De Belgische standaard

858 0
26 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 26 October. De Belgische standaard. Seen on 16 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gx44q7s05g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

*593. (t. s.aï Bi° |(B«SR ï*9 SV! fitt Boldtf» £ iB 't luad s r. ,®»à> fT> ï-73 lUte1 ?ï=' ï-5v '• !•*§ • !,;<»« 't I**«f f ipund fr. a.50 jOtftïdta ï^o «i»d«9 J«*s O P É T S L ■» SSSSSB ysiïui « M« Ooqnllle DfsPAms Eleîne MnioB- rdigittgSïi s O.SBt. d« raff«I aBCLAMBS wtgeus overaeis-komeï. I I VaJe Medefterkers : M. Ë. Belpaire, L, Duykers, P. Bertrand Van der Schtldea, Dr Van de Perre, Dr, J. Van de Wo23îyne, Jaal Piliiaert, Dr L. De Walf, J. Simons, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans DE TOEKOMST ONZER lËoMe Sociale Mm 1 We staan voor de toekomst .... De woorden wiiien me niet uit de pei londsr dat er een diepe zucht meegaat. 'k Siel me den terugtocht voor van eenei onzer moedige soldaten van dezen grootei krijg. Hij is landbouwer gewonnen en ge borea. Hij minde 't laudwerk en leefde ii nie, vrij en oaafhaakefijk, van zijn eigei barde haadwerk. En de oorlog kwam... ei hij moest 'ileger vervoegen. Zij warea joug gehuwdea en haddea gedacht dat ze on tan jong-zija en hun iaaie wilien, beter dai iemaed den kost van veie laadboawwerk lieden konden besparen. Maer welkaea mocst de jouge pachteres het opgevea ei een oaderkomea met het dagelijksch brood soek>.a -»p het ouJereoerf. Zoo lag de kost b»r<î grend vier jaren braak, tea prooi aan diep ioorworsteie&d otikruid terwijl giuds aaa t*; Yzerboorden de jonge pachter zijn wapetî sîuk aijpt in de vuist ai turend o*er iehoofdeu van den vijaad heea, naar't geen het zijne was... en, God zij geloofd, t zij'.ie blijït. K Tt mdden onnoemlijke gevaren bleef hij gespaanf ea mocht hij 't geluk kennen van eenen geestdriftigen terugtocht naar 't laug verbeide vaderland. De eerste dsgen gaan roorbij ia onbekommerd genieten van het wergeSukkige wederzien, Msar dan komt weer de zaaitijd en met lem de kommer voor de toekomst. Daar itaat hij voor die wilderais.,.., Neaii, wat er dan in zijn hart omgaat, iril ik niet beschrijren. • • •••••« Voor al wie, op Gods akker, eea per-«elïj^ bebouwde mît iiefde en toewijdisg omt «sas een zelfde dag. Tr urea baat niet. Moed is hier 't orde* foord en betrouwen op God» hnlp. # » * De oorlog bradât zoovele ontgoacheliagen lee l&t we stiiaan, indien we niet oplet-W) aan een cieawe wereld en aau deu adergang van den « ouden wereld » zou-m gaan gelooven en dat is noch min noch teer daa zinsbedrog. Aile toekomst berust op het verleden en ftiseen plicht voor alwie op de toekomst sokt de lessen van 't verleden niet uit het Kg te yerlieaen. Wilien we dus dat de toekomst oazer Jithoîieke Sociale Beweging «choon weze, ien we dan zijn verleden vrank in 't ge-icht, daarbij rekening hoadende van 't geen f oorlog wijïigde, zoo op 'i gebied der iiten aîs der gedachtea. Infeite zal de klassankloof gewijzigd en ims wei omgekeerd zi)n. We zullen nieawe ij/cen ontmoetea. Hoe zullea xe dien on-SïWdchten rijkdom gebrnikea ? Kommer-oile rraag en dia ik liever onbeantw'oard Ut, a^ngexien ik nooit een oor'ogstiajaar fe de. Maar we fiqdea 00k oagctwjjfsld aieufie armen of aaderen die eenige 'Mf ;î! lagsr daaldea op de rnaatscïiappe-lie iadder. Hsbi zal het zija de nieuj^e rijkea hua-^îavv'i! phch.eri a&n te leeren en de '60 < armea op te tillen door aile mid- j elei Dt :n.eesie armen viadan we heel waar- ] ^i) ûjk in den haadeldrijyenden en indus-Wen middenstand — 00k daar veie nien-''ruken.d-e werklieden zrJiea Telea dea weg "toer oude werkpkats niet meer viadea. t ^ Bij de laadbouwers zal de toestaad mins onguastig zija —het verslag vaa kauuunik I Luitgaerens ia de batste Algemeene Ver-\ gaderiag vaa dea Boereahond bewijsî het — met uilzoadçriog vaa de di?p geteister-, " de Yzerboorden, Ei toch nog voor dezes Iaatsten blijft de gro&d ea daarmed de mo-geiijkheid dien weer goed te krijgea. Voortbestaan. en ! » Voor onze sociale beweging komt daa ea I 8roote "aagstak : Hoè zoohasst mogelijk eQ aaa oaze leden de vroegere werkmiddelea terug verschaft. De werkbeurs zal eenen in 0fl£emeeKen bij val geDietea ea zij vergete niet het voordeel te schenkea aaa oud strii-en J ders. 6D | In Duiischland, reeds voor den oorlog, ; ^ waren veie plaatsen vaa staatsagenten enkel toegekead aaa oud-»oldatea of ond-oader- j ^ officierea. 't Ware goed dit aaa oaze goe- 1 vernëmeqtceleB op tiid en stoad voor te ' enj houdea- . ; Een aader gebied van sociale beweyiag krijgt 00k meer belang door 't feit van dea oorhig. 't Is dat der verzekering. f ïg Zoovele oazer joogens waren hier ofdaar < |ft verzekerd op 't levea, tegea brand huaner huizen of werkplaatsen, eaz. Zoudea onze >t verzekeriagsiastelliDgea, of aieawe iarich- j tiagen door ons in 't îevea gerofpen, de ' verzekeringspolies niet kuanea oreraemen - aan condities die zouden kuanen gevoaden n worden. Maar ja, stoffelijke schade geraakt alras hersteld. België, Vlaanderen vooral onder- * 5t stoad de veraieliog vaa zoovele oorlogen, ea was toch, in verhoudiag, ia iqi\, aaa , de spits der volkeren geraakt om aijnen ir rijkdom en zijae krachtsuatpiooïiig. Wat koa, kaa nog. I. L. r tj c«â• iKXvstsirsBM. tour. ?•.... -, «r: m T «g; ¥% ±. m r* ci Het offensiefin de Aisnestreek Het schijat thaas wel zeker te zijn dat we op het Westelijk front den beslissea-den slag hebben aangevangen om de du't-& sche linie vaa aaa Laon tôt aan Zee aaa 't buigea te bresgeo. 1 Het is thaas daarvoor het oogeablik. - Wezen we immers wei ind&chtig dat de ge-1 beurteaissea ia Ruslaad, ia 't korte, de Daitschers ia staat zullea stellea om groote 1 troepeamachtea naar 't Westelijk froat te t brer>gen, waar de toestaad daa oaveraader-t lijk zou worden. Wij wilîeu dat beletîea, eersteas om het iaitiatief vaa den strijd te r behoadea, vervolgeas om dea vijaad zija > laatste hoop vaa overwiriaen te oataemea - en bijgevolge om onze zege te begicuea. i Siads drie msanden wordt er verwoed r gerochten in den nectar der Vlaanders, 1 bijzonderlijk om Yper. Na moeilijkkeden 1 allerhande overwonnea te hebbea,staaa wa t thaas op 't puai de vrnoht te plakken van , - onze pogiag. De duitsche militaire deskundigen spre-I ken, siads eergisteren, van een nieawe r weeratandlinie gaaade vaa Cortemarck laegs ' i Gits, Hooglede <ip Kortrijk, dus de laatste b glooieade heuveliog der Vlaanders, maar - dat zou de kust in oaze handen niet bren- ' gren, Ea dàt is 't eerste doej. Welau de , ' - groote tijdsruimte die verloopeu is heeft , s ■ de Daitschers in staat gesteld grooîe troe- * ■ | peiiBiachten ia de Viaaadcrea te verzsme- 1 | lea, om weer«taad tôt het aiterste te bie- | I dea, Ook dit moet belet worden. I Het was reeds laag voorzien dat de Fraa-} ■ schea ook hua woordje giugea meespreken. | s Sinds gisteren is 't werkelijkheid ge worden. j j Ze hebben hua offensief Zuidelijk LAON, | I , waar de fameuze Hindeaburglinie eiadigt, - t \ t i s 3 ingezet on eea front van vijf kilometers ik ; Het nam ec.a zoo ganstîge oatwikkeling da r-1 de strijd weldra woedde op acht, ea late et mst 't valîen van den avoad op vijftiei r- i kim. Dat cie Duitschera op 't onverwacht es zija gepakî, mogea we niet zeggen, verrait; 0- op zalk eea beperkt froat aegen duizea! krijgsgevangeaea werden geaomea. Maa rechts dit feit toont geaoeg aaa dat di un vijaad ia geeaen deele tegen een aanhoa jk dead beaken bestaad is. jn De Franachen hebbea eea prachtige zegi sn ! behaald. Hnu aaa val werd geleid op 't froa te | Allemanl (iuist boven Laffaux) tôt Turcy ij • | Dus ia de streek waar hun laatste offeasie r stop liep op eene niet-bevredi^eade wijze f, j Thans zija ze echter op weg om ietsgrootscl el te bewerkstelligea. lu eea aaaloop hebbsi r- ; ze de dorpeu Vaudesoa, Allemaat, Chavi e- f gaoa es het fort Malmaisoa, — het vers te | vooraitgeschoven fort dat Laon beveiligt l — ingeaomin. De daitsene liaie werd op g eea diep te vaa drie kilometer en half inje n drukt. Meer rechts zijn zij op de hoogtec j van Par^ay-Filain (en niet Perigny-Stillart, ir ! zooa's gister verkeerdelijk werd gedrukt) «r gekotnea. Ze behe*rschea das de stad Laôa. :e Beoogea de Fraaschen dus door eea 1- plaatselijk offensief ontlastiDg te breag^n e aaa de Eagelschea of is huu doel met de n EugeJschen meê ta werken om heel het n duitsche front dat een geyaarlijke bocht maakt van aan Laôa tôt Yper, te doen be-g geven? .. f Pleit het kleine uitgestrekte aanvalsfront f voor de eerste veronderstelling, het is toch a ook meer dan zeker dat de Bondgenooten a nog dii jaar een grooten slag wilien thuis halen om redeas hierboven aaagehaald. r De aanduiâiag vaa 't gevecht schijnt er ook op te wij zen dat de laatste veronderstelling wel de zekerste kaa wezea, Immers , se valiea Laôa rechistreeksch aau, Lgôa is een versîerkte stad. De moeilijkheid r spfiagt das ia 't 00g. Ook is het b jaa ^ Ziker dat het offensief etae grootere uii-brciiifg zal neaiea op den rechterdeugel 1 (streek vaa Graoaae) om op omsiageleatfe * wijze te kuaaeu te werk gaan, Misschiea staan we voor het grootste 1 offe/isief vaa heel dea oorlog, en L&tea we 't verloop der gebeurteaissea " kaim afwachtea. We mogea thans de meest 3 gewettigde koop koesteren. a j a De School op het Front ; — » | II LEERGANG VAN WERKTUIGKUNDE 1 Talrijk zija de toetrediagen eu wij hebben j de verzekeriag dat de Iserlingen zullea te- ; vredea zija oader het gefeide vaa b«kwame i ! eermeesters. Wij kuanen onmogelijk op de hondierden = brievea die ons toekwamea aatwoordea. î Mea wete dat vaa allen rekeaing gehoudsa wordt ea zoohaast mogelijk de ieergangea , sullea begiaaea. t Voor den Vlaamschtn kergaag vragen ; wij wat geduld. Wij zullea dea datum vaa openisg der Ieergangea ia De Belgische ] Standaard bekead makea. N.B — Voor de toetrediafèn na gesteldea ! datum tasschea 1 en jo Oktober toegekomea : zullea wij trachteu voidoeaiag te gevea. | (Da kunstkaarten van Claerhoudt De prachtige kanstkaarten, als kertge-! scheak door de « Belgische Staadaard » ait-\ gedeeld, zija nog te krijgea Swiss Cottage, ; De Paaue, tegea o,5o fr. de reeka van »ïs, lien oeatiemen de kaart. i og|ss fcifclmgi^rs ter Iea Het offensief in Viaarïderen. ^ LONDEN 24 Okt. i5 uar. — De Duit-Q!j scheis vielea gister aogmaals oaze stelliogen aaa van het bosch vaa Houthulst, waar onze troepen aaasluiten met de Franschen, >u- ^? wer^en totaai Urufgeslagen. Zeven op-eeavoigeade aanvallea mislaktea eveaeea». Het Offensief op de Aisne 5 Geen duitsche tegeawerking PARUS 24 Okt. i5 uur, — Kaloie nacht op het gevcchtsfroat.Oûze nieuwe stelliagea ia de streek van Vaudesson werden bescho- VI " ton. Wij hebben ons ingerichî. Het geîal 1 krijgsgevangeneu bereikte reeds acht dui-'' zead maa waaroader 160 officierea. Ze be-hoarea tôt 8 verschillsade divisies. Drie ko- g - l>3uels vatî die rs^imsate 1 met haa staf zija en w gevar.gea geaomea — De duitschers heb- , ben niet tegeugewerkt. 0, en W. Certy pleegden we rittea tegen ^ ; de vijandelijke liuies. =-n C'8Q racbter Maasoerer vielea de duit- le gehers verwoed aaa N, 0. kam 344. Deza et aaavai liep zich dood in ons vuur. ^ j Nieuwe gebeurteoissen op hauden ? in Vlaanderen ît " De Telegraaf" meidt dai de Duitschers :h | *1 hua hospitaien vaa-ach^er 't froat gele- ' ia . géa nog dieplr 't laad iabreagen. is | De ®ngglschen vaa hun tien kaat, bombar- ; j; deeren op o«gewons wijïe de belangiijke ;r , spoorwegverkeerpuate?.. Cortemarck, Roe- ; r- j selaere en Koririjk zija er het ergst aaa. ! s ! a i De ministerieele wijziging d in Frankrijk I ia Miuister Ribot wordt als Mbister vaa 1 baitenland vervsagea door staatsministe? Barthou. Ai de aadere miniaters blijvea. fe 5 Au^agaeaz g e wezea miuisier. zou zinaeus î-ijn de nieuwe reg«ering te oader»ragea. te l De gebeurteoissen fn de Baltisch zee a ? ij ®ij Koavasta werdea twee duitsche i pantserschea, vijf kruiserg en torpedoj^gers | opgemerkt. Oo 21 dezeri_, werd de kust be-; schoten. De vijaad poogde eea oatsebeping • twaalf kilom. boven Werder. Hij werd terug geslagen, I 3 . ' ] j 1 | LONDEN meldt. Ooza patroeSjea werk- ! ^ , tsn op het front vaa Havrincourt. We aa-_ î œen een viiiiiental krijgsgeraagenea. | Da vjjaadelijke artillerie beschoot oaze I stailingea ia 't bosch vaa Houthulst. \ | des sector vaa Nienpoort heeft ons | geschut een ontplofling verivekt achter de * | duitsche îiaieg, ^ 5 PARUS me'di : N- de Aisne was de s Duitscfce artillerie seer bedrijvig tegea oaze | nieuwe steliingôn, bijzoaderlijk om Royàre ^ ] en 't fort vau Maïmaison. Zij hebbea echter g | geea tegenaânvallen gepaogd. ; IOnze patroeljea waren heel [bedrijvig N. ! Vaudesson en Chavigaon en brgchten talrij-» ke Irijgsgevaagenen op. 3 jj Het geîal krijg&gevaagenen overtrof reeds i î de acht duizend man. Tusschen het buit- i | gemaakte materiaal hebben we reeds 70 . 1 kaaoaaen gevoaden^ alsook 3o bommen- i - werpers en 80 mitraljeuzen. \ la Champagne en op den rechter Maas-, oever haddea haadslagen en groote artille. 1 , rie-bedrijvigheid piaats bijzoaderlijk om 1 Samogneux, ehaums-bosch en Dourmont 1 UIT DEN ZAK. In zijn oaizeadbrief van i3 September 1.1. aaagaar.de het îaalgebruik ia het leger, zegt miuister Da Ceuaiack het volgende: " Eeaieder mo ;t erkennea dat hetaatuur-n ifk ea wettig is dat de soldaat verlaagt îr dat zijn oversteu in zija moederlaal zich D' met hem oaderhoudea. Vooral tijdeas den oorlog, wanneer een slecht begrip van be-s* velen, aanbeveliagea of raadgevingea, welke hij ontvaagt, zulk eea gewichtigen terug-slag éu voor d« gemeenschop èa vo^r hem 9zeif kaa hebbeu." Iets dat zoo klaar en zoo duidelijk uit-, ^ gedrukt is, kaa geen twijfel meer laten bestaan nopees den waren zin van die 511 A woorden. Wat de Minister vaa oorlog nu beoogt en waarop hij met uaûruk steuat is het bewer» kea van een nauwer verbaad dat diâai te >0, J bestaau oader de officierea en gegrsdeerdea ten opzichte vau do Vlaatasche soldatea. Bovengeaoemde minister wil, b'j middel der Vlaaoascbe taaî, de groeve overbraggea di« bestaat tu^scheaUbogeren ea Isgerea ia n 't leger. De Viamir-gea mogen niet enkel, maar dienen ia 't Vlaamsch aaagesproken te worden. Orders, mededeelingen, oader-18 j richtingea moetea gegevea ea voorgelezea l wordeu asiï). doJV bu&tu^cu) in I»ot VlÉUnmaok» .} " ' ... t. I , - ■s \ i , ea degeaen die aa driejaarlsngen omgang met de Vlaam*che soldatea, die jongens in ! hun eigen taal. nist kanaen aansprsken, ; hosvea zougauw mogelijk hunatn goedea i wil ea d« beste methode tôt het aaulesrea vaa het Viaamsch aaa dea dag te ieggea. j Uit de omsendbrievea van dea Miaister vaa Oorlog blijkt dos dat de Viaemsche 11 soldatea (meestal oagestudeerdenyaiet moetea aangesprokea worden in eene taal die zij misschiea veroadersteld zija hall te verstaan, 8 maar wel ia huace eene eigene taal, de Viaamsche. £ 't Is te hopen dat hierover j§een valsche gedachtea meer zuïlen blijvea voortbestaan, maar dat mea voigeas dea uitdrukkelijken e wil vaa dea minister zsl handden. s Voor de Vlamkigea in 't leger breken - betere tijden aan ; » f 's als eenseder aau zijnen y plichi, door Miaister Ds Ceuniack voorge-; sehrevea, voldoet. ) BELG. NAAR WIJD EN ZIJD. Een Roman. ! VERVOLG Zij was gvoot eà sîaak en bewoog zich ! met da majesteit van iemaad die gewend s ia te gebieden. Die heerschappij boezemda î echter eer een gewïilige gehoorzatimheid in ' dan eea gevoel vaa onderdaaigheid of kaeeht-schap. Haar geîaat deed onwillekearig dea-kea aaa de ar îstocratische vrouwenportret- ■ tea vau dea aaa het engelsche hof verweekelijktea Van Dijck. Zij glimlachte 1 iaet de oogea die voorhoofd, neas ea moud • met een dageraad van glorie omstr&alden. ' Juweelea droeg zij aiet, aaa de liaker haad ■ alleea prijkîe eea zware, goudea trouw-ring.Zekeren nacht toen zc wacht liep ea Pieter de Veer slapeioos te wentelen lag op zijn peluw, kwam ze tôt aan zijn bed ge-slopen, Haar vilten zooltjes ruischten nau- i Jaar - Nr24û.797_, Vrijdag 26 Oetober 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods