De Belgische standaard

1940 0
08 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 08 November. De Belgische standaard. Seen on 16 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rb6vx0706q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ISTAHDAARD •,T" J "fc^ '-jv~^*~ _ J>- .. ■ -'y-'C'^- . -__-J-_» • ■ "V *..' \-C'. , « -,-•-C." „;.-.-.'^^J.>1. ,-.' • ■-• y'* *£.* .JWWaa-^ "5^' ^ i» ff Abokmbmsmtu Veor Soldttcs % masrad x,a5 fr. ' ^d** 3,50 5:-.»—>A*n j,js B~* ( . ï' 3ÜidfctCS ia 't laad j ' Xmwad fr. 1,75 s j'nMMjrie* 3,so jmaaadco f,35 -*- Bttitoa 't laad I maand fr. 3,50 M maanden 5,o« 3 maaide» y,jo V Opstii 1 « \ BeNair Villa Lti Charmettci Zeedijk DB PANHB m ; Kleine aankon* f digingen: -* 0 35 fr. de regel —0— RECLAMEN volgen* overeenkomst—a« % Svicbthr-Bhstuurdbr ILDEFONS PEETER 6 ILUEFUNS fEETEKo £ VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpaïre, L. Dnykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van dePérie, Dr. J. Van de Woestyne, Jaul Fillïaert, Dr De Wolt, O. Watt es, Adv. H. Baels, Hilanon Thans VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belps De Toestand|H I H„ vo Na zijn de voorwaarden van den wapenstil m< sland met Oostenrijk-Hougarie bekend ge- da maakt. Het is niet zonder belang ze na te gaan de want alles laat aanzien dat de wapenstilslaud w; met Duitschland op dezelfde grondslagen zal hc steunen. Clemenceau heeft in de FranseheKa- Be mer gezeid dat de hoogerc oorlogsraad die te, zetelt te Versailles aan president Wilson de M voorwaarden overgemaakt heeft die een wapen- w stilstand met Duitschland zouden beheeren; hij en voegde er bij dat dezelfde grondslagen waarop lis de wapenstilstand met andere volkeren steunt bi, ook hier zullen ten gronde liggen. m De voornaamste standregels zijn : j sc 1. Het onmiddelijk ophouden van alle vijan- to delijkheden. 1. De ontwapening van het Oostenrijk- "" Hongaarsch leger, 3. De ontruiming van alle grondgebied dat ^ op dit oogenblik nog mocht bezet zijn, het ontruimde grondgebied zal door de Bondgenooten ee fcezet worden. vc 4. Het vrije verkeer op alle ijzerwegen, <?p de gewone wegen en op de zeeën. 8. Het bezetten door de legers van de Bondgenooten van alle de strategische plaatsen waar ke zij het noodig oordeelen. 6. Het recht voor de verbondenen opeischin-gen le doen tegen betalingen. 7. Het wegtrekken van de Duitschetroepen. sti 8. De krijgsgevangenen die in Oostenrijk- d£ Hongarie zijn,zulle» uitgeleverd worden zonder cv; de Bondgenooten êeoige verplichting heb- G be 0 ■ 'ie Oostenrijkscne krijgsgevangenen uit te i 'Oi >1. 9. De onderzeeërs zullen ontwapend worden en in de hande» gesteld van de Bondge-nooten die vrijelijk zullen mogen varen op de Adriatische Zee en op den Donau. Alle handels- ne schepen door Oostenrijk gekaapt zullen terug- w< gegeven worden, 10. De blocus blijft bestaan. O Met daarbij te voegen dat men voor Du tsch- land wellicht zal eischen dat zijne legers den Rhijn zouden overtrekken, weten wij omtrent ^ wat de wapenstilstand met den aartsvijand zal y| bedragen. We spreken niet van vrede ma'ar van wapenstilstand. En 't gelijkt er reeds op, als ware de vrede 011 reeds ingetreden in sommige plaatsen; men zou vaÉ reeds meenen den naklank van den oorlog te V1J hooren in enkele vergaderingen. De voorzitter aa van de Fransche Kamer, Deschanel, zong een he lofzang ter esre van de gelukkige wapenfei- sla ten der Bondgenooten ; aan Servie en Italië bracht hij hulde ; de Groatische, de Yougo-Sla- he vische en Róemeensche volkeren juicht e hij toe. bej De minister van ffoilenlarrdsche zaken, Pichon, gei stemde geheel en al met hem in en heel de Ka- i na mer juichte roede en besloot hetzelfde genosgen pe] te gunnen aan alle Parijzenaars die nu kunnen j)e, langs de straten beifle redevoeringen lezen even gcj als deze van Glamenceau over den wapenstilstand met Oostenrijk-Hangarie en over de nota , naar Wilson gezonden. De soldaten die op het Westerfront strijden zullen het toch maar moeilijk gelooven dat er &ei vrede in 't land is. Ze verwachten waarschijn- ^ei lijk iets beters tot loon van hnn strijden en v0' lijden, van hun taai geduld en hun, heldenmoed nK dan het huidige leven onder een granaat- en fei kogelregen in deze regendagen. Ook dragen zij vai er zorg voor het einde te bespoedig: deBritsch- aai Fransche legers beuken aanhoudend den vijand op zijn kop en gaan beslist op Bergen, Avesnes en Maukuge. Gai sch dy linkeroever van de Samberligt in de handen van de bondgenooten, en op den rechter oever gaan ze goed vooruit. Best kan het gebeuren dat de Duitsche legers ^°( verder achteruit moeten door dezen aanval dan e dit nog tot nu gevalwasendat wij staan voor een te gebeurtenis die geheel en al gelijkt op hetgfne eetl gek urde in Augustus 1914, oaar omgekeerd, : <( ^ In elk goval zal dit krachtif bijdragen om Oost- na( Vlaanderen en een gedeelte Henegouwen ' vrij te maken. Maar het kan wel gebeuren dat pri, ook de Duitschers spoedig om genade vragen : is lire, L. Dnykers, P. Bertrand Van der Scl er en meer zijn er teekenen op te merken die f jzen op een gespannen toestand binnen in j , land. Te Kiel hebben de zeelieden er ge-ehtig opgeslagen ; het landsbestier roept het Ik dat er roods een hoop maatregelen ügeno-sn werden leidende tot een volksbesiuur, en t het behoud van he orde rap zal leiden tot n vrede en dus tot gunstiger levensvoor-larden; dehehoudsgezinden gingen betooging uden voor het standbeeld van Bismarck te irlijn om den oorlog voor le zetten maar een jenbetooging had onmiddellijk plaats; te unich had een meeting plaats in open lucht aarop men onmiddellijk den vicde vroeg den troonafstand van den keizer; de «ocia-,ten uit den Reichstag dreigen met ontslag laldien de keizer hunne wensch#n niet te ge-Del; komt. Ziedaar een heele reeks feiten die hijnen te zeggen dat ook de Duitschers niet j t den laatsten man zullen vechten. 1 —. — ( NLUSTEN IN DUITSCHLAND i Overal worden manifestaties gehouden ; de < ne tegen den wapenstilstand, de andere er- i or. Nieuwe Poloneesche Staat j De Vereenigde Staten erkennen de onafhan-lijkheid van den nieuwen PoloneeschenStaat, j Foch. c — De Akademie heeft Foch voocge-ïld als vrij lid. De vetkiezing zal Maan- I tg plaats hebben. . c \ elukwenschen aan den Koning i van Servie i — Poincacé heeft den Koning van itvie zijn gelukwenschen aangeboden : gelegenheid van zijne intcede in zij- : hoofdstad Belgcado en, van het vrij- 2 )tden van geheel zijn grondgebied. j b Duitsche laster tegen t de Belgische bevolking i In het Duitsche draadlooze bericht over krijgsverrichtingen op het front in aanderen, lezen wij het volgende : « Den voorgaanden nacht hebben wij s wat teruggetrokken van den vijand n weerszijden Vichte, en wij hebben de and die in dé omstreken van Kattestraat ^ tiviel, teruggeslagen. Belgische boeren, 0 bben aan de zijde des vijands^ aan dezen g deelgenomen. » ^ Deze duitsche bewering is wederom eené ^ rhaling der lasterlijke betichtingen in 't a jin van den oorlog door den Duitschen 1 leralen staf uitgevonden ; dit om met den im van wederwraak te kunnen bestem- ; ^ en, dé wreedheden die hij koelbloedig | rolen had uit te oefenen tegen de on-ïaldige belgisGhe bevolking. Dnnoodig té drukken op de valscheid :er gezegden. De ondervinding leert dat zulke bewerin- li i altijd de buitensporigheden en misda- e 1 door de Duitsche troepen bedreven, z jrafgaan. Het ware niet te verwonderen e lesten wij hier wederom voor hetzelfde s t komen te staan ondanks het protest 1 den nieuwen kanselier in zijne notas 1 President Wilson v Ben Standbeeld te Zeebrug e Volksvertegenwoordiger Standaert heeft 11 >rgesteld aan den Raad van de Engelsch- ^ gische Vereeniging, een standbeeld op richten op de «ïöle te Zeebrugge, ter wige gedachtenis van de helden van den indictive » die ontscheepten in den s :ht van 23 April 1918. In riet ontwerp van het monument zal ten 3 jskampe voorgelegd worden aan de Bel- d che kunstenaars. g telden, Dr. Van de Péne, Dr. J. Van de Woestyne, Jaul FUJtaeri, Ur ^ Ue Wolf, u. v?i —j Duitsche Afvaardiging op 't westersch front 1 Tuoorm Naar den wapenstilstand en de vredesbesprekingen. FRAN5CH FRONT PABIJS. Ten N.-O. van Guise, hebben onze j roepen Bergues-sur-Sambre ingenomen. Ten Noorden van Sissonne loopt onze lijn ten j iVesten van Autremencourt, en door Guirieux, | iondémancoui en Machécourt. Van af het kanaal van de Sambre tot aan de 1 Irgonne is de vijand op heel de lijn in aftocht. \ )p zekere plaatsen zijn ze reeds 10 kim. achter- i lit. Op het kanaal van de Sambre verloren de : )uitschers 4000 krijgsgevangenen en 60 kanon-; ïen. In de omstreken van Nanteuil hebben we de ; Lisne overschreden ; in Argonne, nabij Mont-;ont en le Ghesné, zijn we ook over het Ar-lennehkanaal en deAisne. We hebben veroverd : Barzy, Esqueries, ^avaqueresse, Crupilly. Malzy, Romery, Ri-haumont. Housset; — meer rechts ; La Neu ille-Housset,' Marle, Eboulean, Pussy-les-•ierrepont, Dizy-le-Gros, Herpy, Condé-lez-lerpy en Ghateau-Porcieu. ÜNQELSCH FRONT LONDON. — De stad Quesnoy is in on-e handen ; we mieken er een : duizend i-rijgsgevangenen. In 't Noorden en in 'tZuden vau Quesnoy lebben wij, na hevige gevechten Jolimetz, lond-Quesne, Frasnoy en Petit-Marais in- Rond d@ Wereld De Hollanders en onze Piotjes. De Hollandsche bladen staan vol bewondering voor. onze piotjes. Zoolang ze 1 p hun grenzen niets dan « Knuls » zagen, i - die, zonder ophouden en met den kop in 3 e lucht, hunne vijftig meters afstapten, — I eken ze met verbazen naar die soort} Übermenschen » op. — Maar ze kenden j jen ;onze mannen niet, of maar half 1 iaar wat een verschil tusschen onze sol-.ttten en de Duitsche 1 H 't Algemeen Handelsblad, Het Volk, )e Nieuwe Rotterdam'sche Courant staan ol anecdootjes over onze jongens. Persie. Zeven duizend Armeniaansche vluchte-ngen van Baku, zijn te Recht en te Enzeli, n 12.000 te Petrovsk ; ze werden er bij -Dnder goed ontvangen door de bevolking | n door de overheden. De kindersterfte is f chromelijk. Rolland. In de Hollandsche Kamers werd een | wetsontwerp neergelegd, toelatende eene | ;ening aan te gaan van 35o millioen gul-en, met opbrengst van 5 t. h. Zoo de ischrijvingen deze som niet opbrengen, il de leening verplichtend worden aan .5 ten honderd. Eenige cijfers. j Volgens den « Daily Expres » : De Duit- | shers begonnen hun offensief van 21 Maart ^ iet 220 legerafdeelingen, 'tzij omtrent | .000.000 man. Men schat dat ze seder 1 ien den helft ervan verloren aan dooden, f ekwétsten en krijgsgevangenen. genomen. OP sommige punten zijn wij drie mijlen vooruitgegaan. Ten oosten van Valenciennes hebban wij Eth veroverd. Op een front van 3o mijlen, tusschen Samber en Schelde, hebben wij een prach-tigan uitslag beleefd. De vijand is er in aftocht. Vele batterijen en veel materiaal, vielen in onze handen. Onze troepen zijn door hétbochvanMor-mal getrokken en liggen op de groote lijn Barzy, Grand-Fayt, Bérlaimout. AMERIKAANSCH FRONT Niettegenstaande een hardnekkigen tegenstand zijn onze troepen over de Maas getrokken te Brieulles en te Glery-le-Petit. Nu gaan ze vooruit op de hoogten op den Oostkant der rivier. In Noordelijke richting, tot vóof Pouilly, zijn we meester van den Westelijken oever der Maas. In Woevre zijn onze voorwachten in de Duitsche loopgraven gedrongen. Ten Zuiden van Dun-sur-Meuse was de tegenstand van den vijand bijzonder geweldig ; Toch gelukten wij erin Liny en de hoogten 292 en 260 in te nemen, alsook het bosch van Cha-lillon.Zie Oorlogstijdingen tweede bladzijde laatste kolom. Dé Duitschers hebben in Belgie 43.198 huizen in brand gestoken, en 35o.ooo men-schen uit hunnen haard gejaagd. Tegen den Grip. 't Schijnt dat de koépokstof tegen den grip werd-mitgevonden in het laboratorium Gonnaught vande universiteit van Toronto. Zeven duizend porties werden reeds rondgestuurd. Drie Hollandsche schepen in den grond geboord. De Hollandsche consul te Brugge maakt bekend dat dé Duitschers vooraleer Zee-brugge te vèrlaten, drie Hollandsche stoomschepen gezonken hebben : De Zaanstroom — De Gelderland — Niore. Aan 't hof van Oostenrijk.\ — Keizer Karei van Oostenrijk is van zin het grootste deel van zijn hof weg te zenden en alleenlij nlijk te behouden wat er bepaald noodig is voor de hofhouding. — Keizer Karei heeft het opperbevel toevertrouwd aan marechal Koevess. Tand voor tand. — Te Londen verklaarde Georges. Cave ! in het Lagerhuis dat alle de bevelhebbers ] van deJDuitsche kampen die baldadigheden pleegden tegenover Britsche krijgsgevangenen, zullen opgeschreven worden op de lijst der personen voor dewelke de Bond- j genooten een strenge straf zullen eischen. 1 Polen onafhankelijk. i — De Vereenigde-Staten erkennen de \ onafhankelijkheid van den nieuwen staat: ■ Polen. 4 tue3, my. xi. uaeis, nuaiiun iuaus BRIEF UIT LONDEN De gebeurtenissen ga-in tegenwoordig zoo snel dat al wat ik u schrijf vandaag bijna geschiedenis zal zijn »is het bij u toekomt Rijss I, Kortrijk, Oostende, Dowaai zijn weergenomeu, en ook Biugge, door mij de meest gelulde onder alle Belgische steden. De waarheid is — en hier te Londen gelo ft men er algemeen aan — dat de oorlog zijn laatste beenen loopt, maar nog niet lui einde is.Vooraleer het doel bereikt is, vooral' er de laatste Duitscher de wapens hebbe neef )-legd, kan geen sprake zijn van ademhalen. V* ij hebben te lang gévochteu en te veel verpand om den zegeprijs uit onze handen te laten glippen, nu dat de bekroning onzer hoop en j,o-giugen nabij is. De Duitschèrs worden, dank zij üe oorlogsbewegingen onder Koning Aib u t, uit Vlaanderen gedreven; de Engelsche ^n Fransche legers waren-fier de Belgen te rugsteunen en te helpen de wreedheden wreke.i m uw land gepleegd. De drie nati«s trekken eendrachtig op ter verlossing van het onsterfelijk geworden Belgie. Ik ben altijd van meening geweest dat de \ al van het Duitsche Keizerrijk geklonken was - an zoobaastzij Belgie aandierven, Die daad deed Engeland als één man opspringen voor Witheid en Recht. Ik kom zooeven het dagboek te lezen van Dr Muhlon, een van de weinigen die, lijk Pi uis Lichnowsky, van den beginne, het ongei ij lij de en het gevaarlijke van 't Duitsch militai doorgrond had. Als de oorlog uitbrak, was hij een der bestuurders van de groote Krupp-wapenmakerij; maar hij liet zijne betrekking gaau met eene jaarwedde vau 280,000 franken, om zijne afkeuring van Duitsche doeleinden en handelwijze te bevestigen. Vrijwillig ging nij i et zijn gezin naar Zwitserland in ballingschap leven, en daar gaf hij onlaug.s zijn dagboek over de eerste oorlogsweken — in 't licht. De bladzijden, waar hij zijne indrukken pent nopens de Duitsche overrompeling \an B fgie, zijn van bijzonder gewicht op dit oogenblik. Hij zegt: « Ik bemerkte al dadelijk dat niets als sU'ate-gische redenen onzen inval in Belgie teweeg gebracht hadden. Zelfs in de veronderst Hing" dat deze redenen gegrond waren, ons gedrag tegenover Belgie was zóo brutaal, zöo ver-raads, zöo strijdig met al de staatkundige beginselen door ons gehuldigd en zoo weinig voorbereid door diplomatische wetking, dat Belgie onze vragen niet kon inwdligen zonder zichzelf voor altijd hatelijk te maken. Men rekende dus hoegenaamd niet op.Belgie's toestemming. Zoo doende moest ons optreden onvermijdelijk de verplettering beoogen van Belgie, de verwoesting zijner steden, de vernieling van zijn legers, en, — wat erger is — den ondergang van gansch de bevolking, die zich verdedigen moest tegen den indringer.» Dr Muhlon besprak den toestand met al zijne vrienden, maar niemand deelde zijne zienswijze. Zij beweerden dat 't hun plicht was den Aiga-meenen Staf te betrouwen, 'l Kwa'm er riet op aan of ze gelrjk dan wel ongelijk kadders, '1 was voldoende dat men de sterkste was ; waarop Dr Muhlon.anfwoorude : «Ware Duitsche staatkunde op niets gesirUnd als op eigenbelang en ikzuchtige berekeningen, ze zou inderdaad niets gemeens hebben in atle edelmoedige en verhevene doeleinden, nuar ze zou onder geen oogpunten verachteL k zijn lijk ze nu is gsworden dóór eene weergaiooze ten-toonstellinglvan brutaliteit... Ik eerbie % den koning der Belgen die voor geen laag uid nukken wilde ; hij ware een rampzalige to-kouist te gemoet gegaan, had zijn rijk behoud door Pruisische gunst en bad de Keizer )h m, ena-delijk spottend, op den schouder gelikt, /.eggende dat hij van zijne vriendschap moc't verzekerd zijn. » Als de dag der afrekening komt, zul de getuigenis van dien gewezen bestuufier uit Krupp's wapenfabriek van groote w ai'ie s-.ij.i. 4de Jaar f 40 %iun Vrijdag E November 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods