De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

686 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 10 August. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 03 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0k2697326b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR -DE LANDWACHT U°iaae. Uitgever O.Dû Qraeve» Seat, Ketolvast, 1«. r> « TrT.TaTNTgi PATRIQT Poaderdag »@ Auguras 1919. Nam. 19fi êfficiëala Ouiîseha beriehieû m Verordsmftg ËiJrefiende het in bes'ag ncmen eu afhadea ishoudings- en gebruiksvoorweïpea TO iper, nikkel en tin. 1. Aile huishouiings- en gebruiksvoeswerpeï Welke heelemaal of tooï 't grootste gedeelta v.>! koper, nikkel, tin of uit mengsels dszer astatea tezonderheid uit snessing (ggelkoper), brons, giiasbak, kunstzilver (argeataan) en alpica &2 aan, worden docrdeze in beslag genomen w smllea binnen kort worden afgehaaîd. 2. In beslag genomen en -fgehaa'd wcrder iiseweeglijke alsoolc onbeweeglijke voorwerpen Dit slaat verder ook op sulkeToorwerpeiî,we!ît€ $®t den verkoop bestemd zijn, niet raeer gebrutk' wordan of zich in bewaring van personen bevia éen die tôt bat Duitsche l ger behooren. Zijn vrij van het inbeslagnemen en afhaloa 1. Kerkelijke voorwerpen. 2. Armaturen van waterleiding, g as ea een Êrale verwarming, Sjadverwarmers, deur- cr Mnstcrlinoopen (klinken en grendelsXasïO' weeglijk gemonteerde verlichtingstoestellen eï gemonteerde meubelsîageu. 3. Voorwerpen welke om h un kanstwaarde oi • getchiedkundige beteekenis of om andere ge- Wîchtigc redecen door de Orts- (Etappea-) koai-saandautuur door middel van een schriftelijîi ifcswijs van de inbeslagneming vrijgestsld wor- 3. Personen die in bt slaggenomen voarwerpeu É bewaring hebben, zijn ervoor vsrantwoorde-kdat deze in stand gehouden: wordea en tei schikking blijven. Tôt dat de voorwerpen tfcehaald worden, mogen zij behoorlijk gebruikl feorden, ze te vervreemcien is verbodaa. 4. Personen die in beslaggeaomen voorwerpen la bewaring hebben, zijn verplicht deze voorwerpen op .lie dagen en aaa die plaatsea te S#veren, welke door de Orts- (Etappen-) kom-jsandanturea zulîen aangeduid worden. Oabo-weeglijke of moeilijk te vervoerea voorwerpeo, Saîke aan de aangeduide plaats te Isveren niet soelmatig schijnt of voor de eigenaars onmo^a-§jk is. nsoeten worden aangenield tea einds lûtgirraaakt en afgehaaîd te worden. 5. H-:t afbalea van ia beslag genomen vocr-»®rpea, welke zich in verlatea gebouwen of Weaiagenbevinden, wordt door de OrtS"(Siap-#»a-) kommandantureu geregeld. Dit is ook toe-i^ielijk, indien de varlaiea gebouwea of "Mningen door bssturen oE perso-" en bewoond tija, die tôt het Duiiscke leger behooren. 6. Wanueer dû in beslaggenomen voorwerp ;n a^ehaald worden, zal dvi waarde ervaa saa dea «rigenaar of aaa zijuen gêmaohtigde piait3»6i-vaaeer ai de volgende prijgbepaling vorgo«i WHden : Voor 1 kilti Iwper is. 1,50-2,59 1 » l » asssiag (ïaelkoper) » 1,00-1,30 » 1 » ipinàbek, ferons o£ 1 tsassiàlvejf (arRsncaan). . . - » 1,20-1,13 Voor 1 kilo niver aikkel. . . » 4,00-3,00 » 1 » iia > 3,50-5,50 Ds vaststaliiEg vau 't ge-wieht zuilen besîagaa weike v-an siet in be3laggenonaen stoffea 1 asaakt zjja, siat worden ma la^erekand. Indien da eigenaar niet aauwezig is, se-J. iâ bargemeester ssn opeisohingsbewijs ontvanyea. 7. Onmisbare geuruiksvoorwerpan, jaaos^-;X* 1 feoid kookkeî-'ls, waschketels, braad- en fceok* pannen, kande'aars, badkuipen ea paaspea kuîinen tagen betaling door anderen vervanjen worden. De behoefte aan te vervangen stukken moat aan de Orte-(Etappen-) kommaudaaiur gemeld wordea. S. Met ten hoogste 5 jaar gevangeais ea mat geidboete tôt 10,000 mark of met eene deaef straffen wordt gestraft : 1. Wie ia strijd snet c'.far 3 in beslag genomen voorwerpen verwtjdart ef op andere wijzeaan de inbeslagneming onttrekt; 2. wie in strijd met eijfer 4 ia beslag geaomen voorwerpen niet aflevert of niet aanmsldt. ledere poçiag is strafbaar. Bohaîve da straf kunnen de voorwerpen, tôt w&Ike da oyertredingea batrekking hebb>în, verbeurd verblaard worden, sonder euderscbeid of z>j aan dea ovortreder b--hooren of niet. Zijn bevoegd de Duitsche militaire recbi-baaken en militairs besturen. A. H. Q., 23 Juli Ï916. Der Oberbefehlsbaber, Herzog Albrecht von Wiirttemberg. ■- «n» befîshteïi • Ssot @?oot fîooîdkwarUcai Waslelifk kr'fsistgo sesL BERLIJN, 8 Augustus. — Eezuiden da vaart van La Sassée.tGt ia do straek vaa Loos.heerschie teveodigs geschutbedrijvigheid.Tusschen Tàiep-val en de Somme, vooral nabij Pozièras ea Bazentin-b-Petît en bezuiden Maurepas.sette d« vïjand zijue h.:vigeaanvallen vaort.Op somasigq ^laatseu k vara het tôt ver&itterde gevechien van saaa tagen a m, die ia werkelijkheid ta «sse| guaste afli- pen. Allsea op enkèls plaatsea, o. a. nabij Pozlères ea ten O. van Hem, iwjrdt nog gevochten. Ten Z. vaa de Somme, nabij Estrées ea Soyécourt, hebben wij aarsvailen van Fransche afdeelingen &andgraaatenwerper3 afgeslagen. In het Maas-Eebied, was de geschutstri>d aaa waerszijden vaa dea stroom aeer levendig. Ten N.-W., ten W. *a ten Z.-W. vaa het vroeger werk Thiau-laont zakten vijandelifke aavalîea in ons vuur volkomen in elkaar. Verdâr tm lwaarts werden aanvàlspogingen in de kkm verstikt, Eenige hondetdiaUfca gevangcnan zyn binneogebracht. Ten Z.-O. *aa Couibres viel een Engelsch vlieg-tuig la saae hand. Oosiellik i«?s|tfsl©oiiesL BSRLiJ^r, S Oogst. Leqtr&r&tp tmn généras l-veldmaarsehsilk aoii Hinetsr.burg-. la. dea Sereth-sektor en ten Z. daarvao, was && geechatbedrijviirhftid gistaren levendiger. Op sien zeîf sfcaaade wjaadeiijke aauvallen werden afgssUgea. Nabij Zarecsc a/d Stocùod.poogden ée Rassen teikeas vreder vooruit te komen, éoch si) .vardiia everal afgeslagea en leden sware veïUeaen. Ten W. van Loeek »ia vanoclitend nieuwe gei'echten begonnen. Tea N.-W. van Zalosze seislukten vijandelijke aanvallen. Tea Z. vaa Zalosze hebben wij, samea met troepen van jteneraal graaf van Bothsaer, den Russischen epraarsch door eea tegeaaaaval gestuit. Wij aamen hier 9 officieren en 700 man gevangen en Kaakten 5 ajachiengeweren buit. Lescer pan Luit.-Vrlden. Aartshertotr Knrel. Tea Z. van den Bnies'er hebben sterke Rus-sische strijdkrachten de îiin Tloemacz- Ottynia aangevallen. De verbenden troepen trokken sick in hun gerpedg emaakte stellingen terug. In de Karpathen hebben wij 6e behaalde voordee-len aan weerszijden vaa het dal der Bialy-Czere-noss verdir uitge breid. Balkaasah krîîasîooneaî. BERLIJN, 3 Oogst. — Afgezien van voor-posteneeveohten fei de streek van Ljoemnica {ten W. vaa de Wardar), is niets van belang fsbeurd. Ûfficiselo 8o§!enrî]kscha bcrlchtsn WEENEN, 3 Oogst. Hu§sis£h k?i5§sf©0ïseeï. Legirfront oen Ixitenant-oclclmaurschalk nartshartog Karel : Se Karpsthi-atroepea woanen veid op de koogten ten O. van jab'ofica en bij Worochta an brachten meer dan î€ô£l gevaisgenen en vier sachkncageweren in. Xen Zuidvvesten vaa Delatyn werden strtjd- MENGELWERK. - 10 AUGUSTUS 1916. C» Schelmsche Liefde Fideîia befeoa schrik te krijgau voor dea gg#St, dien zij had opgeroepen. Zij kreeg TS'aarlijk de overtuiging dat hij krankzinnig Swest zijn. Was het niet mogelijk dat hij tecli ten slotte Japhet Bland niet was ? Dit Sftoestzij nog nauwkeuriger ouderzoeken. hieia zich. vevwonderlijkkaim, ofschoon zenuw aan haar triide. — Gij suit die brieven van uwen vader «ker wel bewaard hebben ? vroeg zij. , — Ja, ailen. Ik draag zs steeds bij zaij. Ik mijn vader lief en vereerde hem hoeg. îiij was altijd zoo goed voor mij, al was hij teisschien slecht voor anderen. Fidelia was weer eenigszins geroerd. Had zij niet steeds zu:k een ideaaî geraaakt gta haren Vader ? Was ook zij niet altijd Bcos geworden, wanneer iemand er maar gïmspeelde, dat hij zelf de schuld was wfi *yn noodlottig cinde ? , — Zqu ik niet cens vaa die brieven xsogsa iazica ? vroeg sij zacht. — Zeker wel^ antwoordde hij. Hisr is or e«n, voegde hij er bij, in zij ne.î borstzak zoekende, dien ik altijd bij mij draag. Hij is mijn bijbel. Miju arme vader is naar dis wildernissen gegaan, alleen om înij rij'x la maken. Dat zaî ik aooit vergeten. Hier is do brief, lees hem. Het was aiet de brief dien de lezer rï®dâ heeft hooraa voorfezen. Het was een epsslel van vrcegerea datam, waaria hij Japhet be-loofde dat hij hem rijk zou maken. Die brief maakte een ontzettanden indruk op hasr. Als die Japhet Bland — de man die ïstar beminde — de man was die al die misdr< d«a fepleegd had — wat zou zij dan begintea ! ïoe zou zij voorkomen dat hij nog ïaeer slachtoffei's maakte ? Dit ^as de rraag d{ie, selfs ter wij 1 zij den brief las, voortda: mid door het breia woedde. Zy gaf Japhet dea brief zoiider een woord te spreken. — Kom, zegdehij, gij en ik hebben zoovssl met eikander gemeen... Fideli? ontstelde zichtbasr. — Wij beiden sien en op wraak. Laten ïîij samen een verboad sluiten om die plan-aen van wraak ten uitvoer te brengen en later van onze zegepraal te genieten. Gij Eijt eene vroas van talent en even eerzuch-fcig als ik. Wij zuilen ryk, schatrijk zijfi. Kom, feelp mij ia -mij ne wraakplannen ea trachc met mij de wereld te overwinnen. — Ik heb geene aerzucht, zegde Fidelia erastig. Ikyeriang a.lîeca gelukkig te zijn en.. — Neen, neen, gij zyt eerzuchtig en gij fcegiat te begrijgen wat en wie ik ben. Gij ziet dat ik eene ïoI ver vu i. Gij ziet hoe ik «Laarin volfcatd en mij door niets laat afleidea. Welnu.daa moet gij ook weten dat ik mij gemakkeiijk door iets of iemand laat overwisnea. Ga hier een oogenblik zitîen en luisteran naar mijna droomen en idealen. Zij voldesd aan ïijn verzoek. Zij had een afschuw van dezen ssan ea toch bleef zij Eaar hem luisteren. Zy wilde hem al zijne geheimen antwringsa. Zij wilde met hem spreken, hem ktea doorpraten o'/er zijne Uefde, aîleea om het greote doel te bereikeo* nameli& hem ta snimaaksren. krachten van generaal-overste van Kove'z no^ maals sterke Russische aaavallen af. Ten Oosten van Ottynia en van Tlurnacz vieS de vijand gis ter voorrniddag in groo te massas aaa, Een zijner aanvalsfroepen drong tea western van Ottynia tôt over onze eerste linie voor, m a as. werd door eenen tegeaaanval van Oostenrijkscà'j Hongaarsche strijdkraehten ten voile terugg®1' worpen, waarbij over de 1000 gevangenea iti onze handen bleven. Bij Tlum cz werd de verdediging, voor eene» overmachtigen stoot van den vijand, in de ruimt® ten Westea van de plaats verlegd. Ten Zuiden van Wertetka zuiverden onze trospen den linker Serethoever. Ér werden 700 Russen gevangen geaomen cti vijf machienengeweren buitgemaakt. Leçer van Gener&al- Veldtiia&vschalk von Hindenbursr. Bij Zalocze verliep de dag van.gister betrekke? lijk rustig. Ten Zuid Westen van Torczyn ia Wolhyaie sloeg het leger van geaeraal-overste von Terfii zicz-Ansky heden vroeg eene rij hevige \ oor« stooten af. ? De vijand werd gedeel'.elijk in tegenaaaval teruggeworpen. Troepen van generaal Fath verijdelden ten Z. van Stohychwa nogmaals verscheidene Russische pogingen tôt oversteken der ri vier. Italiaarasslï kpilgsîoande!. De verbitterde gevechten in het Gôrzisch© duren met onverminderde hevigheid voort. De troepen die vechten ten Westen van hat bruggenhoofd van Gôrz, ten Westen van den Isonzo, sloegen sedert 6 Oogst, 's namiddag3» talrijke zeer ovennachtige vijandelijke aanvallea bloedig af. Hierbij werden 2932 Italtanen, waarondeg 72 officieren, gevangen genomen. Om de dappere bezetting van het brusrgea-' hoofd, tegen welke de imme1 opuieuw woedende aanvallen der Italianen zich richten, voor groota verliezcn te behoeden, werd zij heden op de© oostelijken Isonzo-oevec achteruitgetrokken. Op de hoogvlakte van Doberdo stikten op défis St-Michielsberg en bij San Martino aile vijande* lijke aanvallen onder de zwaarste verliezen des tegenstrevers. Eveneer.s stikten verder ten Zuiden sterkîj Italiaansche aanvallen voile'.ig i.^ oc s vuur. Op het Kârnter en Tyrolerfront methodisch levendige kacoaaengevechfen. Zttid<Oustsii|k br.i|gsfooneel.' Geene bijzondere gebeurtenissen. Gelîoartonisssîî op zsq. Eene zeevliegtuigenvloot bewierp in den nachê; van 7 tôt 8 Oogst overvloedig de vijandelijk» batterij-stellingen aa.tr de Isonzo-monding en doc vijandelijke zeevliegentuigenstatie Gorgo mefe zeer zware, middelmatige- en braiidbo:nrr.en,me$ goeden uiislag. De zeevliegtuigen werden heftig besetoteffi maar keerden ongedeerd terug. Ooriag ia EELSIE sa FEAIIEU^' Fraaso&e berîohten. PARIJS, 7 Augustus. —Ten Noordenvand© Somme en in heel de streek van Chaulnes£ intensive geschutstrijd. Op den rec'nteroever van de Maas hebbea d<sj Duitschers, na anilierievoorbereidin?, een aaal val gedaan op het Werk Thiaumont. Door heS Fransche spervuur gestuit hebben de Duitschers) hunnen aanval niet kunnen ontwikkeien, em zijn in hunne loopgracliten van verirek terug» geworpen geworden. In het boscji Vaux-Chapitre heeft de ofiensievœ actie, die te voorzien was als gevolg van he|-hevig bombardement dat de Duitschers gistcreix in die streek hebben uitgevoerd, rond 1j uur 3S plaats gehad. De aanval, die gebroken wer^! door het Fransche sper- sa machiaegeweervuata is eeheel mislukt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods