De Belgische standaard

579870 0
05 September 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 05 September. De Belgische standaard. Seen on 22 March 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rr1pg1jk7g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

/ 8|§ |p?j roor' Taal m:Volk m? a Voor God m HTaard au Zianrï Abonvementsprijs voor 50] nummers (2 maandem) bij vooraitbitaiing : Bestuurdôr * ILDÉFONS PEETERS Voor île meded? ; lir- -a ,'cb v endeiî f otï Voor de solâaten : SI,50 tt. " ' ' f V j MA COQUILLE. ZeedijK , voor de nlet-soldaten - In 't l**d 3.50 fr.; buiten >t land : 5.00 tr. Vaste opstellers : M. E. BELFAIRE, L. DTJYKERS, , ,< ' r{. . a,. fadion meer exernpUircn van elk nummer worden gevraagd, wordt da abonnements- __ — - « A "TVTWf^T?în\r "R vàW TYTF'R .Qn-T^ÈTT tiTTTST Tinil 1î*tt i t a t^ot* ' * v' ' ' ptijs tninder. V. VAN GRAMBEE.BN, B. VAN WER SOHELDEN, Juul FILLIAEB.T Ylachiclin^en i 3 ial».M»b:npw v& ,v?o h\ Onze Prijskampen, ! I j§ Vocr onze jongens d II de loopgraven la-gen, on die ons nummer v&îi Zaterdag 28 • Oogst niet in handen kregen, geve^ wij hier j nog eens den uitslag van onzen eersten prijs- ] kamp. Wie meer inlichtingeo daarover ver-lanpt, herleze dit numm«r. Werden afgekeurd de teekeningen van : j J. V. d. V. Abeele, g. g. 1.2e linie, II« Bat., > E. S., 4° linie, B. 4e Lansiers, 2e Esk., G. L. | La Rochelle, Frankrijk, S. 2* jagers te voet, III» Bat. Werden beloond met een of meer boeken de tcekeiungen van Brecus loe linie, De Vuyst 8e îi lie, Haspeslagh 2e Jagerg, van Overbergh 7e linie, Daems Ie Bat. Genie. De teekenin-gen van Keckelberg, Kales ; en van A. De Wilde en G. Van den Buicke, Mayfield. De boeken zullen opgestuurd worden zoo-dra sy versehynen. De volgande prijzen worden nog deze weekper aanbevolen brief opgestuurd. A an Flamant, een prijs van 25 frank ; aan Mispelter, aan Sus Pecters, aan Ysobaert en aan L. Wauters een prijs van 20 frank ; aan Piot en aan L. Srnets een prys van 15ftank ; aan P. Smaele, A. Wauters, Lindeman, Pierard. Levecque, Spiriog, Pollaerts en Aubropck eon p.'ijs va" 10 frank. « De Belgische Standaard » wacht, voor later, op de teekeningen van Claerhoudt en va-. Dyckzoone. De teekeningen van Doios zijn goed, doch zij kwamen te laat om aan det' eersten prijskamp deel te neman. Zij worden voor den tweedsn prijskamp weer-h du den. « De Belgische Standaard » richt drie nieuwe pryskainpen iu, voor teekeningen over den oorlog, Al wie teekenaarsband heeft, aan 'twerk! Eon prijskamp voor spotprenten. Een prijskamp voor zichten. E<niprysk&mp voor ernstige gedachttee-keningen over den oorlog ( allegoriën ). Deze prijslsampen zullen eerst gesloten werdan met den 15 October. Scbilderyen worden niet meer aang-ena-men. De voorkeur zal worden g^-geven aan penteekeningea. Arbad V ' . Bij het drukken greep tôt ons spijt, eene mitsing plaats. De teekeningen van Aubroeck, 3 jagers te voet, 2,'I, zijn 00k beloond en weerhouden. Doch wij ver-waehten raa dezen teekenaar ietï betor verzorgd bij een volgenden prijskamp. De Belgen aan des Yzer. Uit « Een lied van den Yzer » Zij kwamen van Antwerpen, afgemat, De viiand ben op de hielen zat, Onze moedige Belgen ! In F ankrijk zoud an /,\) rnsten gaan 1 Z"i I- idden twee maandea in 'tvuui gestaan, Onze moedige Boîgen ! Maar neen ! daar kwam het ordewoord : T<j wachten aan den Yzerboord, Onay u.oadig9 Belgen ! Twî!3 dagen te staan werd hen opgelegd. ' , De Franscbe hulp was toegezegd', Onze moedige Belgen ! f Zy stonden tien dagen in bet vuur ; Do Fram chen kwamen op den duur Bij de moedige Belgen ! En voor den vyaad de neerlaag beg'on ; Aan den Y^er daagde de gloriezon. Von • d* moadictf B li?en. Antithesis | Tôt over korten tijd, kon^en we nopens 't Latapie incident, geen rechlstreeksche te- irechtwijzing van den Paus zelf aanteekenen. Een brief van den H. Vader aan Kardinaal Luçon, Aartsbisschop van Riemen, brscht ze ons... kalm en va?tberad Zi 0 v er op Sneerkomen, is het niet zoozef r om het protest zelf, dan wel om *n veel beduideude eboorte rechtserkerming, er in vermeH. « ...Het was ons zeer aangenaam te verne-" men, dat de opscfcudding, ir, Frankrijk ver-" wekt door het publiceerea van bet al te. " befaamde interview) dat voch Ons gedacht, " noch Ons gevoelcn weergaf rn ivaarin soin -" mige ainntn in hun geheel uitvindsels " blelien van den schrijver, thans voorbij is, " en dat de ongerustheid v rdween, terwijl " de kalmte weer in de gemoederen daalde. " Frankrijk bli]rî, zoo is vo rheeo, de " hooghartige en edele natie w iaraar; wij " gaarne geiuigenis schonk^n van oppeiste " welwil'endheid', en 't is Ons een genoegen " haar hjj haar glorievollen tit»î te nowmen " van « Oudste Dochter der Kerk. » Dit " Frankfijk zal zeker Onze litrfde en Onze "ware ge^oelens te zijnwaart niet betwij-" îelen... » Buiten de waarde van het verzet zelf, hoe-ven we eventjes de scherp afgelijnde antithesis in aar.merking te nemen, die de Parij zet correspondent van " De Tijd " met de voi-gende woorden reeds deod ui(komer:"Frank-rijk, door Dultschland met Ira non r, eu en schrijfpennen i;oo bilt< r aangeval'len. blijft spijts alif-s in het hart van len Vrtdcr ri.-r Christenheid "de bijzonder t-eHekie oudste dochter. " Geen wonder 00k ! Ze heeft toch door de eeuv/en heen, zoo hartstochtelijk bewezen, hoe innig lief, zij baar Moeder de Kerk had, van af Clovis tôt op den dag van heden. We moeten 'tbekennen : Ze dwaalde dik-wijls lichtzinnig van de Moeder weg ; maar oooit torh beging ze den kopplg^n, nooit te hermaken misstap van het zestiend-eeuwsclie Duitschland. Nooit ontaardde zij tôt ver-staadelijk verval. En bewijzen van verstan-delijk verval voor Duitschland zijn tcch wel die geloofsrerzaking der zestiende eeuw, het Kantism, het Miiitarism, het Modernisrn en die Rechtsleer uit het îijk der tijgers, der lecuweii. Daarbij vergeleken, wat zija d# Fransche dwalingen. Di . wan- 1 toch nimmer verwurgsters van beschaving en ridder!ijk-heid. Wel haddende Duitschers idealeu, ma^r s'sdert 't barbaarsche Pruisen zijn rooftochten over 't heele Duitschland begon, ging hun idealism niet verder dan 't verstikken van al het echt-menschplijke op aarde. Zeker nooit daalde F; ankrijk af tôt de hei— S densche beschouwing, waanr, heel Duitschland viel, met zijn walgelijke opvattiag van Recht, Macht en Benchaving. Frankrijk dwaalde buiten den Godsdienst om, wijl - Duitschlar d ziin nieuwe staats en krijgsleer i tôt cen nieuw dogma van zijn pan-germaan-p schen godsdienst oprichîte. Frankrijk sch^idde * Politiek àt van Zedeleerj wijl Duitschland ' zijn Weltpolitik als een nieuw kaplttel in zijn ? Moraalleer inlaschte. Geen spoor is er te | vinden in Frankrijk, van die wereld} îeteatic | die heel Duitschland bevlekt en besmet, het f eenig systeem, de eenige théorie over Kul-> tuur, en het eenige recht over wereldbeheer-| sching, te bezitten. » Op Fraskrijk's Kerk kau de Pfus vcort i hopen... en betrouwen, getuigen daarvan de l rotsvaste eenheid der bisscîioppen, ten tijde ) der scheidicr>. Ik hoor hetcMgr Touchet nt g ^ sidderend uitgalmeo "enkeltweebisschoppin /a»-i mùûï» n 1 n H (1 Redans tôt hopen. Als gevolg op DT Vandeperre's opti-mistische bewijsvoering dat Duitschland er erg voor mjbet staan, vermits daar alleen herhaaldlelijk over « vreue » wordt gesproken,heb ik het volgende gelezenin De Tijd, en wel van onzen particulieren vrit-.d den Keulschen correspondent : « Zal Duitschland Belgie en ander gebied ■ inlijven. — Ikheb van r iemandopdracht i of madhtiging pm in dezen een bepaalde . verklaring af te leggen, maar ieder, die , ? met de bovenstaande kringen (Centrums • fractie) eenige voeling onderhoudt, heeft ' de oawankelbare overtuiging, dat er niet j de minste spiake zal zijn van annexatie, zslfs niet van het kleinste strookje Belgische grondgebied... Met zijn trouwen bondgenoot staat [ Duitschland alleen in dezen oorlog, en wat 00k sommige al-Duitschers mogen ; bewfren, onse staatslieden hebben juist 5 door de schifr algemeene vijandschap i van de overige wereld ingezien dat éen ■ sobere politiek het richtsnoer moetzijn... Geen blijvende vijanden van heden en zeker geen nieuwe vijanden moeten ge-kweekt worden, wil Duitschland zijn wereld-positie hakdhaven en niet den wraakroep van het « Vae Soli * onder-, vinden m een tragischen ondergang, die 1 op den duur moeilijk zou kunnen uit- - blijven. » — Kan men het klaarder zeggen, dat Duitschland zich op den rand des af-gronds voelt ? De bekentenis schijnt me . bcteekfenisvol en wettigt het levendigste • hopen ; zij verklaart 00k hoe in eens de Duitschers zoo 'n trek voelen naar edel- . moedigheid — wij weten hoe zij die aan den dag leggen ! —en zoo '11 behoefte om - van vrede te spreken. Luistert liever : ; « Ter bevoegder plaatse is dit zeer wel geweten.en heeft nog pas de regeering... i een rechtsreeksche verklaring over an-t nexatie ontweken, om aldus bij de onver-mijdelijke vredesonderhandelingen zoo sterk mogelijk te staan ; aile welinge-' lichten twijfele ; niet aan de vxrzoenende houding waarmede Duitschland straks ds vriendscliappen zal trachten te ver-i werven waaraan het zoozeer behoefte i heeft. * — Hoe echt Duitsch ! Kruipen 1 ; waar het nood doet, smalen waar men kan. — Nog eens : " Het Duitsche Rijk . heeft te zeer cndervohden, hoe de inval in Belgie bij de neutrale volkeren van de oude en de nieuwe wereld is uitgespeeld, om, niet de behoefte te gevoelen aan een grootmoedige handelwijze jegens Belgie.» De correspondent geeft ons gelukkig de verklaring dezer ongewone grootmoe-dighdd. Wij hadden ons kunnen ver-gissen. Hoe cyniek 00k de beteekenis, toch is zij zeer verheugend, en voor eens las ik heel geerne de Keulsche corres-pondentie. M. E. Belpaire. KUNST n.ui\oi Beleefd verzoeken wij de soldaten die deel uitmaken van de Ve le-gerafdeeling en vroeger aan Kunst hebben gedaan, o.io hun huidig adres aan te geven. tiaatste Ber! o 'ks\ tes.. TJ . ,■ U.. J —i _| Tussshen de Swenta en de Vilia vooruitg'ang van onzetroepen, die Wil-konir naderen. Onze ruiterij nam twee dorpen in. Wij maken op , den rechteroever der Vilia, streek Loukstzy, een obusier en eenige ' caissons buit. 1 Bij Grodno trokken onze troepen op den rechteroever van de Nie-[ men. In de streek van Luck bezetten wij de nieuwe stelling Olynka-j Kadzivilloff. We namen honderden krijgsgevangen. t De vijand heeft Loutsk bezet. Onze troepen namen, vol gen s g"ege-vens, nieuwe stellingen in op de Styr-Rivier. Onze achterhoeden bren-[ gen den vijand verschrikkelijke verliezen toe. We gingen zelf tôt een of-' fensief over op andere plaatsen en namen een aanzienlijken buit. OP DEN YZER DE BEGEERTE r De d&gen komen en fîaan en de verwach-{ tingstijgtin den veelzijdigen kant van den dag zelve. 'S morgens, waanper over het wij-1 j de land de ronns spei.rt haar licht, blinkt in ■ de oogen van onze soldaten een glatis, de ' hoop var hun ziel. 1 De hoop groeit groot met der. grooten dag die openkiaart in allentheensche heerlijkheid , ; en tôt *an onduidelijke wegzinking var: f den eiî?der, in opp»;rmachtig3 bekoring, de iwisselverwige weel.de, —groî«d en vruchten, steden- en levenweclde, — kleurt van het i land al ovei den Yzer. Star, uit de looggrach-ten, met gerekten kop, raden ze al over den > beschernii ndèn b rm van hun graven, deze woi.derds dige heerliikheid en 't haken "aar het îand wordt iets t-istelijks ah het voelen van een nijpende pijn. Deze bakende begeertç doezelt weg dan later, in den neerzijgen- ■ den avond, die zoo schoone ten hemelen uit-; slaat zijn roze kleuren, aïs de verwen van ; eene stige dagloutering. Dan droomen onze „ jongens en hun droom is een vizioen van verieder^e rust in rustige kamers, waar gezel-lig licht tt branden stond op buiselijken tafel. 1 Hun droom wordt een wiegeling van herin-nering waar allerhande liedjes in neuriën, in : zinp-en, in jubelen. [ In hun verbeelding schommu't eea wissen wicgje waar, rozig-reod, een pollig kindje in sïaapt en gelukkig als niet eene, de aanbe-dene neuriet het wiegeliedje op een herha-lenden zelfden kadans ; in hun verbeelding ' rijstde gezeilige huiskring met zijn geuoe-• gens ; stormt hun kracht, mijmert hun lief-; de en a lien denken op thuis. , De lange maanden van rust wegen hen lastig zwaar en ze haken naar het herbezit • van 't land Jn zijn vroegere schoonheid en ' vreugde en liefde en genot. 1 Dan schouwen ze op hunne wapens, op hua i getuig, dis het hen ailes moet terug bezor-j gen en ze vr agen zich af waarom ze nog r te wachten staan, — altijd blijven wachten, riuzehen sterk genoeg gevoelen om werel-den te vèrslaan, oïû heele legers te verplet-teren, ten einde weerom in 't bezit te komen van wat ze verloren. Oh, die verzuchting naar het land 1 Ze staan hier op den Yzerstroom aïs aan den - ingang van 't land van bdo^e, waarover : de betooverde schoonheid ligt van de guldene . velden ; waarop hooge rijzen de torentjes die i hen van verre wenken ; waarop roert heel | hun leven. Deze verzuchting met deze be-geertt heeft onze joDgens zoo ernstig ge-I maakt, zoo diepdenkend. en zoo diepvoelend. t Over hun wezen ligt een trek van ernstige ' gelatenhe.id maar in hun zielen sluimert e«n ; kracht, die hen bij den beslissenden dag zal opzweepen tôt helden, tôt reuzen waaraan 5 niets weerstaar, zal ot kan. I* Waarom magde verlossing, daardoor en daaruit, nu nog niet komen? Jongens 't is dat de tijd daartoe nog niet is gekomen. Blijven bsuken. De materieele macbt van onze ver-dediging groeit iret den dag. Onze beschut-tingsplaatsen zijn echte burchten en heel onze linie is éen vuurmond geworden. Laat ze maar eens donderen die duizende en dui-zende kanonnen als 't oogenblik zal zijn ge-; komen, dan kraken we heele duitsche . legerscharen, als luizig ongediertel In 't korte | 00k zulien we wel hooren van donderslag(„u die de duitsche twee zn veertigenï verplette-ren zullen. Het liedje dat de Duitschers ailes wat machtig is bezitten enwij in minderwaar-heid daartegenover staan, is van nu af afge-' draaid. Kanonnen h'.bben wij bij de macbt en zoo we over eenigen tijd no°; ten achteren stonden in grof en zwaar geschut, thaijs op den dag van vandaag hebben we de duitsche dikke Bertha overtroffen. Ontzaggelijke kanonnen die pf>jeciielen werpen van duizcnd kilos op zij'i minst, — de obussen zijn lnc50 hoog, —hebben wij gezien. Als de Duitsch j zulke kerels op ^i;n corpus zal krijgen dan zal bij 't moeten beamen dat wij hem op dit gebied de baas zijn geworden. HET GEWONE LEVEN. Men bombardeert maar gestadig voort, alledage een beetje, nu eens hier, dan eens daar, weer eens op aile punten te gelijk. Wat achter dit staag bombardeeren verdoken zit, weet de duivel en de Duitsch alleen (twee rielen in een zak). Ze doen er mee geen scha-de, tenzij het stukscbieten van eesige gebou-Wen en 't daoden van enkele mannen per toe val. OOSTELIJK FRONT De Duitsche bedrijvigheid ontwikkelt het rnsest in de streek van Riga, stad die ze door omsingeling willen bemeesteren, getuige hun hardnekkige pogingen bij Fiedrichstadt en ingevolge het mislukken van hun recht-streekschen optocht, onderstcund door de vloot in de Baltische zee ; en op 't zuiden vaa 't iront in de streek van Loutzk, waar de operaîies zich duidelijk afteekenen en het omsingolen van den Russischen uitersten vleugel betrachtea. Het wordt van na af duidelijk dat in 't Noorden een beslissende slag zich voorbe.-reid op de Dunastroom waarop Riga en Du-naburg gelegen zijn. De hardnekkige tegen-stand der Russen rond Fiedrichstadt bewijst ten andere dat de Russen het prijsgeven van Riga en Dunaburg niet zullen laten gebeuren om strategische redens, 'lijk Warschow en andere vestingen werden overgeleverd. Het Russisch léger neemtzijn concentiatie rond l Minsk binst de achterhoeden nog altijd slag ! leveren. Een lijn Riga-Dunaburg-Minks dekt ; èn Moscou èn Petroorad. En aanppzien dp Zonaag 5 en Maandag 6 i^epteinber i 1 b Viji «ieiitiem&îi liet nujiiiiler lale Jaar, — N° 3 45

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods