"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke, Beveren, Ruddervoorde, Zwevezeele, Ardoye, Coolskamp en Eeghem"

1444 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 July. "De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke, Beveren, Ruddervoorde, Zwevezeele, Ardoye, Coolskamp en Eeghem". Seen on 21 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m901z42t5p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Pîen aoor d© censuur, IN" y27=25.ô48 MAAND JUU = OOGST 1Q18 IN" 4-14 DE DORPSKLOK Frontblad voor de Soldaten van : Meulebeke, Beveren-bij-Roeselare, Zwevezeele, Ardooie, Huddervoorde,Coolscamp,Eeghem? Lichtervelde, Wyngene, Gits. Van ons jongens, "Voor ons jongens. Uitgever; L. Vercruysse, 2.115 — 4. Redaktie : N. Dejonghe, Brank. Z 183 — 9 Komp. Ons, Zonen vanmidden Vlaanderland Ons binde een warme broederband. Il Jongens houdt u fier, houdt u rein ! Van uit de loopgrachten, waar wij sinds zoo lang staan met ons jong, krachtig lijf als slachtoffrande voor de redding vrij te koopen van ons land, en woedigst dooronswezen de wil voelen slaan oni uit die duurbare slachtoffrande voor ons land, voor ons, de rijkste vrucht te trekken, roepen wij u toe: Jongens, houdt u fier, houdt u rein ! Fierheid, reinheid zijn grondvesten waarop een enkeling, een volk, het gebouwvan zijn kracht en grootheid het sterkst en pracbtigst optrekt. Houdt u fiissr! Fierheid is niet het overprijzen en overblo ?menvan,dehoogmoedover, het pralen en pronken met zijn eigen ik ; hsit kleineerend, verachtend en miskennend neerzi-sn op anderen, dat schendt, misstaat, walgt, af-schuwtendoet verfoeienenvluchten. Fierheid is trotsch zijn over, hoog gain op zijn eigen hoedanigheden en eigenschappgn ; is ailes afwijzen, neerhouden en doodveciiten wat die , eigen kenmerkende waarden ont-aardt, onteert, bederft, verlaagt,ver-leelijkt, vernietigd; is ailes gebruiken r* aile krachten bedienstigen, die de eigen wezenskrachten zuiver houden en ongeschonden, ze uitplooien uit-bottenendoen opgaantot de hoogste mogelijkheid van bloei en rijkdom. Bij het wezea dat zijn fierheid ver-trapt en verliest — met zijn eigen hoedanigheden te loochen en onder den hiel te houden, tn an-dere vreemde na te apen ; ÊH5T1^ met zijn eigen gav^n te plllfe^ verpesten door het opzai- '£# fpl—-gen, opsnorken van hem niet eigen krachten—zijn de gevolgen ellendig. Gelijk de kanker in em «w lichaam, zoo werkt het fier-heidsverlies — de ver bas- ;i- — tering — in het wezen : JL, traag, zeker, langzamer- ^ ^ hand verkwijnend en ver-verstervend in le/en, in I.' ' ■ ■ vastheid, in sterkte ; tôt opeens heel het lichaam neerstuikt tôt een hoop van ineengevallen rot-heid. Bij hem, in wiens wezen de verbastering haar vernielende slag-tanden rijt, geen kloekte en sterkte meer van grond voor opbouw ; geen kracht, geen waarde meer voor hoogen opgroei; geen vastheid, geen geslotenheid meer; geen wil, geen karakter, geen weerstandsvermogen, geen werkdrift meer; geen groot-gierigheiden roembejag; geengroot-hartigheid.geen achting, geen eerbied meer. Niets meer dan losheid, zon-digheid ; armoede aan wezenseigen-schappen en zielegaven ; verlies van durven, beheerschen, aanpakken en er doorgaan; niets meer dan slapheid lichtzinnigheid ; dan onverschillig-heid en baatloosheid; dan kleingees-tigheid, afkeer, laagheid. Een enkeling, een volk, dat zijn fierheidverliest of ontnomen wordt, ligt gevangen in de mazenvanonder-gang en ellende. Jongens, weest fier. Weest fier op uw mensch zijn : mensch zijt gij door uw vrijen wil, door uw rede, waardoor gij staat als meester boven, als heerscher over ailes wat leeft en woelt rondom u in de wereld ; vecht ailes machteloos wat uw mensch zijn verlamt, ver-kleind, verslunst, verarmd ; kampt ailes ten bate wat uw wil, uw ver-stand versterkt,verstaald, ont wikkelt, verrijkt. Weest fier op uw kristen zijn : waardoor gij in u een vonk draagt van het goddelijk vuur die u bestemt omhiernamaals te leven in deeeuwige onpeilbare wellust van Gods ORein-dige grootheid ; strijdt ailes af wat uw kristen zijn breekt en schaadt ; bedient u van al de middels die de vonk doenontvlammen in machtigen gloed. Weest fier op uw vlannng zijn : op uw eigen vlaamsche deugden en waarden, langs wier baan van eigen zuiveren uitgroei oh opwâs gij ge; ! - \ — m» UlHujit"»,i! A ' V raakt tôt uw hoogste welvaart en roem ; ontwapent al de machten en krachten die uw vlaamsch zijn mis-doen, mishagen, misstaan; het gelijk een bloemdoen verslenzen,versloke-ren, verdrogen ; strijdt u ailes aan de hand, benuttigt u van ailes wat uw vlaamsch zijn, gelijk een boom, doét sterk staan, kloek en vast, doet opgaan en groeien in vrije gezonde ontwikkelen, en doet bloeien en vruchten in de rijkste pracht en on-~ gemetenste kracht. Jongens, weest"fier op îmm dat aljes : uw mensch zijn, ■jJgsBœœ uw kristen zijn, uw vla-ming zijn, zijn goudblok-kenwaaropgîjuhetharnasmoet smeden van Uw fier- „,J ' a heid dat, sterk als staal, u moet beschutten en be-Uj"!£R_ schermen tegen aile kwet-U RDN sende en doodende pijlen; \// 3 dat glinsterendinzilveren zonnegload u moet doen, _ stralen van schitterende schoonheid. Weest fier om u zelf, om door de kracht van de fierheidsdeugd u te stalen en te behouden tegen verval en ondergang; u te schragen tôt den opgang van welvaart en geluk. Weest fier om uw Vlaanderen : Vlaanderen dat, als een moed=r van S"?arten, door zijn lijden,zoo onpeil-baar diep en wijd,ons zoo afgrijslijk lief is geworden ; Vlaanderen dat, door zijn gebrek aan fierheid liep, en nog loopt, met de doodskiem in zijn wezen ; Vlaanderen dat, als het brood degist, aan fierheid nood heeft voor zijn herleven, en het best die fierheid zal weerwinnen en er van genieten wanneer iederzijner zonen, zijner kinderen, die fierheid aan-kweekt in zich zelf, doet groeien en bloeien in zijn eigen wezen. Houdt u rein ! Reinheid is niet die kwezelheid die de geboden en plichten zôô uitpluist en uitzuigt dat ze zich verpletterd voelen onder de zwaarte en dracht ervan ; in hun hart de vrees voelen kloppen om 't leven intestaren en integaan dat rolt en boit rondom hen, en bij een minsten val onuit-koombaar in den afgrond blijven iifgen bij gebrek aan vaste gedachte en leiding. Reinheid is met vasten voet en hartig hart staan onder 't vaandel van de wetten en plichten dat ons richt op de baan van waar we met glanzende kijkers en fieren kop, mo-gen blikken in de oogen van God, van moeder, van de beminde, van vrouw, van kinderen, van 't land ; 't is met vollen strijdde krachten ten gronde vechten die de zedeliik-heid, de zuiverheid besmetten, beploeteren neerhalen ; en l°'zzj£r al de middels gebruiken diq § ' dezieleschoonheidbescher- \ / il men, verkloeken, vergroo- f. jt ten-.. . fil! Bij hem in wiens ziel de «agftdK prachtbloem van reinheid fjj§2ED is verstorven of aan het m YO! verwelken gaat, zijn dege- | fQQj volgenafschuwlijk: wuipsc- § r, heid, karakterloosheid, ver- lies van edel gedachte en "KBHb gevoel en geweten ««^zou spotten, -iekte ïweenen hqek of , JDII Iltln .... u, j o 'JTTT—\T'\ i ' r ( van reinheid op 't wezen i ' sterkte van ziel en lijf, vastheid van wil engedacht, hoogheid van gevoel en geweten, vooruitgaxïg en welvaart en geluk. Houdt u rein om God, die het u gebiedt en oplegt, om daardoor,hier gelukkig te leven ; en Hem, hierna-maals eeuwig te bezitten. Houdt u rein om uw moeder, die u, bij't vertrek van huis, met bevende hand, stamelenden mond, en oogen waar tranen in pinkten, het kruiske teekende op uw voorhoofd ; die nu, elken avond, van op den drempel, ziende naar 't verre Yzerveld dat vlamt van kanonnenvuur, en zijn lucht rood draagt van bloedgeflon-ker, u, datzelfde kruiske, nog toe-werpt door 't ruim, kruiske dat ge teekenen voelt op uw hoofd, in 't druk-ken van den wind, wanneer ge op schildwaeht staat ; die bidt en hoopt en wacht, om, na al die lange bittere smarten, u, vol vreugde, nog dat kruiske te prenten op het hoofd, dat, als dan, nog blinkt en straalt van schoonheid en reinheid. Ontgoochelt de hoop niet van uw moeder. Houdt u rein om uw beminde, die in haar ziel, als een relekwie, den eed draagt en koestert van durende liefde en getrouwheid die gij haar zwoer toen gij beiden den warmen bevenden afscheidskus drukte ; die nu, bij 't einde van ieder lastig dag-werk, van op den hoek van 't land, starend naar 't westen waar de Yzer vloeit, die liefdekus nog toesmijt die ge drukken voelt op uw wangen, bij 't drijven van de avondzoelte, wanneer gij over deverschansing gluurt; die hoopt en smacht vol immer war-mer gloiende liefdeonlvlammen naar den zaligen dag van weerzien, om u dan den blakenden zoen te geven van liefdezege en hartversmelting op de wangen die, als bij 't vertrek, nog den glins en schitter dragen van zuiver trouwe minne. Verbrijzelt den droom niet van uw geliefde. Houdt u rein om uw. vrouw, met wier bart uw hart eens tôt één hart werd gesmeed in 't vuur der gloedig-ste liefde ; met wier ziel uw ziel eens tôt één ziel werd ingebonden door den vasten band van het huwe-lijk ; die weende en zuchtte, vol van de grievendste angst, bij uw vertrek ten oorlog; die nu, 's avonds, na het pijnlijk zwoegen en slaven voor haar, het kroost en huis, haar blikken die bran den van 'theetste zielesmachten richt naar de verte waar de strijd ontvlamt; die hoopt, vast en sterk, als een zegen, na al haa'r pijnen en lijden. u weer te mogen drukken in " haar armen, zoo gelijk gij r—-491Ô waart, hart in hart, ziel in k "\ s z^e^ pi v \ l Vergooit de verwachting 4 Jï , niet van uw vrouw. Houdt u rein om uw kin-'deren, die geworden zijn en gegroeid uit uw eigen K 1 wezen en bloed; en u daar- ITYOLKP om' 200 4ieP duurVi zoet ^ "noicti'vvor * n •'••• w^lke koîTiv h . vtv]]e r'- gen, an «t voile tijderi ty ^ C+ 1 ais 5lf. Van een vliegkamp wist ik i:i na hunne kleme lieve kînaeroeueiJii-ingen, 's nachts, zoo zalig en zoet, droomen van den grooten dag waarop ze vaderzullenweerzien, opgericht worden in zijn kloeke ïuwe krijgers-armen en gedrukt op zijn hart dat volstroomt van liefde voor hen. Breekt de hartjes niet van uw klei-nen.Houdt u rein om u zelj, om u erdoor te omgorden met sterkte, met vastheid, met schoonheid waarmede gij zegen-pralendst uw levensstrijd rroet bin-nenhalen.Houdt u rein om uw Vlaanderen : Vlaanderen dat, nu bizonder in den drijf van zijn herboring, nood heeft aan kloeke, gezonde, stence lyVen en zielen om het onweerstaanbaar en on-wankelbaar te houden op zijn inge-slegen baan van glorie ; Vlaanderen dat, helaas, na dezen gruweltijd zoo smartlijk voor hem, over zijre akkers nog zwarte stinkende poelstroomen zal zien rollen van geslachtziekten en zedeloosheid, en nood zal hebben aan mannen die, tegen de ailes vernielende en verrottende vaart van die stroomen, om hen te breken en te smachten, de dammen opwerpen van hun reinheid en zuiveiheid. Jongens houdt u fier, houdt u rein!! Een fier volk is een groot volk ; Een'rein volk is een kloek volk. Berten Dejonghe brankardier, Z i83 — 9 Komp. loopgrachten io Juni 1918. ÊEIiBNCiRURE MEDEDEEMNGEfl 1. Na onderzoek van de antwocr-den op het gedane voorstel van de scheiding der Dorpsklok in D. A. en D. B ; en onderzoek van de zaak nog eens zelf zijn we tôt hetvolgende gekomen. In vredestijd vormde hft arrondissement Rousselaere - Thû It één blolc van werken en streven ; dat één zijn moeten we zooveel mogelijk

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods