De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

375 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 10 August. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 06 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6w9668b40z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DEGENTENAAR-DELANDWACHT N&m. ISO -.-VXTSKn 39" Jaap. ©.DôQraeve.&eieivesMS -çpvaGSftPit#»»»*«^gsggm. ma AfaavaaemgÊBg^^g^-^myw n it DE KLEIM2 PATRIOT Vfljdag SO Augusius 1917. W"**" > »;> j j »•*>■■ a^a^.j»agflgr<8q8g^sa»NW4»sWWPi PrJjs S csnti@3n.ea BïïîïSCHS BEÎHCHïEH van iiei Groot Uoofdkwas lier Sarata Buitseh fearloUS. BERLIJN, 8 Ooïst. Wsstaliik kpijgstaanaal. iertrgrorp van ueldmaarschelk kreonprim Ruppreclit van Beieren. Op het front m Vlaanderen is gisteren a\onc da vuurstrijd opnieuw gewsldu gestegon. Ir den ku">tstk!or vielen de Engelschen na eor trommelvuur met s'erke krach1 en van Nieuw poort naar het Noorden en Noord-Oostelijl aan ; zij werden in een nagevecht teruggeivorpen Tussc'nan de « Draaibank » (Noordelijk Bix Scbooten) ondernara de vijand bij 't vallen var des avond, herhaaldelijk starke gedeeltelijke «anvallen trgen onze lijaen ; zij werden overa rolledig afgeslagen. Levend ge vuurbe Irijvlg heid in Aitasié. Tusschsn het LaBassée-kanaa en de Scarpe zijn Engelsche verkeeniogs opmarschen tegcnverscheidenesektoran vaadi front mislukt. Legergveep van den Duitschan Kroonprins 1 n de avondurea flak'.erda het vuur noor delijk van de Chemin des Datvrs op. Op d< westoaver der Maas braclit een koene overva tegen het s'.erk verdedigde Courricrewoud, doo Badensche stormtroepen ui'gevoerd, ons in staa een aan(.i! gfvaneenen te nemen. Gast®133k kriissIasKs©!. Leger osn den genersul-vcldnizarsthalk Prins LecpoJd van Beiiven. Geece groote sevechtsonderneruirgeD. Legfi-f ront rsn Gener.-oversle anrtsh. Jozcf In de Woudkarpathenrameu Oostenrijk-Hon gaarache r<g"men!en v^rscheilene taai verde diide bsrg^raven. Zuidelijk Mgr. Casinului e; Noordelijk het klooster Lopra werden nieuwi Rum; esEche ainvallen atgeslagen. Kiegcrgrofp générant veldm. von ilsckenaei (Jp ue plaats waar wij in de vijandelijko linie: noordelijk Focsani ir.gedrongen zjn, word hevig gevochten. Wij breidden ons sukses uit Russen en Rumeniërs voerden zonder suk3e: sterke tegenaanvaUen uit waaraan 12 vijandehjke regiman en deel namen, wat wij door het nemen van gevangenen vaststeldea. K[acsaoai30îi front. Niets nieuws. Twooâa Baifcaob beriolit BERLIJN, 8 Oojst, (avoadbaricht). — In Vlaanderen afwisselecd sterk vuurgavecht. Van [ het Oosten tôt dus ver geene meldins:. : Offlcisele Oostenrijksoha barïchfer» WEENEN, 8 Oogst. ©astelljk krilgsîsoKes! Ten Noorden van Focsani hebben de strij-deade Duitsche (roepen, trots sterke rijandelijke | tegenwerking, de eergisteren verworvene suc« | cessen virbeterd. Eens tegen Zerenbergen ' aangezet Rucneenscli-Russisch ontlastings-" offensief had, evenals in verscheideae gevol[<-' looi'e op zich zelfstaande opmarschen aan da Putna en aan de Osinubce'r, plaats. ' Ten Noorden vai de Gyetv.yo-Toalgyer-Pas bemachtigden Oostenrijksche Honguarsciie troe-pen veischeidene hoogien, taai daor vijanden verdedigd. In de Bukowina en in Oost Galicië : verliep da dag van gisteron betrekkelijk rustig. \ Iîalïaaas2li en Balkanseïa kî'ljgsîooïsesS. Niets te msl iea. 08 oorîo2i h lis! Ûasîeii Sulgaaraoh boriolit. S'OF IA, SOogsr.—ijfficiëel berieht van 7 Oogst. Maogdonisali t« oat ; In de Cerna-bocht tamçlijk levendig artillerie-vuur. Een Duitscha aanvalstroep drong in vijandelijke îoopgrachten en bracht gevangenen J in. Inde Ivlongiena-viakte levendi? mijnenvuur. * Een onzer verkennintfsafdeelingea inaakte cenige gevanïenen. In het Wardar-dal en lan^s i de beneden Sttoema, scherrauiseiingen tusschen ; verkennersafdeelingen. t Slumsiasoh front In den omtrek van Mahmudia en Isaccaa 3 artilleirie- en zwak gevveervuur. Oorlog ia B1L5I103 FRANKRIJK Fiausohe barlohtoa. PARIJS, 8 Augustus. — Bij het begin ran den nacht zeer gepronoacaerde bedrijvigheid der twee arriUertën ophet grootste gedealte van het front der A'sne. Duitsche aideeliusen <velke trachtlen de Fraasche Haies te genaken ten Oosten van Vauxaillon en ten Westen van da hoogvlakte van Ca^iiornie, zijn teruggeslagen door hat Fransche vuur. L'en Noorden van St-VTibial en in den Baven-EIzas zijn Duitsche overvallen heelemaal mislukt. Kalme nacht overal elders. Engeisoh bsrloht. LONDEN, 7 Augustus. — Beboudens het gewone geschutvuur nie!s te melden. Oos!snri]k3o!>!îâiiaansoiî3 oorlsg îiaiîaaasoh boriobt. ROME, 7 Oogst. — Gisteren heeft zich niets van belancr voorgedaan. Op hst Julische front eeaige artillerie-duels. RIJSSÏSCE-DUI TSCrES 00EL03 Russisch geoechtstcrrein. ST-PETERSBUjRG, 0 Augustus. — Ten Westen van Brody hebb;n wy onbeduidende aanvallen des vijands afgeslagen. Ten Noordooîten van C:ernowits hebbsn in de buurt van de dorpaa Toporoutz en Racrauze onzî troepen het offensief genomen, stormen-derhind een resks hoogten genornen, en den vijand op genoemde riorpea teruggenomsn. De afdeeling van kolonel Merkouxlof, die naar Toporoutz optrok, nuakte zich in een schitteren-den aanval meester vaa esn batterij van vier Stukken. Vervolgsns ontketende de vijand met groo'.e strijdkrachten een offsnsiaf en dwong onze troepen zich op hun hoofdsteîling terug te trekken.Daarhetniet mogslijk was de veroverde kanonnen mee te nemen, werden zij vernield. Tan Zuid-în vaa Czernowitz zst de vijand zijn offensief voort, an wel hoofdzïkelijk in darich-ting van de dilen van de Sereth en de Suczawa, waar hij onze troepen achti ruit drij ! t. De vijand heeft daarbij de dorpen HUb Aa, Kamenka, Wolczyne'z en Hadikfalva, alsmeda de stad Radautz, bezet. Pogingen onzerzijds om den vijand,die opra'c» tej Noord.vesten van Radautz te-ren te houden, hebbsn geen gunstig resultuat opgelsverd.- In de riçhting van Kimpolung blijft de vijand vorderingen maken. Met het o^ig op de onsUndvastigheid va» eenige onzer trospen waren wij gecooîzaalct esniïszias naar het Oosten te wijken. Da vijand heeft de Bis'rita overschreden. In den nacht van 5 Augustus habben oazo vlie^ers een amval gedaan op Baranowitsj. Eenige bommen troffsn da spoorwegstatie. Sntsste-ksnfêrsnoie ta Loiiâss, LONDEN, 8 Oogst. — Ds konfersacie der Bondgenootcn ts heden ia Lond«n beg<)an;n. Er «verJea twae Ungdurige zittingen gehoa len. Aan- de konfi rencie nsmen d-ael : de Engelscha ministers, Sonino, Ribot, de Fransche ainmuni-tie-minister Thomas ; de Engslsche Gez^nt t® Parijs, Lord Bertie en een aantal verte^enwoor-digers der Bondgeuooten alsook hooiieplaatst» militaire personen. ■■ ' >m ! N DUiïSCHLÂND Bs rljkslsaaselier naar bat îi00fdi£-5i?aTt!ar BERLIJN, 8 O-igst. — Heden bs;af zich da rijks'ianselier naar het groot hoofdkwartier. Vervolgens zil hij zich voorstellen aan den groot-hertog van Badan. en in Darmstadt, aan dea grootheitog van Hessen. De rijks'canselier ia vergezeid van dsn staatssekretiris von Swinm. Ook staatssekretaris Dr Helfferich begeeft zicl» tegelijkertijd naar hat hoofdwartier. xvIENGSLWSRK.— 10 Augustus 1017. 98 FzoiïiTliëflm — Gij kunt vo!!ed;g vertrouwen in mij Stellen, mevrouw, antwoordde Mary, hare ir«eesteres aanzietide ; maar is het niet te jaat om vaudaag nog te vettrekken ? Als gij het goedvindt, zal ik wachten tôt morgen. — Doe dat, Maty ; het doet mij genoegen ; dat gij dezen avor d niet gaat, want ik zou wenschen dat gij bij mij b'.eeft, ik heb u nog veel te vragen. Op het oogenbiik, mijn beste, zou ik gsarnealleenzijn. Zeg aan lord Austin dat ik mij niet wel gevoel en niet zal beneden kcmen om te eten. -t- Zaï ik uw eten bovea brengen, mevr. trosg Mary. — Ja, gij kr.nt het brengen, zegde lady Austm met een fiauwen glimlach. Beide wenschten even vurig alleen te zijn. ilaiy verliet dus de kamer, en, na haren last \o!bracht te hebben, begaf zij zich naar haar eigen vertrek om daar eens ongestoord te kunnen nadenken. Wat kon de reden wel zijn van hetgedrag van lady Austin ? Wat kon zij weten van Joseph Rushbrook ? En waarom was zij zoo vol belangstelling en ontroering ? Ztj faad van de bedienden wel gshoord, dat lord Austin en zijne vrouw vroeger eenen minderen stand hadden bekleed ; dar hij een gepensionneerd officier v/as ; maar toch v/as dit geene reden om zooveel bslang in Joseph Rushbrook te stellen. Mary overdacht ailes herhaalde malen, pijnigde te vergeefs haar brein, maar kon tôt geene oplossing komea en zij was nog bezigmet naar hat geheim te zoeken, toen de huismeid kwam zeggen dat mevrouw reeds tweemaal gebeld had. Lady Austin van haren kant was nog meer in de war ; zij kon er niet toe komen bedaard genoeg te worden om te besluiten hce zij moeat handelen. Haar zoon in de gevangenis om geoor-deeld te wo'den voor eene misdaad, weike hij niet bedreven had ! Zou hij de waarheid i openbaren en zijnen vader opofferea? Zij was overtuigd van neen. Zoo hij het niet deed, zou hij dan niet veroordeeld worden en zou zij in dit geval van hem weg bljjven ? Of was zij niet ver-plicht ta verkiaren wat de iongen wilde vei borgen houden ? En zoo hij de waarheid bekende, zou men dan te weten komen dat Rusbrook en Austin een en dezelfde perso on waren ? Zou er eenige kans zijn orn te ontsnappen ? Zou hij niet vroeg oE laal herke.id wordea ? Iloe vieeselijk v/as haar toestand ? i Dan ook nog, zou zij aan haren echtge-noot den toestand van zijnen zoon mede-deele i ? A's zij dit dead, zou hij zich dan aai:geven ? Ja, voorzeker, hij zou nooit willen dat Jos voor zijne misdaad zou lijden. Zou zij 't dus aan haren echtgsnoot zeggen ? En dan Mary, welke alreeds zooveel wist, weike haren angsc en hare vertwijfeling gezien had, welke haren zoon zoo lief had, zou zij haar kunnen vertrouwen ? Kon zij wel iets doen zonder haar in het vertrouwen te nemen ? Zoodanig waren de verschillige en tegen-strijdige gedachten, welke het brein van lady Austin bestoimdan. Ten laatste fcesloot zij niets aan haren ec'ntgenoot te zeggen; zij zou Maty tôt haren zoonzenden en dien avond nog zou zij verder met het meisje spreken eu beslissen, na afloop van dit ge-sprek, of zij haar tôt hare veitrouwelinge zou nemen of niet. Toen zij zoo ver gekomea was, belde zij voor Mary. — Zijt gij nu wat beter. mevrouw ? vroeg Mary. — Ja, Mary, ik dank u ; neem uw werk en kom bij mij zitten. Ik zou wat meer met u willen klappen over dien joigen man, Joseph Rushbrook. Gij zult wel berne rkt nebhen dat ik veel belang ia hem stel. — Ja, mevrouw. — Welnu, d*ar straks hebt gij mij in het ko:t ailes gezegd. Nu zou ik wel ee ts een omstandig verhaal willen hebben o/e: ailes* wat gij van hem weet. Mary vertelde nu ailes breed/oerig.en ds arme moeder kon niet genoeg over har»« zoon hooren ; zij deed alierlei vragen over hem. Toen Mary eindelijk geëindigd. had, Bprak lady Austin. — Mary, ik zie dat ik vertrouwen in u ka n slellen. Het is zeker dat ik een groot belan g in dien jongen stel ; ook is het waar dat h ij een mijner naaste en dierbaarste bloedver-waaten is, maar in welken graad kan ik. u niet zeggen. Gij hebt mij betuigd, dut gij aan zijne onschuld gelooft ; ik verzeker u, dat gij gelijk hebt; hij heeft die daad niet bedreven, ik weet wie het gedaan be&ft, maar ik mag het niet zeggen ; dit geheim is. het mijne niet. — Dit is juist hetgeen Jos tôt m'j zegda» mevrouw, bemarkte Mary ; en bovendien dat hij het nooit zou zeggen ai moest hij ge* vomisd worden. — Ik geloof niet, dat hij het oo!t zal doen, Mary, he'nam lady Austin, in tranea- ios-barstende. Arme jongen ! Vreaselijk. inoe fc hij lijden voor eene misdaad, waaraan hij onpiichtig is. — Maar mevrouw, zoo hij plichtig bevatv den wordt zal men hem toca niet opua':g3it» — Ik weet het niet.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods