De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1496 0
05 January 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 05 January. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 13 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/tx3513zc64/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

S 8' JAAR WoessJa» 5 Januari 1916 W 4 DEGANTENAAR=DELANDWACHT lPa*i|s pe? niimmef 9 ceretienien. Tariiinii ■■■ ■rirnir —1 DE ELEINE PâTHIOT» Btireelen te Genf «r lâ Keisivest Gîîiœls Bitt torlsM BEKENDMAK1NG Op het gebied der gemeente Waasraunster «iin op 2 Novt-mber 1915, op lier baanra.c Waas-muasier-Be csle, zooals m. eniiaa's te voren.met misd;t >»g iuzichi de veiss Jls verplaatst en met Eteer :n vastisezet few> rden. Bet spoorwt-^; verkeer is daiirdoor in noogeu graad aan het gevaar eener ontriggeling bloot-gc s'f ld geworden. Het h ihaald roorkomen vsn zulkdani?en aans'atj in fiezolfd:j geta'ente laai eens niet vertr îwVare gr2indheid der inwoners van W as munster va is et en. ... Opos^el ---an bel Opperbevel des legers 23 aan de g^meetite WacisinuDS'tîr stls str&f eeno dwambr>et ten b^ira^e van drio duizfîod. m&rk opi'ele d gavvoiden. Dat breaii' tôt openbare kervnis De chef van het Burterlijk Bestuur, von KCUDELL, Re e'ïingsraad. Gudaen îîisuwa groots kanosis Teruggaar.de in de ge cliiedenis der artillerie, tôt de middeleeuwen, daa vii^dt Useiî dat de ka'iber der « dikke Berîha » zu;ke buitengewoae verbazing niet wekken moet. lu 1421, bezat de stad Munchen een kauo ; dat piojektieietj slingerde van drie en half ce tenaars (350 kilogr.) en een ander te Nurenbeig veivaardigd seboot steenea projektieien van 5 ce .tenaars. In de -ersterkii.gea der Dardanellen zag men, 100 ja.eu geleden, kanonnea vau 830 mi ni meters, welker projektieieE lôcente-caa:s wogen. Eeni; dat men begon ijzeren kanonballea te maken, veranderda natuurlijk de kaiiber der stukke», daar men met piojektielen vaa veel minderen omvaug veei beteren uitslag bekwam. De picjektieken, vooreerst rond, kregea we dia ee.en cylindervorm. De moderne kanons hebben evenwel nog een rede ijk kaliber. Eei» man kan zich met Bile ^emak in een kanon van 450 miHimetera varbeigen. Gew*onhjk wordt de kaliber van 46 m'iiimeteis niet oversebreden. Zehier eenige bijzontîerhede;i over de greote kaiiOnne:) in de laatst verloopen eeuw vervaardigds Een reuzeu-Kruppkavion, zichtbaar in de Teistoonstelling v%n Parijs in 1887, woog E0,0o0 kgr. eu slingerde een projektie! van 550 kgr. ; een kanon der Canet-werkhuizen i F aukrijk woog 66,000 kgr, en de obus Ê00 kiiogiammen. In de jaien 1880 tôt 1890 bezat he'Ita-liaansche zeewezen kanonnen van 103,000 kilos met obussen van 9C8 kilograinman ea cari kaliber van 450 m ili meters, In 1893 zoad Krupp naar de tentoonstel-ling te Chicago een kanon van 420 milimet. wgende 122 400 kilogiammen. De granaat woog 1000 kilogtammen. It! het begin dezer eeuw vervaardigden de Amen'kauenkanons va ri 406.4 m'Ilimeters en hebbende een gewicht van 132.000 kiio-granimen.Het nieuwsle Amerifeaansche kanon van zelfrte kaiiber weegt 106.680 kilos eij de obus 1.075 kiiogr. Andere moderne kanotis zijn b. v. de Eu s sclie en Japaueesche stukken van 356 millimeiers, met eene granaac van 675 kilos ; het Eransche kanon van 340 milli-meters met projektieleri van 590 kiiogr., en de Duitscbe, Engeische en Italiaanscbe kanons, die obussen weipen van 800 kilo-grammen.Het huidige grootsfe kaliber is dat van fcet kanon van 457.2 millimeters, toebeboo-rende aan de Bethlehem-S'.eel C°, met eea Gbus van 941 kt'ostr. Uit die cijfets blijkt het reusachtige van de moderne ^roote kanonnen ; de lengte cnverlet gelaten, moïten die kanonnen, tea eitide te kuiinen wçerstaan aan de over-grooie drukking der gassen, zeer dikke wa den hebben. Het Amerikaancch kanon van 406.4 miil'meters, heeft aan den achter-kant een diameter van I m. 524., of eea omvatîg van meer dan 4.50 m. Tien Epoor-wegwaggons kunnen het gewicht van zulk kulas niet dra4en. Bej evens de^e kanons die in de moderne légers in geb< uik zijn werden ook nog kanonsgefabrikeerd die nooiteenigpraktisch nur haaden. Een Amerikaausch kanon Rodmac, van 1364 met een kaiiber van 510 miliimeters Werd nooit g« bruikt. Bij het beieg van Antwerpen in 1832 stel-den de F'anschen een reuaachtigen mortier op van 600 miliimeter. Men kon er weinig Eiede intrichten. i De mortier Pa'merston in 18"9 had eea ka'ibe! van 885 millimeters en deobus vt oog meer dan 30 centenaars. Na het vierde schot werd het tuig volkomea onbruikbaar. "Ibriefwisbeling Wij ontvangen het volgend schrij »en : Gent, 3 Januari 1916. Heer Opsteîler, Ik neem ds vrijhe'd uwe aatidacht eans te roepen op het volgehde : Men spreekt nu overal in de stad over de b.oodkwe^tie : vais-che bons, slechte hoedatiigheid, maar niemand, geioof ik, denkt eraan dat terwijl wij hier in Gent g of brood (en welk grof btood dan noch, slecht en onverteerbaar) moeieu eten.de B;usse aarszoo bevoordeeîd zijn dat er daar mets anders is dan goed w.t brood 1 Over eenige maanden hebben wij het ook eenige dagen gekiegen en dan werd er in de dagb'a ien gesc^ieven (namens het natio-naal voedingskomiteit, denk ik) dat het btood van dan af gelijk wit zou wezen oveial. Schoone belofte, indetdaad, maar dioevige uitvoering i Eenige dagen goed ea gesmakeiijk wit brootï («vaarschijulijk omdat er te veel geklaagd werd) eu dau... weder grijs. Dat men ons niet altijd wit brood katt bezo'gen, begrijpt men zeer wel ; wij leven immers in oorlosstijden willen het voed'ng?;-komiteit dat zoovee! gedaan heeft voor de be^olking, niet beknibbelen, maar dat het nationaal(ik druk op het woord « nationaal») korn teit altijd de eene wil be^ooirechtea ten adee'e van de andere dat kan en mag niet zijn, dat is niet rechtvaardig. Ik ben dus van rneening dat het nuttig is daarover cens inlichtingen te vraçen aan wien het behoort, zoo veel te meer na de belofte waarvan ik zoo eveti sprak. Oui dit te beKotne.i, wend ik mij tôt uw blad met beieefd verzoek, d.en brief cens te wiiJen op'emen. Dank op voorhand eu beste groetenisse» van uwe lezeies B. M. NOTA DER REDAKTIE. — AI de redeiien, die er bestonden, om de stad Brussel, op esnetj bevooriechien rang te steiîen, kennea wij niet; wst wij weten, is, dat ten gevoige van een akkoord tusschen heu Camittee for Relief en het Nationaal Komiteit in Biussei, altijd wit brood raag geoakken worden. GERECHTSZAKEN. BEROEPSHOF VAN GENT. Siégea. — Jozef Bi.zon, Maurice De Zutter, Jaa Van Guysse en Viktor C.q'i il'.ez, allan vaa G-°nt, die P<.u'ina Berloo, va» Gent, erge s'agan hadden oeg' b.acht, werdea do ir se boe s ralîe-lijke rech'bank vud Gent verwezen : de tweo eersteu ieder tôt 1 maand ; de 3®, tôt 2 mannd en 50 ir. voorwaardelnk, en de 4e tôt 50 fr. of 15 dagen, en solidairlijk tôt het b ta'en «-ener soin van 500 fr. als schadeveig jediug aan de burgeilijke pattij. De be ichtvn hadden bero?p ingeslagen, alsoolc het opanbaar miniîterie. Het Huf heeft het vonnis te niet s:-daî.n vo^r wat betreft Capouliez en hem vrijge?pro';en : de straf aan lie Zutter toegspast is vertninderdop 26 fr. boet; voor de twee anderen werd het voonis be: r ch-tigd, alsook voor wat f.abgaat de schad-ver-gceain.' aan de burg> rl'ike partij toegekend. Biofstalta îSoerb»ïï3. ^— P e er Capaert, Alfons Uu;iez en Albin Clapdorp, alîcn van St-Niklaas en aangehouden, waren door de recbihatik van Gent, voor di'efstal eener vaars ge'deej;d in de maand Mei 1915, ten nadeel' van den landbouwer Joz^f Maes, van Moerbete, ieder tôt 7 maand en 26 fr. De betichten hadden beroep ingeslagen : het Hof heeft de slraf van Capaert be rjchtigd en de twee anderea voor h in « n euwjaar » e k nog 5 maanden bij gegeveu, het zij 1 jaar en 2ô fr. KBRKELIJK NIE'UWS Ce niotiwi» biasoho|> Vfin Boorni.ilî. — Maaniag 27 Qece.nber had te Dooriiijk de pleciitige wijding piaats van Mgr Crooy, de nieuwe bisschop van Doornijk. De plechtighcid had p'au.ts in de hoofdkerk, ona 10 ure 's morg'Eds, en was voorgpzeten door Zijne Emminenttekardinaal Mercier, aarts-bissch 'p van .Viecnelen. De bisschoppen van Luik en Namen woondsn insgelijks de plechtigheid bij. Cfii de mmnizrs. Mariakerke. — Diefatai. — Oubekende die en ziju 's riachts btj deiamiiie Cosya ingebroken en hebben er een ieveud varkea van ongeveer 70 kilogr. gestolen. Leds. — Diefstallen. — Ten nadee'e van Petrus De Winne,landbouwer en handelaar in ko'.en, werd 's nachts een zwijn gestolen. Het dier wetd iri het veld afgemaaKt. Bij den landbouwer Baeteas, op de wijk « Gucht » werd eene groote hoeveelheid vleesch gest®len. i Zcntergem. — Werkong-wai. — Mau-i rice De Cie cq, knecht bi} de kmderen S ereus, lacdbouwers te Stoktevij\er, was bez^ig een en giooten note aar af te zagen, toen hij eenskUps onpasseliik werd. De nisn had eene breuk in den buik bekome i. Dokter Vaa der Haeghea heeft hem ver-zo gd. Ssnsilfîde. — Dnoddijk ongeluk. — Ter-i wiji R. Schockaert met twee aodere perso-neri beZ'g was boomeu te yellen, was een der boomen zoo er ontbloot dat hij neet viel. Schoka»rt we;d er o der verpletterd en bezweek 's anderdaass in de ergste pijnea. Hij was vader van familie. — Bandii-t n drongen Zorsdag avoad bij de echtgenooten Be»et nage binnen. De man we d aan de hatid gekwetst door een snij-dend voorwerp. Op het geroep der vrouw van mooid I liepan de scbeimen weg. Niets werd gestolea. AlïUer. —> Doodelijk tremongeiuk. — De 65-jai ige Fl. Dierkens, van de Kattewege', is door den tram gevat en beide beeuen afgereden. Naar het klooster overgebracht, ovffrlfrrp.d <»r d»» man. STADSNIEUWS Werkongeluk. — De 58-jarige Serafieii H'i Ihnck, bruuwerssast, woue ide ;e Sint- i Amaiidsbeig, viel Mas idag avond in de biouwerij Ve;mandere, V^e.dadigheidstraat, 85, waar hij wetkzaum is, van eeue hoogte van 4 meters. De o .gelukkige werd gekwetst aan het hoofd en het icchter been. Ztj e weiksezellen brachten het slachtof-fer over naar de khjieK van doktor Veicau-teren, waar hij de noodige zorge i ontving. — Omoergereden, — De 8 jarige Luc en Setnay, wonende Kerkstiaat, 41, werd in ûeLouidesstraat,door een ongekendeu wiel-lijde; omveige.eden en den lirkeia'm ge-brokeu. Het knaapje werd naar het gasthuis gebraciit. — Werkongeval. — Olciaaf De Keyser, dag'ooner, wouende Boom.traat, 57, werd bij het lossen van sparren, op de K einen Dokiaan, gekwetst in den rug. De man kloeg ook over inwendige pijuea. Na ge-necs^undige zorgen, werd het siachtoffer naar het gas:huis overgeb;acht. -—De werken xari Port Arthur.—Een werk-man vaa de Koitiijksche poort doet opmer-kea dat de werkliedeu die iangs de Koittijk-sclie poort wonen eea uur en half moeiea gaaa om te Port-As thur te geraken. Hij vraagt of de stad geeae werken zou kurmen doea uitvoeren die dichter bij de K.ortrijksche poort gelegen zijn, en hij steit voor de rechttrekking der Leie. Zijne meening is goed ; doch wat de rechttrekking der Leie aangaat, dat is een wei k dat de stad niet aangaat, maar dat door den Staat — het gouvernement — moet Uitget-oerd woiden. Dat kan dus niet zijn. Hij vraagt ook of het niet moçelijk zou zijn den tiam vroeger te doen rijdecî ea aan 5 centiemeu ten eusde de werkliedeu die ver van Pou-Arthur woueu de gelegenheid te ge -en ei gebruik van te maken. We bevelen deze vraag in de aaadacht van wien het behoo t. — Onze varSsoopars auilen voor 1916 aati de lezers ecaen schouacn pl k^lmanik aanbio iea met het poriret van Z. H, de Paus ofwel de gra/ure'.i vau de Halle vtn Ieperen ea het Oravenuasteel te Gent ; prijs 10 ceutiemen. — Kxtholieke Schootpenning onn Gant. i Zondag had in de ruime feestzaal van Sint-' Lieveusgesticht de gilavertoouing piaats tea bate vau het zoo nuttig als ede! werk van den Katholieken Schoolpenning met opvoering van het melod,ama « Jozef » van Mehal. Reeds lang vôôr het goi dijn geneven werd, verdrong zich eene overgioote menigte in het feestlokaal van waar honderden men-seben zich moesten verwijdeien bij gebrek aan p'aats.ofschoon de zaal eene dergrootste j van de stad is. Het feest werd voorgezeten door den heer volksvertegeowoordiger Siffer, voorzitter vau de.i schoo.penning, naast en rondom hem hadden p aats genomen de Z. E. H H. kanunmk De Baets eu De Bock, de senators Ciaeys-Bouuaert, Vexcruysse de Solait ; volksvertegenwsordigers Maenhout en Ver-gauwen ; Van Biervnet, kamer-voorzitter bij het Beioepshof, Haileux en Van Wam-beke, raadsheei en van het Beroepshof, enz. « Jozef » heeft op het pubhek eenen betoo-verenden indruk gemaakt, de pracht van kostumen en de tooaeeivetsiering, de kande der spelers, leden van deo Mariakring, en de meeiteilijke uitvoeri. g der muziek, maakten een geheel werk van kunst uit. Niet wonderlijk daa dat verscheiderie malea de geestdrift losbrak ia langdunge toejui-chingert eu het einde werd verdoefd onder eene stormachiige ovatie. Heil dea uitvoerders. Iieil den a Katholieken Schoolpenning ». St-Amandsberg. — Veram«nan, ->£ Den genaamde C érae >t De Decker, oud 16 jaar en wo 'ende Antwe'psche steenweg, 2 9, a hier is Zateidag 1 Januan om 9 ure uit de ouder ijke woning verdwene i. Ken-îeekens le igte 1.52 m. s'atik, blauwe oogen, haar b ond, stompe neus, is gek.eed met bruine ve t en b auwe broek ea bruiae paletot, blauwe trui. Oorlojsb^ichfîîi. Oiiîschî birichtîi v&n hat groata SsofikwutUr. Wssiollik Sr'fgstoonesL BERL1J N, 3 Januai i ('s m dda»s). —Ten Nooiden «a > den weg va i La Ba-.sée naar Bethune liebben wij mijaontplcfïingen ver-wekt weike eenea volledig goeden uitsiag hadden. Looograchten, loodsen, alsook esn onder-aaidsc'ie gang van de vijandelijke stelling zijn be<ra- en geworden onder de pui iea. O der de verdedigers, die paogden te vluch'en, we-den de overlevenden achter* volgd door het doeltreiîend geweervuu ^an ons voetvolk en door het lood onzer mitral-jeuzen.Onmiddellijk daarr.a, hebben wij op eene breede uitgestiektheid oozer frontiinie, dea vijand verrast met een rollend vutir. De verdedigers der vijandeîijke îoop-grachten hebben gedeelteiijk hun behoud gezocht ia eeoe ove ijlde vlucht. Op het o-eriiçe van het front geeae me denswaardige gebe i' tenissen. In Elzas hebben de Franschen op nieuw-jaardaK de kleine gemeente Lutterbach tiebombardeeid, alwaa aan het kerkportaal, bij het ei' de der goddfe'ijke diensten eea jong mei'-je werd gedood ; eene vrouw ea 3 kmdeien gekwetst. O »stîilîjk kpîfsjsîaoïiSi;!. BERLIJN, 3 Ja uari. — ('s Middags). Op verschtiiende plaatsen hebbende Russea hunne onderoemingen voortgezet, door gelijk de voo'gaande dagen, vei kenninga-en achtervolgmgsdetachemeaten uit te zenden. Hunne pogingea misluktea ea het doe! werd niet beieikt. B'îlkanssh oarlogstaossl. BERLIJN, 3 Jan. ('s middags). — Geen nieuws, hoegeuaamd. « ■■■. — ■ i , i Officleaie Oastannjisoha bariahters WEENEN, 3 Januari. —• Officieel wordt medegedesid. Russissh kr'fgstîMïïisel. Op het Bf.ssarabiscrie front werd oofr, gisteren aen ganseben dag door verbitterd g e-'oc h ten ; de vijand deed aile pogingea om in het gebied van Topo outz oi.ze lijnen te doen spiingen; aile pogtugen tôt door-braak faaldeu tegen den dappeiea weer» Stand van onze moedige tioepen. Het aas.tal ingebiachte gevangenen be-drsagt drie officieren en 850 man. Op de Serethmondi g, op de Neder-Stiyna, op de Kormi ibeek en op de Styr, weiaen afzoudei lijke Russische voorstootea afj;e»vezen. Taliijke plaatsen van hei Noord-Oostelijk front stonden onder vijandelijk ka-ionaen-vuur.Itallsanseii kplfgsîooneel. Geene bijzondere gebeus temssen. Zuid-Oostellik Kr;|gstooHieel. Bij Mojkovac wid eene VIonienegrijtt' sche afdeeling, die het waagde op deo. Nooidelijken oever der Tara op te trederis op de vlucht gejaa<d. De toeitand is onveianderd. ieslrijifiiiiMiiei IN MÏS0P0TAMIË, EN IN DEN KAUKàSUS Uiê Tapksshiî brans * KONSTANTINOPEL, 3 Januari. — Aau het Dardaaelienfront, te Sedd-ul-Bahr, duren de artillerie- en bûtnmengevechten voort. Een kruiser en 1 monitor hebben deeî genomen aan de beschietmg geduread® eenigen tijd. Onze a tillerie dwotig hea zich terug te trekkea. Een monitor bomba; deerde gedu-rende een uur onze zeeëngte batterijen, zonder evenwel eeuen uttslag van eenig belang te bekomen. Een totpiijeur is geraakt geworden door eenen houwitser, ter hoogte van Becheka en heeft daarua de vlucht genomen. Een onzer hydrop anen heeft drie bom-men geworpen op de depoti vaa dea vijaad te Sedd-Ul-Bahr.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods