De Belgische standaard

646 0
28 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 28 November. De Belgische standaard. Seen on 23 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/833mw2950q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

^Jaar M6Tj&4) Woensdag 28 November 1917 W#r MAittzi ataead Ir, ijH euaniea s.je u �sttaaesa Mi r te 'tltn�t naa�ad fr, 1.75 � sataadm S-jo � mtm*m I-sf �� Keften 't laad! f maand �r.jf^o j asuaadas �aaatisa Kleine Mokoa- digiegea 1 O J�*. �"� *�*�� �dt ����� KBCLAMER volgas* overees� komst. flM* Medewerker� : M. E. Belpalrf, L, Duykfrs, P. Ifcrt�snd^Yan dier Schal dan, Dr Van de Perre, Dr. J. Van 4e Woeityne, Jnal Filuaert, Dr L. De Wulf, J. Simons, O. Wattez, Ad?. H. Baels, Hilarien Thans Over het pa* verschenen 1>oek 'TLA. QUESTION FLAMANDE ET L'ALLEMAGNE 1( 1 door den beer Fernand Passelecq (VERVOLG.) ** Jammer maar dat op zijn verkeerde rede- neering een hoogst gewichtig vraagpunt wordt opgebouwd, namelijk te -weten of de Vlaamsche kwest'e, een zaak is van binnen- landicben aard. Zij belandt slechts onrecht- streeks de rast van Europa aan, in dezen I De economische toestand heef t voorzeker zijn invloed uitgeoefend om dit verschil te bewerken. Maar even onbetwistbaar is het } dat het tweetalig stelsel der lagere school in Vlaanderen, een nadeeligen invloed } heeft uitgeoefend. Daarover spreekt ds heer l Passelecq niet. Gedeeltelijk was erin ver- I holpen door de Schoolwet van i5 Juni 'i4 Reeds te voren was er een wet uitgevaar- digd voor 't middelbaar onderwijs. Beide wetten zijn echter onvoldoende. En de heer Passelecq bedriegt zich waar hij zegt (bl. ' 4*) dat toen de oorlog uitbarstte, er nieti '" meer door de wet te regelen viel den 4e roor|totteUing eener Vlaamsche Hoogewhooh haar dat de kwestie een voldoende oplos-f Dejlnidige toestand in het middelbaar on- sina kribte ! *erwll8 bevredigt ons allerminst. Weet de Voor ah gedeelte had ik een breeder ont- ' heer *��*�! J� ���*�� �wee leergangen wikkeling gewenseht. De schrijver ant- \ f"* � * *�et Vlaamsch gegeven worden weordt, naar mijn meening, onvoldoende ? � de "taatsmiddelbare scholen. Welnu ik ep het argument dat de vrede van Europa ��h m� *feI V^ingen het reeht op kan afhangen van den vrede in Belgii; dat j ?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods