De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke, Beveren, Ruddervoorde, Zwevezeele, Ardoye, Coolskamp en Eeghem

530 0
01 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 January. De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke, Beveren, Ruddervoorde, Zwevezeele, Ardoye, Coolskamp en Eeghem. Seen on 02 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rx93776z13/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I Rrontlblad verschijnerde voor de Soldaten van Meultbeke, Bevsren, Ruddervoorde, Zwevezeele, Ardoye, Coolskamp en Eeghem. JBelangrijke Mededeelinçf Wej denkende dat weldra de verloven opnieuw zullen geopend worden en in groot getal zooals ■voordezen, neem ik deze gelegenheid te baat om bij u allen eens te koinen aankloppen met de vol-ste overtuiging dat deze weinige woorden veel bij val zullen hebben. Daar eenieder van ons bij 't terugkeeren in zijn huis en dorp zal willen bewijzen wat hij was hier aan den Yzer, t.t.z., hoc hij in zijn bannelings-oord leefle.hoe hij zijne familie en dorpsgenooten gedachtig was en hoe en waar hij zich troost aan-schaf'te in hct zware en lastige zwervcrslijden dat ofiafgebroken op de schoudèrs zich meer en meer drukken doet, denk ik hct zeer voordeèlig en noodig zelfe dat wij hiertoe ailes aanwenden wat ons later moet dienen als waarborg en steuri van ons doorgebrachte leven. Gij allen, die nu de liefde om uw huis en kroost grooter voelt dan ooit, die nu beseft watuw ouders of vrouwe wai-en, kunt nu hier de grootste blijken geven van hetgene gij liefkoost en waarvan ge reeds. zoolang zijt afge-scheiden, afgerukt, weggejaagd. G-ij allen, die nog dag' en nacht uw volste krachten schenkt on geen gevaar kent om mve vëWossing en die van ilwe fanrilie'te bospoedigen, die evonals de i-eeks helden uit ons midden weggêstolen ailes gewillig ten ofl'er biedt, begeert ge niet een roemrijk ont-haal vanwege uwer duurbaren ? Het is dan ook daartoe dat ik u eenen weg aan-wijzen wil die u veel in aanzien én van uwe familie én van uwe dorpsgenooten zal doen stij-gen ; immers weet ehç genoeg dat het geen oorlog zal blijven. Ziedus mijH algemeen besluit en voor-stel : Met de heropening van 't verlof en zoodra de omstandigheden liet toela-ten raoeten wij ALLEN TE ZAMEN in verlof trekken naar LOURDES. In Lourdes, ginder diepe in Frankrijk, ten minste zullen wij de gelegenheid hebben eens op 't gemak aan voordezen te denken en te spreken met al zijn dorpsgenoten en kennissen over huis en thuis. Ginder, bij de verhevenste aller Moeders is het eene zoo welgeschikte en eenigste plaats om er de verborgenheden van zijn herta kenbaar te m?.ken, denkt dan maar eens aan uwe bloedeigen familie, uw vaderland, voor wie gij hier allen de bitterste folteringen doorstaat zonder eene minste klaeht te uiten. Daar, edele vrienden, in Lourdes, is het dat ge.moet heengaan, wilt ge later rijke vruchten plukken van uw anstige lijden ; het zal immers zoo aangenaam zijn aan uwe moeder, vrouwe of wie het ook zij te kunnen aanhalen waar en wanneer gij uw schoonste oorlogsdagen hebt beleefd en het meest aan hen hebt gedaeht. 'k Zie, uwe familiën en aile duurbaren, bij uwe terugkomst u om den hais vliegen en u bewonde-ren omdat ge hebt durven toonen watge waart en wat u aan 't hart genegen was. Daar ook nog hebt gij de schoonste gelegenheid omeens allen te samen tekomen, velen zijn om-trent vier jaren van huis, doip en vtienden afge-zonderd, velen kunnen nu niet eens mot hun dorpsgenoten spreken en leven dus hier als in eene woestijn van ailes beroofd. Ware het dan geen waar feest voor ons allen konden wij zoo eens eenige dagen samenlevenfalles over vroeger zou er aangehaald worden, elk zou er zijn tegen-komsten en waarin hij troost vond kunnen aan zijne vrienden mededeelen, zonder twijfelen zou eenieder er de noodige opbeuring vinden diè er zoo hoogst noodig is bij ons allen en iedereen zou er gedurende uîe enkele dagen van verlof, al zijn vorig lijden vergeten en zich overladen met de grootste hoop in de toekonist. 't Is hijgevolg in uw aller belang dat ik mij-nen oproep doe, gedenkt wat gij vroeger waart, wat uwe familie was en blijft en waar gij henen moet, daarom wacht ik fier op den greoten dag die ons tôelaten zal naar Lourdes te trekken en waar wij er de broederlijkste bijeenkomst zullen genieten. Stel dus niet meer uit uwe voorzorg te riemen en maak uw gedaeht kenbaar aan het bestuur uwer gemeente opdat aile noodige voor-zorgen kunnen genomen worden. Een dag in Lourdes kost enkel 3,50 fr. dus allen eenige dagen spaarzaam zijn zal ons toelaten die prach-tige reis naar die zoo schoone streek te onder-nemen. Stelt dus uwe familie of « marraintje» nu wat op zij en tracht allen eenige dagen naar Lourdes te komen,waar gij uwe vrienden blijken zult geven van genegenheid en achting. Aan u dus, mannen van Ardooie, Beveren, Coolskamp, Eeghem, Meulebeke, Ruddervoorde en Swevezeele. Gij jonge vrome kerels, is het om te toonen wie gij zijt en wat ge later wilt ; ge zult vereerd worden om uw daden,immors wordt eenieder gemeten met de maat waarmede hij zelve meet. Spreekt aan uwen E.H. Aalmoezenier hier-over en heel gaarne zal hij u een getuigschrift afleveren welk recht en toelating geeft op eene kostelooze reis naar Lourdes. — In bijgaande nummer op bladzijde 2 staan eenige practische wenken die dienen opgemerktte worden. Mochten weldra de verloven op ruime toege-staan worden dan minstens durf ik hoperi u in groot getal te zullen vinden in Lourdes, en dat elk verzekerd weze van de aangename, schoone en eerlijke dagen die wij er zullen beleven. De lianden uit de mouwen en de schaamte om te toonen wie ge zijt op kant gezet. Deze oproep is gedaan aan de mannen van de « Dorpsklok » in overeenkomst met het bestuur van ieder gemeente. Met genegenheid en hoogachting, MAURITS COGHE Z 320 B.L. Opmkrking. — De algemeene dag van 't ver-trek zal u later,kenbaar gemaakt worden, zoodra het verlof zal open zijn. Alveringhem. — Druk. M. Ghyssaert & H. Soeneti Toogelaten doer de censuur, Ne 836-7-6-18 BIJVOEGSEL van Nr 12-3

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods