De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent

203 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 01 April. De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent. Seen on 13 December 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/804xg9fx8r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE DRUKPERS QlïiGiesi orgaan der st3Q3iljKe Federatle van le loeK- en Dr«Kni]verHBifl van cent - Verschljnt vooriouplg 01 as twee maandan ABONNE.MENTSPRIJS P .:l JAAR : -België 1,50 Buitenland 2,50 Ailes wat Redactie en Adminislratie betrejt te zenden : — VAN AKENSTRAAT, 8. — GENT. AANKONDIGINGEN : Volgens overeenkomst en voorop betaalbaar. Strijdt Voor een goed loon Hebt uwe vafyoe.raeniging liej Werjt nieuwe Isdcn De Oereenigingen bij de Stedelij\e Federatie aangesloten, zijn verantwoor-delifc voor al hunne Wederzijdsche in-lasschingen. Wij kondigen de bijzonderste deelen der nieuwe reglemenlen af van het Nationaal Steunkomiteit en het Stedelijk Werkloozenfonds. Wij sporen onze leden aan ze aandachtig in te zien. Het vervolg verschijnt in het naaste nummer. Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit Maart 1916 Nieuwe Regeling van den Steun- en Jàeschermingsdiensî voor de behoejtige toerkloozen van Oost-Vlaander. Het vestigt de aandacht der gewestelijke en plaat-selijke komiteiten op den aard van den onder-standsdisnst, die de vrucht is van eene bijzondere inrichting en geen recht voor den werklooze schept. Het waarborgt niet dat de gelden die wekelijks te zijner beschikking gesteld worden voldoende zijn om de uitgaven van den onderstandsdienst te dek-ken, en dat deze gedurende een bepaald tijdperk zal kunnen werken; het kan zich dus in de noodza-kelijkheid bevinden het bedrag van den te verlee-nen onderstand te verminderen, den dienst te schorsen, of hem zelfs af te schaffen. Art. 3. —• ValLen onder toepassing van deze be-palingen, de gedee'telijke of volledige werkloozer ■zonder onderscheid van geslacht : werklieden, vak-lieden en bedienden van handel en nijverheid. Wie door de krisis, uit den oorlog voortkomend. ■een kleiner loon wint dan voor dezen, is gedeeltelijk werkloos. Worden met de werklieden eh bedienden var handel en nijverheid gelijk gesteld, de kinderen die sedert den oorlog ten voile 16 jaar geworden zijnde bevvijzen dat ze : a) voor den oorlog leerling waren in een der stie len en beroepen, tôt de gunst van den onderstanr loegelaten, ofwel : bj gedurende de G eerst^ maanden van het jaai 1914 leergangen van algemeen en beroepsonderwij: gevolgd hebben en door de gebeurtenissen zich ir ■de volstrekte onmogelijkheid bevinden eene nijver heids- of handelsbetrekking te bekomen. De nood. Art. 7. — Om den noodstoestand, hoofdzakelijkf voorwaarde voor den onderstand, te bepalen, houd men rekening van : a) de lasten van het gezin, b) de bestaande voorwaarden aan de plaats eigen î c) de bescliikbare geldmiddelen van de belangheb-i benden. î Arl. 8. — Het gezin bestaat uit aile personen die t in één zelfde huis wonen en eene huishoudelijke gemeenschap vormen (1). Art. 9. — Zijn volgens deze beginselen niet meer in den noodstoestand, die het toekennen van onderstand wettigt, de personen die deel uitmaken van huisgezinnen samengesteld zooals onder art. 8 bepaald wordt, en die wekelijks over het volgende inkomen beschikken : a) -i fr. per persoon van meer dan 1(1 jaar oud ; b) 3 fr. per persoon van 10 tôt 16 jaar ; c) 2 fr. per persoon van min dan 10 jaar. Hulpbronnen. Art, 10. — De hulpbronnen van ieder gezin be-vatten : 3 1. De loonen door de gezinleden gewonnen die normaal werken. s Bijgevolg bevatten de hulpbronnen de loonen niet i door de gedeeltelijke werkloozen gewonnen. 2. De inkomsten die het gezin trekt of die het £ venmoed wordt te kunnen trekken uit aile bescliikbare roerende en onroerende waarden, door den werklooze of een der leden van zijn gezin bezeten. e 3. Iedere onderstand1, t.e welken titel ook bekomen, zooals deze door de bazen toegestaan, en doc. de werken die de weldadigheid. de maatschap-pelijke inrichting of voorzienigheid, voor doel i hebben. Ze bevatten niet den onderstand in natura (ge-zegd gewone onderstand) door het nationaal komi-i teit toegestaan, den onderstand aan de familieleden * der solda ten onder de. wapens uitgereikt en deze aan de krijgsverminkten verleend. De Hulpbronnen bevatten de loonen, de inkom-"i sten en de onderstand der gezinleden die van den e werkloozensteun zijn uitgesloten (2). De in reke-ning gebrachte loonen worden echter verminderd met eene som gelijk aan het bedrag van den nood-staat van den persoon die ze aanbrengt. Spaargelden. r Ze behelzen de rekeningen op de bank, de spaar-s kasboekjes, de titels, aile schuldvorderingen, enz. n Schatting : a) 50 centiemen per week en per 100 (1) Het is niet noodig dat de personen die het gezin uitmaken door een familioband vereenigd zijn; het is voldoende dat ze feitelijk van de gemeen-e schappelijke inkomsten leven. lt (2) Dit is hijvoorbeeld het geval voor het loon van een daglooner, van eene werkvrouw, voor het maandloon van een regelmatig en nog volledig be-i, taald bediende van een beheer. franken samengeteld' bedrag der spaarboekjes van het gezin, of van dezes op de bank geplaatste spaargelden, van zijne waarden, enz., niet inbegrepen de waarden of spaargelden aan personen van 65 jaar en meer toebehoorend ; b) 50 centiemen per week en per 300 fr. voor de spaargelden aan personen van 65 jaar en meer toebehoorend.—Pensioenen, renten, intresten, onderstand door de bazen of door de inrichtingen van maatschappelijk vooruitzicht of andere uitgedeeld. Deze hulpbroraien worden voor hun volledig we-kelijksch bedrag in rekening gebracht. Onderstand. Art, 13.—De wekelijksche onderstand wordt voorioopig, en voor zooveel de hulpbronnen het toelaten, volgens hieronderstaande grondslagen toegekend : 1) Ongehuwde werklooze : 3 fr. per week. Deze steun wordt toegekend aan de werklooze van meer dan 16 jaar oud, zelfs als hij bij zijne ouders woont De gast en de leerling in art. 6 littera a en b bedoeld, die sedert den oorlog 16 jaar geworden zijn, genieten denzelfden onderstand. 2) Werklooze, familiehoofd : a) 3 fr. per week voor hem zelf , b) 1 fr. 50 per week voor zijne echtgenoote-huishoudster of bij gebrek aan deze, voor HET FAMILIELID, dat onder hetzelfde dak woont en haar vervangt (indien dit zelf geen ondersteunde werklooze is). De WERKLOOZE echtgenoote ontvangt denzelfden onderstand (3 fr.) als de ongehuwde werklooze. c) 0 fr. 50 per week per kind onder de 16 jaar, dat bij zijne ouders inwoont en niet werkt(l). Wat de kinderen betreft die sedert (Jen oorlog 16 jaar geworden zijn, en die niet aan de voorwaarden voldoen in art, 6 littera a en b bevat, een onderstand van 0,50 fr. per week wordt lien toegekend. (1) Het loon der kinderen van 10 tôt 16 jaar, die zelfs gedeeltelijk werken, moet als eene hulpbron en niet als een loon beschouwd' worden. Het moet dus in de kolom « andere hulpbronnen » gebracht worden, met aftrok van 3 frank, hun persoonlijke noodstaat. (Wordt voortgezet). ELFDE JAARGANG. — Nr 4 GENT, APRIL 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1905 to 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods