De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

427 0
18 October 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 18 October. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 13 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/vd6nz8447n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT IDniisoha Barlehtsa. BERLIJN, 16 Oktober. — Westelijk krijgs-koaeel. — Legergroep kroonprins Rupprecht. 10 Vlaanderen zette de vijand zijna aanvallen Wort. De hoofdaanval was op Thourout en op hnipoorweg Izegera-Kortrijk gerieht. Ook op ktt ortrige gevechtsfront deed do vijand her-luldelijk door pantserautos gesteunde haviga kinval'.en. 0j> tckele punten hcbben onze troepen hun |Bi«s gehouden, op andere punten troikken zij fi strijdeade terug en sloegen de* vijand in hua lc!ikrwaartsche steunpunten herhaaldelijk door kpnaaavallcn af. Op de noordea aanvalvleugel bleeft Thourout borne hacdea. Pogingen des vijaads om tus-fchea Werkem en Thourout in noordelijke Jchting op te rukken, werden eerst en vooral fcor troepen van de 38° landwaer-divisie ver-peld. Ten zuldea van Thourout hebban wij de plu Lichtervelde-Izegem gehoudea. Ten Zuiden van Isegam slaagde de vijund er in lyerden spoorweg Isegem-Kortrijk op te rukken, «a Oosten van den spoorweg bracbten wij hem «tstaan. Ten Westen en ten 2 uid-Westen van Ris»; trokken wij onze Unies wat van don *jand wag, ^Legergroep Duifschen Kroonprins : Tusichen •rotin es de Oise viel de vijand herhaaldelijk •» herige geschutvoorbereiding aan. Ten •oorden van den straatweg Bohain-Aiscn ville Pwea wij hem door on s vuur tegen. Aison villa ?«a n» hevigea strijd tegen den aan beide wteavan dezo stad en tegen de stad zelf met «r»e krachten herhaaldelijk aanholleaden niwd behouden. Ook de tes noorden van de Oise laskonaenda 11 ®jslukte voor onze linies. De sedert ses «ep bijna oaonderbroken in gevecht staande Miersche divisie onderscheidde zich bijron- F'uevecktea voor onze nieuwe stdliagea ten E sl,en T&n Laon en ten westen der Aisne, TOOs welke wij aan den vijaad herhaaldelijk Elrt ver'i«zea beroklenden. De vijand staat ■pnen zuiden der Serre en ongeveer op de Unie I- ' '"'BaBiwwagigagtijmuwww» KKLEWA MIDDLETON. ^îien dagen, geloofik, tien doodelijke en- Het is eene hel op aarde, van pefen ot*s av*>nds den schijnheilige gij een weinig gedachten hebt, " ?>] toch heden gelukkig moeten zijn. gekomen om mij ook te bespre-iVW •' sPreken van den plicht van iM te Maar kom, ik zal gelukkig i.v;;jeu ,et wij mogeîijk is. Laat mij idii ' fe!ena ; ik moet lucht en ver-. ;i ,n» m'în hoofd spant geweldig. ik kon antwoorden, hadhij den knecht i» j?Sf>even om de trede neder te laten, m P'a?isle z'.ch nevens mij. ' J °aQuen dikwijls te samen uitgereden, 'c,„°°2 ' na woorden die Edward - vnri°n te voren toegesproken had, nd Ji? wensc^te die tentoonstelling van hlan<= ne vernB'jden, verbeeldde ik mij !t,„ eenvoudig verzoek niet te a rnsn 0' ^es te meer» daar Henri «« was om met zich te laten SDOtten._ Liesîe-Sissonne-Le Tfeour-Saint-Germaineourt. Op hot Ais'ie-froQt varkenningsgevechtea. De tusschen Olizy en Graadpré op Nouron lan*» de Aisne voornitspriagend8 kleine stelliagbocht werd ontruiml. De daar strijdende troepaa hebben doa vijand ook gisterea weder herhial-delijk voor hem verliesvelie aaavallen doen aadernemen en daarmade het mat het voor-loopig houden van het terreia beoogd doel heeleraaal bereikt. J^egergroep von Gallwitz : Tuaschen da Argonaen en de Maas zijn herhaalde hevige aati vallen der Amerikanen in ons vuur en door onze t«geaaanvallan mislukt. De vijaad heeft aok gisteren aiettegeastaande het gebruik maken vaa overmachtige krachtan, hevig geschutvuur en ateun vaa pantserauios slecht» weinig terrain ge won non. Ten Noorden van Juvin, in het woud van Banthevilîe en ten Noord-Oosten van Ciuael cagendo gOTeohtenbij het invalleu der duisler-nis hun einde. Op den oostelijkea oaver der Maas verauder-den de tesschen Maas en het Noord- Westen vaa Beaumont oadernomsn aanvallen ia h«t onover-zleabaar woudgebied in zeer hevige kleinere aanvallen, welke in oas voordeet çindigden. De Amerikaan Ised ook gisteren waderom buiten-gawoon zware verliezen. BHRLIJN, 16 Oktober (avoadbericht). — Ten noord-oos'ea van Roeselare, in de Selle-sektor, bij Haussy, tutschen de Aire en de Maas en op den oostehjken oever van da Maas zijn vijande-lijke aanvallen mislukt. De stad J>euain, oppevuld met Franscha vluchtelingen, ligt onder aanhoudoad vuur vaa de zware EngeUche artillerie. Da vijand beschoot fiister do door oas tijdens den oorlog zorgvuldig bewaarde etellingsoord van Liesse. WEENEN, 16 Okt. — Op de Sasso Rosso verijdelden onze verzekeringstroepen eenen Ita-Ûaanschen aan val. In Servie en Albanie werden onze bewegingen en naaatrcgelen voltrokken «onder vijandalijko inwarking. Nieftemin, terwijl ik door het raam keek, zegde ik stiilekens : Daukt gij dit geraad-zaam ? — Zij is afwezig, antwoordde hij op dezelfde wijze, en in het terugkeeren kunt gij mij aan den hoek der straat uitlaten. Ik kon mij niet beletten van zuchten, en gebood den koetsier langs Kings-Rood te rijden. — Hadlde ik geweten, dat zij afwezig was, ik zou boven gegaan zijn, om uw kind te zien. — Arm schepseltie ! antwoordde Henri ; ik ben er meer mede te vreden dan ik het mogeîijk dacht. Het is waarlijk lief, zoo wit als was, en heeft de schoone wezenstrekken van Alice.Het was een ]ust,haar,zooals vroe-ger te zien lachen.wanneerzij hetdezenmor-gen kuste en tegen haar hart drukte.Weet gij, Helena, dat dit kind voor haar en zelfs voor mij een groot geluk zal wezen.Het zal hare gedachten verslinden, haren tijd ver-rullen en hare genegenheid vermeerderen. — Het zal een band tusschen ulieden wezen, zegde ik ; hel is onmoge'ijk dat giju Varaoharpta Dnlkbootanoorlog. BERLIJN, 10 Oktober (Amb'.elijk). — In den Atlantiichen Ocaaan boordea onze duikboaten 41,000 ton handelscheepsruimte, waaronier ver-tchillende tank3toomsch«pen en met oorlogs-materieel geladen stoomschapen in deu gread. STAD â NI BU W®. — BatterWn, aan 2,25 fr. ; Qanaaaaïsitar#, aan 1,50 fr., in « Comptoir d'Electricité », Calan-derstraat, nr 3, Gant. Bijzondere prijzen voor voortverkoopers. 3878 — Haadal ln 't groot, L. Rotsa6rt, 7, Poer-magazijastraat, 7. Puddia? Powder « Rex » 6485 —WissaUxantoor J ules Dossche, Brabaatdam, nr t7. Aan- en verkoop van Publieke Foadsea, Koepons. lallchtingea. Gesne hulphuizen. S780 — Gooo borstela, haren-raagborstels, P. Mortier en zoon, borstelfr.br., Dampoortstraat, 6. 6429 — Inkoop Tan mondstukken aan 1 en 5 h. per tand, Juweelea. Zilverwerk, enz. S. De Paepa, Brabantdam, 80(btj St-Aunakerk), Qeat. 6482 — Ta huran : Klein Handelshuis, tegen de Vischmarkt, te Geat ; Prijs 600 fr. 's jaars, en Burgershuis, tegen St-Jakobs, aan 42 fr. per maand. Ta bevragen Abeelstraat, nr 65, ta Gent. 6602 — Oîriaolo. — Twea schoone PIANOS te koopea. Keizer Karslstraat, 83, Gent. 50.12 —Tandarta BSalar, Bagatteastraat, 36, Spacla-list rnond, taadziekten en valschs taaden. 5187 EmbaUeerpapierKorialof^ibîs. I — SKalharlJ en kaasmakersartikelen Jules De Sutter, Slaeiithuislaan, 20, Gent, 6617 —BSan vraa$t voile en hatve kleermaiksteis, Brabantdam. 33. 6619 — Varloran : Muisharig Hondje, Lilly, beloo-niag terugbezorg*r Heneîouwstraat, 33. 6629 — Stramaal ln poslSr, SI tramas! la fies-DOhen. Indien niet goed, geld terug. Apotheek De Muelanaere, Steeudam, 30, Gent. 6535 — Natlonaal Komitait voor Hralp- an Voaâlngr- — Het Provinciaal Comiteit vaa Oost-Vlaanderen is gelukkig het publiek aan te met eene vrouw, zooals Alice en een kind dat bemind en opgevoed moet worden, niet zoudt eindigen met in uw eigen huis geluk te vinden. — Gij spreekt maar om indruk te maken, en anders niet, gij weet zeer wel, dat het geluk in den zin, die gij meent, nooit voor mij zal wezen. — Ehwel ! hoe min wij dan daarover spreken, hoe beter, onderbrak ik met onge-cfuld. Mag ik nu weten waarom M. Escourt anders niet te vreezen is dan om zijn slecht kaiakter? — Ik moet u zeggen dat ik dezen morgend met Me?r. Tracy eene samenspraak gehad heb. Zij was tamelijk wel gezind. Ik veror.derstel, dat zij mij niet zoo on-menschelijk gevonden heeft als zij verwacht had ; ik geloof dat ik eene natuurlijke be-kommernis voor Alice getoond en mij bij hare redding verheugd had, 't geen inder-daad mijne gevoelans gaweest waren. Wanueer zij niet grammoedig ia, hob ik groote macht over haar.Ik bewoog haar om m"i ailes aangaande Harding te vertelleîi. kondi^en dat het hem mogeîijk zal zijn van af Maandag 21 dezer het dagelijksch rantsoen meel -vaa 250 op 275 gr. per inwoner ta brengen. Het dagelijksch rantsoen brood wordt door dit feit met 30 gr. vermeerderd, het zal vaa S30 op 360 gr. gebracht wordea. , — A%rdftppal«a. — Op 17,18 en 19 Oktober, zal aan de bevolking vaor da 1®, î° en 3* wijk, 3 kilos per hoofd, aan 35 c. per kilo afgalevera wordea. — NatlonaaîHolp- an VoaAlngskoinltatt. Voorloopige Rantsoeneering van den 14daag-schen veikoop, van 20 Oktober tôt 2 Novembar: Booaen, 130 gr. per pers. 0,20 fr. per rantï. Mayonnaise, 100 gr. » 0.24 fr. » Smout, 100 gr. » 0.50 ft. » (Gazout.Spek 175 gr. » 0.88 fr. » ( of (Gerookt spek 163 gr. » 0.S9 fr. » Céréaline, 130 gr. » 0.13 fr. » Malt, 50 gr. » 0.05 fr. » Stekjes; 1 doosj. » 0.10 fr. » ^ Suikermop, 1 » 0.20 fr. l»et stukj Zout, 403 gr.nt-onders. 0.12 fr. për rants.' b 200 srr. onderst. 0.06 fr. » Op aanvraag zal het rantsoen van hat zoul verdubbeld worden. Het Gewestelijk Komiteit heeft besloten dat de 21« kostelooze uitdeeling aan de daelnemers der Volkssoepen (Gemeente-soepen en Burgers«,! ieukens), zal bestaan uit 100 gram. smout per, persoon en do stekjes van de raatsoeneering. Als mealspiizen voor de kiaderen zal et^ SOOgrammen Céréaline per kind en par 14 dag<"tt gegeven worden. — Prijs fr. 0,50 pjr rantsoea. Het antwoord van président Wilson. Usa® officialisa Dultaohe verklarinj. BERLIJN, 16 Oktober. — Het antwoord vaa présidant Wilson is, naar de « Norddeutsche Allgemeina Zeitun? » schrijft eerder gokomea1 dan men verwacht had. Het voert eenerzijds daj diskussio Tarder en anderzijds breidt hat dazelve ait. Er zal dus eena nieuwe verklaring van noada «ijn, zoodat het praktische doel : het bijbreEgen2 van eeaen wapenstilstand en da inleiding ran vredesonderhandeliagen.nog niât onverwijld kan bereikt wordea. i De voorstelling is nieuw van het princiep dati' de toestand door de ontruimlag in 't leven ta' roepen,de huidige militaire overmacht der Eutenta mect oaaangetast laten. In samenhang met die kwestie richt, de nota aan de Dultsche oor'ogsvoeriog het vetwijt vaa ocwettelijkheid, en beschuldigt oas van onmea-schelijke handeiingen. Htt verwijt is onrechtvaardig en overziet ten ■ minste de noodwendigheld onder welker dwang i de Dnitsohe legerlelding handelt zoolang da schorsing der vijandelijkhcden aiat bereikt is. De Duitsche rageeriag heeft er de hand toa gebodec om het lijden ta verminderea, an aen paal en perk te stellen aan de verwosstingen van den oorlog. Het 1* alzoo onbillijk ap haar alleeu de ichuld te leggen aan dan huidigea voorzekçr beklaeenswaarduea toestand der bowoonda j strij .'gewesten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods