlog uit te oefenen. Voor de gekwetsten zijn er geslichlen te Poi l-Villez, Le Havre, waa;- zij een nieuw vak ; aanteeren naar gelang hunne bekwaaailieid. Voor de zieken wordl er niels gedaan. Zij verdienen tocii dat het Vaderland zich oui lien ! bekonimere. Zouden zij niet kunnen gelijk gesteld worden : met de gekwetsten en aangeiiomen worden in die 0! dergelijke gesiichten. Zij mogen daar wel aanspraak op maken, duukt ons. Qcvichtsvergocding Een deel van de Gevechtsvergoeding wordt weg-gezet voor de soldaten lot na den oorlog. Vele .soldaten meenen nu dat ze daar later nooit iets zullen van zien.Dat is natuurlijk mis. ! Doch ware er geen middel aan elken soldaat een boekje, een soort spaarboekje, te ge»en waarop regelmatig al desommen zouden aan-geteekend worden waarop zij recht hebben ? Dilzou meer vettrouweu geven en ze zouden weten hoeveel zij te Irekken hebben ; nu weten zij vanniets. De verjaiing van den Yzerslag zou voor ver-scheidene soldaten een heugelijk feest zijn zoo men de chevro«s weergaf aao hea die het on-geluk hadden ze te verliezen door eene of andere fout, die ze uitgeboet en uitgewischt hebben door goeden dienst Waarom moeten zij allijd dat brandmerk blijvcn dragen ? REINAERT. Solo-Slim j Bartholomeus Van Deun (van 't kantje) ] s er toch in gelukt met negen klavers, een j derde vandenaas en eenderdenvan koeken- | aas, een soio-slim te winnen, waar hij zoo- j lang reeds naar trachtte. Medespeiers : Meivis, Debosschere en De- | bat, alien uit Z. 36, ie Kie. - 't Tweede peloton van de 6e Kie, i Z. 183 is tegenwoordig 'n beetje daar met \ de « Solo Slims ». Colman was er de beste meê, ze noemen hem wel « de kleine jongen van over 't water » maar hij is toch groot genoeg om d'anderen te verslaan in 't kaar-tenspel. Meersman, de mislukte bakker, Goossens, de gedienstige dienaar van de pelotoii-oversten en vrienden,en Versprille, t kaplifken, die er den vorigen keer bij was, mochten nu ook eens in hun zak >chieten en den kleinen jongen betalen. Onze voetbal-mannen in Engeland. — Voor de eerste maai hebben onze voutbaliers een ferme kloppiti^L gehad gedurende hunne rondreis in Engeland. Dit belette echler niet dat zij prachtige bewijzen gaven van,hunne rapheid en vinnigheid in 't spel. Boven de 3,000 personen slonden op het voetbalplein van Arton Villa. Van 't begin van 't spel keerde de kans voor den Engelschen ploeg ; onze manneu mochten zich weren 'njk duiveis, '1 en hielp niel : ze kregen 3 ballen in hun net en konden de Engelsche plauken niet binnen. Toch speelden onze « roode duiveis » heei wel en de toeschouwers stonden verbaasd over hunne prachtige verdediging. Tôt hiertoe hebben onzemannen reeds de volgende malchen geleverd : Sht'ffield : Kanadeezen 0 — Belgen 9 ; Crys-tal Palace : Royal Marine Depot 1 —Belgen 1 ; Chelsea : Brilish Army 2 — Belgen 2 ; Birmingham : Brilish Army 3 — Belgen 0. De C- A. L. A. O- Vrijdag 20 dezer werd in de Verhaeren-zaal ingehuldigd de « C'.jicle Artistique et Littéraire de l'armée de campagne » wiens zetel « In de Klok » gevesligd is. De kring met (driemaandelijksche bijdrage) telt nu een duizend leden en wil door boeken, muziekuitvoeriugen, voordrachten aile kunst-uitiug aan 't front bevorderen : Lellerkundigeï, muziekanien, schilders, beeldhouwers zullen er ihuis zijn voor studie en werk. H. M. de Koningin woonde de openingsver-gadering bij en minisler Generaal de Geuninck richtte tôt die verheven bevorderaarster van aile kunst, de uildrukking van aller eerbiedige dankbaarheid ; de aanwezigen legde hij in twee woorden het werk uit, wenschle geluk over de opvatling en besten uilslag in '1 uitvoeren. Generaal Roucquerol en de Amerikaansche gezant woonden de feestvergadering bij. G. deThoran voerde eerst oude muziek uit : Suite en si mineur (J. S. Bach) met solo voor fluit door Paul Gason. Airs de ballet de Gluck (F. A. Gevaert). Sonale (Boccherini), violoncellesonate door J. Gérardy. 't Gordijn schoof omhoog : Juff. Gecil May en Mr Victor Francen zegden « La nuit d'Octo-i bre » van Alf. De Musset op : De ruiker, de ' Juffer aangeboden, was wel verdiend. In 't weede deel speelde G. deThoran modsr-ne muziek : La Tragédie de Salomé (Fl. Schmitt). Prélude à l'après-midi d'un Faune (E. Debussy) Kol Nidrei (Max Bruch) door M. J. Gerardy. Fantaise sur un thème populaire Wallon (Théo Ysaye) ; 't Fransch, 't Amerikaansch en 'l Belgisch hymne sloien '1 feest. — Een echt kunslfaest. Bij de Staatsageuten. « i Onder bedreiging van afzetting kregen de Siaatsagentenbericht.vôôr den val van Antwer-pen, zich terug te irekken in het niet bezette deel van Belgie. Die agenten teekenden dan hunne inlijving voor den diensi van spoorwe-gen op het front. Tôt daar ailes goed ; maar hier nu komt het stelsel van twee maten en twee gewichten voor de piune. Toen de miliciewet van 1915 uilkwam, werden zij, die onder de bepaling dezer wet vielen in het veldleger ge-stoken ; nog goed. In hunne plaats komen jonge mannen die nooit aan den spoorweg waren. Die jongens vielen onder de toepassing van den algemeenen oprôep. Nietlegenstaande dat, mochten zij blij-ven en zijn er nog. Ergo dus om tegenwoordig eene goede plaats te hebben in de spoorwegen moet men van een jonge klas zijn en nooit den spoorweg gezien hebben. Dat brengt groote ontevredenheid bij onze soldaten-slaaisagenten en bij de mannen van het Bataljon. Plaats voor de spoorwegbedienden van de oudere klassen, dat is ons recht en dat zal elkeen met gezond oordeel juist viuden. Onze zegepraal in Palestina Dnitoekti tepwartiBg te St Qwtifi m tosé Mœavm Vooruitgang in La Bassee, op de Scarpe en Aisne PALESTINA De Engelsch-Fransche troepen doorboren de Turksche lijnen. 18,000 krîjgsgevangensn 100 Kanons De Engelsch-Fransche troepen hebben, in den nacht van 18 September, het offensief ge-nomen op lieel het front tusscheh de Jordaan en de zee. Na een hevig gevecht hebben wij de duitsche lijnen doorbroken tusschen Rafat en de kusl. De turksche legers werden geheel uiteengeslegen. Onze zegepraal is volledig. We : namen 18,000 krijgsgevangenen, 100 kanoos en : veel materiaal viel in onze handen. Oiue ruiterij bereikte Nazareth, Afule en Beisnn. I I liNQELSCH FRONT Parijy 22 Sept. 20 uur. — Groote artillerie-bedrijvigheid rond St-Quentin en ten N. de \ Aisne. Op de Vesle viel de vijand aan. In Champagne en Lorreinen zijn wij de duitsche linies j binnengedrongen en versebeidene krijgsgevan-genen gemaakt. Sociaal nieuws De Fransche socialislen houden eeu nieuw \ congres op 6 Oktober aanstasiide. -'t Zal er na tuurlijk over den oorlog en den vrede gaan. i Daar het maar drie maanden geleden is dat ze i hun laalsts congres hielden, zal er maar weiuig . nieuws gezegd worden... en daarbij wat zal \ het uilhalen? Het sal den oorlog geen dag ver- ■ korten. Het congres der Scandinaafsche werklieden besloot : de wettelijke regeling van den acht uren arbeid te vragen. De afgevaardigden der Duitsche syndicaten werden door den kanseiier von Herilingin ver-hoor ontvangen, en hebben geweldig hun be- j klag gemaakt over het tekort aan eten, over de miskenning hunner politieke rectiten. Als er miserie is in 't huishouden, dan recht elkendeen den kop op, en de eene steekt. het op den anderen. Buitenland Roemenie. — De doodstol dien Roemenie betaald heeft sedert het den oorlog intrad, in Augustus 1916, beloopt tôt ruim 800,000 of toi omirent 11 percent zijner geheele bevolking. ! De krijgsverrichtingen, ziekten, ellende en hongersnood vergden het grootste getal slacht-offers ; maar een groot getal officieren en soldaten, die krijgsgevangen genomen waren, werden moedwillig 1er dood gebraeht. Japan. — Uit Tokio komt de tijding dat erge opstanden, uit oorzaak van gebrekaan voedsel, uitgebroken zijn te Nagoya en op andere piaat-sen van Japan. In de woelingen werden tien policieambtenaren en verscheidene opslande-lingen gekwetst. Te Nagoya werden 50 en te Okaha 300 mannen en vrouwen aangehouden. Nijverbeidswoelingen woeden op andere plaaisen. Later werd er bericht dat de woelingen tevens van hoofdzakelijk politieken aard waren. Holland. — De booten voor het Belgisch Relief-fonds zullen voortaan te Vlissingen worden gelost. De Rotterdamsche dokkers zullen nu niet meer moeten weigeren de booten te lossen. Ken groep Belgische geinterneerden zijn reeds te Vlissingen aangekomen. Reeds drie schepen zijn naar Belgie verlrokken. FRAN5CH FRONT Londeu 2J2 Sept. 20 uur. Verleden nacht vie-l"ii wij aan ten Oosten Epec^y. mieken vooiuit-gang en veroverden de hoeve Pelit-Treil en eenige andere versterkte posten. Verschiilige krijjs^i vangenen bleven in onze handen. Giste-ivn avond mislukte de vijand i» eeu aanval ten Z van Villers Goudlain. Des nachts hebben wij in dezei) Sector onze lijn^vooruilgeschoven en krijgsgevangeneu gemaakt". Gisierèn namiddag viel de vijand aan te Mœu-! vres maar werd~tirruggeslagen. De Engelschen i geluklen in eenen plaatselijken aanval ten W. ! (ie Scarpe, in de nabijheid van Gavrille gitigen vooruit op een fronl van 2 klm. en namen verscheidene krijgsgevangeneu. Een vijandelijke aanval werd verijdeld ten W. van Acheville. — Dezeu morgen is een gevecht begonnen op onze nieuwe stellingen ten N. W. der Bassee en duurt voorts. Laatste uur Parijs 23 Sept. 7 uur. — In de slreek van St-' Quentin, breiddeu wij onze stellingen uit ten O. Hinacourt en Ly Fontaine en bereikteri Ven- euil. Wij wonnen veld ten O. Sancy en namen krijgsgevangenen. liitlEF OIT LONDEN Dag aan dug lieb ik de gruweldadeu en dwangma;: > gele:i gevolgd v»aarm^. de duitsche beui zijn belgisch slachtoffer een tragen dood wil doen sterven : valt zijn slachlofFer weg dan zou het aandenken aan zijne misdaden langzaam verflauvven en wegwazemen als een laaiende avondiucht... Zôo doet ieder boos-wicht.Het moorden en branden van den Pruis te Dinant en te Leuven ; het heldengedrag der Belgen te Luik en te Antwerpen ; die droeve afiocht langs Brugge en Oostende; het gedurig gestraft zijn dier steden omdat zij wilden blij-ven wat zij waren en zich niet lieten verduit-schen ; dit ailes deed de namen dier steden in mijne herinnering herleven als eeu werkelijk-heid. Ik maakte in mijn geest dezelfde reis door België, welke ik vverkelijk deed tien jaren geleden.Uit Dover wegstoomend, liet ik mij zachtjes wiegen door de sierke zee ; miju oogeu dwaal-den heen over het lichtgroene water, waarop de wolken zwaii-donkere schaduwen joegen — lijk reuzengevaarten—; maar weldra bleven ze hangen aan de glinsterend gele zandheuve-len, die huppelden langs den einder van Duin-kerke naar Oostende. Dààr koml nu de Duitsch zich dood loopen en voelt hij zich gebreideld door die Belgen die hij vernieligd dacht. Door Oostende liepen we haastig heen om ons des te langer te kunnen ophouden te Brugge, de^oude.stille stad,waarvan ieder Engelschmau houat lijk van een grijze grooimoeder. Spreek met een Engelschman over Vlaanderen en allijd zal nij u herinneren aan Brugge; aan diebret-de Halle met hoogen toren; aan die kromme slraatjes met grijze trap-geveis en groene halve deurtjes ; aau die grijze gebogen kantwerksters met blinkend-witte hôofdmuts of breedezwarie kapmantel ; aan die eindeloos-siille vaarten vol hangend groen, en dit prachtig miunewater waarin Brugge zich te spiegelen legt, lijk een jonge juffer. Hoe herinner ik mij die lange zomerdagen ! Toen wij er kwamen, liep er veel volk door ' de anders zoo stille straten. Men vierde « Het Guiden Vlies ! » En toch, spijts hare luidiuch-tige bezoeken, bleef de stad, hel stiile Brugge : de bestomi trappen van 't Belfori waarop uw slapptîn klonken als in een hoogen keik ; de kromme klokken-man, die, fezelend, het zang-spel van zijuesi grooien beiaard uiteeudeed, als vreesde hij zijn vele kiuders te storen iu hun zware droomen ; de verlaten vaarlweg naar Damme, langswaar vroeger Brugge's welvaart

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods